Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od 22. studenoga 2017. godine,
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/16, URBROJ: 2137/06-17-1, od 16. studenoga 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, članica,
 10. Marko Bogadi, član.

Nije prisutan član Općinskog vijeća:

 1. Ivica Pavlović (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 3. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gola za 2016. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. listopada 2017. godine,
 4. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
 5. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola,
 7. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 8. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.
Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola, o kojoj je već raspravljano na nekoliko sjednica Općinskog vijeća.
Općinski načelnik predlaže da se do daljnjega odgodi glasovanje o ovoj Odluci, jer ni do ove sjednice nismo uspjeli riješite određene nedoumice. Nakon rasprave s prošle sjednice Općinskog vijeća na kojoj su sudjelovali i predstavnici Koprivničkih voda zaključeno je da će načelnik obaviti dodatne konzultacije s predstavnicima Hrvatskih voda. Načelnik je nakon toga bio na razgovoru u Hrvatskim vodama Varaždin i u Direkciji Hrvatskih voda u Zagrebu, te je zajedno s našim službama obavio niz razgovora i konzultacija i s Odvjetničkim društvom koje nas zastupa, kako bi se došlo do prihvatljivog zakonskog rješenja, da se odgodi primjena određenih odredbi ove Odluke. Na razgovoru u Hrvatskim vodama bilo je razgovora i o tome da bi čitav sustav kanalizacije trebalo završiti kako bi u Goli napravili funkcionalnu cjelinu da bi pročistač mogao normalno funkcionirati. Vrijednost investicije procjenjuje se na cca 5 mil. kuna i od toga ne bi smjeli odustati, a nakon toga bi se nastavio postupak u ostalim naseljima sa septičkim jamama. Napravljene su sve radnje, pravne i tehničke da se to rješava, te je podnesen zahtjev Hrvatskim vodama za sredstva za iduću godinu. Napominje kako nam je neizmjerno bitno da se zaokruži čitav sistem, jer je to naša budućnost, stoga ponovo apelira da se ljude animira kako bi se što više priključivali na izgrađenu kanalizaciju. Vezano uz predloženu Odluku o odvodnji, u konzultacijama s Odvjetničkim društvom i Hrvatskim vodama VGO Varaždin došlo se do jednog prijedloga, odnosno da se u prijelaznim i završnim odredbama doda jedan stavak kojim bi se odgodila primjena nekih obveza u Odluci vezano uz septičke jame. S obzirom da je direktor Koprivničkih voda u Njemačkoj nismo uspjeli ishoditi i njihovu suglasnost na ovaj prijedlog. Iz toga proizlazi da još uvijek nisu stvoreni uvjeti za glasovanje o Odluci, jer želimo da sve bude pravno utemeljeno, stoga načelnik predlaže da se odgodi glasovanje, a ako se u međuvremenu stvore uvjeti i ukaže se potreba za žurnim donošenjem Odluke, može se sazvati i telefonska sjednica Općinskog vijeća. Dostava materijala nije potrebna jer ih svi imaju i sa svime su upoznati. Slijedom navedenoga, jednoglasno je zaključeno da se o predloženoj Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola neće glasovati.
Alen Kičinbaći pita kakav je postupak za priključenje na kanalizaciju, te spominje kako je kod nekih dosta daleko od šahta do septičke jer stariji ljudi nisu o tome razmišljali kad su radili septičke jame.
Mihaela Tinodi Kiš objasnila je da se svi zainteresirani za priključak moraju javiti u Kc vode radi sklapanja ugovora i nakon toga mogu se sami priključiti, a Kc vode dolaze u kontrolu.
Ivica Rac pita da li će biti riješen njegov problem s priključkom, a općinski načelnik odgovara kako uvažava što vijećnik Rac inzistira na tome, te dodaje da će se na kraju pristupiti rješavanju svih pojedinačnih spornih slučajeva, jer se radi na tome da se mreža zaokruži i bude funkcionalna, sa što više priključaka. Navodi kako i u Općini Gola radimo na priključcima za općinsku zgradu i u staroj školi za jaslice, te za poštu jer smo mi vlasnik objekta, ali sve to ide dosta sporo.

Točka 2.
Predsjednik poziva općinskog načelnik za pojašnjenje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gola za 2016. godinu.
Općinski načelnik pojašnjava da je 28. 09. 2017. primio Nacrt izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gola za 2016. godinu, koji je usvojio, te se 4. 10. 2017. očitovao po svim nepravilnostima koje su utvrđene. Usvojene su sve primjedbe i preporuke, te smo se očitovali da ćemo nepravilnosti riješiti u određenim rokovima, jer se ne radi o nedostacima koji se ne mogu ispraviti, a neki su već i otklonjeni. Misli da će ovo Izvješće još više unaprijediti rad u našoj Općini, kako bi nastavili raditi još kvalitetnije i kako treba. Nakon toga dostavljeno je na predsjednika Općinskog vijeća konačno Izvješće koje su vijećnici primili s materijalima za ovu sjednicu, u kojem je sve navedeno i na koje je izraženo uvjetno mišljenje, te se o istome Općinsko vijeće mora očitovati.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Gola za 2016. godinu.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.
Predsjednik konstatira da je iz Izvješća općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. listopada 2017. godine, razvidno da sredstva Proračunske zalihe u tom periodu nisu korištena, stoga predlaže usvajanje Izvješća.
Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. listopada 2017. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da Općina Gola ima ugovor s Odvjetničkim društvom Glavaš&Šutalo koje za Općinu Gola rješava i imovinsko-pravna pitanja. S obzirom da se čestice navedene u prijedlogu Odluke u zemljišnim knjigama vode kao javno dobro, a u naravi o njima brine i upravlja Općina Gola i nalaze se unutar granica građevinskog područja, za rješavanje zemljišnoknjižnog stanja, odnosno brisanja statusa javnog dobra i upisa prava vlasništva u korist Općine Gola, potrebno je donijeti predmetnu Odluku.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.
Točka 5.
Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu.
Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je Odboru za proračun i financiranje sve detaljnije pojasnila i oni su uglavnom suglasni s ovim prijedlogom Proračuna koji će se još dorađivati do utvrđivanja konačnog prijedloga i donošenja Proračuna koncem prosinca. Prihodi i rashodi planirani su u ukupnom iznosu 10.690.000,00 kuna, a u prijedlogu je sve razrađeno pa se mogu postaviti pitanja ili predložiti izmjene.
Predsjednik predlaže da se osiguraju sredstva i za projektnu dokumentaciju za pješačku stazu u ulici M.P.Miškine u Ždali, od groblja do zavoja, cca 300m, vrijednost investicije oko 750.000,00 kuna, što bi se financiralo sredstvima EU fondova. I jučer je u tom dijelu bila saobraćajna nesreća, pa bi trebalo razmisliti možda i o nabavi prsluka za pješake i bicikliste.
Jasna Čimin-Sinjeri misli da je iduće godine izgledna samo izrada projektne dokumentacije, a Mihaela Tinodi Kiš dodaje da je to oko 50.000,00 kuna što se može planirati u poziciji za projektnu dokumentaciju.
Općinski načelnik naglašava kako je ovo samo rasprava o prijedlogu Proračuna koji se još može doraditi prije donošenja u prosincu. Misli da je ovo dobar i uravnotežen prijedlog Proračuna, jer nismo stavljali neke projekte koji su upitni. Na dokumentaciji za sanaciju Hintova stalno radimo, ali je pitanje kada će se to privesti kraju, a ukaže li se mogućnost da iduće godine krene sanacija, napravit će se rebalans proračuna. Kanalizacija nije planirana, jer bi išla preko Koprivničkih voda. Na sastanku u LAG-u Podravina obećano nam je oko 130.000,00 kuna, a otvara se mogućnost i za energetsku obnovu. Ove godine dosta smo toga kandidirali i dosta uspjeli i realizirati. Nakon mnogo lobiranja Županija nam je ovih dana uplatila 177.000,00 kuna za kanalizaciju i duguju nam još oko 100.000,00 kuna odobrenih za ovu godinu. S obzirom na tešku financijsku situaciju Županije i to je velik uspjeh, jer su uplatili sredstva samo nama i Općini Virje.
Alen Kičinbaći primjećuje da je za socijalu planirano oko 500.000,00 kuna, ali tu ne vidi da se pomaže mladim obiteljima, kao što neke općine pomažu za kupnju ili gradnju kuća i slično, ili da se možda poveća naknada rodiljama, stoga predlaže da se o tome razmisli.
Marijan Lukčin podsjeća da se već razmišljalo o podizanju naknada rodiljama, ali sada ide pomoć za legalizaciju koja će se isplaćivati možda još godinu dana, a nakon toga se može razmišljati da se ta sredstva, oko 200.000,00 kuna godišnje, usmjere na nešto drugo.
Predsjednik podsjeća da se moraju davati konkretni prijedlozi, odnosno ako se negdje traži povećanje sredstava ili se predlaže nešto novo mora se vidjeti odakle uzeti.
Marko Bogadi slaže se da bi Općina mogla pomagati mladim obiteljima, npr. kod kupnje kuće s 5-10.000,00 kuna.
Alen Kičinbaći misli da se mladima mora pomagati jer će propasti selo ako se nećemo boriti za ostanak mladih. Navodi primjer nekih manjih općina koje pomažu mladim obiteljima da ne moraju plaćati komunalnu naknadu, za infrastrukturu i slično. I kod nas mlade obitelji imaju problem ako grade kuće i slično, a Općina za to nema nikakav plan.
Općinski načelnik prihvaća ideju, ali se ne slaže da Općina Gola ne pomaže mladim obiteljima i da naša Općina propada, jer su se u zadnje vrijeme i doselile neke obitelji s djecom. Nabraja pomoći koje Općina Gola daje, od naknade za rođenje djeteta, besplatnog vrtića, školske kuhinje i udžbenika, stipendija pa i pomoći za legalizaciju i umjetno osjemenjivanje, a tu su i donacije udrugama, jer bez društvenog života nema ni mladih. Slaže se i s prijedlogom vijećnika Lukčina da će se iduće godine otvoriti novi prostor kada se završi s pomoći za legalizaciju. Misli da su ovo dobre ideje o pomoći mladim obiteljima, ali se to mora razraditi i vidjeti zakonski okvir.
Tatjana Blažeković podsjeća da se iduće godine moraju kupovati novi udžbenici, te pita da li je to planirano u prijedlogu Proračuna.
Mihaela Tinodi Kiš odgovara da su sredstva planirana pod socijalnom skrbi.
Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, te je zaključeno da će se o prijedlogu Proračuna još raspravljati do donošenja koje se planira koncem prosinca 2017. godine.

Točka 6.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je u prijedlogu Odluke navedeno kome i u kojim iznosima bi se isplaćivala božićnica. Umirovljenicima s mirovinom do 1.000,00 kuna i onima bez ikakvih mirovinskih primanja isplaćivalo bi se 150,00 kuna, a od 1.000,01 kunu do 1.500,00 kuna po 100,00 kuna božićnice, te bi putem oglasnih ploča obavijestili umirovljenike o terminu i rasporedu isplate božićnica.
Predsjednik predlaže da se u Odluku ubaci i odredba da se odnosi i na one s inozemnim mirovinama, jer se događa da netko ima malu mirovinu u Hrvatskoj, ali ima i do 1000 eura inozemnu i uredno uzme ovu naknadu od Općine.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da mi to ne možemo kontrolirati, jer nemamo podatke o korisnicima inozemnih mirovina, jedino se u Odluci može dodati da se visina mirovina za umirovljenike koji imaju pravo na isplatu božićnice odnosi i na inozemne mirovine.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da će se u članku 1. alinejama 1. i 2. Odluke iza riječi umirovljenicima dodati „s tuzemnom i/ili inozemnom mirovinom“.
S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi
ODLUKU
o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.
Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.
Općinski načelnik podsjeća da je o aktivnostima vezanim uz kanalizaciju izvijestio pod prethodnim točkama.
Na dokumentaciji za sanaciju Hintova i dalje intenzivno radimo, ali je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ponovo tražilo dopunu Elaborata za zaštitu okoliša, koju smo u suradnji s tvrtkom IPZ odmah dostavili i još uvijek čekamo njihovo rješenje o tome da li će biti potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.
U Fondu za zaštitu okoliša podnijeli smo zahtjev za sufinanciranje izrade daljnje dokumentacije, a sama investicija sanacije procjenjuje se na 5 mil. kuna, iako je u početku bilo govora o nekih 2,5 mil. kuna.
Naše službe intenzivno rade na usklađenju dokumentacije s novim zakonom o koncesijama, jer je to vrlo kompliciran i složen posao, a znamo da su vrlo kratki rokovi i za usklađenje sa novim načinom zbrinjavanja otpada, te nam slijedi provođenje natječaja za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada i za dimnjačarske poslove.
U Općini su obavljena dva inspekcijska nadzora, inspektora za vatrogastvo i poljoprivrednog inspektora i nije bilo nikakvih primjedbi vezano uz ta područja.
Za sutra je u Općini zakazan sastanak s direktoricom tvrtke KAINA radi prezentacije nacrta Plana gospodarenja otpadom, koji će također doći na razmatranje i općinskim vijećnicima.
Od 27.11. do 8.12.2017. u Općini će se primati zahtjevi za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja.
Podsjeća vijećnike na prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi koji im je podijeljen još na prošloj sjednici i moli da do 30. 11. 2017. svi koji imaju primjedbe ili prijedloge dostave to u pismenom obliku u Općinu, kako bi se prije donošenja utvrdio konačan prijedlog Odluke i da se od 1. sječnja iduće godine radi po tome.
Osim toga, načelnik, zamjenik i predsjednik Općinskog vijeća stalno su angažirani i nazočni na svim događanjima, svatko na svojoj poziciji.
S ovim se završava izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu, koje se prima na znanje.

Točka 8.
Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Ivica Rac pita ne bi li naša Općina mogla uputiti kakav zahtjev i tražiti sredstva na račun zagađenja radi eksploatacije ugljikovodika, jer sve statistike koje se o tome vode pokazuju da je sve u redu, ali nam to ništa ne znači, jer znamo da nije tako.
Općinski načelnik podsjeća da je na prošloj sjednici izvijestio o zaključcima sa sastanka načelnika u Općini Kloštar Podravski vezano uz problematiku rudne rente na kojem su svi načelnici uputili zajednički prijedlog da se u buduće to pitanje regulira zakonom, a ne Uredbom Vlade RH kao do sada, te je predložen novi način raspodjele novčane naknade koja bi iznosila 10% od tržišne vrijednosti pridobivenih ugljikovodika, a dijelila bi se: 60% JLS (općini ili gradu), 35% županiji i 5% u državni proračun RH. Mi smo kao Općina slabi da bi se pojedinačno uvažavali naši zahtjevi. Podsjeća da je nekad kao saborski zastupnik podnosio amandmane vezane uz tu temu i pojedinačno ništa nije uspio.

Marijan Lukčin navodi da je komunalnog redara uputio u problematiku kanala iza ulice S. Radića u Goli, te će on istražiti tko je nadležan za njegovo održavanje.

Na pitanje Marijana Lukčina u kojoj je fazi nabava darova djeci za Dan Sv. Nikole, Tatjana Blažeković odgovara da su darovi u Kockici odabrani, uz koje idu još i knjige koje su posebno naručene, te voće.

Krešimir Premec navodi kako je u proljeće naišao na kamion koji je u bušotinu kod lovačkog doma u Otočki nešto ispuštao, pa pita zna li se nešto o tome.
Milan Foruglaš, koji radi u Ini, tvrdi da to nije moguće, jer oni o tome ništa ne znaju, a bez bez njihovog znanja se takvo nešto ne može dogoditi.
Općinski načelnik poziva sve na budnost i primijeti li netko nešto slično ili neobično može obavijestiti ili njega ili nekog tko je nadležan.

Tatjana Blažeković pita ima li kakvih mogućnosti za krpanje rupa na asfaltu, jer bi u Otočki na par mjesta trebala sanacija, a općinski načelnik odgovara da će se nastojati to riješiti prilikom asfaltiranja pješačke staze u Dravskoj ulici u Goli.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 19,45 sati.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marko Horvat

ZAPISNIČAR
Jasna Čimin-Sinjeri