Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća


ZAPISNIK od 6. prosinca 2017. godine,sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/17, URBROJ: 2137/06-17-1, od 1. prosinca 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član
 4. Tatjana Blažeković, član,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, član,
 9. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Milan Foruglaš (opravdano),
 2. Marko Bogadi (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola,
 2. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Gola,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2017. godine,
 5. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola za 2018. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan VRAPČIĆ dječjeg vrtića Drnje za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu,
 7. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 8. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik podsjeća da je o prijedlogu Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola održano već nekoliko rasprava na sjednicama Općinskog vijeća, a na 8. sjednici sudjelovali su i predstavnici Koprivničkih voda kako bi razjasnili određene odredbe koje su vijećnicima bile sporne i radi kojih se prolongiralo glasovanje o Odluci. Nakon toga načelnik je obavio nekoliko razgovara i s predstavnicima Hrvatskih voda i dodatne konzultacije s direktorom Koprivničkih voda, stoga daje riječ općinskom načelniku.

Općinski načelnik dodaje da je bio i u Direkciji Hrvatskih voda u Zagrebu, a konzultirali smo i Odvjetnički ured koji nas zastupa i svi su oni mišljenja da je prijedlog Odluke usklađen sa Zakonom o vodama i pravno nije moguće staviti rok za odgodu primjene određenih odredbi koje su vijećnicima bile sporne, a koji se odnose na obveze glede kontrole i pražnjenja septičkih jama. I druge sredine imaju ovakvu Odluku i do sada nigdje nije bilo problema vezano uz obveze kontrole septičkih jama, jer Koprivničkim vodama nije to u interesu, već da se što više korisnika priključi na sustav javne odvodnje i da pročistač što prije bude u funkciji. Da bi se zainteresirani subjekti mogli priključivati uvjet je donošenje ove Odluke, stoga načelnik predlaže donošenje Odluke u izvornom obliku, te da se animira ljude da se što više priključuju na sustav i da se nastave aktivnosti kako bi pročistač mogao raditi. Vezano uz to, poslali smo zahtjev Hrvatskim vodama da se za iduću godinu osiguraju sredstva za nastavak radova u iznosu 5 mil. kuna, kako bi se sustav što prije spojio u funkcionalnu cjelinu.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području općine Gola – aglomeracija Gola

Točka 2.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi napravljen prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gola kojom bi se utvrdila prava, uvjeti i način ostvarivanja , te korisnici i postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Gola, jer do sada nismo imali nikakve kriterije po kojima bi se ta prava ostvarivala, a po izvješću revizije naloženo nam je donošenje takve Odluke. U Odluci je navedeno tko može biti korisnik, način za ostvarivanje i prava iz socijalne skrbi, te nadležnost i postupak. Iako je prijedlog Odluke dostavljen vijećnicima na razmatranje prije 30-ak dana i nitko se nije javio s primjedbama, Socijalno vijeće je prije ove sjednice dostavilo njihov prijedlog Pravilnika, a s obzirom da nije bilo vremena da se isti razmotri, predlaže da se odgodi donošenje Odluke dok se prijedlog Odluke ne uskladi s prijedlogom Socijalnog vijeća.

Marijan Vedriš podsjeća da se i prije razgovaralo o tome kako moramo imati nekakav pravilnik po kojem bi Socijalno vijeće moglo raditi i da se točno zna tko ima pravo i koliko puta godišnje koristiti sredstva, a ne da neki stalno dolaze i traže pomoć bez ikakvih kriterija.

Općinski načelnik nakon toga predlaže da se prolongira glasovanje o ovoj Odluci, jer je Socijalno vijeće Općine Gola naknadno dostavilo primjedbe i dopune koje se nisu stigle razmotriti, stoga sukladno članku 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gola odustaje od prijedloga donošenja Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gola.

Nakon toga i Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) je zaključilo da se prolongira donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gola, te se o prijedlogu neće glasovati.

Točka 3.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti mora donijeti ovakva Odluka kojom se uređuje provođenje preventivne i obvezne preventivne DDD s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. DDD se provodi sukladno Programu mjera i Provedbenom planu koji za svaku godinu izrađuje Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, a temeljem toga općinski načelnik donosi Program mjera i Provedbeni plan do konca siječnja za tekuću godinu. Slijedom toga provodi se natječaj za odabir ovlaštene pravne osobe koja će vršiti DDD, a stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo, koji nakon provedenih mjera izrađuje stručno izvješće.

Ivica Pavlović ima primjedbu na način kako izvođači na terenu provode deratizaciju, jer dođu i daju otrov u vrećici, umjesto da ga sami postave na mjesto gdje bi trebalo. Dosta ljudi to ili baci ili ne stavi kamo treba, pa onda nema efekta ako netko uredno postavi taj otrov, a susjedi do njega to ne naprave.

Predsjednik podsjeća kako je bilo dogovoreno da će izvoditelji postavljati otrov uz prisutnost stranke, a ne da se to daje i ostavlja u vrećicama.

Ivica Rac misli da bi trebali malo više pažnje posvetiti i lokacijama koje se ne održavaju ili gdje nitko ne živi, pa bi bilo dobro da na takva mjesta dođe u kontrolu i komunalni redar.

Marijan Lukčin kaže da su ljudi sami krivi što se to tako radi, jer su ih u početku izvođači pitali žele li da oni postave otrov kamo treba ili će si sami postavljati i u većini slučajeva su uzimali otrov da bi poslije sami postavljali gdje treba.

Marijan Vedriš to potvrđuje, te dodaje da i kod njega ostavljaju otrov jer mu više odgovara da ga sam postavlja.

Općinski načelnik misli da je primjedba vijećnika Pavlovića na mjestu, ali o tome treba voditi računa i to naglasiti prije provođenja deratizacije na terenu. Bitno je na vrijeme reagirati kada je nešto problematično, a tu se može angažirati i komunalni redar, stoga se to sve mora uzreti u obzir prilikom odabira izvođača za iduću godinu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o preventivnoj i obveznoj preventivnoj

dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o preventivnoj i obveznoj dezinfekciji dezinsekciji i deratizaciji na području Općine Gola

Točka 4.

Predsjednik konstatira kako je iz Izvješća općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 30. studenoga razvidno da sredstva u tom periodu nisu korištena, stoga predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

Z A K LJ U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,

za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2017. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola za 2018. Godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je ovo prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Gola za 2018. godinu koji se mora poslati Ministarstvu poljoprivrede radi dobivanja suglasnosti, jer se Program može realizirati tek nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva. S obzirom da je prijašnjih godina bilo više upita od strane poljoprivrednih proizvođača koji samostalno obavljaju osjemenjivanje nazimica i krmača i koji do sada nisu imali pravo na subvenciju, u točki III. Programa stavljena je mogućnost da i oni mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje ukoliko ispunjavaju potrebne uvjete.

Predsjednik skreće pozornost na uvjet po kojom pojedini korisnik može ostariti ukupni iznos potpora male vrijednostio do 15.000,00 eutra tijekom tri fuiskalne godine, stoga svi korisnici o tome trebaju voditi računa, da ne bi došli u situaciju da moraju vraćati sredstva ili da izgube pravo na poticaje.

Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da Ministarstvo poljoprivrede vodi bazu podataka o svim poticajima i subvencijama, pa tako i mi moramo dostavljati podatke o svim korisnicima kojima se isplaćuju potpore i tek nakon njihove suglasnosti može se izvrpiti isplata sredstava.

Budući se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVEDI NA PODRUČJU OPĆINE GOLA ZA 2018. GODINU.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program potpora u poljoprivredi za 2018. godinu

Točka 6.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje Financijskog plana VRAPČIĆ dječjeg vrtića Drnje za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri navodi da je Financijski plan Vrapčić dječjeg vrtića donijelo Upravno vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 15. 11. 2017. godine, a za podružnice dječjih vrtića u Goli i Ždali usklađen je s planom Proračuna Općine Gola za iduću godinu.

Alen Kičinbaći pita da li su tim Financijskim planom predviđeni radovi na terasi vrtića u Goli, a predsjednik pojašnjava da mi realno planiramo Proračun, znači da se ne stavlja ono što se sa sigurnošću ne može predvidjeti, jer se za sve izvanredne situacije može raditi rebalans, pa tako i za te radove u vrtiću ako bude izgledno da će se realizirati može se raditi rebalans.

Ivica Rac dodaje da inž. Petrović radi projektnu dokumentaciju i kad bude gotova dostavit će se Općinskom vijeću na uvid.

Alen Kičinbaći pita da li je vrtić riješio nedostatke nakon nalaza revizije.

Marijan Vedriš je razgovarao s načelnikom Općine Drnje koji mu je rekao da su izjednačili plaće za sve vrtiće, te rješavaju i druge stvari koje nisu bile u redu.

Predsjednik dodaje kako je ta nejednakost s plaćama bila očita i to nije bilo fer prema korisnicima proračuna.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Financijski plan VRAPČIĆ dječjeg vrtića Drnje

za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

Predsjednik predlaže da se nazočnima podnese izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

S obzirom da je općinski načelnik radi obveza morao napustiti sjednicu, Jasna Čimin-Sinjeri čita njegovo izvješće o aktivnostima u proteklom periodu.

U tijeku je podnošenje zahtjeva za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja, te će se zahtjevi primati do 8. prosinca 2017. nakon čega se mora podnijeti izvješće Ministarstvu poljoprivrede.

Od 11. do 15. prosinca 2017. vršit će se podjela božićnica umirovljenicima sukladno Odluci Općinskog vijeća.

4.prosinca 2017. izvršena je podjela darova djeci povodom Dana Svetog Nikole, koja je prema informacijama s terena prošla uspješno, jer nije bilo nikakvih prigovora.

Primili smo poziv za sudjelovanje na radionici na temu „Jačanje poljoprivredno-prehrambenog sektora kroz kratke opskrbne lance“ koja će se održati 11. prosinca 2017. i kojoj mogu prisustvovati svi zainteresirani, jer je sudjelovanje besplatno.

Sa TZ Središnja Podravina i LAG-om Podravina dogovorena je radionica koja će se održati u Goli, u staroj školi, dana 15. prosinca 2017. s početkom u 10,00 sati na temu „Mjera 6.2.1. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Na radionicu su pozvani svi zainteresirani, a obavijesti o tome stavljene su i na oglasne ploče.

Jučer je u PORI održana prezentacija „Hidroelektrane MOLVE 1 i MOLVE 2“, na kojoj je sudjelovao zamjenik općinskog načelnika Marijan Vedriš, stoga će on nastaviti s izvješćem o prezentaciji.

Marijan Vedriš: Na prezentaciji su bili nazočni predstavnici Općina čije bi područje zahvatile ove hidroelektrane, a uz našu Općinu to su još Općine Molve, Novo Virje, Peteranec, Hlebine i Drnje, te predstavnici Županije, Zavoda za prostorno uređenje i HEP-a. Ovo su manje hidroelektrane, a gradile bi se u gabaritima postojećih nasipa koji bi se betonirali i povisili. Bilo je govora o tome što bi te elektrane donijele dobroga, a što loše. Priroda će biti oštećena i toga moramo biti svjesni, jer bi došlo do promjene razine podzemnih voda, a promijenila bi se i klima. S druge pozitivne strane zaposlilo bi se dosta ljudi jer su to dugoročni projekti i Općine bi imale prihod od toga kao i od plina. Stručnjaci su rekli da je ovaj dio Drave idealan za takve hidroelektrane, jer u tom dijelu rijeka ima najveći protok i pad i zovu je Zlatna Drava, a naveli su i primjer da Austrija na Dravi ima 6, a Slovenija 14 hidroelektrana, dok ih mi imamo samo 3. Ako bi dobili suglasnost da se ide s tim projektima samo za dokumentaciju treba 4-5 godina, a za gradnju i 10-ak godina. Na ovom prvom sastanku dogovoreno je da bi se u Hlebinama u siječnju iduće godine održao prvi sastanak svih načelnika s vijećnicima, da se vide njihova razmišljanja, jer sada svi pozitivnije gledaju na ovaj projekt nego nekad na HE Novo Virje.

Predsjednik dodaje kako je o tome razgovarao s dožupanom Sobotom, te načelnicima Općine Virje i Molve i dosta mu je toga poznato. Uz gradnju tih hidroelektrana išla bi i dva mosta na

Dravi te navodnjavanje, a vjerojatno bi se trebali uzeti u obzir i neki naši prijedlozi. Misli da bi nam to donijelo više koristi nego štete, iako potencijalna opasnost od toga postoji (havarije, potres i sl.).

Alen Kičinbaći navodi da su se već radile Studije utjecaja na okoliš i tu ima puno štetnih utjecaja, pogotovo za Repaške šume, ali će HEP to sigurno pokazati pozitivno.

Predsjednik dodaje kako ćemo morati imenovati svojeg predstavnika u zajedničko Povjerenstvo, a taj će morati štititi interes Općine Gola i o svemu obavještavati Općinsko vijeće.

S ovim se završava izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu, koje se prima na znanje.

Točka 8.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Marijan Lukčin predlaže da se natječaj za udruge pokrene odmah početkom siječnja iduće godine, a predsjednik odgovara kako je to već dogovoreno.

Ivica Rac se osvrće na nedavnu prometnu nesreću u Dravskoj ulici u Goli, te pita ne bi li se tu mogao napraviti rotor s obzirom da se radi o državnoj cesti. Nakon toga došlo je do kraće rasprave o prometu i prometnim znakovima, te je zaključeno da su za državnu cestu nadležne Hrvatske ceste, a o svemu će se obavijestiti komunalni redar, koji bi se trebao pobrinuti da se svugdje postave potrebni prometni znakovi kao i za ostala pitanja vezano uz ceste.

Tatjana Blažeković navodi probleme vezane uz javnu rasvjetu u Otočki, nakon čega dolazi do kraće rasprave vezano uz održavanje javne rasvjete, te je zaključeno da se postave nove žarulje na stupovima ispred kuće Kertez Josipa, Pavša Dalibora i Horvat Pere.

Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri pročitala zamolbu DVD Otočka da im se dodijeli na korištenje prostor spremišta koji je vlasništvo Općine Gola, a do sada ga je koristila PŠ Otočka, Tatjana Blažeković pojašnjava da se ravnatelj OŠ Gola već očitovao da njima taj prostor više nije potreban, stoga predlaže da se isti dodijeli vatrogascima, jer bi njima taj prostor koristio kao garaža.

Marijan Vedriš dodaje da su i na sastanku VZO razgovarali o tome da DVD-u Otočka treba garaža, stoga predlaže da im se dodijeli navedeno spremište, jer bi ga oni rekonstruirali i koristili za smještaj i cisterne i svoje opreme.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donijelo je

O D L U K U

o davanju na korištenje bez naknade

prostora spremišta u Otočki DVD-u Otočka.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,00 sati.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat