Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  29. siječnja 2015. godine,
sa 20.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/01, URBROJ: 2137/06-15-1, od  22. siječnja 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Eugen Pali, član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 3. Tihomir Jaić, direktor JAIĆ CONSULTING d.o.o. (nazočan pod 1. točkom dnevnog reda),
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Nakon toga predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda s točkom „Informacija o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje“ i budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Prezentacija i razmatranje prijedloga Programa ukupnog razvoja Općine Gola od 2014. do 2020. godine,
 2. Utvrđivanje popisa nerazvrstanih cesta radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
 3. Razmatranje zamolbe tvrtke GRANADOR j.d.o.o. Molve za odobrenje obavljanja trgovine na malo pokretnom prodajom pekarskih proizvoda,
 4. Donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola za 2014. godinu,
 5. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2015. godini,
 6. Informacija o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje,
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,.
 8. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik pozdravlja gospodina Jaića, direktora tvrtke Jaić Consulting d.o.o. Bjelovar, koji radi Program ukupnog razvoja Općine Gola (PUR) za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te mu zahvaljuje što se odazvao pozivu na ovu sjednicu Općinskog vijeća, kako bi članovima prezentirao o čemu se zapravo radi i što bi trebao sadržavati navedeni Program.

Tihomir Jaić zahvaljuje na pozivu, te pozdravlja nazočne ispred tvrtke Jaić Consulting d.o.o. Nakon toga počinje s prezentacijom Programa.

PUR se radi kako bi Općina Gola imala viziju razvoja za idućih 7 godina, jer se svi strateški dokumenti EU temelje na projekcijama do 2020. godine. Radi se o dokumentu koji je jako bitan za kandidiranje na fondove EU, kako Općine Gola tako i tvrtki i udruga i OPG-a,  jer bi u PUR-u trebali biti navedeni svi važniji projekti koji će se u budućnosti kandidirati.  PUR se može dopunjavati svake godine, s tim da se u 12. mjesecu održi javna rasprava, a u 1. mjesecu se može donijeti odluka o dopunama. Sve te moguće dopune tvrtka se obvezuje besplatno raditi za Općinu Gola, unutar ugovorenog iznosa, što znači da neće biti dodatnih troškova. U suradnji s Općinom Gola održane su i 4 radionice (s poljoprivrednicima, poduzetnicima i obrtnicima, udrugama i predstavnicima Općinskog vijeća i Općine) na kojima su prikupljene određene informacije o vitalnim projektima za Općinu Gola. PUR je podijeljen na 2 dijela, gdje je u 1. dijelu opći prikaz sadašnjeg stanja, a u 2. dijelu obrađene su smjernice, strateški ciljevi i mjere budućeg razvoja i projekata važnih za razvoj Općine Gola. U dogovoru s Općinom Gola predloženo je da se još jednom pregledaju strateški ciljevi i mjere kako bi se dali još konkretniji prijedlozi od vitalne važnosti za Općinu Gola. U PUR-u je navedeno ukupno 6 prioriteta koji su napravljeni na temelju odrađenih radionica i informacija koje tvrtka ima o Općini Gola, a svaki od prioriteta podijeljen je na mjere, te se mogu staviti i podmjere. Prioriteti su navedeni kako slijedi:

 1. uređenje komunalne infrastrukture, sa 8 mjera,
 2. razvoj turizma, sa 7 mjera uz nekoliko podmjera,
 3. razvoj poljoprivrede, sa 10 mjera i nekoliko podmjera,
 4. razvoj poduzetništva i malog obrtništva, sa 5 mjera,
 5. razvoj društvenih djelatnosti, sa 7 mjera i nekoliko podmjera,
 6. razvoj zaštite okoliša, sa 5 mjera.

Strategija se može dobiti na uvid u Općini Gola. Svi  članovi Općinskog vijeća mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na strategiju, koji bi trebali biti što točniji i precizniji, a za dodatna pojašnjenja zainteresirani se mogu javiti u tvrtku Jaić Consulting ili direktno gosp. Jaiću.

Predsjednik zahvaljuje gosp. Jaiću na prezentaciji, te otvara raspravu.

Na pitanje Stanislava Saboličeka što se mislilo pod adrenalinski i zdravstveni turizam, gosp. Jaić odgovara da je tu moguć razvoj sportsko rekreacijskih zona, pješačkih i biciklističkih staza, a mogu se staviti i podmjere.

Općinski načelnik još jednom zahvaljuje gosp. Jaiću što je sve objasnio i jasno precizirao. Kaže kako smo vrlo zainteresirani za ovu strategiju,  jer želimo brojne projekte kandidirati za EU fondove i na nama je da odlučimo koji su naši prioriteti.  Postavlja pitanje da li naša strategija mora biti usklađena sa  županijskom i sa prostornim planom.

Gosp. Jaić pojašnjava da sve razvojne strategije moraju biti usklađene s onima na višem nivou, ali državna na žalost ne postoji. Ne traži se usklađenost s prostornim planom, iako je ova strategija gotovo 99% usklađena s postojećim prostornim planom Općine Gola, a ukoliko bude izmjena prostornog plana to se može uskladiti, jer kao što je već naveo PUR se svake godine može mijenjati ili dopunjavati, a za kandidiranje projekata na fondove EU uvjet je da projekti budu u skladu sa strategijom.  Navodi primjer solarnih elektrana koje nisu navedene u strategiji,  ali se mogu naknadno uvrstiti,  jer se solarne ploče mogu stavljati na postojeće objekte za osobne potrebe, ali ne i za prodaju, a ako se stave u prostorni plan to se kasnije može uvrstiti i u strategiju.

Na pitanje Milana Foruglaša koje su od mjera aktivne, u fazi provođenja, gosp. Jaić pojašnjava da bi od mjera za poljoprivredu u petak trebale biti raspisane mjera 4-1 za preradu poljoprivrednih proizvoda i 4-2 za jačanje poljoprivrednih gospodarstava (kupnja strojeva, izgradnja objekata i sl.).  Mjera 5 išla je za poplavljena područja, a za ostale mjere dosta je teško reći nešto preciznije.

Općinski načelnik pojašnjava da je mjera 4 raspisana, ali će biti na čekanju  dok EU komisija ne potvrdi Pravilnik. Dodaje da nas, kao JLS,  zanima mjera 7 za koju nije izgledno da bi mogla biti raspisana prije 9. mjeseca, što znači da je ova godina praktički izgubljena.

Gosp. Jaić pojašnjava da će mjera 4 biti raspisana, ali neće biti isplate sredstava dok EU komisija ne usvoji Pravilnik. Natječaj će trajati oko 2 mjeseca, pa odabir projekta 1-2 mjeseca, ali isplata sredstava neće biti odobrena tako dugo dok EU Komisija ne usvoji Program ruralnog razvoja, što znači da bi tek u 10. ili 11. mjesecu mogla biti isplata sredstava.

Stanislav Saboliček pita da li su u ovoj strategiji navedeni granični prijelazi koje planiramo, a općinski načelnik pojašnjava da se to mora definirati u prostornom planu i nema veze s ovom strategijom, a ako se pošalje zahtjev za Schengen granica i prijelaza neće ni biti.

Predsjednik navodi kako su u jednoj mjeri spomenuti poljski putovi,  pa pita na što se to točno odnosi.

Gosp. Jaić pojašnjava da su to putovi unutar parcela koji idu kroz njive, a moguće ih je prijaviti za rekonstrukciju, samo je bitno  da su riješeni imovinsko-pravni odnosi i da stoje na Općinu, te da postoji potvrda na glavni projekt.

Općinski načelnik  dodaje kako imamo par projekata i za razvoj turizma. Radi se dokumentacija za pristaništa na Dravi, u starom župnom dvoru planira se jedan važan projekt zamišljen kao kuća nasljeđa, a što se tiče umjetničkog dijela već imamo galerije. Dodaje da smo počeli određene aktivnosti i na izgradnji kanalizacije preko EIB-a.

Gosp. Jaić napominje da se kanalizacija može kandidirati na mjeru 7-2, ali mora biti u fazama, znači odvojena faza koja je u izgradnji od one koja nije započela.

Na upit općinskog načelnika o prekograničnoj suradnji, gosp. Jaić pojašnjava da je IPA pretpristupni fond i to će stati kroz godinu dana, ali postoji fond EU koji potiče bratimljenje građana gdje su dosta velika sredstva za zajedničke projekte. Isto tako postoji mogućnost i  zajedničkog kandidiranja za poljoprivrednike, jer ako npr. dva OPG-a zajednički kandidiraju neki projekt sufinanciranje im je veće 20%, pa ako su osobe mlađe od 40 godina dobivaju još dodatnih 20%, tako da mogu dobiti  i do 90% sufinanciranja projekta. Inače za projekte  izgradnje mljekara mogu se kandidirati isključivo OPG-i na mjeru 4-1, a tu se dosta može i preko proizvođačkih organizacija. Kod zadruga je napravljen pogrešan potez, jer sada za osnivanje zadruge treba sedmero ljudi, dok je prije trebalo troje i to je tada puno bolje funkcioniralo.

Stanislav Saboliček pita ima li koja mjera gdje bi se sada, odnosno što prije mogli kandidirati i nešto iskoristiti.

Gosp. Jaić  pojašnjava da sada najviše mogu kandidirati privatne osobe i OPG-i, a zanimljivi su npr. objekti za bio masu i solarni sustavi, dok općine i gradovi trenutno ne mogu ništa kandidirati, osim nešto preko Fonda za zaštitu okoliša za žarulje javne rasvjete.

Eugen Pali pita ima li kakvih mogućnosti ako se netko odluči za otvaranje pogona za proizvodnju peleta od drva, te što je s fasadama i da li se mogu koristiti kakva sredstva ako osoba koja je nositelj OPG-a ide u mirovinu i prepisuje OPG na mlađu osobu.

Gosp. Jaić odgovara da se pogoni za pelete mogu kandidirati preko Ministarstva malog obrtništva i poduzetništva, gdje se može dobiti 45% sredstava. Za obnovu fasada sada se zainteresirani moraju javljati direktno na Fond za zaštitu okoliša, dok je to prije išlo preko gradova i općina. Osobe mlađe od 40 godina koje su nositelji OPG-a imaju neke druge pogodnosti,  tako da preko mjere 6 za mlade poljoprivrednike mogu dobiti 20% više sredstava, a  preko EIB-a mogu ostvariti sufinanciranje i 100%, te i veći poticaj po hektaru.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, te se zaključuje:

-članovi Općinskog vijeća Općine Gola imaju rok do 09. veljače 2015. godine da dostave u Općinu Gola svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog Strategije koju mogu podignuti u Općini Gola ili pogledati na web stranicama Općine Gola,

-nakon što Općina Gola proslijedi primjedbe i prijedloge izrađivaču,  on će dostaviti konačnu verziju u roku od 15 dana u Općinu Gola, gdje će ista biti 15 dana na javnom uvidu, a nakon toga može se ići na usvajanje na sjednicu Općinskog vijeća.  

Predsjednik zahvaljuje na iscrpnom pojašnjenju gosp. Jaiću  koji nakon toga napušta sjednicu.

Točka 2.

Općinski načelnik podsjeća da su vijećnici imali obvezu dostaviti popis nerazvrstanih cesta za one dionice koje bi se kandidirale, a gdje bi prethodno trebali angažirati geodetu kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi i pripremila potrebna dokumentacija.

Mihaela Tinodi Kiš kaže da za Otočku i Gotalovo još nisu dostavljeni popisi dionica, dok su ostali vijećnici dostavili popise za svoja naselja prije sjednice Vijeća.

Uslijedila je kraća rasprava nakon koje je zaključeno da će vijećnici iz Gotalova i Otočke naknadno dostaviti popis dionica za svoja naselja, nakon čega će se napraviti popis za cijelu Općinu i dostaviti na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća,  kako bi se utvrdili prioriteti za rješavanje i daljnje aktivnosti.

Točka 3.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) zaključuje da se izda odobrenje tvrtki Granador j.d.o.o. Molve, Marijanska 83, za obavljanje pokretne prodaje pekarskih proizvoda na području Općine Gola i to svaki dan u naselju Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala, za što bi Općini Gola trebali plaćati mjesečnu naknadu u paušalnom  iznosu od 40,00 kuna mjesečno.

Točka 4.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2014. godini, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se temeljem Zakona o zaštiti i spašavaju početkom svake godine donosi analiza u kojoj se razmatra stanje sustava zaštite i spašavanja za prethodnu godinu, kao što je i u ovom slučaju.

Stanislav Saboliček zaključuje da se u ovoj analizi vidi kako su samo vatrogasci bili aktivni prošle godine, a sve su ostalo samo stvari na papiru.

Općinski načelnik dodaje da možemo  biti ponosni na takve vatrogasce koji su se iskazali i prilikom nedavne poplave.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu pa Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

Analizu stanja Sustava zaštite i spašavanja  na području Općine Gola za 2014. godinu.

Analiza se  prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Nakon kraćeg pojašnjenja  nitko se nije javio za raspravu, pa Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (10 glasova „za“)  donosi

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja  na području Općine Gola u 2015. godini.

Smjernice se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 6.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje  informacije o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje.

Jasna Čimin-Sinjeri prenosi nazočnima da je 26. siječnja 2015. zaprimljena Odluka Općine Drnje o izradi II. Izmjena i dopuna PPU Općine Drnje, a izmjene se odnose na :

– razvoj i uređenje prostora – površine namijenjene povremenom stanovanju – mješovita namjena uz cijelu obalu jezera Šoderica u k.o. Drnje, k.o. Botovo i k.o. Torčec i

– planiranje izdvojenog građevinskog područja društvenih djelatnosti (sportsko-rekreacijskih) – Ribički dom ŠRK „Šaran“ Gotalovo.

S obzirom da je podnijet zahtjev za legalizaciju ribičkog doma ŠRK „Šaran“ Gotalovo, nakon donošenja ovih II. izmjena i dopuna PPU Općine Drnje legalizacija će se moći i provesti.

Informacija se prima na znanje, bez ikakvih pitanja i rasprave.

Točka 7.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da su započele aktivnosti oko radova na izgradnji kanalizacije i na dobrom smo putu jer smo ušli u sistem financiranja preko EIB-a. Radove vodi inž. Krešimir Ujlaki iz Komunalca, koji se maksimalno angažirao i puno se trudi oko svih aktivnosti. Dokumentacija će se nešto morati i mijenjati, a dobro bi bilo da se stave i ostala naselja, što je povezano sa fisibiliti studijom koja će pokazati  što može ići,  jer u manjim bi se naseljima radile jame odakle bi se vozilo u pročistač, a kako bismo imali dovoljan broj ekvivalenata, oko 2000 korisnika, trebali bi za ovaj sistem zainteresirati i Repaš. Sada predstoji da se vidi da li bi išli po dvije strane u Dravskoj i Radićevoj ulici, jer bi trebalo rušiti dosta drveća, stoga će se sve te stvari uskoro definirati,  a vidjet  će se kojom dinamikom radovi ići.

Za nerazvrstane ceste priprema se dokumentacija jer namjeravamo sve kandidirati.

Što se tiče reciklažnog dvorišta opet smo na početku, jer su one lokacije preko Fugaplasta otpale, s obzirom da je načelnik razgovarao s direktoricom Fugaplasta koja se tome protivi.

Nakon toga načelnik je razgovarao s gosp. Krešimirom Salajpalom, dr.sci.,  koji je predložio da se reciklažno dvorište napravi na području Hintova, te je pokazao volju i da dođe to prezentirati  na sjednicu  Općinskog vijeća. Načelnik je također mišljenja da Općina neće uspjeti nigdje kupiti zemljište, jer su velike razlike u procjenama ovlaštenog vještaka i iznosima koje pojedinci traže za svoja zemljišta. Misli da bi najbolje bilo odrediti čestice za tu namjenu na području Hintova i onda uputiti zahtjev da nam se iste dodijele za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Nakon toga načelnik čita inicijativu VZO Gola i DVD-a Gola kojom predlažu da se skladište u Goli preda DVD-u Gola koji bi onda isto mogao kandidirati na Program ruralnog razvoja RH, preko kojeg će se financirati razni komunalni i odgojni sadržaji u ruralnim sredinama sa programima građenja i opremanja vatrogasnih domova  u naseljima do 5000 stanovnika.

Predsjednik otvara raspravu o ovom prijedlogu.

Eugen Pali misli da će adaptacija koštati više nego da se radi novi objekt.

Općinski načelnik pojašnjava da bi se ovdje radilo o rekonstrukciji što znači da se mijenja izgled i namjena objekta, dok se adaptacija radi u okviru postojećeg prostora.

Danijela Grčić pita koja je uloga Općine Gola u svemu tome, te  što ako se pripremi dokumentacija i Općina uloži u to znatna sredstva, a projekt ne prođe na natječaju. Osim toga, ako bi se išlo u to, pita ne bi li se moglo na natječaj prijaviti zajedno  i druge općinske objekte, vatrogasne domove i igrališta, da ide sve skupno.

Stanislav Saboliček misli da je ideja vrlo dobra i da se tu sredstva mogu vrlo brzo dobiti stoga bi to trebali podržati, jer je sve bolje od ovoga kako skladište sada izgleda, a moglo je biti sasvim drukčije da se to prodalo vlasniku Fugaplasta, Kovač Franji,  kada je pred par godina to želio kupiti, a Općina nije htjela prodati.

Općinski načelnik kaže kako je gospodin Kovač nama jako vrijedan, ali nije točno da Općina nije htjela prodati skladište, što se sve može i dokumentirati. Gosp. Kovač je pokazao interes za skladište, Općina Gola je htjela prodati, te je angažiran ovlašteni vještak koji je dao procjenu s iznosom ispod kojeg Općina Gola to nije smjela prodati, ali ta cijena nije bila prihvatljiva gosp. Kovaču i tu je stalo. Imali smo  namjeru taj prostor staviti u određenu funkciju,  pa je s tom namjerom skladište dano na korištenje i braniteljskoj udruzi oboljelih od PTSP-i, ali je i to propalo.

Sada bi trebalo pravno vidjeti može li Općina Gola i na koji način prenijeti to skladište u vlasništvo DVD-a Gola, a osim toga trebala bi i sredstva koja mi nemamo planirana u proračunu, te vidjeti treba li to staviti u razvojnu strategiju i prostorni plan.

Marijan Lukčin kaže da treba vidjeti i tko bi gospodario s tim objektom, da li će to biti udruge ili tko drugi.

Predsjednik misli da o tome treba dobro razmisliti kako se ne bi napravila pogreška, jer se radi o objektu na jako dobroj lokaciji i to ne treba samo vatrogascima, možda bi mogla biti i neka druga namjena.

Stanislav Saboliček podsjeća da je još na početku mandata predlagao da se to skladište prenamijeni u poduzetnički inkubator.

Franjo Sočev slaže se da o tome treba razmisliti,  jer se to i poslije mora financirati i održavati, a zna se tko financira i VZO i DVD-e, što znači da će i dalje oni za sve tražiti sredstva od Općine Gola.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu glede inicijative DVD-a Gola o predloženom projektu skladišta u Goli, te je zaključeno kako se načelno pozdravlja ideja, ali će se o svemu još razmisliti i naknadno donijeti konačna odluka.

S ovim se završava i načelnikovo izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 21.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Eugen Pali predlaže da se postavi žarulja na stupu javne rasvjete kod broja 8 u Novački, ali je nakon kraće rasprave zaključeno da prethodno treba provjeriti postoje li tamo uopće žice za javnu rasvjetu.

Nadica Bobovec kaže da su potrgane igračke na dječjem igralištu u Otočki koje bi trebalo popraviti.  S obzirom da je igralište opremljeno preko škole koja je nadležna i za održavanje, predloženo joj je da o tome izvijesti školu.

Navodi da u Otočki na više lokacija postoje rupe na trasi za vodovod, pa predlaže da se obavijesti izvođača da to sanira kako se ne bi nešto dogodilo.

Općinski načelnik kaže da izvođači po 2-3 puta saniraju trasu nakon zatrpavanja,  jer teren sjeda, a koliko mu je poznato radovi nisu niti gotovi, no svakako ćemo obavijestiti izvođača, Kograd Pitomača, da saniraju udarne rupe.

Marijan Lukčin kaže da bi mogao stradati i ovaj novi asfalt ako se što prije ne riješe bankine,  jer tom trasom ide dosta tereta za Inu i voze po samom rubu asfalta. Općinski načelnik pojašnjava da će se uskoro riješiti i bankine i kanali.

Predsjednik ukazuje na problem županijske ceste Gola-Repaš koja je u jako lošem stanju, a promet se stalno povećava, te predlaže da se uputi dopis ŽUC-u da što prije saniraju tu dionicu i stave novi sloj asfalta.

Milan Foruglaš predlaže da se isto traži i za ulicu V. Nazora u Ždali, koja je također županijska cesta.

Prijedlozi se podržavaju te je zaključeno da će se uputiti dopis ŽUC-u.

Predsjednik se još jednom vraća na reciklažno dvorište, te prenosi nazočnima kako mu je gosp. Vlah malo više pojasnio kako bi to trebalo izgledati. Minimalno bi trebalo oko 1000 m2, a u tom prostoru zapravo nema smeća niti ikakvog zagađivanja i mogla bi se napraviti i nekakva prerada, te se u Europi čak i prakticira da se reciklažna dvorišta smještaju u naseljima.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,15 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri        

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš