Sažetak s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA

od  04. studenoga 2013. godine,
sa 6.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/11, URBROJ: 2137/06-13-1, od  29. listopada 2013. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Franjo Sočev, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Eugen Pali, član Županijske Skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 4. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 5. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi Općinskog vijeća,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi, konstatira da je zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća usvojen.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red.

Budući da nema primjedbi ni dopuna dnevnog reda, predsjednik daje na glasovanje slijedeći

DNEVNI  RED:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu,
 2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2013. godini
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2013. godini,
 4. Donošenje Plana o izmjeni  Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2013. godini,
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2013. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2013. godini,
 7. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2013. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2013. godini,
 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2013. godine,
 10. Donošenje Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s područja Općine Gola za 2013. godinu,
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje,
 12. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 13. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen

TOČKA 1.

Predsjednik: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava do  kojih je pozicija u Proračunu došlo do izmjena radi usklađenja sa potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika, te usklađenja sredstava za izgradnju objekata i kapitalna ulaganja. Navodi da je Odbor za proračun i financiranje jednoglasno dao suglasnost na ovakav prijedlog izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik dodaje kako se pred kraj proračunske godine sve nastoji uskladiti, jer je situacija puno jasnija kako za planirane investicije, tako i sa potrebama kulturnih, športskih i drugih udruga,  stoga se sukladno tome  i ovim rebalansom poslaguju sve pozicije.

Budući se nakon toga nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU.

Izmjene i dopune proračuna Općine Gola za 2013.g. i projekcije za 2014. i 2015.g

TOČKA 2.

Predsjednik: Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2013. godini  dostavljeno je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako je Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2013. godini usklađen s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2013. godinu, koje je Općinsko vijeće donijelo pod 1. točkom dnevnog reda. Isto je tako i s izmjenama ili dopunama  ostalih Programa koji su na dnevnom redu.

Nakon toga  nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola u 2013. godini.

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture

TOČKA 3.

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola u 2013. godini.

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture

TOČKA 4.

 Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

PLAN
o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2013. godini.

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola 2013.g.

TOČKA 5.

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

PROGRAM
o  izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2013. godini.

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 2013.g.

TOČKA 6.

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
na području Općine Gola u 2013. godini.

Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola 2013.g.

TOČKA 7.

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2013. godini.

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2013.g.

TOČKA 8.

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

PROGRAM
o  izmjenama Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Gola u 2013. godini. 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu 2013.g.

TOČKA 9.

Predsjednik: Prijedlog Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2013. dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da su ovom Odlukom preraspodijeljena sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola,  jer je nakon lokalnih izbora drugačiji sastav Općinskog vijeća od onoga na početku godine.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon  kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

O D L U K U
o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola
od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2013. godine.

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka

Dovršeno u 20,20 sati.

Ostalo kao  nepotrebno ispušteno.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri                                                                   

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marijan Vedriš