Statut Općine Gola


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na 47. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. donijelo je

Statut Općine Gola

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Općine Gola (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje se samoupravni djelokrug Općine Gola (u daljnjem tekstu: Općina), njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Gola, Gotalovo, Otočka, Novačka i Ždala.
Granice područja Općine idu katastarskim granicama rubnih naselja iz stavka 2. ovoga članka.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Goli, ulica Mihovila Pavleka Miškine 1.
Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Gola (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) imaju pečate u skladu s posebnim propisima.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.
Grb Općine sastoji se od štita zelene boje obrubljenog sa širokom žutom (zlatnom) bojom. Hrastov list simbolizira područje Općine omeđen državnom granicom i rijekom Dravom. Zelena boja štita i žuti obrub simboliziraju naše šume, livade i žitna polja. U sredini štita nalazi se, malo ukoso, hrastov list bijele (srebrne) boje.
Zastava Općine je u omjeru 1:2, zelene boje. U sredini zastave nalazi se grb Općine.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine na temelju mjerila koje općim aktom utvrdi Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće Općine Gola (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) posebnom odlukom utvrđuje mjerila za korištenje grba i zastave. Na temelju mjerila iz stavka 5. ovoga članka, općinski načelnik Općine Gola (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine.

Članak 5.

Dan Općine je 13. lipnja, dan svetog Antuna Padovanskog, zaštitnika Gole.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom Općine.
Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske, kao i strani državljanin.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja Općine.
Počašću se ne stječu prava niti obveze.
Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 7.

Javna priznanja Općine su:
1. Plaketa „Grb Općine Gola”,
2. Priznanje Općine Gola,
3. Zahvalnica Općine Gola.

Općinsko vijeće Općine posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, kriterije i postupak njihove dodjele te tijela koja provode postupak za dodjelu priznanja.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 8.

Općina surađuje s općinama i gradovima na području Koprivničko-križevačke županije i s Koprivničko-križevačkom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.
Općina, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među općinama u Republici Hrvatskoj, može osnivati s drugim općinama odgovarajuće udruge.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma – u daljnjem tekstu: sporazum) o suradnji Općine s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 10.

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.

Članak 11.

Općina u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Koprivničko-križevačke županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz stavka 1. ovoga članka u ime Općine može podnijeti Općinsko vijeće, predsjednik Općinskog vijeća i općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i zastupnika u Hrvatskom saboru.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svojeg samoupravnog djelokruga i podliježe nadzoru ustavnosti i zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 13.

Općina u svojem samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje
– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području,
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Općinsko vijeće može u skladu s ovim Statutom obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta prenijeti na Koprivničko-križevačku županiju u skladu s njezinim Statutom ako ocijeni da je to učinkovitije.
Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovoga Statuta organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.
Za obavljanje poslova u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, općina može zajedno s drugim općinama i gradovima osnovati zajedničko tijelo, upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo i ustanovu, te organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka zaključuje se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Temeljem odluke Općinskog vijeća općinski načelnik i općinski načelnici, odnosno gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 15.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije da Općini uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na:
– obrazovanje,
– zdravstvo,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– gospodarski razvoj,
– promet i prometnu infrastrukturu,
– održavanje javnih cesta.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka Općina može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.
Raspisivanje referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u Općini Gola i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku, sadržavati osobne podatke i vlastoručni potpis birača.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 18.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno općinski načelnik, odnosno većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Gola, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, Općinsko vijeće je dužno dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan odnosno podnesen od potrebnog broja birača u Općini i da li je referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja takve odluke.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
Raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, može predložiti 20% ukupnog broja birača Općine.
Ako raspisivanje referenduma predloži potreban broj birača Općine, Općinsko vijeće dužno je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan u dijelu koji se odnosi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Gola.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.
Ako raspisivanje referenduma predloži potreban broj birača Općine, Općinsko vijeće dužno je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan u dijelu koji se odnosi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 20.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
– naziv tijela koje raspisuje referendum,
– područje za koje se raspisuje referendum,
– naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati,
– obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,
– referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
– dan održavanja referenduma.

Članak 21.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.
Na referendumu o pitanjima iz članka 17. ovog Statuta odlučuje se većinom glasova birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 17. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 23.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 24.

Mjesni zbor građana može sazvati Općinsko vijeće i za dio područja naselja koje čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja).
Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.
Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana je javno osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 25.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 26.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine i na rad Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan odnos zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu kada se obraćaju službeniku Jedinstvenog upravnog odjela radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, omogučavanjem usmenog izjavljivanja predstavki i pritužbi, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE

Članak 27.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

VIII. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 28.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i druge opće akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 29.

Općinsko vijeće:
– donosi Statut Općine,
– donosi Poslovnik o radu,
– donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
– donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, te nadzire izvršenje proračuna i namjensko trošenje sredstava proračuna,
– donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
– donosi odluku o privremenom financiranju,
– donosi programe javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, kulturi i tehničkoj kulturi,
– donosi plan gradnje vodnih građevina,
– donosi program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture te razmatra i odlučuje o izvješću o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvješću o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
– razmatra i odlučuje o programima rada i izvještajima o radu udruga i drugih pravnih osoba čiji se rad sufinancira iz proračuna Općine,
– razmatra izveštaje o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada odlučuje o iznosima koji prelaze 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina odnosno raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom,
– donosi odluku o promjeni granice Općine i imenovanju ulica i trgova,
– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
– donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
– donosi odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća i naknada i drugim pravima koja proizlaze iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
– donosi odluku o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
– osniva vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti,
– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,
– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova kojima je Općina osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
– raspisuje lokalni referendum,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednike i članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 30.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje jedne trećine članova općinskog vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća obavljaju dužnost počasno i za to ne primaju plaću, već imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
U slučaju pokretanja postupka za razrješenje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, primjenjuje se na odgovarajući način postupak propisan za njihov izbor.

Članak 31.

Predsjednik Općinskog vijeća:
– zastupa Općinsko vijeće,
– saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama, utvrđuje rezultate glasanja i potpisuje akte Općinskog vijeća,
– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja nadležnim tijelima za razmatranje i donošenje akata,
– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
– održava red na sjednici Općinskog vijeća,
– usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća,
– brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
– brine se o zaštiti prava članova Općinskog vijeća,
– brine o javnosti rada Općinskog vijeća,
– dostavlja statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt bez odgode općinskom načelniku, a u roku od 15 dana od dana donošenja, predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta,
– obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima 11 članova.

Članak 33.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine i počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća, a traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno raspuštanju Općinskog vijeća.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.
Članovi Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 34.

Članu Općinskog vijeća prestaje mandat u sljedećim slučajevima:
1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, koja treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća te ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste, u suprotnom ne proizvodi pravni učinak,
2. danom pravomoćnosti sudske odluke kojom je potpuno lišen poslovne sposobnosti,
3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
4. danom prestanka prebivališta na području Općine Gola,
5. danom prestanka hrvatskog državljanstva, sukladno odredbama zakona kojima se uređuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću.
Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske Unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.

Članak 35.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti propisanih zakonom može se kandidirati za člana Općinskog vijeća, a ukoliko bude izabrana, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.
Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.
Članu Općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva, u protivnom će se smatrati da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.
Člana Općinskog vijeća kojem mandat miruje ili mu je mandat prestao po sili zakona, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik koji ima pravo sudjelovanja i odlučivanja na sjednicama Općinskog vijeća.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 36.

Članovi Općinskog vijeća imaju prava i dužnosti:
– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,
– predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
– postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
– postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika,
– sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća od tijela Općine te u vezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
– uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Članak 37.

Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća dužan je čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s posebnim propisima, a za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća.

Članak 38.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom urediti načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

IX. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 39.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Mandatna komisija,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za Statut i Poslovnik.

Članak 40.

Mandatna komisija:
– na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova Općinskog vijeća,
– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog vijeća, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Općinskog vijeća,
– obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Općinskog vijeća,
– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata člana Općinskog vijeća,
– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
Mandatna komisija ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz sastava Općinskog vijeća.

Članak 41.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim propisima,
– odluku o naknadi članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća.

Članak 42.

Odbor za Statut i Poslovnik:
– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu i dopunu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,
– utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih akata,
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.
Odbor ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz sastava Općinskog vijeća.

Članak 43.

Odbori iz članka 40., 41. i 42. ovog Statuta imaju predsjednika i četiri člana.
Predsjednike Odbora Općinsko vijeće bira iz sastava Općinskog vijeća, a članove Odbora Općinsko vijeće može birati iz sastava Općinskog vijeća, članova udruga, mjesnih odbora, predstavnika ustanova, i osoba koje svojim radom i stručnošću mogu pridonijeti kvalitetnijem radu Odbora.

Članak 44.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

X. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 45.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika traje četiri godine.
Mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.
Mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika, odnosno iznimno, do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća i razrješenju općinskog načelnika.
Osoba koja obnaša nespojivu dužnost propisanu odredbama zakona može se kandidirati za općinskog načelnika, odnosno njegovog zamjenika, a ako bude izabrana, mora podnijeti ostavku na nespojivu dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji za vrijeme obnašanja dužnosti prihvate nespojivu dužnost, moraju podnijeti ostavku u roku od 8 dana od prihvaćanja nespojive dužnosti.
Ukoliko ne podnesu ostavku sukladno stavcima 5. i 6. ovog članka, prestaje im mandat po sili zakona.

Općinskom načelniku, te njegovom zamjeniku u slučaju da je izabran u Općinsko vijeće, prihvaćanjem nespojive dužnosti mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona.

Članak 46.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:
– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
– predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna i odluke o izvršavanju Proračuna, s time da podneseni prijedlog proračuna može povući i nakon glasanja o amandmanima, a prije glasanja o proračunu u cjelini,
– dostavlja proračun i projekcije, odluku o izvršavanju Proračuna te izmjene i dopune Proračuna Ministarstvu financija,
– izvještava Općinsko vijeće o preraspodjelama proračunskih sredstava,
– donosi Odluku o korištenju proračunske zalihe,
– podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće godine,
– podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine,
– do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća kao i o njezinim prihodima i rashodima,
– odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom,
– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
– odlučuje o izboru banke za polaganje novčanih sredstava,
– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
– predlaže Općinskom vijeću kupnju dionica ili udjela u trgovačkom društvu, kao i prodaju dionica,
– sklapa ugovor o zaduživanju,
– donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela,
– imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora i upravitelja vlastitog pogona,
– utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,
– usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na Općinu,
– nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
– imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Općina, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Odluku o imenovanju i razrješenju općinski načelnik je dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“,
– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih prijedloga fizičkih i pravnih osoba te razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
– predlaže program razvoja Općine,
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
– rješava zamolbe fizičkih i pravnih osoba za pomoć i druge zamolbe u skladu s odlukama i drugim općim aktima Općinskog vijeća,
– sklapa pravne poslove,
– donosi plan javne nabave i daje inicijativu za pokretanje postupka javne nabave,
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
– pokreće postupak davanja koncesije,
– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
– donosi godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
– donosi odluku o isplati naknade štete od elementarnih nepogoda na temelju provedenog postupka za utvrđivanje naknade štete,
– organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
– organizira civilnu zaštitu, određuje operativne snaga i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine i predlaže Općinskom vijeću akte iz područja zaštite i spašavanja,
– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 47.

Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 48.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis u roku od 8 dana od donošenja općeg akta odlukom o obustavi.
Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. ovoga članka, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Ako predstojnik postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta ne potvrdi odluku općinskog načelnika u roku od 8 dana, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Članak 49.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama Općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, iznimno je izvršno tijelo u slučajevima propisanim zakonom te ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika je zamjenik općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost općinskog načelnika obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Općini, odnosno do provedbe prijevremenih izbora ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka 2 godine mandata u Općini.

Članak 50.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 51.

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili volonterski te su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dužni dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o tome na koji način će obnašati dužnost, u protivnom, za osobu koja nije postupila na prethodni način smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji su dužnost obavljali profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.
Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.
Naknada iz stavka 6. i 7. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna Općine Gola.
Ostvarivanje prava iz stavka 6. i 7. ovog članka prestaje prije isteka roka na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom izbora novoga općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Članak 52.

Općinskom načelniku odnosno njihovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
4. danom prestanka prebivališta na području Općine Gola,
5. danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću,
7. danom stupanja na snagu rješenja Vlade o razrješenju dužnosti,
8. u roku od 8 dana od prihvaćanja nespojive dužnosti, ukoliko nisu podnijeli ostavku.
Ako općinskom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za općinskog načelnika pa do dana stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine Gola.

Članak 53.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika, do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika, iz stavka 2. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 54.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 19. ovoga Statuta, te na drugi način propisan zakonom.
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

XI. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Članak 55.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, obavlja Jedinstveni upravni odjel.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 56.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

Članak 57.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

XII. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji, odnosno ugovora o povjeravanju poslova.

XIII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 59.

Na području Općine mogu se osnivati mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor se osniva za jedno naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana i općinski načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku općinskom načelniku.

Članak 61.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ako općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 62.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasanjem razmjernim izbornim sustavom, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 63.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće će raspisati izbore danom donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora, istekom mandata vijeću mjesnog odbora odnosno danom raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 64.

Vijeće mjesnog odbora uključujući i predsjednika ima 5 članova ako područje za koje se osniva mjesni odbor ima do 600 stanovnika, a 7 članova ako područje za koje se osniva mjesni odbor ima više od 600 stanovnika.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, razmjernim izbornim sustavom.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova općinskog vijeća.

Članak 65.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 67.

Programom rada vijeća mjesnog odbora utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na području mjesnog odbora.

Članak 68.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 69.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi iz Proračuna Općine, koji se osiguravaju na temelju programa rada mjesnog odbora.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće mjesnog odbora.

Članak 71.

Stručne, administrativne i knjigovodstveno-računovodstvene poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 72.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 73.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik. Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XIV. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 74.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine.

Članak 75.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine.

Članak 76.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine su:
– općinski porezi naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
– prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
– prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
– prihodi od koncesija,
– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
– udio u zajedničkim porezima sa Koprivničko-križevačkom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
– sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđene u Državnom proračunu,
– sredstva pomoći i dotacije predviđene u proračunu Koprivničko-križevačke županije,
– drugi prihodi određeni zakonom.
Svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine iskazuju se u
proračunu Općine.
Svi prihodi i primici proračuna Općine moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 77.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 78.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i svojim poslovnikom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.
Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana donošenja.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 79.

Ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka i rashoda ili pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 80.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općine nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

XV. AKTI OPĆINE

Članak 81.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi: Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršavanju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 82.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi: zaključke, rješenja, pravilnike, odluke i druge akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 83.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 84.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 81. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela u obavljanju poslova iz svog samoupravnog djelokruga.

Članak 85.

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Koprivničko-križevačke županije te pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 86.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 87.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave Koprivničko-križevačke županije i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 88.

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 89.

Opći akti se prije stupanja na snagu, objavljuju u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
Opći akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objave, a iznimno iz osobito opravdanih razloga, opći akt stupa na snagu dan nakon objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XVI. JAVNOST RADA

Članak 90.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 91.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ i na web stranicama Općine.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:
– održavanjem konferencija za medije,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
– objavljivanjem akata u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije” i na web stranicama Općine.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Prijedlog za izmjenu i dopunu ili donošenje novog Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih članova, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj izmjeni i dopuni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj izmjeni i dopuni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 93.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 94.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, osim članka 34. stavka 2. ovoga Statuta, koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, članka 29. stavka 1. alineje 12, članka 46. stavka 2. alineje 11. i 25. i članka 51. koji stupaju na snagu na dan stupanja odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA

KLASA: 012-03/13-01/01
URBROJ: 2137-06/13-1
Gola, 28. ožujka 2013.

PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš