Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik od 9. veljače 2018. godine, sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 14,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/04, URBROJ: 2137/06-18-1, od 5. veljače 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član (nazočan od 3. točke dnevnog reda),
 7. Helena Salaj, članica,
 8. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano),
 2. Milan Foruglaš (opravdano),
 3. Marko Bogadi (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mr.sc. Katarina Knežević, prof.biol., direktorica tvrtke KAINA d.o.o. Zagreb (nazočna pod 2. točkom dnevnog reda),
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 14,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik predlaže skidanje s dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednicu 1. točke „Razmatranje problematike komunalnog reda na području Općine Gola s komunalnim redarom Općine Gola“, jer komunalni redar nije došao na sjednicu. Pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Prezentacija prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine,
 2. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gola,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2018. godine,
 4. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 5. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik još jednom pozdravlja Katarinu Knežević, direktoricu tvrtke KAINA d.o.o. Zagreb i zahvaljuje što se odazvala pozivu na ovu sjednicu radi pojašnjenja prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Katarina Knežević pozdravlja nazočne, te dodaje kako ima višegodišnje iskustvo u području zaštite okoliša i 10-ak godina iskustva u segmentu gospodarenja otpadom. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom JLS su dužne izraditi PGO za razdoblje od 2018. do 2023. godine koji mora biti usklađen s PGO u RH i Strategijom gospodarenja otpadom RH. Ovo je zapravo nacrt PGO koji je podložan izmjenama i dopunama, jer će isti biti prezentiran javnosti 30 dana, tako da se do konačnog prijedloga još može revidirati. Navodi sadržaj PGO koji je propisan člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. PGO donosi predstavničko tijelo JLS i objavljuje ga u službenom glasilu, a prije usvajanju potrebno je ishoditi i prethodnu suglasnost županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite okoliša. Nabraja obveze koje je JLS dužna osigurati na svojem području (javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpada, sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu i uklanjanje takvog otpada, donošenje i provedbu PGO, provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti i dr.). Prikazuje sastav komunalnog otpada iz domaćinstva, te pojašnjava postojeće stanje postupanja s otpadom. Sve JLS preko 1500 stanovnika trebale bi imati i reciklažno dvorište što zahtijeva znatna financijska sredstva, ali će se to možda moći izbjeći. U razgovoru s Ministarstvom zaštite okoliša rečeno je kako su uvidjeli da je to premali broj stanovnika za fiksno reciklažno dvorište i preveliki troškovi pa će se ići na promjenu te zakonske odredbe i vjerojatno će Općina Gola moći ostati na mobilnom reciklažnom dvorištu. Lokacija za reciklažno dvorište određena je i u PPU Općine Gola na k.č.br. 2093 k.o. Gola i tamo bi se postavilo mobilno reciklažno dvorište koje bi se jedan dan u mjesecu odvozilo i u druga naselja. Mora se predvidjeti i Centar za ponovnu uporabu gdje se omogućuje popravak ili obnova i ponovna upotreba proizvoda. Za taj Centar može se osigurati i jedan limeni kontejner s nadstrešnicom. Nakon toga navodi i pojašnjava mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada. Kako bi se osiguralo gospodarenje otpadom potrebno je provesti izobrazno-informativne aktivnosti vezano uz održivo gospodarenje otpadom, realizirati uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada, odvojeno prikupljati biootpad s javnih površina i odvoziti ga na reciklažno dvorište, osigurati odvojeno prikupljanje građevnog otpada, provesti sanaciju odlagališta otpada Hintov i divljeg odlagališta Lopata.

S ovim se završava izlaganje o nacrtu PGO, te je otvorena rasprava.

Predsjednik navodi da se u Ždali pojavilo novo divlje odlagalište gdje su ljudi počeli na jednoj privatnoj parceli dovoziti građevinski otpad. Pita kako postupiti u ovom slučaju.

Katarina Knežević kaže da se to mora rješavati kroz općinske odluke, a može se tražiti sanacija i preko Fonda, s nekakvim elaboratom i troškovnikom, kada bude natječaj za takva

divlja odlagališta. Inače bi i to divlje odlagalište trebalo staviti u PGO, jer je Općina i to dužna sanirati.

Marijan Vedriš dodaje da su i na nekim drugim lokacijama ljudi počeli dovoziti smeće, pa bi komunalni redar to trebao obići i napisati nekakva upozorenja.

Općinski načelnik zahvaljuje gospođi Knežević na iscrpnom izlaganju. Misli da je sve kvalitetno napravljeno i da jako puno truda ulažemo u sve te aktivnosti glede rješavanja otpada. Dobili smo i Lokacijsku dozvolu za sanaciju Hintova, nakon dosta vremena i jako puno truda i strpljenja. Za rješavanje prilaza do čestice reciklažnog dvorišta mora se napraviti idejno rješenje, a tek onda se može krenuti s parcelacijom i postupkom otkupa.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik zahvaljuje gospođi Knežević na prezentaciji PGO Općine Gola, a ona nakon toga napušta sjednicu.

Točka 2.

Predsjednik poziva predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola, Marijana Lukčina, za pojašnjenje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gola.

Marijan Lukčin ukratko izvješćuje da je Odbor za Statut i Poslovnik jednoglasno suglasan s tekstom Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gola koji se predlaže Općinskom vijeću na usvajanje. Predlaže da Jasna Čimin-Sinjeri pojasni izmjene i dopune.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je 13. prosinca 2017. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a prijelazna odredba članka 33. Zakona propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana. Sukladno tome napravljene su izmjene i dopune Statuta Općine Gola. Ukratko pojašnjava da je za članove Općinskog vijeća utvrđeno pravo na neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Obveza općinskog načelnika da prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća proširena je i na njegovog zamjenika. Članovi Općinskog vijeća dobivaju ovlasti da predlože raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika. Općine nemaju više ograničenja vezana uz način organizacije upravnih tijela. Utvrđeni su i razlozi za postupak razrješenja općinskog načelnika i imenovanje povjerenika u slučaju manipuliranja predlaganjem proračuna. Sa prijedlogom Statutarne Odluke bila je upoznata i javnost putem javnog savjetovanja, te su se svi zainteresirani mogli uključiti i putem obrasca dati primjedbe, prijedloge ili komentare, ali se nitko nije javio.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gola, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gola.

Statutarna Odluka prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Statutarna odluka

Točka 3.

Nakon uvida u Izvješće općinskog načelnika Općine Gola da u razdoblju od 1. do 31. siječnja 2018. godine sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2018. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe

Točka 4.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

1.Zamjenik načelnika, Marijan Vedriš, ukratko informira nazočne o sastanku održanom u Hlebinama vezano uz projekt Hidroelektrane Molve 1 i Molve 2. Vlada RH odredila je to područje od 12 km gdje se planira gradnja hidroelektrana kao područje od strateškog interesa, jer uvozimo puno energije. Te bi hidroelektrane bile puno manje od ostalih i Županija je prihvatila taj projekt, te će ga uvrstiti i u županijski prostorni plan, a i neke općine su to već prihvatile. Sada se trebaju napraviti studije koje se rade i 4-5 godina da se vidi da li je to provedivo. Projekt predviđa oko 2000 ha površine, od čega voda zauzima 60-70% , a išlo bi samo oko 10% poljoprivrednog zemljišta. Hrvatske vode već otkupljuju zemlje oko nasipa i jako dobro plaćaju vlasnicima.

Općinski načelnik misli da se tome mora pristupiti oprezno i odmjereno, a ako već do toga dođe moramo izvući maksimum. Svjesni smo potrebe države za obnovljivom energijom, ali se moraju poštovati i naše vrijednosti, a i pitanje je što će pokazati studije.

2.Općinski načelnik izvješćuje nazočne da su u zadnje vrijeme česti sastanci vezani uz dječji vrtić, o čemu on vijećnike redovno obavještava, a na zadnji je sastanak ravnateljica sazvala kolegij načelnika da se razmotre dvije stvari, funkcioniranje vrtića i Pravilnik o radu. Pokazalo se da su novim Pravilnikom oštećeni neki zaposlenici, a najgore je prošla Milka Novaković, dok su ravnateljici i stručnim službama plaće povećane. Dogovoreno je da se ide u izmjenu Pravilnika kako bi se ispravila ta nepravda, jer kod nas sredstava ima i nije sporno da ravnateljica to može riješiti. Traži se i da se unaprijedi i doradi informatički sustav kako bi u svakom trenutku mogli vidjeti kako se koriste naša sredstva. Nama predstoji proširenje vrtića u Goli što bi pokušali realizirati preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

3.Predsjednik je 8. 2. 2018. bio na sastanku u Veterinarskoj stanici Koprivnica, sazvanom radi razmatranja obveza po novom Zakonu o zaštiti životinja, te izvješćuje o zaključcima sa sastanka.

Dogovoreno je da bi sve općine s Veterinarskom stanicom trebale potpisati aneks ugovorima i da bi trebale plaćati 500,00 kuna mjesečno za čuvanje mjesta u azilu, a za sve ostale usluge poslan je cjenik. To su strašne cijene koje će Općina u buduće morati plaćati za pse koji se ulove na našem području, a da nisu čipirani, odnosno nemaju vlasnika. Tome se mora pristupiti jako ozbiljno, jer bi Općinu moglo puno koštasti. Prilikom ovogodišnjeg cijepljenja protiv bjesnoće komunalni redar bi trebao ići s veterinarima da kontrolira čipiranje koje košta 80,00 kuna, pa bi trebalo razmisliti da možda to financira Općina. U evidenciji imamo 217 pasa, ali smo svjesni da je na terenu i 2-3 puta više, jer mnogi drže više pasa, a cijepe samo jednog, tako da će nam takvi psi za koje nećemo moći dokazati vlasnika biti najveći problem. Komunalni redar mora nabaviti čitač mikročipa, što je u tijeku i onda se mora krenuti u akciju.

Marijan Lukčin predlaže da se najprije obavijesti ljude o svim obvezama vezano uz držanje pasa, da se moraju cijepiti i čipirati i koje su kazne ako se to ne napravi.

Ivica Pavlović misli da ne bi bilo učinka ako bi Općina sada platila čipiranje, jer bi iduće godine opet imali nove i tako svake godine.

Predsjednik dodaje da se životinje moraju i sterilizirati i u buduće će vlasnici morati voditi računa o razmnožavanju.

Marijan Vedriš misli da se jedanput mora napraviti red jer imamo jako puno neprijavljenih pasa, a svatko u svojoj sredini zna koliko tko ima pasa i to se lako može kontrolirati.

Općinski načelnik misli da je problem ozbiljan, te predlaže da se s ove sjednice pošalje dopis Veterinarskoj stanici i da se zajedno s njima i s komunalnim redarom problem počne rješavati, jer nam je svima to u interesu radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i zaštite životinja. Trebalo bi tražiti evidenciju cijepljenih pasa i označenih mikročipom i dogovoriti daljnje zajedničke aktivnosti, a nakon toga bi se mogla izvršiti kontrola jer vijećnici većinom znaju koliko tko ima pasa.

Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da će JUO napraviti letak koji će se staviti na oglasne ploče i svim domaćinstvima u kojem će se ukratko opisati obveze vlasnika pasa i kaznene odredbe za one koji se neće pridržavati zakonskih obveza.

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

Točka 5.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Ivica Rac navodi kako se već duže vrijeme u jaslicama osjeća smrad od kanalizacije na što su ga upozorile tete, a isto tako i na dosta nedostataka u objektu (vlaga, otpada fasada, poklopac gdje je gromobran i uzemljenje, izbacuje sklopku i dr.). Na terasi nemaju opremu za djecu, trebali bi im stolovi, stolice i sl. S tim novim Pravilnikom srezali su im i putne i tete su jako nezadovoljne.

Alen Kičinbaći misli da će problemi s vlagom biti jer je to stara zgrada, a hidroizolacija nije dobro izvedena.

Nakon kraće rasprave vezane uz jaslice zaključeno je da će se od izvođača radova tražiti da se otklone nedostaci, jer još uvijek traje garantni rok, a vezano uz smrad iz kanalizacije kontaktirat će se Instalacije Sokač koji su izvodili radove spajanja na kanalizaciju.

Budući se nakon toga više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik završava sjednicu u 16,45 sati.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat