Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog Vijeća


Zapisnik od 31. siječnja 2018. godine, sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/03, URBROJ: 2137/06-18-1, od 26. siječnja 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica,
 9. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažekovioć (opravdano),
 2. Marko Bogadi (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,
 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2018. godini,
 4. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 5. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je prijedlog Odluke napravljen sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom. Sukladno članku 179. stavku 5. Zakona propisano je da su JLS dužne donijeti Odluku u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe, koja je stupila na snagu 1. studenoga 2017. što znači da je rok za donošenje Odluke 1. veljače 2018. godine. Predloženom Odlukom utvrđuju se načini prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada. A sve je dodatno pojašnjeno u priloženom obrazloženju prijedloga Odluke.

Općinski načelnik dodaje da već duže vrijeme radimo na problematici vezanoj uz zbrinjavanje otpada, sanaciji odlagališta i dr. Slijede nam prilagodbe, jer će se početi primjenjivati novi način sakupljanja otpada. Radimo da sve bude sukladno zakonu, stoga se ide i s ovom Odlukom koja će se možda morati i mijenjati ili dopunjavati jer ima dosta nejasnoća, ali s tim imaju problema svi u državi, ne samo mi. Bili su veliki problemi i kada se uvodilo organizirano sakupljanje smeća, a sada svaka kuća odlaže otpad, pa će se tako i novom sistemu svi prilagoditi, samo treba vremena. Mi smo već počeli odvojeno odlaganje otpada putem zelenih otoka koji su se jako dobro pokazali, a s novim načinom odvajanja i sortiranja smanjit će se i količine otpada.

Predsjednik pita tko određuje cijenu usluge za korisnike, a Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da cijenu nude ponuditelji na ponudbenom listu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije za koncesiju.

Ivica Rac pita može li se mijenjati ili dopunjavati ova Odluka i da li smo našli osobu ovlaštenu za javnu nabavu radi provođenja natječaja za koncesiju.

Jasna Čimin-Sinjeri odgovara da se Odluka može i mijenjati i dopunjavati sukladno zakonu, a naći ćemo i angažirati i osobu s certifikatom za javnu nabavu kad dođemo do te faze.

Budući se više nitko nije javio za raspravu predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gola

Točka 2.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2018. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je prijedlog Odluke napravljen sukladno članku 3. stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a Odlukom se uređuje način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola. U Proračunu Općine Gola za 2018. godinu osigurana su sredstva u svoti 60.000,00 kuna za redovito godišnje političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću, a sredstva se

raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu stoga predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 9 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2018. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine gola iz proračuna Općine gola za 2018. godinu.

Točka 3.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2018. godini.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se, temeljem članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ovom Odlukom određuje način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Gola za 2018. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola. Planirana sredstva u iznosu 60.000,00 kuna raspoređena su pojedinoj političkoj stranci razmjerno broju njenih članova kao što je navedeno u članku 3. Odluke, a za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu stoga predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 9 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2018. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o aspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2018. godini.

Točka 4.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik navodi da po pitanju zbrinjavanja otpada radimo i na nizu drugih aktivnosti, pa ih redom navodi:

– Za sanaciju odlagališta Hintov izdana je Lokacijska dozvola nakon mnogo truda i zalaganja i niza pokušaja radi neriješenih imovinskih odnosa s RH, pa sada možemo nastaviti daljnje aktivnosti prema Ministarstvu državne imovine i na izradi projektne dokumentacije.

– Pri kraju je izrada Plana gospodarenja otpadom čiji će prijedlog uskoro biti prezentiran Općinskom vijeću i nakon toga ide na javni uvid, pa na usvajanje.

– Rješava se pitanje reciklažnog dvorišta za koje imamo predviđenu lokaciju i u PPU Općine Gola, a radi se o čestici u vlasništvu Općine Gola, k.č.br. 2093 k.o. Gola, pored pročistača. Međutim, problem je što ta čestica nema prilaz do javnog puta, stoga je održan sastanak na licu mjesta s geodetima i inženjerkom koja radi PGO, te se došlo do rješenja da se otkupi dio

širine 4 metra od susjedne čestice, vlasnika Krešimira Švegović iz Gole, koji bi bio voljan to prodati Općini Gola, naravno uz procjenu ovlaštenog vještaka. Sukladno tome trebali bi početi proceduru, parcelaciju i formiranje nove čestice koja bi onda bila predmet otkupa. Stoga načelnik traži suglasnost Općinskog vijeća za pokretanje ovog postupka i da ga se ovlasti za daljnje radnje, a kada dođemo do faze otkupa, o tome će odlučivati Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) ovlašćuje općinskog načelnika za pokretanje postupka parcelacije i daljnje pregovore oko otkupa zemljišta potrebnog za prilazni put do čestice budućeg reciklažnog dvorišta.

Općinski načelnik prenosi nazočnima da je održan jedan značajan sastanak vezan uz funkcioniranje vrtića, a uskoro će biti i drugi, jer su se počele javljati određeni problemi. Sada je u ustanovi 7 općina, s tim da je prošle godine trebao pristupiti i Kloštar Podravski, ali nije. Doneseni su novi Pravilnici, plaće su sukladno nalazu revizije nivelirane, ali opet ima problema. To je složen posao i teško je da svi budu uvijek zadovoljni, ali treba se držati zakona i pravila, jer soliranje tu nije prihvatljivo.

U Goli bi trebali ići s nadogradnjom vrtića gdje bi Općina bila investitor, stoga će se vidjeti s ravnateljicom da se i ona malo angažira oko toga i da se vidi mogu li se povući sredstva za tu namjenu iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za 8. 2. 2018. sazvan je sastanak gradonačelnika i općinskih načelnika u Veterinarskoj stanici Koprivnica vezano uz usklađenje s novim Zakonom o zaštiti životinja. Uz poziv za sastanak predložen je i cjenik po kojem bi nam se višestruko povećali troškovi za hvatanje i zbrinjavanje pasa i za skrb u skloništu do udomljenja. Imamo i obvezu kontrole mikročipiranja pasa i do 30. 6. 2018. komunalni redar mora provjeriti da li su svi psi na našem području označeni mikročipom, stoga smo razmišljali da komunalni redar obavlja kontrolu u dogovoru s veterinarima kada oni imaju akciju cijepljenja pasa po kućama. Cilj je da se zaštite ljudi i životinje, da se vlasnici brinu i budu odgovorni za svoje pse i da se u konačnici smanje sredstva za hvatanje i zbrinjavanje pasa koji nisu mikročipirani.

Predsjednik misli da bi trebali nastojati da se smanje te cijene za zbrinjavanje pasa. Istovremeno bi svi trebali raditi na tome u svojim sredinama, da se upozorava vlasnike pasa ako ih drže da ih moraju mikročipirati i brinuti o njima, a ne da ostavljaju pse i onda ih šalju u azil na trošak Općine.

Marijan Vedriš misli da komunalni redar tu mora surađivati s veterinarima jer oni najbolje znaju koliko u kojoj kući ima pasa.

Obavljen je razgovor s nadležnima iz ŽUC-a te je načelniku obećano da bi ove godine išla rekonstrukcija županijske ceste od igrališta prema Novački, jer se Dravska ulica ne bi rješavala prije kanalizacije.

Ivica Rac napominje da onda treba napraviti i rekonstrukciju mosta kod šodrane.

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

Točka 5.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Predsjednik se osvrće na rad komunalnog redara, odnosno na njegove aktivnosti po pitanju kontrole odoravanja putova na području naselja Ždala, a sigurno su isti problemi prisutni i u ostalim naseljima. Ljudi ulaze u posteljicu asfaltne ceste i nije normalno kakva se šteta radi jer se trga asfalt, a mi to održavamo, trošimo truda i novac, dok komunalni redar po tom

pitanju ništa ne poduzima. Ukoliko se nekom dogodi šteta na vozilu ili poljoprivrednoj mehanizaciji pa prijavi Općinu mogli bi imati problema.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave vezano uz nezadovoljstvo radom komunalnog redara, te je zaključeno da ga se pozove na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.

Budući se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik završava sjednicu u 20,00 sati.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat