Poziv udrugama i vjerskim zajednicama na dostavu Izvještaja o provedbi projekta/programa u 2022. godini


Mole se sve udruge i vjerske zajednice s područja Općine Gola, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga i vjerskih zajednica od interesa za opće dobro koje provode udruge i vjerske zajednice na području Općine Gola u 2022. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Gola za 2022. godinu, da najkasnije do  31. siječnja 2023. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

 

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore – Općini Gola, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBVEZNA!

 

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati:

  1. a) Opisni izvještaj(dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) – Obrazac 9.1.,
  2. b) Financijski izvještaj(dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloga – Obrazac 9.2.:
  • za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
  • za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća
  • ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
  • priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija i dr.),
  1. c) Izjava o urednom ispunjavanju obveza iz prethodnog razdoblja

– Obrazac 7.

Opisni i financijski izvještaji dostavljaju se na propisanim obrascima koje možete preuzeti u prilogu.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Stjepan Milinković, dr.med.

Obrazac 7. izjava o urednom ispunjavanju obveza vjerske

9.1.Obrazac opisnog izvjestaja provedbe programa kultura i ostale

7. Obrazac izjave o urednom ispunjavanju obveza

9.2. Obrazac financijski izvjestaj provedbe programa sport

Obrazac 9.1. opisni izvjestaj provedbe programa vjerske

9.1. Obrazac opisni izvjestaj provedbe programa sport

9.2. Obrazac financijskog izvjestaja programa kultura i ostale