Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  23. travnja 2018. godine,

 sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 13,30 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/07, URBROJ: 2137/06-18-1, od  13. travnja 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, član (opravdao izostanak),
 2. Krešimir Premec (opravdao izostanak),
 3. Alen Kičinbaći (opravdao izostanak),
 4. Helena Salaj (opravdala izostanak),
 5. Marko Bogadi (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 3. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 13,30 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (6 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik  pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje problematike vezane uz izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
 2. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola u 2018. godini,
 4. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 5. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (6 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Predsjednik  poziva općinskog načelnika za pojašnjenje problematike vezane uz izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH  na području Općine Gola.

Općinski načelnik misli da se radi o itetako važnom dokumentu za našu sredinu koji se mora kvalitetno pripremiti i kojem se mora jako ozbiljno pristupiti. Na izradi Programa radi naša stručna suradnica dipl. pravnica Nina Vulić, stoga načelnik moli vijećnike da s njom surađuju vezano uz ovu problematiku. Moramo vidjeti kakvo je stanje na terenu, određene smjernice su već dogovorene, a bilo bi dobro vezano uz to uspostaviti i suradnju i sa županijom. Po njegovom mišljenju trebalo bi najprije napraviti inventuru čestica, vidjeti u kojem bi se smjeru dalje išlo i sve to odraditi kvalitetno i u roku, jer ukoliko sami na napravimo Program u zakonskom roku, to će napraviti Županija, ali ćemo izradu mi morati platiti.

Nina Vulić misli da bi za početak trebalo izuzeti sve čestice koje su vlasništvo RH, a  za koje smo sigurni da neće biti u Programu raspolaganja. Ima par potencijalnih problema, jer je u zemljišnim knjigama upisana RH, a u posjedovnom listu nije takva situacija i županija i država sigurno neće takve čestice dati ni u zakup ni u prodaju, pa je pitanje što s takvim česticama.

Milan Foruglaš pita što znači program raspolaganja, a Nina Vulić pojašnjava da je državno zemljište država dala na raspolaganje Općini Gola, a Općinsko vijeće bi trebalo donijeti Program na koji će način raspolagati s tim zemljištem, da li dati u zakup, prodati ili razvrgnuće.

Predsjednik misli da bi oni koji su u posjedu državnog zemljišta još od 50-tih godina trebali pokrenuti nagodbu s državom i na toj će parceli onda biti zabilježba da je postupak u tijeku, pa će se takve čestice isključiti iz Programa. Trebale bi se identificirati i čestice koje bi Općina Gola željela prijaviti Ministarstvu poljoprivrede, a na području k.o.Ždala postoje tri parcele koje su upisane u katastarskom operatu Hrvatskih šuma. U Goli je puno bolja situacija jer je provedena katastarska izmjera, ali bi u k.o. Gotalovo i Novačka moglo biti više problema, pogotovo uz Dravu gdje ljudi godinama obrađuju i rade parcele u vlasništvu države, stoga bi se trebali javiti državnom odvjetništvu da si to riješe.

Ivica Rac misli da bi bilo dobro da imamo karte većeg formata na kojima bi se na zidu moglo označavati raznim bojama da se mogu raspoznavati čestice  i tako bi se puno bolje svi snalazili. Misli da bi bilo dobro upozoriti i obavijestiti ljude koji imaju kuće u Novački na državnoj imovini da si to počnu rješavati.

Predsjednik  misli da bi bilo dobro putem oglasa obavijestiti ljude koji imaju kuće ili imanja na državnom zemljištu da pokrenu postupak kako bi si to riješili, a to moraju ili tužbom ili nagodbom sa državom. Nakon toga čita članak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u kojem se točno navodi i pojašnjava što se smatra poljoprivrednim površinama (oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trtici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji).  U izradi Programa trebali bi se baviti ovim površinama koje su poljoprivredno zemljište, a za sve ostale stvari i probleme koje pojedinci imaju s državom  trebali bi oni sami rješavati, a Općina im može  potvrditi samo ukoliko treba da netko na određenom području već godinama živi.

Tatjana Blažeković iznosi i osobni primjer, jer su kupili kuću koju bivša vlasnica nije prepisala od RH, stoga su oni 2009. pokrenuli nagodbu, imali su tri parnice gdje su svaki put trebali svjedoke i 2013. je predmet bio riješen.

Općinski načelnik misli da bi na neki način trebali obavijestiti te ljude, jer ima dosta starijih koji nisu educirani  za neke stvari, pa bi ih možda trebali upozoriti, ali s druge strane ne znamo kakav će biti ishod, pa moramo paziti i da se nekome ne nanese šteta.

Nakon toga zaključeno je da će se nastaviti s pripremama za izradu Programa raspolaganja državnim zemljištem, te će vijećnici maksimalno ozbiljno i odgovorno tome pristupiti i pomoći u identifikaciji čestica koje su im poznate na terenu.

 

 

Točka 2.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je Općina primila zahtjev Udruge općina u RH za odobrenje korištenja općinskog grba za potrebe promidžbe i izdavaštva. Temeljem članka 4. Statuta Općine Gola Općinsko vijeće može odobriti uporabu grba pravnim osobama radi promicanja interesa Općine Gola, a člankom 10. Odluke o grbu i zastavi Općine Gola propisano je za koje se namjene može odobriti uporaba grba ili dijelova grba Općine Gola, stoga se predložena Odluka temelji na navedenom članku Statuta i Odluke o grbu i zastavi Općine Gola.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

O D L U K U
o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 3.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Gola dana 26. 3. 2018. poslan poziv za dostavu ponuda za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola u 2018. godini na tri adrese:

Veterinarskoj stanici Koprivnica d.o.o. Koprivnica, Veterinarskoj stanici Nova d.o.o. Koprivnica i Sanitaciji d.o.o. Koprivnica. U roku za dostavu ponuda zaprimljene su dvije ponude, Veterinarske stanice Koprivnica d.o.o i Sanitacije d.o.o. Kopriovnica.  Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da su obadvije ponude potpune, a jeftinija i povoljnija za Općinu Gola je ponuda Sanitacije d.o.o. Koprivnica, s istim cijenama kao i prošle godine, odnosno 19,00 kuna plus PDV po domaćinstvu, dok je ponuda Veterinarske stanice Koprivnica d.o.o.  s cijenom od 21,00 kuna plus PDV po domaćinstvu. U to je uključena i deratizacija javnih površina, mjesnih groblja, deponija i javnih objekata.

Općinski načelnik predlaže vijećnicima da prate provedbu deratizacije na terenu,  da se upozori izvođača ako negdje treba veća količina mamaka i slično, jer  ako će se malo pripaziti i više ih kontrolirati i deratizacija će biti uspješnija.

Predsjednik  misli da bi bilo bolje da oni sami postavljaju mamke po domaćinstvu, a ne da ostave u vrećicama i onda si ljudi sami to postavljanju ili uopće ne postavljaju.

Marijan Lukčin dodaje kako neki inzistiraju da im se ostavi otrov i da će ga sami postaviti,  stoga bi trebali  pitati u svakom domaćinstvu žele li sami postaviti ili da im postavi deratizer, a trebali bi ostaviti i obavijest ako nekoga nema kod kuće da se zna kada će doći drugi put.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik  daje prijedlog na glasovanje, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije

javnih površina, stambenih i poslovnih prostora

na području Općine Gola u 2018. godini. 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Predsjednik poziva općinskog načelnika da izvijesti o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

 1. Ministarstvo regionalno razvoja i fondova EU odobrilo je Općini Gola 62.500,00 kuna za izradu PUR-a, što pokriva cjelokupni trošak tako da je izrada PUR-a za Općinu Gola besplatna.
 2. 4. 2018. obavljen je u Općini Gola i na odlagalištu Hintov inspekcijski nadzor iz područja zaštite od požara i sve je u redu, osim što smo po zakonu obvezni izraditi novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite koji vrijedi 5 godina, a našima je početkom ove godine istekao rok, stoga se mora pokrenuti postupak nabave za izradu ove dokumentacije.
 3. Raspisan je natječaj i objavljen na stranicama Općine Gola za izradu glavnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Hintov, za što smo od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobili 200,000,00 kuna.
 4. Završeni su radovi na nogostupu u Dravskoj ulici u Goli, te je poslan zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.

 

S ovim se završava načelnikovo izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

 

Točka 5.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Marijan Lukčin predlaže da se upozori Kc vode da ne šalju obavijest ljudima da se moraju priključiti na kanalizaciju u Goli tamo gdje nema ni mreže, kao što je poslano stanovnicima ulice Petra Preradovića, gdje postoji  mreža samo u jednom manjem dijelu. Vezano uz kanalizaciju pita mogu li se radovi dalje izvoditi da se ne trga asfalt, odnosno da se buši ispod asfalta.

Općinski načelnik pojašnjava da je projektom riješeno kako i na koji način će se postavljati cijevi, ali su na našem području problem podzemne vode, pa dolazi do slijeganja, tako da bi vjerojatno došlo do ulegnuća i ako bi se bušilo ispod , ali je bitno da se napravi kanalizacija, a nakon toga će se sanirati što bude trebalo.

Tatjana Blažeković pita planira li se što poduzimati vezano uz komarce kojih ove godine već sada ima jako puno.

Predsjednik kaže kako osim dimljenja postoji učinkovitiji način, s atomizerom, pa predlaže da se to ispita.

Općinski načelnik slaže se da su komarci veliki problem, pa će se ispitati mogućnosti da se vidi na koji bi način bilo najučinkovitije to riješiti.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima ni prijedlozima, stoga predsjednik  završava sjednicu u 15, 10  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat