Upute za priključenje na sustav javne odvodnje


Ukoliko želite svoju nekretninu priključiti na javni vodoopskrbni sustav ili sustav javne odvodnje, ovdje možete saznati sve o postupku priključenja na uslužnom području Koprivničkih voda, kao javnog isporučitelja vodnih usluga.

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIKLJUČENJE

1. dokaz o vlasništvu (vlasnički list), zakonitom posjedu ili pravu gradnje za građevine odnosno druge nekretnine za koje se traži priključak

2. glavni projekt hidroinstalacija (samo kod priključenja građevine koje se grade ili rekonstruiraju temeljem projektne dokumentacije u kojima su obrađeni priključci)

3. suglasnost vlasnika nekretnine na kojoj se nalazi vodomjerno okno za smještaj vodomjera susjedne građevine ili kontrolno okno za priključak sustava odvodnje susjedne građevine ovjerenu od javnog bilježnika.

4. preslika pravovaljanog akta o gradnji (odobrenje za građenje, građevinska dozvola, uporabna dozvola, potvrda na projekt, rješenje o uvjetima građenja, rješenje ili potvrda o izvedenom stanju) odnosno potvrda nadležnog državnog tijela kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Prilikom podnošenja zahtjeva za priključak poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivrednog objekta na javni vodoopskrbni sustav, prilaže se kopija katastarskog plana i dokaz o vlasništvu odnosno zakonitom posjedu poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivrednog objekta.

Postupak priključenja na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje

Postupak priključenja na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje odnosno popunjavanjem tipskog obrasca.

Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku u uredovno vrijeme, svaki radni dan od 07.00 do 14.30 sati.

Ovlaštena osoba za zaprimanje zahtjeva za priključenje je referent Hrvoje Kunić, telefon 048 251 877.

Zahtjev za priključenje podnosi se kao stalni priključak stambene, poslovne i stambeno poslovne građevine, gospodarske građevine i građevinskog zemljišta, kao priključak poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivrednog objekta i kao privremeni priključak.

Kod priključenja postojeće građevine stručna osoba Koprivničkih voda izrađuje tehničko rješenje priključka, ako za priključenje postoje tehnički preduvjeti.

Osnovni tehnički preduvjeti za priključenje građevine ili druge nekretnine su:

– izgrađen sustav javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje (provjeru izgrađenosti sustava javne vodoopskrbe ili javne odvodnje možete vidjeti na web stranici Koprivničkih voda u izborniku GIS-a uslužnog područja)

– dovoljni kapacitet javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje, koji će omogućiti priključenje bez ugrožavanja prava na urednu, redovitu i dostatnu isporuku vodnih usluga ostalih korisnika

– da je parcela na koju se izvodi priključak udaljena maksimalno 100 m od završetka javne infrastrukture (gledano u pravcu ulice) u slučaju kada nema izgrađene javne vodoopskrbe i odvodnje ispred parcele za koju se traži priključak

– da je podnositelj zahtjeva ishodio suglasnost onih vlasnika nekretnina preko čijih parcela bi se trebalo izvesti priključenje u slučaju kada se priključak ne izvodi samo u javnom dobru.

-pozitivno riješena provjera akta o građenju od strane građevne inspekcije

Kod priključenja nove građevine za koju postoji projektna dokumentacija u kojoj su obrađeni priključci izdaje se potvrda o sukladnosti kojom se potvrđuje da je glavni projekt izrađen u skladu s prethodno izdanim posebnim uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine.

Nakon izrade tehničkog rješenja i izdavanja Potvrde o sukladnosti, a prije izvođenja priključka, Koprivničke vode će zaključiti Ugovor o priključenju s podnositeljem zahtjeva za priključenje.

Sklapanjem Ugovor o priključenju može se pristupiti izvođenju priključka putem licenciranog izvoditelja radova (popis u prilogu) uz kontrolu obavljenih radova isključivo od strane ovlaštene osobe Koprivničkih voda.

Postupak razdvajanja na javni vodoopskrbni sustav i/ili sustav javne odvodnje

Kod postojećeg priključka korisnik može Koprivničkim vodama podnijeti zahtjev za razdvajanje zajedničkog priključka ili preseljenje postojećeg priključka.

Koprivničke vode će odobriti zaprimljeni zahtjev, ako za razdvajanje ili preseljenje priključka postoje tehničko-tehnološki uvjeti. U slučaju da ne postoje,  Koprivničke vode će odbiti takav zahtjev uz pismeno obrazloženje.

Postupak privremenog priključenja postojećih građevina

Iznimno, za privremenu opskrbu pitkom vodom, može se podnijeti zahtjev za privremeni priključak objekata koji se nalaze u postupku legalizacije. Za takav privremeni priključak dostavlja se sva potrebna dokumentacija i provodi se postupak kao i za trajni priključak, osim što se uz potrebnu dokumentaciju prilaže i potvrda o predaji zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, izdana od strane nadležnih institucija i državnih tijela. Takav privremeni priključak, izvodi se sukladno važećim Tehničkim normama za izvođenje stalnih priključaka.

Ugovor o privremenom priključenju postojećih građevina se sklapa na određeno vrijeme i primjenjuje se do okončanja postupka legalizacije građevine, odnosno do donošenja pozitivnog  Rješenja o izvedenom stanju.

Donošenjem pozitivnog Rješenja o izvedenom stanju privremeni priključak postaje trajnim priključkom, te će se Ugovor o privremenom priključenju smatrati Ugovorom o priključenju na javni vodoopskrbni sustav.

Privremeni korisnik se obvezuje temeljem Ugovora o privremenom priključenju, dostaviti Javnom isporučitelju Rješenje o izvedenom stanju, odmah nakon izdavanja, (i pozitivno i odbijajuće Rješenje), radi reguliranja statusa priključka.

Ukoliko privremeni korisnik dostavi Javnom isporučitelju odbijajuće Rješenje o izvedenom stanju, privremeni priključak se ukida, odnosno Javni isporučitelj će odmah isključiti privremenog korisnika iz javnog vodoopskrbnog sustava, koji snosi trošak isključenja.

Postupak privremenog priključenja na javni vodoopskrbni sustav za ostale namjene

Postupak privremenog priključenja na javni vodoopskrbni sustav pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje.

Privremeni priključak na javni vodoopskrbni sustav odobrava se kod izgradnje novih građevina ili postavljanja privremenih objekata za korištenje vode za gradnju i privremene potrebe. Privremeni priključak se izvodi preko hidrantskog nastavka s vodomjerom kojeg izdaje Komunalac u trajanju najviše do 100 dana.

Postupak za ugradnju vodomjera zasebne cjeline unutar zgrade koja ima više zasebnih cjelina

Kod zgrada koje imaju više zasebnih cjelina i izveden vodovodni priključak s ugrađenim jednim zajedničkih glavnim vodomjerom, korisnik može zatražiti izdvajanje i ugradnju internog vodomjera za svoju zasebnu cjelinu.

Korisnik koji se izdvaja uz zahtjev za izdvajanje prilaže:

– dokaz o vlasništvu (izvadak iz knjige priloženih ugovora, ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora)

– pisanu izjavu predstavnika stanara da je natpolovična većina vlasnika stanova suglasna s izdvajanjem vodovodnog priključka, ovjerenu kod javnog bilježnika

– rješenje o imenovanju predstavnika suvlasnika ili međuvlasnički ugovor u kojem su suvlasnici višestambene zgrade ovlastitli predstavnika suvlasnika da ih zastupa prema trećim osobama.

VO – 1 Obrazac od 07.03.2014 Zahtjev za priključenje