Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  13. studenoga 2014. godine,
sa 17.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/09, URBROJ: 2137/06-14-1, od  06. studenoga 2014. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Eugen Pali, član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga niti primjedbi, daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,
 2. Razmatranje ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu 2014./2015. na području Općine Gola,
 3. Razmatranje zahtjeva tvrtke PRIZMA VV d.o.o. Legrad kojim se traži suglasnost za povećanje cijena usluga razgrtanja i šljunčanja poljskih putova na području Općine Gola,
 4. Donošenje Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gola,
 5. Razmatranje zahtjeva za davanje suglasnosti za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Gola (Besim Prekpalaj PEKARA KLAS III Peteranec),
 6. Razmatranje problematike modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Gola – izrada projektne dokumentacije za kandidiranje za sredstva iz EU fondova,
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,.
 8. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da, sukladno članku 37. Zakona o proračunu, općinski načelnik ima obvezu dostaviti prijedlog proračuna za iduću godinu na razmatranje Općinskom vijeću. Ovaj prijedlog vjerojatno će se morati još doraditi i uskladiti prije samog usvajanja, jer ima  nekih radova koji su ugovoreni ili u tijeku i ako se ne dovrše do konca godine, morat će se prenijeti u iduću godinu. Ukratko prezentira prihode i rashode koji su planirani  u ukupnom iznosu 10.672.000,00 kuna, te predlaže da se postave pitanja ukoliko ima nejasnoća.

Ivica Rac pita bi li se nekako moglo planirati za ŠRK Smuđ Novačka 100.000,00 kuna koje su planirali u svom planu i programu rada za 2015. godinu,  jer imaju namjeru kupnju čestice i izgradnju doma.

Zvonkica Zlatar podsjeća da su plan rada dostavili nakon izrade ovog prijedloga proračuna, stoga će se vidjeti ima li mogućnosti za ova sredstva.

Općinski načelnik dodaje kako je ovaj prijedlog proračuna samo radni materijal na koji se mogu dati određeni prijedlozi i sugestije i do konca prosinca ima vremena da se utvrdi konačna verzija proračuna. Misli da se udrugama izdvaja dosta sredstava, ali ako želimo nekako održati život na selu moramo imati udruge, iako svi moraju biti svjesni da je novaca sve manje stoga će se sve morati nekako uskladiti. Od 1.1. 2015. stupa na snagu novi Zakon o udrugama stoga načelnik ima namjeru do konca godine održati sastanak sa svim udrugama, s obzirom da će sve biti dosta rigoroznije i svi bi trebali o tome razmisliti i uskladiti  svoje poslovanje sa zakonom.

Ivica Rac predlaže da se malo ozbiljnije pristupi i aktivnostima oko izgradnje parkirališta ispred vrtića u Goli, jer je o tome govorio već u više navrata, ali ne zna u kojoj je fazi. Misli da je tamo dosta opasno, jer odjednom dolazi po 5-6 auta roditelja koji dovoze djecu, stoga bi se to trebalo riješiti radi naše sigurnosti i da se nešto ružno ne dogodi.

Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da Hrvatske ceste daju uvjete i očituju se tek na idejno rješenje, znači da najprije treba izraditi projektnu dokumentaciju.

Predsjednik misli da ne bi bilo loše ako bi se tu dalo napraviti 6-7 parkirnih mjesta, samo ako bi to bilo moguće izvesti. Predlaže Ivici Racu da apelira na zaposleno osoblje u vrtiću da se ne parkiraju i ostavljaju aute na samom ulazu u vrtić, već na nekom drugom parkiralištu.

Milan Foruglaš misli da se roditelji ne moraju zadržavati ispred vrtića, jer dovedu djecu i odu, a osim toga s druge strane postoji i školsko parkiralište koje je u blizini.

Danijela Grčić predlaže da se NK Prekodravac planira više sredstava, jer im je planiran isti iznos kao prošle godine, a sada su u 1. županijskoj ligi i već cijelu ovu godinu papire im vodi knjigovodstveni servis. Sada će im se povećati rashodi, jer suce moraju plaćati preko računa, obavezno moraju imati pionire koji se također takmiče, a među njima već imaju 3 ili 4 igrača i iz Gole. Osim toga sami voze svoju djecu na treninge i na utakmice, a tu je i ženski nogometni klub koji se također financira preko NK Prekodravac.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da je greškom napisano 100.000,00 umjesto 120.000,00 kuna za NK Prekodravac.

Marijan Lukčin navodi kako NK Fugaplast ima 4 ekipe,  a uvijek su dobivali 20% manje od NK Prekodravac. Imaju 60 registriranih igrača, već 3 godine imaju i  djecu i on o tome govori već 3 godine, ali ga nitko nije slušao.

Danijela Grčić kaže kako joj nije namjera nikoga degradirati već govori samo o tome koliko je njima novaca potrebno za normalno funkcioniranje.

Općinski načelnik podsjeća da je prije uvijek bila praksa da klub koji je u višem rangu dobiva i više sredstava bez obzira na broj ekipa.

Predsjednik misli da bi to bilo u redu, jer je logično da klub koji je u većoj ligi ima i veće troškove.

Stanislav Saboliček  pojašnjava da klubovi u 1. i 2. županijskoj ligi igraju isti broj utakmica i jednako plaćaju suce, a broj ekipa je nešto drugo.  Podsjeća Marijana Lukčina da je zaboravio reći da firma Fugaplast daje za NK Fugaplast još toliko novaca koliko i Općina Gola. (Kasnije ga Marijan Lukčin ispravlja, te navodi da je firma Fugaplast  za NK Fugaplast dala samo 5.000,00 kuna, odnosno dva puta po 2.500,00 kuna za članske karte za svoje zaposlenike.)

Stanislav Saboliček  pita se i zašto se daje Općini Peteranec 30.000,00 kuna za komunalnog redara.

Ponovo postavlja pitanje kako i na koji način sufinanciramo poljoprivredu i da li je ostalo nešto od 440.000,00 kuna planiranih za umjetno osjemenjivanje, kad se zna da na području Općine imamo 2800 krava za osjemenjivanje (podatak Agencije za plaćanja u poljoprivredi), stoga pita postoji li kakav podatak o tome.

Nedavno je čitao  u Podravskom listu da naša Općina nije ni među prvih 10 u rangu razvijenosti u Županiji. Također je čuo da se za sport i kulturu mora izdvajati određeni postotak,  pa pita može li mu netko odgovoriti na ovo, jer se to dosta razlikuje po općinama, stoga pita postoji li negdje zapisano koliko sredstava koja udruga mora dobivati.

Općinski načelnik kaže kako nema komentara na ove navode. Podsjeća da je ovo rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Gola za 2015. godinu koji se radi na temelju naših mogućnosti, a drugi rade na temelju svojih mogućnosti.

Stanislav Saboliček misli da bi trebalo napraviti nove planove za poljoprivredu koja bi trebala biti prioritet, a isto tako i za udruge. Neka ide osjemenjivanje krava i krmača,ali neka se konačno znaju neki konkretni podaci, koliki je broj osjemenjenih krava i krmača i koliko je to koštalo našu Općinu. Sada se zna da je broj krava 2800, a koliko je bilo pretprošle godine i koliko je to koštalo? Misli da se izdvojena sredstva nikako ne slažu s brojem krava i krmača. Predlaže da se iznađe novi model kako pomoći poljoprivredi, a da se na najbolji mogući način pomogne i onom malom čovjeku.

Zvonkica Zlatar navodi da je ove godine već potrošeno više od 450.000,00 kuna za umjetno osjemenjivanje, a subvencije se odnose i na edukacije poljoprivrednika (motorne pile i pesticidi).

Općinski načelnik  ponavlja kako je nama stočarstvo strateška grana. Umjetno osjemenjivanje radi se već godinama na ovaj način jer su time pokriveni i oni koji imaju manje krava, a i s tim je uskoro gotovo jer je prošle je godine donesen pravilnik po kojem će se ovaj model moći koristiti još samo 2015. godine. Ako netko ima bolji prijedlog neka ga prezentira pa će se o njemu raspravljati, a što se tiče stanja u poljoprivredi za to nije kriva Općina Gola, već puno drugih složenijih stvari.

Predsjednik misli ako bi već bilo prostora u proračunu da bi trebalo pomoći s određenim iznosima i ratarima po hektaru, kako bi se izašlo u susret i onima koji se ne bave stočarstvom.

Općinski načelnik podsjeća da se o tome već raspravljalo, ali ne postoji način da se to zakonski regulira. Osim  toga ako bi općina i davala pomoć za taj bi se iznos umanjili poticaji. A na unapređenju standarda naših ljudi radi se i preko pomoći vrtiću, školi i slično, dok se socijalne stvari rješavaju preko socijale.

Stanislav Saboliček misli da bi se riječ strateška trebala brisati u našoj Općini,  jer nama poljoprivreda nije strateška, a o socijali bi se također dalo raspravljati kome se i kako daje pomoć, jer npr. pravo na gerontodomaćicu ima osoba koja ima kuću i u Koprivnici, a to bi trebala biti  socijalna kategorija.

Danijela Grčić je članica Socijalnog vijeća, te navodi kako su sve više prenatrpani sa zahtjevima. Pojašnjava da socijalnu pomoć  ne odobrava Općina, već se to rješava na nivou Županije. Slaže se da treba napraviti nekakav pravilnik s kriterijima o čemu se već razgovaralo, te napraviti jedan zahtjev koji bi svi trebali ispuniti i uz njega priložiti dokaze o imovini i prihodima, a osim toga po novom zakonu i djeca su dužna brinuti o roditeljima.

Predsjednik  misli da naše Socijalno vijeće  vrlo dobro radi, ali je potreba sve više, pa se i tu može dogoditi da se ponekad pogriješi i odobri se nekome kome možda i ne bi trebalo, ali je to jako teško rješavati.

Stanislav Saboliček misli da je to vrlo ozbiljno jer je prošle godine za socijalna davanja  bilo   izdvojeno 800.000,00 kuna.

Općinski načelnik misli da vijećnik Saboliček govori paušalno, te moli predsjednika da intervenira i da se drži Poslovnika.

Predsjednik upozorava vijećnika Stanislava Saboličeka na vrijeme koje ima za raspravu, te da se koncentrira na dnevni red.

Zvonkica Zlatar pojašnjava poziciju za socijalnu skrb planiranu u ukupnom iznosu 450.000,00 kuna, a što se odnosi na pomoć obiteljima i kućanstvima (25.000,00 kuna), porodiljne naknade (100.000,00 kuna), ostale naknade iz proračuna u novcu (25.000,00 kuna), naknade za smještaj djece određene kategorije u dječji vrtić Podravsko sunce (30.000,00 kuna), pomoć za legalizaciju (100.000,00 kuna), pomoć umirovljenicima kroz božićnicu i uskrsnicu (50.000,00 kuna), pomoć i njega u kući – gerontodomaćica (60.000,00 kuna), prehrana – pomoću paketima s hranom (10.000,00 kuna) i darovi djeci za Sv. Nikolu (50.000,00 kuna).

Danijela Grčić dodaje kako je iz ovoga razvidno da Socijalno vijeće raspoređuje zapravo samo 60.000,00 kuna, a Stanislav Saboliček bi prije sjednice Općinskog vijeća mogao doći u Općinu i tražiti podatke koji ga zanimaju kako bi se mogao dobro pripremiti za raspravu.

Tatjana Blažeković misli da ti tu socijalu trebalo riješiti kao u Mađarskoj, da oni koji dobiju pomoć to i odrade ako su zdravi.

Općinski načelnik kaže da kod nas to nije moguće, jer postoji zaštita na radu i drugi uvjeti koji se moraju zadovoljiti ako se nekoga angažira za bilo kakav posao, a za sve je on odgovoran.

Tatjana Blažeković pita koliko je opravdano davati Općini Peteranec 30.000,00 kuna za komunalnog redara, jer je upitno što on radi, te da li je planirano kakvo asfaltiranje u Otočki.

Vijećnice iz Otočke, Tatjana Blažeković i Nadica Bobovec pitaju da li su za Društveni dom u Otočki planirana sredstva  za grijanje i podove, a Zvonkica Zlatar odgovara da za to već postoje sredstva u proračunu za ovu godinu, stoga bi to trebalo i riješiti do konca godine.

Općinski načelnik pojašnjava da imamo projekt vrijedan oko 3,5 mil. kuna za oko 4 km dionica nerazvrstanih cesta pripremljenih za mjere ruralnog razvoja koje još nisu raspisane, jer je država od Europske komisije dobila 377 primjedbi na ove mjere, stoga nije izgledno da će natječaj biti prije lipnja iduće godine.

Zlatko Lovković  primijetio je da je od poreza na dohodak planirano svega 500.000,00 kuna iz čega se može zaključiti da i to utječe na razvijenost općine. Misli da bi ta sredstva trebali izdvajati za pomoć pri zapošljavanju i pomoć novim obrtnicima kako bi se malo popravila ta slika.

Općinski načelnik misli da će ovaj porez biti i manji s novim izmjenama zakona o porezu na dohodak. Podsjeća da mi nemamo model pomoći obrtnicima, jer je to stvar privatne inicijative za što postoje potpore u Ministarstvu poduzetništva i obrta, a s nekim manjim iznosima ne može se pomoći  ozbiljnom poduzetništvu. Osim toga nismo baš najpovoljnija lokacija za nekakve nove poduzetnike. U Hrvatskoj ima oko 400 poslovnih zona od kojih su 2/3 prazne, stoga moramo biti sretni da ipak imamo Eko papir, Fugaplast i Kockicu. Imali smo određenih poduzetničkih inicijativa, npr. u Ždali, ali je osoba odustala, a na našem području jedino bi bio interes za eksploataciju šljunka.

Predsjednik se slaže da Općina s nekakvim manjim ulogom ne može puno pomoći poduzetništvu, a osim toga potrebna je i dobra infrastruktura i povezanost.

Milan Foruglaš pita da li su planirana sredstva za pješačke staze predviđena za staze u Ždali.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da će se iduće godine raditi projektna dokumentacija, što traje dosta dugo i za iduću godinu nije realna gradnja, nego samo izrada projekata za pješačku stazu u Ždali.

Općinski načelnik navodi kako nam renta pada, a imamo redovne obveze koje moramo podmirivati, stoga ćemo sve investicije rješavati preko ruralnog razvoja pa tako i staze u Ždali, dok ćemo odlagalište Hintov rješavati preko Piškornice.  Kanalizaciju rješavamo s Hrvatskim vodama za što smo uspjeli dobiti 11,5 mil. kuna, ako uspijemo riješiti projektnu dokumentaciju. Sve redovne aktivnosti moraju se pokriti iz naših sredstava, a ostalo ćemo rješavati iz drugih izvora, stoga ako netko ima prijedloge što se tiče proračuna, neka kaže gdje nešto uzeti ako želi negdje dodati.

Milan Foruglaš misli da iduće godine svakako moramo riješiti ceste i mostove, jer s tim stalno imamo strašne probleme, a Zvonkica Zlatar objašnjava da je za to predviđeno 100.000,00 kuna. Općinski načelnik misli da je to malo, te predlaže da se za tu namjenu planira 300.000,00 kuna i da se sve objedini i riješi iduće godine, sa svim kanalima, jer je dogovorio s gosp. Fučekom iz Hvatskih voda da i oni riješe svoj dio.

Predsjednik podsjeća i na obvezu pomoći za sabirališta mlijeka, jer ima informaciju da su Ješkovo i Novačka pred zatvaranjem, što znači da bi trebali iznaći model da im se pomogne  bar s 10-15.000,00 kuna da naprave bar ono osnovno kako ih ne bi zatvorili.

Zvonkica Zlatar misli da bi se to moglo napraviti još ove godine, jer ćemo uskoro ići u rebalans proračuna.

Općinski načelnik  dodaje kako sutra osobno ide u Ured za upravljanje državnom imovinom radi rješavanja pitanja mljekare u Gotalovu i Novački, jer mu je bilo obećano da će se to riješiti, ali redovnim putem  ide sve teže i jednostavno se svuda mora osobno otići, pa je tako i za IPARD sve osobno prevozio u Zagreb, iako to Općinu ništa nije koštalo.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik  predlaže da se u prijedlog proračuna uvrste i prijedlozi s ove sjednice i da se još poslože sve pozicije, a nakon toga prijedlog proračuna će se ponovo  dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje.

Točka 2.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava o ponudi za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu .

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je temeljem Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora proveden postupak, te je poslan poziv na tri ponuditelja od kojih je ponudu dostavila samo tvrtka Prizma VV d.o.o. Legrad (ponuda je dostavljena vijećnicima s materijalima). Uz ponudu je priložena i sva tražena dokumentacija, s tim da bi to funkcioniralo kao i prijašnjih godina, na način da bi gosp. Vlah imao svoje kooperante s našeg područja koji su registrirani za tu djelatnost  (Ivančan i Bogadi). Na žalost tu nema puno izbora jer nema nikoga zainteresiranog za čišćenje snijega na ovom području i svake godine s tim imamo problema, a zimsku službu moramo imati ugovorenu.

Predsjednik dodaje kako su skoro i Ivančan i Bogadi odustali, jer im je cijena od prošle godine bila preniska, stoga sada i je malo veća cijena, ali ima saznanja da i u Gradu Koprivnici Komunalac to radi za 500,00 kuna po satu.

Zlatko Lovković pita može li se tražiti ponuda da se čiste i pješačke staze, jer bi inače mogli imati pješačku stazu koja nije u upotrebi, s obzirom da neki ljudi neće sami čistiti.

Općinski načelnik misli da je to tehnički neizvedivo, a osim toga i u gradu Koprivnici je pola staza neočišćeno.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je sukladno Odluci o komunalnom redu svatko dužan čistiti kolni prilaz ispred svoje kuće.

Ivica Rac pita da li je tu uključena  i usluga posipanja soli, a predsjednik odgovara da se to nije ni tražilo, a ako bude potrebe riješit će se naknadno.

Stanislav Saboliček pita postoji li kakva projekcija od prošle godine, o broju potrošenih sati i iznosu za čišćenje snijega.

Predsjednik kaže da je prošle godine  za zimsku službu bilo utrošeno oko 20.000,00 kuna i misli da to nije pretjerani iznos, a što se tiče broja sati to se može kontrolirati,  jer izvođači vode evidenciju i uvijek im se netko mora potpisati.

S obzirom da se više nije javio za raspravu, predsjednik predlaže prihvaćanje ponude tvrtke Prizma VV d.o.o. za obavljanje zimske službe na području Općine Gola u zimskoj sezoni 2014./2015.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) prihvaća prijedlog i donosi

O D L U K U
o odabiru  najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu 2014./2015.
na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava o zahtjevu tvrtke Prizma VV d.o.o. Legrad za davanje suglasnosti na povećanje cijene usluga razgrtanja i šljunčanja poljskih putova.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da Zakon o komunalnom dozvoljava da koncesionar može tražiti povećanje cijene usluga ako se bitno promijeni cijena energenata na tržištu za više od 18%, kao što je u ovom slučaju, jer se povećala cijena šljunka, registracije i dr. stoga koncesionar predlaže  povećanje cijene šljunka sa 55,00 kn plus PDV na 65,00 kuna plus PDV po m3, dok bi cijena sata rada stroja ostala ista, odnosno 230,00 kuna plus PDV . Inače ugovor s koncesionarom potpisan je za razdoblje od 2012. do 2016. godine.

Stanislav Saboliček pita postoji li kakva evidencija koliko je potrebno radnih sati po kilometru i koja količina šljunka, te koliko je svake godine sanirano poljskih putova.

Predsjednik kaže da iz svakog sela postoji član Povjerenstva koji potpisuje radni nalog, a putovi se zavažaju tamo gdje je potrebno.

Stanislav Saboliček pokazuje slike kako se šodralo u Gotalovu i koliko je kamenja završilo na njegovoj zemlji kod karaule u Gotalovu, stoga misli da bi trebalo napraviti katastar putova kako se to više ne bi događalo i da se zna gdje su međe.

Franjo Sočev kaže da se to događa jer ljudi zaoraju i putove, pa je tako i put prema Mađarskoj u Gotalovu bio širok oko 8 metara, a sada je izoran i ima možda 2 metra.

Predsjednik misli da  je vrlo malo nezadovoljnih što se tiče zavažanja putova, što se može zaključiti po reakcijama ljudi na terenu.

S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik predlaže davanje suglasnosti tvrtki Prizma VV d.o.o. Legrad na predloženo povećanje cijena usluga, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti
na povećanje cijene komunalne usluge razgrtanja i šljunčanja poljskih putova (održavanja nerazvrstanih cesta) na području Općine Gola.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Nakon kraćeg pojašnjenja, predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gola.

Zlatko Lovković pita zašto se božićnica ne bi odobrila  i starijima od 65 godina koji nemaju nikakve prihode, te predlaže da se i to navede u Odluci.

Darinka Kuzmić Salajpal kaže da se i božićnica i uskrsnica isplaćivala i takvim osobama.

Općinski načelnik drži da je primjedba na mjestu,  te predlaže da se u članku 1. Odluke doda da će se božićnica isplaćivati i osobama starijim od 65 godina koji nemaju mirovinu.

S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik predlaže donošenje Odluke s predloženom dopunom, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

O D LU K U
o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Nakon kraćeg pojašnjenja  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) zaključuje da se izda odobrenje Pekari Klas III, vl. Besim Prekpalaj,  Peteranec,  M. Gupca 7, za obavljanje pokretne prodaje kruha na području Općine Gola i to svaki dan u naselju Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala, za što bi trebao plaćati mjesečnu naknadu u paušalnom iznosu od 40,00 kuna.

Točka 6.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga u svezi modernizacije nerazvrstanih cesta, a nakon toga otvorena je rasprava.

Općinski načelnik  pojašnjava kako imamo spremnu dokumentaciju za kandidiranje nerazvrstanih cesta vrijednosti oko 3,5 mil. kuna, a to su dionice na kojima su riješeni imovinsko-pravni odnosi, no namjera je pripremiti za kandidiranje i izvući iz fondova što više sredstava za ceste, znači da se mora pokrenuti procedura i angažirati projektant za ostale dionice kako bi pripremili dokumentaciju za kandidiranje za 2016. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal dodaje kako je uvjet za izradu bilo kakve dokumentacije da su uređeni imovinsko-pravni odnosi i vlasništvo mora biti Općina Gola, jer ima slučajeva gdje su na cestama bile upisane i privatne osobe. U budućnosti nam slijedi i popis svih nerazvrstanih cesta u smislu da budu označene po čestici, po nazivu i po duljini u metrima i na temelju toga će se moći postupati. Sve počinje od geodeta koji izrađuje geodetski elaborat što dosta i košta, stoga misli da bi trebalo napraviti nekakav prioritet kojim bi se redoslijedom rješavale te dionice, jer je čista situacija samo na području k.o. Gola gdje je bila katastarska izmjera.

Predsjednik moli da se stavi i u zapisnik kako je u planu bilo da se daljnjom katastarskom izmjerom rješavaju Novačka pa Ždala, stoga pita što je s daljnjom izmjerom.

Općinski načelnik pojašnjava da više ne postoji model koji smo koristili kod katastarske izmjere k.o. Gola, znači da se sufinancira od strane DGU, Županije i Općine, što je bilo jako povoljno, a sama izmjera se pokazala kao jako dobar posao, iako su se mnogi tome protivili. Misli da je moguće kandidirati i katastarsku izmjeru na neku od mjera, stoga će se to provjeriti.

Predsjednik misli da pod Novačku i Otočku spada najveći dio nerazvrstanih cesta, stoga bi trebalo odrediti koje su dionice prioritetne i da se te najprije rješavaju.

Općinski načelnik predlaže da se dionice prema Ješkovu i iduće godine rješavaju s Inom, a vijećnici bi trebali za svoja naselja utvrditi popis i prioritet dionica za rješavanje, te bi se slijedom toga pokrenuo postupak i angažirao geodeta.

Zlatko Lovković navodi primjer granica Općine Gola i Drnje, gdje je granica katastarska općina, a većina mještana Gotalova ima zemlju na području k.o. Drnje, što znači da tu Općina Gola ne može ništa šodrati ni održavati.

Predsjednik pita da li je moguće prostornim planom promijeniti granice općina, a Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da se to još uvijek sređuje jer ni u katastru ne znaju točnu granicu, čak postoji i određeni prostor koji ne pripada ni jednoj općini.

Stanislav Saboliček dodaje kako je granica na putu za ribički dom, oko 300 metara je toga puta, što nije velika stvar da mi to sada ne bi mogli zavažati.

Tatjana Blažeković predlaže da se prilikom asfaltiranja u Otočki pokrpa i jedna graba kod Prpoš Đurđice.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, te je zaključeno da će se pokrenuti  daljnja procedura za izradu projektne dokumentacija radi kandidiranja modernizacije nerazvrstanih cesta nakon što vijećnici dostave popise dionica s prioritetima za svako naselje.

Točka 7.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

Prije svega načelnik čita nazočnima pozivnicu  DVD-a Otočka za proslavu 60-te godišnjice njihovog postojanja, koja će se održati 16.11.2014. u Društvenom domu u Otočki, a na koju su pozvani svi vijećnici.

Također izvješćuje nazočne da Općina Gola s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira humanitarni koncert na kojem će nastupiti naše udruge,  u Domoljubu u Koprivnici, 28.11.2014., te poziva sve koji žele ići na koncert da se prijave u Općinu Gola kako bi dobili ulaznice.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave u svezi darova djeci povodom „Nikolinja“, te je zaključeno da će slijedeći vijećnici biti zaduženi za organizaciju, odabir i podjelu darova: Marijan Vedriš, Ivica Rac, Danijela Grčić, Tatjana Blažeković i Zlatko Lovković.

Općinski načelnik nakon toga ukratko izvješćuje o aktivnostima od protekle sjednice.

Završeno je asfaltiranje dionice uz Ješkovo i Otočki, oko 1 km, što je bilo riješeno u suradnji s Inom.

Izgrađena je pješačka staza u Gotalovu i predstoji tehnički pregled.

U tijeku su radovi na krovištu župnog dvora u Goli, a ugovoreni su i radovi za okoliš dječjeg vrtića i za društveni dom u Ždali, te se nadamo da će se uspjeti ovo sve napraviti do konca godine.

Proveden je natječaj za učeničke i studentske stipendije na koji se prijavilo 42 kandidata.

Iz PZ Virje stigao je odgovor na dopis s prošle sjednice Općinskog vijeća u vezi otkaza Ugovora o zakupu poslovnog prostora, kojim su obavijestili Općinu Gola da su uplatili cjelokupno dugovanje za komunalnu naknadu u iznosu 1.296,00 kuna,  a druge obveze da ne mogu prihvatiti.

Općinski načelnik izvješćuje nazočne da je s Koprivničkim vodama dogovoreno da oni preuzmu izgradnju kanalizacije i pročistača, stoga su dostavili zahtjev za potpisivanje ugovora o promjeni investitora,  jer se do sada kao investitor navodila Općina Gola, dok bi sada to preuzele Koprivničke vode, a radi se o 11,5 mil. kuna iz EIB-a koje bi trebalo hitno povući.

Slijedom navedenoga načelnik predlaže da mu se izda odobrenje za potpisivanje ugovora o promjeni investitora,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) daje suglasnost općinskom načelniku Općine Gola za potpisivanje Ugovora  s Koprivničkim vodama d.o.o. o promjeni investitora, kojim se investitor Općina Gola mijenja u novog investitora Koprivničke vode.

S ovim općinski načelnik završava izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 8.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Ivica Rac pita bi li se na društvenom domu u Goli moglo složiti na sva troja vrata da si onaj tko iznajmi dom može staviti lokot, a Marijan Lukčin dodaje da je razlog tome što navodno netko ulazi u dom nakon što se dom iznajmi.

Stanislav Saboliček kaže kako se može promijeniti cilindar s ključem.

Nakon toga slijedi kraća rasprava o ovoj problematici.

Stanislav Saboliček kaže kako načelnik dosta govori o ruralnom razvoju stoga pita da li se zna za mjeru 1.7.1. preko koje se mogu financirati i prostorni planovi, što je vrlo važno za našu Općinu.

Pita u kojoj je fazi pristanište u Ješkovu i u kojoj smo fazi s davanjem u zakup državnog zemljišta na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal  kaže da su u kolovozu stupile na snagu naše izmjene i dopune Prostornog plana, a projekt pristaništa ne ovisi samo o nama, jer je Lučka kapetanija obećala besplatno napraviti projekte, dok sve to vodi gosp. Behin iz Županije.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da zainteresirani za zakup državnog zemljišta u vlasništvu RH dostavljaju zahtjev Općini Gola koji se skida sa stranica Ministarstva,  s popisom čestica, a Općina to službeno šalje Agenciji koja raspisuje javni poziv. Do sada smo zaprimili dva zahtjeva koji su odmah proslijeđeni Agenciji, ali za sada još ništa nije objavljeno.

Općinski načelnik prenosi da je nedavno imao sastanak s predstavnicima Turističke zajednice naše Županije koji su dali ideju da se i pristanište kandidira za sredstva, te da se osmisli jedan projekt kao tematski put ribičije kojim bi promovirali naše ribičke potencijale, od pristaništa do starog župnog dvora u kojem bi se uredio jedan dio za kulturu, a drugi za prezentaciju ribičije s akvarijem. Inače, zajednička turistička zajednice još nije profunkcionirala, iako je zahtjev za odobrenje sa Statutom poslan Ministarstvu, ali se Ministarstvo još nije očitovalo, a suglasnost mora dati i Županijska turistička zajednica.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,10 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš