Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od 8. svibnja 2018. godine,
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/08, URBROJ: 2137/06-18-1, od 4. svibnja 2018. godine.
Prisutni članovi Općinskog vijeća:
Marko Horvat, predsjednik,

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 2. Ivica Pavlović (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 3. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća.
Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. Godine,
 2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gola,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2018. godine,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 30. travnja 2018. godine,
 6. Razmatranje nacrta Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 8. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine (PGO).
Jasna Čimin-Sinjeri podsjeća da je gospođa Katarina Knežević, direktorica tvrtke Kaina, koja je radila PGO prezentirala nacrt na 15. sjednici održanoj 9. 2. 2018. godine. Nakon toga općinski načelnik donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta PGO-a koja je bila objavljena na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Gola. Nacrt PGO-a bio je na javnom uvidu u prostorijama Općine Gola i na internetskoj stranici Općine Gola od 27. veljače do 29. ožujka 2018. godine, te su u tom vremenu zainteresirani građani i udruge mogli dati svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe. Nakon završenog javnog uvida i pribavljenih mišljenja javnopravnih tijela o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta PGO-a, zatražena je suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije. Upravni odjel izdao je prethodnu suglasnost i mišljenje kako je moguće donijeti Odluku da postupak strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Gola nije potrebno provesti. Odluku je donio općinski načelnik dana 7. 5. 2018., te je ista objavljena na službenim stranicama Općine Gola i dostavljena je Upravnom odjelu na uvid. S obzirom da su provedene sve potrebne aktivnosti, Općinsko vijeće Općine Gola može donijeti PGO za navedeno razdoblje.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu stoga predsjednik daje na glasovanje PGO Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GOLA
ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE.

PGO Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

PGO Opcina Gola

Točka 2.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da radi određenih pravnih tumačenja u članku 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije nije navedena komunalna djelatnost obavljanja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Stoga se ovom Odlukom o izmjenama osnovne Odluke mijenja članak 2. tako da je u komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije dodano i obavljanje javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, a slijedom toga u članku 3. zamjenjuju se riječi „komunalna djelatnost“ riječima „komunalne djelatnosti“.
Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

O D L U K U
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o izmjenama Odluke o kom.djel

Točka 3.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gola.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom predstavničko tijelo JLS obvezno odlukom propisati ove mjere i odluku dostaviti ministarstvu, te je objaviti na mrežnim stranicama. U članku 2. predložene Odluke navedene su mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada, koje su se na našem području provodile i do sada.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka-odbacivanje otpada

Točka 4.
Nakon što je općinski načelnik izvijestio kako je iz Izvješća razvidno da sredstva Proračunske zalihe tijekom mjeseca ožujka 2018. nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2018. godine.

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proračunska zaliha 2018

Točka 5.
Nakon što je općinski načelnik izvijestio kako je iz Izvješća razvidno da sredstva Proračunske zalihe tijekom mjeseca travnja 2018. nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. travnja 2018. godine.

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe

Dovršeno u 20,00 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

ZAPISNIČAR:
Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marko Horvat