Dopuna odlluke o odabiru programa/projekata javnih potreba u kulturi i programa/projekata udruga civilnog društva na području Općine Gola u 2020. godini