Izgradnja preostale fekalne kanalizacije naselja Gola


Izgradnja preostale fekalne kanalizacije naselja Gola

Nositelj  realizacije investicije izgradnje kanalizacijske mreže u  naselju  Gola  su  Koprivničke  vode  d.o.o., Koprivnica  kao  javni  isporučitelj  vodnih  usluga.

Vrijednost  ugovornih  radova  na  izgradnji  kanalizacije naselja Gola kao  druge faze je 3.921.014,00 kuna bez PDV-a i obuhvaća  realizaciju  preostale  neizgrađene  kanalizacijske  mreže.

Nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova odabrano  je  poduzeće Koming d.o.o.  Koprivnica.

Poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova  obavljati će Prostor  d.o.o., Bjelovar.

Završetak  radova predviđen  je s krajem mjeseca lipnja 2019. godine.

U financiranju izgradnje predmetne kanalizacijske mreže financijska  sredstava osiguravaju   u  visini  80%  Hrvatske vode, a  preostali  iznos  će  osigurati  Općina  Gola.

U  naselju  Gola  u  prethodnom  razdoblju  izgrađena  je  djelomično  fekalna  kanalizacija u  obuhvatu od 5,0 km cjevovoda uključivo tri  crpne  stanice,  financijskim  sredstvima  koje  su  osigurale  Hrvatske  vode  iz programa  EIB/CEB  i  sredstvima  Općine  Gola.

Za  normalno  funkcioniranje  uređaja  za  pročišćavanje  otpadnih  voda naselja  Gola (UPOV)  potrebno  je  osigurati  dovoljan  i  kontinuiran  dotok  otpadnih voda  te  je  stoga  potrebno  izgraditi  i  preostali  dio  kanalizacije  po  dokumentaciji  i  građevinskoj dozvoli  po kojoj  je  djelom  izgrađena  kanalizacija.

UPOV  naselja  Gola  izgrađen  je u 2017. godini, a  stavljen  po  vodopravnoj  dozvoli u  funkciju 2018. godine  i čini zasebni  funkcionalni  sustav (aglomeraciju). Lokacija UPOV-a  je  uz sam granični prijelaz sa  Republikom  Madžarskom,  uz  potok  Ždalicu  koji  služi za  prihvat  pročišćenih otpadnih voda.

U  prethodnom  razdoblju  u  izgradnju  sustava  odvodnje na  području  aglomeracije  Gola uloženo  je  ukupno  14,0 miliona  kuna bez PDV-a.

Kanalizacijska  mreža  druge  faze  izgradnje  obuhvaća  ukupno  2.830 m cjevovoda  u  ulicama, Dravska  i  Petera  Preradovića.

Projektirana  gravitacijska kanalizacija  predviđena je  od polipropilenskih korugiranih ( plastičnih  rebrastih)  cijevi  profila  Ø300 mm  sa  gotovim  tipskim  šahtovima  čime se  osigurava  u potpunosti  vodonepropusnost  sustava, a  što  je  naročito  bitno  postići  zbog  visokih  podzemnih  voda  i  propusnog  pjeskovito  šljunčanog  tla.

U  sklopu  projekta  izgradnje  kanalizacijske  mreže  izgradit  će se  i  kompletno  priključci  u  građevinske  parcele  što će  pojednostaviti  samo  priključenje  i  smanjiti  građanima  cijenu  priključenja.

U sklopu ove  izgradnje kanalizacijske mreže, predviđena je izgradnja  jedne prepumpne stanice  za podizanje vodnog stupca (Q= 8,36 l/s) s  obzirom  da  topografija  terena ne omogućuje  u potpunosti gravitacijsko  tečenje  u  smjeru  UPOV-a  naselja  Gola.

Prikaz  planiranog obuhvata:

Izgradnja preostale fekalne kanalizacije naselja Gola