Završeni radovi na dogradnji zgrade dječjeg vrtića u Goli na kč.br. 49/1 k.o. Gola (I. faza)


Temeljem prijave na Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini koji je raspisao Središnji državni ured za demografiju i mlade, Općini Gola je u svibnju prošle godine odobreno sufinanciranje projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića.

U svibnju je sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, potpisan ugovor o sufinanciranju projekta. Po provedenom postupku jednostavne nabave za izvođača radova, u srpnju su započeli radovi na dogradnji zgrade dječjeg vrtića u Goli na kč.br. 49/1 k.o. Gola (I. faza).

Radove je izvodila tvrtka GT JURA d.o.o. Virje, ugovorena vrijednost radova bila je 609.953,13 kuna sa PDV-om, a rezultat je izgrađen novi prostor dnevnog boravka, prostor terase i vanjskog spremišta.

Ovaj projekt je sufinancirao Središnji državni ured za demografiju i mlade sa 500.000,00 kuna, dok je preostali dio financirala Općina Gola iz proračuna Općine Gola.

Završeni radovi na dogradnji zgrade dječjeg vrtića u Goli