Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  04. prosinca 2014. godine,
sa 18.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/10, URBROJ: 2137/06-14-1, od  26. studenoga 2014. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Eugen Pali, član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Nakon primjedbe Stanislava Saboličeka, zaključeno je kako se ista ne odnosi na sadržaj zapisnika, stoga  predsjednik konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Predsjednik: Predlaže proširenje dnevnog reda dostavljenog u sazivu za ovu sjednicu, sa dvije točke za koje su prijedlozi dostavljeni naknadno, a odnose se na akte Vrapčić dječjeg vrtića Drnje, te glase „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na rebalans Plana Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2014. godinu (podružnice Gola i Ždala)“ i „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Plan Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu (podružnice Gola i Ždala)“.

Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu,
 2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini,
 3. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2014. godini,
 4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2014. godini,
 5. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2014. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2014. godini,
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u 2014. godini,
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola,
 9. Razmatranje problematike vezane za sporne imovinsko-pravne odnose na nekretnini Društvenog doma u Otočki,
 10. Razmatranje problematike vezane uz otkup zemljišta za reciklažno dvorište,
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na rebalans Plana Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2014. godinu (podružnice Gola i Ždala),
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Plan Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu (podružnice Gola i Ždala),
 13. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,.
 14. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da su ovo zadnje izmjene i dopune Proračuna Općine Gola za 2014. godinu , uglavnom tehničke naravi  kako bi se uskladili iznosi po pozicijama, jer se bliži konac godine pa su mnoge stvari puno jasnije nego na početku godine. Ukratko pojašnjava na što se odnose izmjene, te predlaže da se postave pitanja ako nešto nije jasno. Dodaje da je Odbor za proračun i financije suglasan s ovim prijedlogom.

Općinski načelnik misli da je ovim izmjenama Proračun uravnotežen i puno realniji, jer je sada već puno jasnije koji su zahvati riješeni, a što će se prenositi u iduću godinu.

Predsjednik podsjeća da su u Proračunu i u rebalansu bila planirana sredstva za igrališta u Novački i Otočki, ali to nije do kraja riješeno, jer je ravnateljica škole rekla da su im bila smanjena sredstva i nije to uspjela realizirati. Radi se o zahvatu vrijednom cca 80-90.000,00 kuna, stoga pita bi li se to moglo riješiti ovim rebalansom ili ostaviti za iduću godinu.

Stanislav Saboliček pita kamo je onda otišao novac, jer koliko je njemu poznato igrališta su napravljena, ali je dva  puta bila dosijavana trava.

Predsjednik odgovara da su zemljani radovi završeni, a ostala je još ograda koja se nije niti rješavala i za to bi trebala sredstva.

Zvonkica Zlatar objašnjava da školi nisu smanjena sredstva, već su oni možda imali veće troškove od planiranih, kao što je uvođenje e-dnevnika i tu su potrošili sredstva.

Općinski načelnik misli da u ovom rebalansu nema mogućnosti za planiranjem  sredstava za ogradu već bi to trebalo ostaviti za iduću godinu, a predsjednik se slaže s mišljenjem.

Stanislav Saboliček  podsjeća kako je na prošloj sjednici Općinskog vijeća tražio pojašnjenje o sredstvima za socijalnu skrb, pa je bio upozoren da govori paušalno i da se drži Poslovnika, a bio je i ispravljen s navodima koji nisu točni. Postavio je pitanje koje se tiče socijalne skrbi, glava 303, odnosno pitao je mislimo li ozbiljno kad za socijalnu skrb izdvajamo 800.000,00 kuna,  a danas bi taj iznos  trebali još i podići na 1.285.000,00 kuna. Tada je bio napadnut, jer je ispalo da govori  netočno, a bio je u pravu. Nabrojeno mu je što sve ulazi u Program socijalne skrbi iako on to dobro zna, a zapravo se njegovo pitanje odnosilo na sredstva koja se izdvajaju za socijalu.

Zvonkica Zlatar odgovara kako može samo pojasniti što sve ulazi u Program socijalne skrbi, ali zbog čega su takvi iznosi to ne ovisi o njoj.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova svih vijećnika (10 „za“, 1 „suzdržan“ –  T. Blažeković) donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU.

Izmjene i dopune Proračuna prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 2.

Nakon što je Darinka Kuzmić Salajpal ukratko pojasnila prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture, otvorena je rasprava.

Stanislav Saboliček kaže kako je došao do podataka da je za zimsku službu do 12. mjeseca 2013. utrošeno 60.000,0 kuna, a ne 20.000,00 kuna kao što mu je bilo rečeno na prošloj sjednici. Na toj je sjednici spomenuto i kako su ljudi zadovoljni sa zavažanjem poljskih putova, iako on ne misli tako, jer Prizma nema opremu s kojom bi to mogla adekvatno obaviti, baca se šoder po susjednim parcelama i ljudi baš i nisu zadovoljni, a neke putove ne bi ni trebalo zavažati i trošiti šoder, jer bi negdje bilo dovoljno samo da prođe greder. Navodi kako se puno podataka može saznati i iz Službenog glasnika i kada bi ga vijećnici više puta dobili znali bi za što dižu ruku.

Tatjana Blažeković slaže se i potvrđuje da su putovi stvarno katastrofa.

Predsjednik  podsjeća da svako mjesto ima člana u Povjerenstvu za održavanje putova i mogu se njemu javiti oni koji imaju primjedbe ili prijedloge u vezi toga.

Marijan Lukčin objašnjava kako se Povjerenstvu odredi određena kvota s kojom raspolažu i onda se to podijeli po selima, a svaki član Povjerenstva raspoređuje šoder na svojem terenu prema prioritetima.

Darinka Kuzmić Salajpal navodi kako se u Službenom glasniku objavljuju akti koji se prethodno usvoje na sjednicama Općinskog vijeća i tu ne bi trebalo biti nejasnoća. Osim toga glasnik se objavljuje i na internetu i svakome je dostupan, a Općina dobiva samo jedan primjerak.

Općinski načelnik kaže kako je naše područje specifično jer imamo puno poljskih putova po kojima  ide teška mehanizacija, ove su godine bile i ogromne oborine i jedino bi rješenje bilo asfaltiranje. Ruše se i nasipi, kanali i mostovi kada dođu loši vremenski uvjeti, a mi putove redovito održavamo i malo koja Općina izdvaja toliko sredstava za putove. Iduće godine nastojat ćemo riješiti i mostece i kanale, pa će se nešto i asfaltirati i opet će biti malo bolja situacija. Misli da je zavažanje putova dinamičan i složen proces i da Povjerenstvo dosta teško radi, ali je nemoguće sve zadovoljiti, stoga moli za razumijevanje i ponavlja da se oni nezadovoljni mogu javiti članovima Povjerenstva za putove.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon  kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S- Saboliček, 1 „suzdržan“ – T. Blažeković) donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Nakon kraćeg pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, pa Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – T. Blažeković) donosi

PLAN
o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2014. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Nakon pojašnjenja dolazi do kraće rasprave o prijedlogu Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2014. godini.

Stanislav Saboliček podsjeća kako smo čuli da Općina daje novac, a škola ne izvršava svoje obveze, pa misli da nas je Školski odbor trebao o tome izvijestiti , a ne da zakaže kao i svake godine.

Milan Foruglaš je član Školskog odbora, ali pojašnjava da oni ne organiziraju i ne vode poslove u školi, iako je mišljenja, ako je škola za nešto tražila i dobila novac, onda se to trebalo i realizirati.

Predsjednik je također u Školskom odboru, ali navodi kako mu je na prvom mjestu briga o djeci, pa o nastavnicima, a tek onda o tome što je ili nije napravljeno.

Ivica Rac slaže se da bi na prvom mjestu trebala biti briga o djeci, ali ako im već Općina daje novac, trebalo bi voditi računa za što se taj novac i troši.

Danijela Grčić misli da su pogriješili u planu, jer su uvodili e-dnevnik za koji nisu planirali sredstva, pa su vjerojatno tu potrošili novac namijenjen za igralište.

Tatjana Blažeković navodi kako je dvije godine u Roditeljskom vijeću i čula je ravnateljicu kad je rekla da  ima novaca i da će se ograda napraviti, ali ograde nema, a samo je pitanje dana da se zbog toga nešto ne dogodi.

Općinski načelnik ne slaže se da Školski odbor ne radi dobro, jer misli da je u našoj Općini školstvo na vrlo visokoj razini, ali su se znatno povećali troškovi i sve se više obveza prebacuje na lokalnu samoupravu. I nama su se prihodi smanjili ove godine već oko 30%, a mogli bi biti još i manji, ali nije sporno da bi spomenuta ograda trebala biti prioritet i da ju treba riješiti.

Zvonkica Zlatar objašnjava da je Županija osnivač škole i trebala bi osigurati sredstva za normalno funkcioniranje , ali oni daju sve manje novaca, pa  škola traži sredstva od Općine.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

PROGAM
o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Nakon kraćeg pojašnjenja  Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – T. Blažeković)  donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

Nakon kraćeg pojašnjenja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „suzdržan“ – T. Blažeković)  donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Gola u 2014. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

Nakon pojašnjenja prijedloga Odluke o dopuni Odluke o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u 2014. godini, došlo je do kraće rasprave.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da u temeljnoj Odluci nije određeno koliko osoba iz domaćinstva može koristiti subvenciju, stoga je nakon više upita predloženo da subvenciju može koristiti samo jedna osoba iz domaćinstva i to je predmet dopune ove Odluke.

Milan Foruglaš navodi kako ima saznanja da i Županija subvencionira stručno osposobljavanje poljoprivrednika za korištenje pesticida u iznosu od 300,00 kuna, pa predlaže da se to ispita, jer zašto bi Općina davala novce ako se to može iskoristiti od Županije.

Općinski načelnik predlaže da se to ispita u Županiji, a Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da je Općinsko vijeće još u veljači donijelo Odluku po kojoj će u punom iznosu subvencionirati ovaj tečaj.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke
o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u 2014. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Odluke o izmjeni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da je u Pravilniku navedeno kako se stipendija isplaćuje jednom mjesečno za protekli mjesec, a prema ovoj izmjeni stipendija bi se isplaćivala jednom mjesečno za tekući mjesec.  Ovu bi izmjenu Pravilnika trebalo napraviti radi toga što se od 1.1.2014. godine jednom mjesečno dostavlja određeni obrazac Poreznoj upravi za sve isplate u tom mjesecu, stoga se to mora uskladiti kako ne bi bilo problema.

Stanislav Saboliček napominje da bi jednom trebali shvatiti da školska godina počinje u 9. mjesecu i do tada bi trebali riješiti sve stipendije kako ta djeca ne bi bila zakinuta za 2-3 mjeseca kao što je bilo prošle, a isto tako i ove godine.

Zvonkica Zlatar objašnjava da se stipendija nije  isplaćivala u rujnu i listopadu samo novim korisnicima, jer se sredstva ne mogu uplatiti prije potpisivanja ugovora, a osim toga za stipendije se natječu i studenti, a studentska godina počinje u 10. mjesecu.

Darinka Kuzmić Salajpal navodi i probleme s korisnicima koji ne izvršavaju svoje obveze, odnosno ne dostavljaju na vrijeme potrebnu dokumentaciju, pa se radi takvih više puta oduži cijeli postupak.

Stanislav Saboliček predlaže da se jednim dopisom upozori roditelje da se pridržavaju tih obveza, jer ne može se zbog pojedinaca kazniti one koji na vrijeme dostave dokumentaciju.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, stoga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o izmjeni Pravilnika
o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

Predsjednik  poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje problematike vezane za sporne imovinsko-pravne odnose na nekretnini Društvenog doma u Otočki.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se prije svake investicije rješavaju imovinsko-pravni odnosi, a s obzirom da je planirano grijanje za Društveni dom u Otočki,  uvidom u zemljišne knjige ispostavilo se  da je  Društveni  dom pod hipotekom za kredit  Prečko Mladena, koji je upisan kao suvlasnik  u 1/32 dijela, kao  i Marija Prečko isto tako 1/32 dijela, dok je suvlasnički dio Općine 30/32 dijela. Općina može ulagati u taj objekt, ali postoji mogućnost da banka prodaje nekretninu ako Mladen Prečko ne plaća kredit, jer ne može Općina Gola plaćati njegov kredit. Inače, on ne polaže pravo na nekretninu, čak je voljan to i pokloniti Općini, ali hipoteka ostaje, što i je najveći problem.

Općinski načelnik predlaže da Vijeće sada razmotri isplati li se ići u investiciju grijanja, vrijednosti oko 40-50.000,00 kuna,  s obzirom na situaciju sa hipotekom.

Tatjana Blažeković kaže kako njih, općinske vijećnice (T. Blažeković i N. Bobovec), ljudi pitaju u Otočki kako je moguće da se onda u tom domu organiziraju i naplaćuju fešte, a poznato je i da je Mladen Prečko za to dobio zemlju, pa neka se ispita na koga se ta zemlja vodi. Njima je rečeno da se to može riješiti preko odvjetnika, stoga moli da se stavi u zapisnik da su one to  već i prije predlagale, ali se to zataškavalo na Vijeću. Moli da se njima laicima objasni o čemu se tu radi.

Darinka Kuzmić Salajpal  pojašnjava da banka ne može izdati brisovno očitovanje  i brisati hipoteku tako dugo dok dug u potpunosti nije isplaćen, a zemlja o kojoj se govori vjerojatno stoji na RH. Te zamjene  nije radila ova vlast, nego još nekada Narodni odbor Općine Gola.

Nadicu Bobovec isto zanima po kojoj se tarifi naplaćuje dom  ako nije naše vlasništvo, jer su ga radili mještani, a Općina ga je prisvojila. Misli da se grijanje mora napraviti ako se Vijeće s time složi.

I Ivica Rac je mišljenja da se Općina ne bi trebala bojati ulagati u to grijanje.

Stanislav Saboliček  misli da se za taj slučaj s ovrhama znalo od prvog dana, već 12 godina. Po njemu to suvlasništvo u 1/32 dijela nije problem, ali bi trebalo provjeriti o kojim se iznosima kredita radi, pa bi možda jednog dana Općina to mogla i kupiti od banke za neku manju cijenu.

Marijan Lukčin slaže se da bi grijanje trebalo napraviti, a Zlatko Lovković predlaže da se od tih suvlasnika traži nekakva pismena suglasnost da daju objekt i u svojem dijelu Općini na korištenje.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da to nije sporno, jer su Mladen Prečko i njegova majka   voljni darovnim ugovorom predati to Općini, ali vlasništvo će se prenijeti, a hipoteka će ostati i dalje, znači da ne mogu Općini predati čistu nekretninu.

Općinski načelnik  misli da nije sporno da se izvede grijanje u Društvenom domu ako Općinsko vijeće preuzme odgovornost za to i donese takvu odluku, a što se tiče imovinsko-pravnih odnosa predlaže da vijećnice iz Otočke prikupe podatke  o zamjeni nekretnina od tih ljudi koji su bili aktivni kada je vršena zamjena i da odu odvjetnici na konzultacije.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, stoga predsjednik predlaže da se izvede grijanje u Društvenom domu u Otočki bez obzira na imovinsko-pravne odnose, a da vijećnice iz Otočke prikupe potrebne informacije o zamjeni nekretnina s Mladenom Prečko, te s tim podacima odu na konzultacije kod odvjetnice.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) prihvaća prijedlog.

Točka 10.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje problematike vezane uz otkup zemljišta za reciklažno dvorište.

Općinski načelnik podsjeća na obvezu Općine Gola da ima svoje reciklažno dvorište za koje treba osigurati prostor. Za zemljište o kojem je bilo govora na Općinskom vijeću (iza Baskovca prema Otočki, bivši vlasnik Vujčec) otkrili smo sadašnjeg vlasnika,  jer se i tu radilo o hipoteci. Napravljena je procjena nekretnine od strane ovlaštenog sudskog vještaka, te je načelnik više puta bio i na razgovoru sa sadašnjim vlasnikom, ali je on na kraju odustao od prodaje, jer mu je vjerojatno mala cijena, stoga smo sada opet na početku.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave o mogućim lokacijama za reciklažno dvorište, a Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se vodi računa o tome kako bi najpovoljnija lokacija bila uz rubni dio naselja  gdje je dostupna  infrastruktura i povezano s prometnicom, jer ne bi bilo pogodno takvo nešto napraviti baš u samom naselju.

Nakon završene rasprave zaključeno je da vijećnici do iduće sjednice Općinskog vijeća razmotre moguće lokacije za reciklažno dvorište,  te će se nastaviti rasprava o tome.

Točka 11.

Nakon što je Zvonkica Zlatar ukratko pojasnila na što se odnosi rebalans Proračuna Dječjeg vrtića Vrapčić, Ivica Rac dodaje kako je o tome već izvijestio Vijeće kada se govorilo o Planu rada Dječjeg vrtića, a radi se o izmjenama radi kupnje opreme i igračaka za dječje vrtiće u Goli i Ždali.

Uslijedila je kraća rasprava nakon koje Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Rebalans Plana Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje
za 2014. godinu (podružnice Gola i Ždala).

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Plana Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar  pojašnjava da su prihodi od Općine Gola planirani u istom iznosu kao i za ovu godinu, odnosno za podružnicu Gola u iznosu 557.000,00 kuna,  a za Ždalu 443.000,00 kuna.

Općinski načelnik predlaže da se razmisli o ovom prijedlogu Plana Proračuna, ali da se glasuje o istom prilikom donošenja općinskog Proračuna, jer je i logički da se ne odobrava nešto što u Proračunu još nije ni osigurano.

Načelnikov se prijedlog prihvaća jednoglasno (11 glasova „za“),  te je zaključeno da će se o Planu Proračuna Vrapčić dječjeg  vrtića Drnje za 2015. godinu glasovati na istoj sjednici na kojoj će se donijeti  i Proračun Općine Gola za 2015. godinu.

Točka 13.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da su završeni radovi na krovištu župnog dvora u Goli, te je Ministarstvo kulture već uplatilo i svoj dio sredstava za tu namjenu.

U tijeku su radovi na uređenju okoliša dječjeg vrtića u staroj školi, društvenom domu Ždala, a počeli su i radovi na preostalim dionicama sekundarnog vodovoda, za što će se tražiti dio sredstava od Županije.

U ponedjeljak bi trebali početi radovi s IPARD-om, sve zavisi od vremenskih uvjeta, a tijekom radova još će jednom izaći na teren njihova komisija radi kontrole.

Od 8.12.2014. počinje podjela božićnica umirovljenicima, a 5. 12. 2014. organizirana je podjela darova djeci povodom Dana Sv. Nikole.

Održan je sastanak s predstavnicima Lučke kapetanije Osijek, nakon kojeg je njihov geodeta izašao na teren kako bi se pristupilo izradi projekta za pristaništa koji će se onda kandidirati za sredstva EU fondova.

S predstavnicima Komunalca se intenzivno radi na kanalizaciji i vrlo je izgledno da će to ići iako se dokumentacija stalno mora nešto mijenjati i usklađivati.

Također se pregovara i s Piškornicom  radi sanacije odlagališta.

Imamo spremne projekte  za oko 4. mil. kuna i čekamo mjere ruralnog razvoja kako bi se kandidirali, jer su nam prihodi pali za oko 30%, a možda će se smanjiti i više, stoga moramo sve što je moguće kandidirati na fondove, jer se i državni proračun bazira na fondovima.

S ovim općinski načelnik završava izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 14.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Stanislav Saboliček  ima informaciju da će se sredstva za granične prijelaze iz ruralnih fondova prebacivati na lokalnu samoupravu, pa pita načelnika za pojašnjenje.

Općinski načelnik pojašnjava da planirane granične prijelaze u Gotalovu i Ždali prije moramo ugraditi u ciljane izmjene i dopune prostornog plana, ali koliko je njemu poznato ni Mađarska po tom pitanju  nije još ništa napravila, iako je njima to puno veći problem nego nama, jer nama neće biti problem riješiti našu dionicu, cca 300 metara asfalta.

Stanislav Saboliček  kaže da će osobno pitati Mađare kada i kako misle riješiti taj prijelaz. Podsjeća da mu je prošle godine obećan drugi sloj asfalta u njegovoj ulici u Gotalovu, jer je sadašnji u fazi raspadanja i iziskuje brzu intervenciju, stoga predlaže da se to što prije počne rješavati.

Općinski načelnik slaže se, te predlaže da se to razradi i popišu sve dionice na kojima bi trebao drugi sloj asfalta, kako bi se vidjela mogućnost za kandidiranje.

Stanislav Saboliček moli da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripreme podaci o broju krava i krmača, kako bi se konačno znalo s čim raspolažemo i da tu stratešku granu poljoprivredu konačno stavimo na prvo mjesto, jer da bismo mogli planirati koliko će sredstava trebati za umjetno osjemenjivanje trebali bi odmah na početku godine imati podatke o broju krmača i krava za osjemenjivanje.

Zlatko Lovković izvješćuje nazočne da mu se obratio gosp. Jovan Mitrović iz Gotalova koji izražava nezadovoljstvo radi susjeda Boška Obranovića koji drži konje na otvorenom uz njegovu kuću, u neprihvatljivim uvjetima, stoga predlaže da Općina Gola učini nešto po tom pitanju. Čita zahtjev gosp. Mitrovića i izvješće veterinarske inspekcije, nakon čega dolazi do kraće rasprave.

Općinski načelnik pojašnjava da se gosp. Mitrović već obraćao Općini Gola vezano uz ovu problematiku, te je naš komunalni redar  više puta bio na terenu i nakon njegovog prvog izvida gosp. Obranović je postavio ogradu uz Mitrovićevu kuću. Kako se vidi po izvješću veterinarske inspekcije oni su se zapravo ogradili od slučaja, stoga načelnik predlaže da se angažira i sanitarna inspekcija. Razumije nezadovoljstvo gosp. Mitrovića, ali misli da Općina Gola tu nema puno mogućnosti. Predlaže da se komunalni redar ponovo očituje  i da se nakon toga odgovori gosp. Mitroviću.

Prijedlog se jednoglasno prihvaća.

Na pitanje Nadice Bobovec koje su to vjerske zajednice i što se pod tim podrazumijeva, Zvonkica Zlatar odgovara da su to župe kojima se odobravaju sredstva (Gola, Ždala, crkva u Gotalovu).

Na pitanje Eugena Pali da li će se iduće godine planirati sredstva za vagu, Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da će se za vagu napraviti idejno rješenje, jer prema mišljenju inž. Petrovića za to ne bi trebalo ishoditi građevnu dozvolu, s obzirom da se radi o jednostavnoj građevini, a sredstva će se planirati za 2015. godinu.

Stanislav Saboliček predlaže da se na toj lokaciji uz vagu razmisli i o reciklažnom dvorištu, jer su u blizini na kraju ulice 2-3 prazne kuće, pa bi se mogla ispitati mogućnost da se tu nešto kupi, jer bi bilo idealno da je vaga u blizini reciklažnog dvorišta.

Na pitanje Tatjane Blažeković da li pomoć za legalizaciju vrijedi samo za 2014. godinu, Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da će uz svaki proračun donositi nova odluka tako dugo dok ne završi proces legalizacije, kako bi svi mogli ostvariti ovu pomoć.

Tatjana Blažeković predlaže da se prilikom orezivanja granja na javnim površinama riješi i bor kod njezine kuće, jer bi se mogao srušiti na kuću. O tome je više puta obavijestila i komunalnog redara, ali on ništa nije napravio.

Općinski načelnik kaže kako imamo ponudu izvođača koji bi orezivali granje samo za bio masu čime bi riješili veliki problem ako bi to išlo, stoga moli vijećnike da se i oni angažiraju oko toga i upozore ljude da si sami riješe raslinje uz svoje parcele, a ukoliko to ne učine Općina bi angažirala ovlaštenog izvođača, pa bi trebalo na sve apelirati da ne prave probleme ako se pokrene takva akcija,  jer je to od općeg interesa.

Marijan Lukčin dodaje da se i do sada već dosta riješilo s čišćenjem toga raslinja, ali je ispunjena kvota za 15.000,00 kuna  i  na taj se način to više ne može rješavati.

Stanislav Saboliček misli da do sada nije baš puno napravljeno, stoga predlaže da se ljudi obavijeste preko oglasnih ploča i da im se da rok od mjesec dana da sami očiste raslinje, a nakon toga da na prave probleme ako će Općina angažirati nekoga tko će to rješavati tamo gdje nije očišćeno.

S prijedlogom su suglasni svi nazočni.   

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,45 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš