Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik od 20. prosinca 2017. godine, sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/18, URBROJ: 2137/06-17-1, od 15. prosinca 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, članica,
 10. Ivica Pavlović, član.

Nije prisutan član Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Gola,
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2017. godinu,
 4. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini,
 5. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2017. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2017. godini,
 7. Donošenje Programa o izmjeni Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2017. godini,
 8. Donošenje Proračuna Općine Gola za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu,
 9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,
 10. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini,
 11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini,
 12. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2018. godini,
 13. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2018. godini,
 14. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2018. godini,
 15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2018. godini,
 16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2018. godini,
 17. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2018. godini,
 18. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2018. godini,
 19. Donošenje Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2018. Godini,
 20. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2018. godini,
 21. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2018. godini,
 22. Donošenje Odluke o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2018. godini,
 23. Donošenje Odluke o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola u „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje, podružnicama Gola i Ždala u 2018. godini,
 24. Donošenje Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2018. godini,
  Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Gola u Koordinacijsko tijelo Projekta Hidrocentrale Molve 1 i Molve 2,
 25. Donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2017. godini,
 26. Donošenje Plana razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2018. godinu,
 27. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 28. Pitanja i prijedlozi. 

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem Zakona o lokalnim porezima Općinsko vijeće Općine Gola na 53. sjednici održanoj 18. travnja 2017. donijelo Odluku o općinskim porezima Općine Gola. Prema odredbama toga Zakona bio je propisan porez na nekretnine, a naknadnim izmjenama i dopunama Zakona brišu se odredbe o porezu na nekretnine kao lokalnom porezu, stoga se s tim izmjenama moraju uskladiti i općinski akti. Sukladno tome predlažu se izmjene Odluke o općinskim porezima Općine Gola, kako je navedeno u prijedlogu Odluke koja je dostavljena članovima Općinskog vijeća s materijalima uz saziv sjednice.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Gola

Točka 2.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su ovim izmjenama prihodi smanjeni za 2.057.901,14 kuna, a najveće je smanjenje na računu 638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, jer smo kandidirali neke projekte (ceste, ulica S. Radića u Goli) koje smo planirali realizirati ove godine, ali još uvijek nismo dobili odluku da li smo prošli na natječaju.

Smanjeni su i rashodi za subvencije poljoprivrednicima, za projektnu dokumentaciju, za OŠ Gola, te na još nekim računima, a povećani su rashodi za javnu rasvjetu, isplata predstavničkim tijelima i reprezentacija, naknade građanima i kućanstvima, te za kupnju komunalne opreme i opreme za domove. Dodaje da je Odbor za financije i proračuni suglasan s ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2017. godinu.

Općinski načelnik zadovoljan je s ovim Proračunom i misli da je isti rezultat razumnog poslovanja u ovim dosta teškim vremenima. Dodaje da su nam ovih dana uplaćena sredstva od Županije za kanalizaciju i od Ministarstva regionalnog razvoja za nogostup u Dravskoj ulici u Goli. Na dosta smo se natječaja kandidirali i dosta smo toga dobili, stoga bi i dalje trebali nastaviti tim putem, da se kandidiramo za sredstva gdje god možemo. Spominje i projekt kanalizacije koji nije u našem Proračunu jer je išao preko Koprivničkih voda, ali se mora spomenuti, jer se radi o velikom i za našu sredinu vrlo značajnom zahvatu.

Budući se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2017. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU.

Izmjene i dopune Proračuna prilažu se ovim zapisniku i njegov su sastavni dio.

Izmjene i dopune proračuna Općine Gola za 2017. godinu

Točka 3.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za 2017. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da se ovim Programom usklađuje osnovni Program s izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, isto kao i ostali Programi koji slijede prema dnevnom redu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje Program na glasovanje, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

P R O G R A M

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola za 2017. godinu.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

P R O G R A M

o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2017. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2017. godini, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

P L A N

o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2017. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjena plana javnih potreba u socijanoj skrbi

Točka 6.

Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2017. godini, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

P R O G R A M

o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2017. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjena programa o najmjenskom korištenju sredstva naknade iz postupka ozakonjena nezakonito izgrađenih zgrada na podrućju Općine Gola u 2017. godini

Točka 7.

Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Programa o izmjenama Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina u 2017. godini, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

P R O G R A M

o izmjenama Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2017. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je ovaj prijedlog Proračuna već razmatran na 9. sjednici održanoj 22. studenoga 2017. godine i u odnosu na isti izmijenjena je samo stavka za kanalizaciju, jer imamo saznanja da će se iduće godine nastaviti projekt kanalizacije. Ukupno rashodi i izdaci iznose 11.826.000,00 kuna što je jednako ukupnim prihodima i primicima. Nakon toga nabraja projekte koji su planirani u Proračunu, te dodaje da je financirane redovnih djelatnosti planirano u odnosu na ovu godinu. S ovim prijedlogom Proračuna koji je dostavljen članovima Općinskog vijeća s materijalima uz saziv sjednice suglasan je i Odbor za financije i proračun.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Proračuna.

Općinski načelnik navodi da je uložio velike napore kako bi se za iduću godinu osigurala sredstva za nastavak kanalizacije, ali će investicija opet ići preko Kc voda, stoga je u našem Proračunu planiran samo dio sredstava s kojima bi Općina Gola trebala participirati u cijelom projektu. Iduće godine bi nakon mnogo lobiranja trebao ići i projekt rekonstrukcije županijske ceste od Dravske ulice preko Novačke do Repaša. To je također značajan projekt za naše područje koji se ne financira iz našeg Proračuna, već iz ŽUC-a. U ovaj prijedlog Proračuna nije stavljena ni sanacija odlagališta Hintov, jer još uvijek nisu riješeni imovinski odnosi, a kada riješimo dokumentaciju i dobijemo lokacijsku dozvolu možemo ići u rebalans proračuna ukoliko za to bude potrebe, jer ćemo kandidirati i taj projekt kojemu je vrijednost oko 5 mil. kuna.

Ivica Pavlović pita za što se troše sredstva za socijalnu skrb planirana u iznosu 745.000,00 kuna.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je u Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi pojašnjeno za koje su namjene i u kojim iznosima planirana ova sredstva.

Ivica Pavlović osvrće se i na iznos planiran za sport u iznosu 630.000,00 kuna, te traži pojašnjenje.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je to ukupan iznos planiran za sport i nije samo za naše klubove, jer se na naš natječaj mogu javiti i vanjski klubovi ili udruge ako provode program na našem području ili imaju naše članove.

Ivica Pavlović misli da nije u redu da u našim nogometnim klubovima igraju strani igrači, a naša djeca idu igrati nogomet u Koprivnicu. Misli da bi trebali na neki način regulirati da u tim klubovima igraju naša djeca, jer je glupo da mi financiramo strane igrače. Ne bi trebalo biti bitno da li su ti naši klubovi prvi ili zadnji, jer to nema smisla, već inzistirati da u njima igraju naša djeca.

Predsjednik pojašnjava da klubovi koji igraju u 1. ligi moraju imati i pogon mladih, pa tako imaju i naši klubovi osim GOŠK-a. Poznato mu je da NK Prekodravac ulaže 30-40.000,00 kuna za treninge, prijevoz i dr. za taj pogon mladih pa se ne može reći da se ne ulaže u mlade.

Ivica Pavlović misli da je za pohvalu ako se tako radi, ali ima saznanja da se dovode i plaćaju vanjski igrači kako bi klubovi imali bolje rezultate, a to ne bi trebalo biti prioritet.

Općinski načelnik osvrće se na primjedbu vijećnika Pavlovića glede socijale, te pojašnjava da je u pripremi Odluka o socijalnoj skrbi o kojoj se već raspravljalo i kojom će se regulirati tko i na koji način ima pravo na ta sredstva. O nogometu se i prije puno raspravljalo i načelnik je mišljenja kako bi trebalo nastojati da u našim klubovima igraju naša djeca, ali moramo biti svjesni da jedan GOŠK Gotalovo ne može sakupiti dovoljno igrača u selu i to više nije slučaj samo kod nas da igrači stalno cirkuliraju.

Predsjednik podsjeća da je za vrijeme ministra Jovanovića odobreno da se igračima može isplaćivati neoporeziva naknada do 1.600,00 kuna. Pojašnjava da se vodimo nekim kriterijima po kojima se odobravaju sredstva nogometnim klubovima, pa je tako za 1. ligu 150.000,00 kuna, za 2. ligu 120.000,00 kuna i za 3. ligu 100.000,00 kuna.

Marijan Vedriš misli da je primjedba vijećnika Pavlovića na mjestu, jer su nekad naša djeca išla u školu nogometa u Molve i od tuda su i došli ovi igrači koji sada igraju u našim klubovima. Znači da bi trebalo nastaviti s tom školom nogometa i kod nas, a to bi trebali podržati i nastojati oni koji su u Upravnim odborima tih klubova.

Marijan Lukčin slaže se s vijećnikom Pavlovićem, te dodaje da se i on zalagao za neke stvari kada se moglo nešto napraviti. Misli da sredstva za nogometne klubove nisu previše, jer samo održavanje je 30.-40.000,00 kuna, pa za mlade 30.000,00 kuna i ostane im oko 60.000,00 kuna za sve ostale potrebe.

Predsjednik dodaje da je za funkcioniranje kluba minimalno potrebno 150.000,00, kuna i još se bar 20.000,00 kuna mora pribaviti sa strane da bi klub normalno funkcionirao, jer su samo troškovi za suce oko 35.000,00 kuna.

Milan Foruglaš dodaje da bez vanjskih igrača ne možemo, jer bi se time i domaćima onemogućilo funkcioniranje, a to bi rezultiralo gašenjem klubova.

Alen Kičinbaći misli da se prije nije davalo tako puno sredstava klubovima i igrali su samo domaći igrači, a imali su bolje rezultate. Misli da nije u redu za poljoprivredu planirati 350.000, 00 kuna, a za sport 600.000,00 kuna. Trebali bi se više pobrinuti i za male poljoprivrednike koji se žele baviti nekim drugim djelatnostima, jer subvencije za umjetno osjemenjivanje koristi samo određeni broj ljudi.

Predsjednik pojašnjava kako subvencioniramo ono što možemo, jer dvostruko financiranje nije moguće, s obzirom da na Pravilnik o subvencijama moramo dobiti suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Općinski načelnik potvrđuje da je NK GOŠK nekad imao vrhunske rezultate i igrali su samo domaći igrači, ali je to bilo tek kad ih je Općina počela financirati i kad je u Gotalovu bilo100-tinjak ljudi više i kad nije bilo NK Fugaplast. Što se tiče poljoprivrede podsjeća da Općina ne daje samo za umjetno osjemenjivanje, jer je tu i deratizacija i opremanje mljekara i neke druge stvari, a kao što je navedeno potpore se ne mogu preklapati. A što se tiče sporta, misli da bi bavljenje sportom djece trebalo biti prioritet, jer je bolje da su po klubovima nego u birtijama i misli da se neće pogriješiti ako se nogometašima odobri 400.000,00 kuna.

Ivica Pavlović misli da nije dobro shvaćen, jer nije problem u tih 600.000,00 kuna za sport, nego da se ne plaća strane igrače i trenere, nego da se plati jednog pravog trenera koji će voditi školu nogometa koja će funkcionirati cijele godine. Dodaje kako u ovom prijedlogu Proračuna nema ni jednog značajnog projekta koji bi podignuo Općinu, a to što se HDZ već 20 godina bori za poljoprivredu ne daje nikakve rezultate.

Općinski načelnik misli da se mora inzistirati na tome da u našim klubovima igraju domaći igrači, a ukoliko netko zna da se rade stvari koje su nezakonite postoje institucije za to. Što se

tiče projekata, podsjeća da je to privatna inicijativa, a Općina može osigurati infrastrukturu i pomoći u okviru svojih zakonskih mogućnosti. Pomogli smo i Proizvođačkoj organizaciji mljekara Drava Sava koji su kod nas imali i osnivačku skupštinu, dali smo im i prostor, te im obećali pomoći i oko projekta mljekare. Načelnik podsjeća da se i u Saboru borio za poljoprivredu, pa su se rješavale neke stvari vezane i za ribičiju i za lovstvo, a i glede ograde koja se postavljala radi zaštite od divljači, što je također vezano za poljoprivrednike. Na žalost, za ministra Jakovine se dosta toga u poljoprivredi uništilo, a kada se uništi poljoprivreda treba 10-ak godina da se oporavi. Može se sazvati i jedna tematska sjednica s našim saborskim zastupnicima vezano uz probleme u poljoprivredi.

Ivica Pavlović pita iz koje bi se stavke pomoglo nekome ako bi želio otvoriti obrt ili firmu, jer nema za to predviđene pozicije u proračunu, a općinski načelnik odgovara da je to hipotetsko pitanje na koje se ne može odgovoriti. Dodaje da ovisno o situaciji Općina može pomoći na više načina u okviru zakonskih mogućnosti, kao što su komunalni priključci, lokacija i slično, a prema potrebi može se ići i u rebalans proračuna. Mišljenja je da je predloženi prijedlog Proračuna realan i socijalan, sukladan našim mogućnostima i ako se ostvari u predloženom iznosu to će biti još jedan mali kotačić pomaka na bolje u nastojanju poboljšanja kvalitete življenja u našoj sredini, stoga predlaže da se prihvati ovakav Proračun.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Gola za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „protiv“ – A. Kičinbaći, I. Pavlović) donosi

PRORAČUN OPĆINE GOLA ZA 2018. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU.

Proračun se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2018. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila je da se ovom Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna, upravljanje prihodima i primicima, stavljanje na raspolaganje sredstava korisnicima Proračuna i druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Budući se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2018. GODINU.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da se ovaj Program, kao i svi koji slijede, usklađuje s Proračunom Općine Gola za 2018. godinu, a Programima se zapravo razrađuju po područjima stavke koje su već prihvaćene u Proračunu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017 godini

Točka 11.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2018. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini

Točka 12.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

na području Općine Gola u 2018. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 13.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2018. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PLAN

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2018 godini

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 15.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2018. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 16.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2018. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 17.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2018. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 18.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2018. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 19.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2018. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2018. godini.

Točka 20.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PROGRAM

rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2017. godini

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 21.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2018. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 22.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta

roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2018. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 23.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola

u „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje, podružnicama Gola i Ždala u 2018. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 24.

Nakon uvodnog pojašnjenja prijedloga Odluke o načinu financiranja školske kuhinje OŠ Gola u 2018. godini, došlo je do kraće rasprave.

Tatjana Blažeković navodi kako se i roditelji i djeca, a i nastavnici žale da se baca puno hrane iz školske kuhinje u Goli, a Općina Gola to plaća, pa bi trebalo vidjeti u čemu je problem, da li hrana ne valja ili treba mijenjati meni.

Marijan Lukčin dodaje kako vidi da djeca prije škole u dućanima kupuju sendviče i slatkiše, pa misli da bi bilo dobro napraviti anketu, jer ako djeca ne žele jesti u školi zašto plaćati školsku kuhinju.

Predsjednik kaže da je školski meni propisan i tu se ne može puno mijenjati.

Marijan Vedriš podsjeća da se nastojalo svoj djeci omogućiti prehranu u školi, jer je bolje da pojedu toplu kuhanu hranu nego sendvič.

Općinski načelnik predlaže da naši predstavnici na Školskom odboru problematiziraju ovo pitanje na koje netko mora odgovoriti, a prijedlog se jednoglasno podržava.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2018. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 25.

Nakon uvodnog pojašnjenja Jasne Čimin-Sinjeri da smo od županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dobili dopis o osnivanju Koordinacijskog tijela Projekta Hidrocentrale Molve 1 i Molve 2 u koje su imenovani predstavnici Županije, te će biti uključeni predstavnici HEP-a, Hrvatskih voda i općina zahvaćenih tim projektom, općinski načelnik predložio je za predstavnika Općine Gola u tom tijelu svojeg zamjenika Marijana Vedriš.

Nakon toga nije bilo drugih prijedloga niti se itko javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o imenovanju predstavnika Općine Gola u Koordinacijsko tijelo Projekta Hidrocentrale Molve 1 i Molve 2.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 26.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ANALIZU STANJA

Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2017. godini.

Analiza se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 27.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE GOLA ZA 2018. GODINU.

Plan razvoja Sustava CZ prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 28.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik podsjeća da je na prijašnjim sjednicama redovno izvještavao vijećnike kako bi stalno bili u tijeku i upoznati s aktivnostima u Općini Gola.

Ističe jako dobru suradnju koju smo uspostavili s Odvjetničkim uredom Glavaš i Šutalo iz Vinkovaca i koji su nam već jako puno napravili glede imovinsko-pravnih odnosa. Nedavno je odvjetnik Šutalo riješio dosta čestica koje su se vodile na RH, a zapravo mi njima raspolažemo i uspio je dosta toga upisati na Općinu Gola. Riješio nam je imovinske odnose na dosta cesta, te je zamolio da vijećnici popišu u svojim naseljima sve sporne čestice, a on će pokušati riješiti sve što bude moguće. Načelnik misli da je to jedno jako važno i strateško pitanje za našu Općinu, stoga apelira da se svi angažiraju i u Općinu dostave popis čestica za koje smatraju da su vlasništvo RH, kako bi se provjerilo i vidjelo što se može riješiti.

Nakon toga zamjenik općinskog načelnika, Marijan Vedriš, podnosi izvješće sa Skupštine Glasa Podravine, održane 18. 12. 2017., kojoj je bio nazočan radi službene spriječenosti člana Skupštine, Marka Horvata, a na kojoj je za novog direktora izabrana Darija Lončar koja je do sada radila u računovodstvu Glasa Podravine.

Marijan Vedriš podnosi izvješće i s Kolegija načelnika, održanog danas u Županiji. Bila je prezentacija PORE o mjerama koje su sada aktualne, te je rečeno da im se općine mogu obratiti za pomoć radi pripreme dokumentacije i sl. Zatim se razgovaralo o mreži dječjih vrtića, školskoj kuhinji, pomoći osobama starije životne dobi, te o zaštiti životinja i katastarskoj izmjeri. Sada je Ministarstvo pravosuđa preuzelo gruntovni dio i to ide dosta brže i učinkovitije. Spomenuta je za primjer katastarska izmjera k.o. Gola koja se pokazala jako dobrom, te je rečeno da se za primjer može pogledati Grad Petrinja, gdje sada kreće nova katastarska izmjera. Morat će se proširiti sklonište za životinje i to na trošak JLS, jer već sada nema dovoljno mjesta za zbrinjavanje napuštenih životinja. Općine bi trebale imenovati i osobu za koordinaciju u povjerenstvo za zaštitu životinja, pa predlaže da se sada netko imenuje, tako da imamo prijedlog kada dobijemo službeni upit. Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) odabralo je Ivicu Pavlovića za predstavnika Općine Gola u županijsko povjerenstvu za zaštitu životinja.

Predsjednik izvješćuje da je 18. 12. 2017. s predstavnicima Županije bio na koordinaciji prekogranične suradnje u Barcsu. Bila je nazočna i konzulica Vesna Haluga, te se najviše razgovaralo o problematici hrvatske manjine u Mađarskoj. Ponovo će se aktualizirati neki projekti prekogranične suradnje i tu bi išli s projektom starog župnog dvora u Goli, a vidjet će se s ravnateljem OŠ Gola što dalje s projektom koji je propao radi odustajanja OŠ Murakeresztur.

Predsjednik navodi da je za 8. 1. 2018. u Ždali dogovoreno predavanje s predstavnikom Podravke, gosp. Dimačem, vezano uz planiranje kooperacije s poljoprivrednicima, a u Ždali će biti dogovoreno i predavanje koje bi se održalo u Goli.

Predsjednik izvješćuje da je u staroj školi u Goli 15. 12. 2017. održana radionica s LAG-om Podravina i TZ Središnja Podravina na kojoj je bilo svega sedmero ljudi s područja naše Općine, a bilo je govora o mogućnostima apliciranja na EU fondove i bilo je vrlo zanimljivo.

Općinski načelnik dodaje kako bi ljude trebalo osvješćivati za takve događaje jer postoji mnogo mogućnosti gdje se može nešto napraviti ali je slabi interes. Navodi primjer nastupa naših udruga povodom božićnih blagdana na Koprivničkoj bajki, koji u imali jedan impresivan nastup, ali na žalost nije bilo nekog velikog interesa.

S ovim se završava izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

Točka 29.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik je svima poželio svako dobro u Novoj 2018. godini, te pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat