Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada


Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12), Jedinstveni upravni odjel Općine Gola radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju upućuje

JAVNI POZIV
vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada
za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objavljenim u “Narodnim novinama” broj 86/12, određeni su uvjeti i postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Istim je Zakonom omogućeno vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojima se odobrava građenje (odnosno protivno tom aktu) da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog upravnog tijela ozakone takve zgrade.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu:
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
A. Nemčića 4a
48 000 Koprivnica

Zahtjevi se mogu predati neposredno na gore navedenoj adresi ili preporučeno poštom.
Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju može se preuzeti na internetskim stranicama Općine Gola.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu, podnositelj zahtjeva prilaže:
– 3 primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba – ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu (u daljnjem tekstu: geodetska snimka), odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
– 3 primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt (u daljnjem tekstu: arhitektonska snimka) i
– izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, uz dokumente iz stavka 1. ovoga članka, prilaže i:
– izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.
Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto)površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m², podnositelj zahtjeva prilaže:
– 3 primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i
– 3 primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva (u daljnjem tekstu: snimka izvedenog stanja).

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m², podnositelj zahtjeva prilaže:
– 3 primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
– iskaz površina i obračunske veličine zgrade – građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,
– foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i
– iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema uredbi Vlade Republike Hrvatske.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m², podnositelj zahtjeva prilaže:
– 3 primjerka kopije katastarskog plana i
– akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

Uvjet za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je između ostalog i plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
Zgrada odnosno dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju može se rabiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu.
Rok za podnošenje zahtjeva: najkasnije do 30. lipnja 2013.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GOLA