Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od 9. studenoga 2017. godine,
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 14,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/15, URBROJ: 2137/06-17-1, od 3. studenoga 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član
 6. Helena Salaj, član,
 7. Ivica Pavlović, član.


Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (opravdano),
 2. Tatjana Blažeković (opravdano),
 3. Alen Kičinbaći (opravdano),
 4. Marko Bogadi (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Predstavnici Koprivničkih voda d.o.o.(nazočni pod 1. točkom dnevnog reda):

 1. Zdravko Petras, dipl.ing.građ., direktor,
 2. Marko Malačić, dipl.iur., pravni zastupnik,
 3. Sanja Horvat, dipl.ing., voditelj Sektora javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 14,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Razmatranje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola s predstavnicima Koprivničkih voda d.o.o.,
2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Programa ukupnog razvoja Općine Gola 2014. – 2020. Godine,
3. Informacija o Izvješću PU Koprivničko-križevačke, Postaja granične policije Koprivnica o sranju sigurnosti tijekom mjeseca listopada 2017. godine,
4. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
5. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.
Predsjednik još jednom pozdravlja predstavnike Koprivničkih voda i zahvaljuje što su se odazvali pozivu na ovu sjednicu kako bi se razmotrile i pokušale riješiti određene nejasnoće vezane uz prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola. Poziva općinskog načelnika za uvodno pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.
Općinski načelnik podsjeća da smo s predstavnicima Koprivničkih voda imali komunikaciju i usmenu i pismenu u želji da se pokušamo dogovoriti i riješiti neka sporna pitanja. Svjesni smo zakonske regulative koja se mora ispoštovati, ali s druge strane ne bi htjeli našim ljudima nametnuti nekakve visoke troškove, jer je njima bilo kakvo financijsko opterećenje dodatni pritisak. Većina ima već uhodan način pražnjenja septičkih jama i skoro svaka kuća ima svoju cisternu. Svjesni smo i potrebe da završimo kanalizaciju na području čitavog naselja Gola, a u želji da se što više korisnika priključi na postojeći sustav stalno educiramo i animiramo ljude, jer nam je jasno da bez korisnika sustav ne može raditi. Stoga smo inzistirali i na ovom sastanku da se vidi ako nam se nekako može pomoći da zajednički riješimo određene nedoumice
Zdravko Petras: Vezano uz vaše nesuglasice i pitanja koja ste uputili, radi se o primjedbama vezanim uz septičke jame i o problematici priključaka, jer da bi uređaj profunkcionirao trebaju nam korisnici sustava javne odvodnje. Za sada imamo 14 priključaka i prvotno što treba je stimulacija ljudi da se prikopčaju na sustav. Podsjeća da je pred par godina Općina Gola donijela odluku da se ide u izgradnju ovakvog sustava kanalizacije koji traži velike investicije. Razgovarali smo s općinskim načelnikom da nam je neprihvatljiv ovako mali odaziv priključaka. U Goli je od 300-tinjak domaćinstava na vodovod priključeno oko 60, a ako bude takav rezultat i za odvodnju Koprivničke vode će biti prisiljene od Općine Gola tražiti da refundira dio troškova zbog neisplativosti sustava. Inače, ovakvu Odluku je donio Grad Koprivnica 2012. godine, a prihvatila ju je i Županijska skupština za Općine koje su u sustavu aglomeracije Koprivnica (Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Peteranec). S obzirom da je Općina Gola posebna aglomeracija, Općinsko vijeće Općine Gola također mora donijeti ovakvu Odluku kojom je pokriveno sve što zakon nalaže, a na istu je dobivena i suglasnost Hrvatskih voda i tu se ništa ne može mijenjati. Ostavili smo Vam i mogućnost da sami odaberete koncesionara koji će prazniti septičke jame i voziti na uređaj, što znači da to ne moraju biti isključivo Koprivničke vode. Inače, donošenje ovakve Odluke je zakonska obveza koju zahtijevaju i Hrvatske vode i EU direktiva.
Milan Foruglaš pita mogu li fizičke osobe svojim prijevozom dovoziti sadržaj septičkih na pročistač ili to mogu samo ovlaštene osobe i da li se naplaćuje prihvat tih voda na pročistaču.
Zdravko Petras odgovara da Općina mora odabrati koncesionara koji će biti za to ovlašten, jer to ne može raditi svaki traktorist. Ako bi se sadržaj besplatno prihvaćao i ako bi netko taj prijevoz radio u fušu, to bi izazvalo kontra efekt jer bi se onda ljudi još manje priključivali na kanalizaciju.
Marijan Vedriš pita što je s naseljima koja nisu u sustavu odvodnje.
Zdravko Petras: U tim bi se naseljima trebao napraviti sustav odvodnje sa velikim sabirnim jamama iz kojih bi se sadržaj vozio na pročistač.
Predsjednik pita kako se obračunava i kolika je cijena priključenja.
Zdravko Petras pojašnjava da postoji fiksni i varijabilni dio. Fiksni dio je 7,00 kuna po domaćinstvu plus varijabilna naknada po članu. Za one koji su priključeni na javni vodovod obračunava se po potrošnji vode, a za one koji nisu priključeni obračunava se 6m3 po članu kućanstva, što odgovara nekakvoj standardnoj potrošnji od 200 litara vode dnevno po članu, što bi za domaćinstvo s tri člana iznosilo oko 46,00 kuna.
Općinski načelnik osvrće se na primjedbu vezanu uz odredbu u članku 17. Odluke gdje stoji da je na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje obvezna izgradnja sabirnih odnosno septičkih jama. Mi smo tu stavili primjedbu da se umjesto riječi „obvezna“ stavi „moguća“, jer ako je nešto obvezno to podrazumijeva određene rokove, sredstva i sl., stoga smo tu jako oprezni, pa moli da se to pojasni.
Zdravko Petras pojašnjava da je ta obveza definirana zakonom. Inače je obveza priključenja na sustav javne odvodnje godinu dana od izdavanja uporabne dozvole, a protiv onih koji se ne priključe može se pokrenuti i prekršajni postupak. Ponavlja da su u Odluci navedene sve obveze koje Općina mora riješiti i sve je usklađeno sa našom zakonskom regulativom i regulativom EU.
Predsjednik pita kakav je status privatnih septičkih jama.
Zdravko Petras: Morat će se napraviti registar septičkih jama gdje svaki obveznik mora napraviti ispitivanje da li je septička jama upojna ili nije, te će dobiti atest nepropusnosti, a nakon toga svi će morati imati potvrde gdje se zbrinjava sadržaj. Zakon je jasan i striktno se kaže što treba napraviti, ali za sada još ne postoje smjernice kako će se to provoditi. Uglavnom svi će morati biti evidentirani i priključeni ili na pročistač ili na sustav sabirnih jama. Za sada još uvijek nije razrađeno kako će se to sve provoditi i nema striktnih rokova. U naseljima gdje nema sustava javne odvodnje, npr. u Ždali će se morati napraviti cjevovodi po ulicama i jedan veliki bazen, velika sabirna jama, s uporabnom dozvolom, kamo će se to dovoziti, a nakon toga javni isporučitelj je obvezan sadržaj voziti na pročistač.
Predsjednik pita kako se radi taj elaborat nepropusnosti i koliko mu je cijena.
Zdravko Petras za sada na to ne može odgovoriti, jer se to još ne provodi.
Općinski načelnik napominje da su upravo zato svi jako oprezni s donošenjem ove Odluke jer se za sada dosta toga to ne provodi, ali će se jednog dana početi primjenjivati.
Ivica Rac pita da li to znači da se u naselju gdje je izgrađena javna odvodnja svi moraju priključiti na pročistač i plaćati javnu odvodnju i da li i oni iz naselja gdje nema javne odvodnje moraju voziti sadržaj septičkih u pročistač.
Zdravko Petras pojašnjava da bi komunalni redar trebao voditi evidenciju tko i kako prazni septičku jamu, a Općina Gola je već donijela Odluku o priključenju na sustav javne odvodnje kojom su definirani rokovi i obveza priključenja.
Marko Malačić misli da je problem jasan i da će na ovoj sjednici Općinsko vijeće i izglasati Odluku. Pojašnjava da je prvotni prijedlog Odluke poslan Hrvatskim vodama Ispostava Varaždin, koji su nadležni za naše područje i vrlo su temeljiti. Na taj prvi prijedlog nisu dali suglasnost, već se isti morao korigirati i tek nakon toga dobivena je suglasnost Hrvatskih voda, što znači da bi za bilo kakvu izmjenu ili dopunu ove Odluke trebala njihova prethodna suglasnost. Što se tiče pražnjenja septičkih jama zakon je jasno propisao dvije mogućnosti, znači da se to može rješavati na način da se netko može direktno priključiti na sustav javne odvodnje ili putem sabirnih septičkih jama. Osim toga, u pravnom rječniku ne postoji pojam „moguće“, kao što je bilo predloženo u članku 17. Odluke. Što se tiče ispravnosti septičkih jama, one moraju biti nepropusne, a zakonom je propisano koje tehničke zahtjeve moraju ispunjavati.
Predsjednik navodi da Općina Gola ima oko 200 OPG-ova koji su u statusu obrta, te pita koje su njihove obveze vezano za otpadne vode, odnosno moraju li oni to rješavati kao kućanstvo ili imaju posebne obveze.
Zdravko Petras pojašnjava da se na pročistaču prihvaćaju otpadne vode nastale ljudskom potrošnjom i otpadne vode nastale industrijskom potrošnjom, znači da stajski gnoj i gnojnica zbog sustava zagađenja ne ulaze u sustav odvodnje.
Predsjednik podsjeća da je bivši direktor Koprivničkih voda prilikom izgradnje pročistača rekao kako je to toliko moderan sustav na koji će se moći dovoziti i ove druge otpadne vode, jer je potrebna što veća količina vode da bi pročistač funkcionirao. Sada još uvijek poljoprivrednici mogu te sadržaje voziti na svoja zemljišta i većina nema potrebe za priključkom, ali je pitanje što s tim u budućnosti.
Zdravko Petras ponavlja da se o tome svemu trebalo razmišljati prije ulaska u tako veliku investiciju. Nije sporno da stajski gnoj poljoprivrednici odvoze na svoja zemljišta jer od toga imaju koristi i tako će biti do daljnjega, jer na području RH je vrlo mali postotak rješavanja sanitarnih otpadnih voda, a pitanje tih stajskih voda nije riješeno skoro nigdje.
Općinski načelnik dodaje da se upravo radi velikog broja OPG-ova na našem području i ograničenih poljoprivrednih površina razmišljalo da u budućnosti ne dođu u nevolju radi nitratne direktive, stoga se išlo na ovakav sustav, jer je bilo govora da bi i OPG-ovi mogli dovoziti otpadne vode na pročistač.
Marijan Vedriš dodaje da sada poljoprivrednici mogu na svojim zemljištima prazniti septičke, ali je pitanje do kada će se to moći i neizbježno je da će se jednog dana svi morati priključiti na javnu odvodnju, ali za sada to funkcionira i već je uhodano da svatko prazni na svojem zemljištu u vrijeme koje je za to određeno.
Predsjednik navodi kako ima informaciju da to ispitivanje septičkih jama dođe oko 2.100,00 kuna. Pita koliko je cjenik za pražnjenje septičke jame.
Marko Malačić odgovara da je to oko 450,00 kuna bez PDV-a po odvozu (cisterna od 5 m3), ali Općina ne mora koristiti tu uslugu od Koprivničkih voda, već može provesti postupak i odabrati ovlaštenog koncesionara za tu uslugu.
Zdravko Petras misli da je sve uglavnom pojašnjeno i nada se da će Općinsko vijeće na ovoj sjednici donijeti predloženu Odluku, jer uzalud je čitava ova investicija ako se ljudi ne budu priključivali.
Budući da nema više pitanja za predstavnike Koprivničkih voda, oni pozdravljaju nazočne i napuštaju sjednicu.
Nakon toga Općinsko vijeće nastavlja s raspravom o prijedlogu Odluke.
Općinski načelnik misli da će se ova Odluka morati donijeti ako želimo da sustav profunkcionira, a osim toga moramo raditi na tome da se što više korisnika priključuje i da se nastavi izgradnja kanalizacije i u ostatku naselja Gola, jer su nam u Dravskoj ulici neki značajniji i veći potrošači (škola, vrtić). Predlaže da se obavi još jedan razgovor s predstavnicima Hrvatskih voda kako bi se vidjelo može li se nešto korigirati, s obzirom da su oni dali suglasnost na prijedlog Odluke.
Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno (7 glasova „za“) zaključeno:
– da Općinsko vijeće Općine Gola na ovoj sjednici neće glasovati o predloženoj Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Gola,
– da će općinski načelnik Općine Gola obaviti razgovor s predstavnicima Hrvatskih voda Ispostava Varaždin o spornim pitanjima, te će o istome izvijestiti Općinsko vijeće na idućoj sjednici.

Točka 2.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Programa ukupnog razvoja Općine Gola 2014- 2020. godine.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je Općinsko vijeće Općine Gola u prošlom sazivu, na 24. sjednici održanoj 28. 5. 2015. godine donijelo PUR Općine Gola za razdoblje 2014. – 2020. godine koji je izradila tvrtka Jaić Consulting d.o.o. Bjelovar. Problem je u tome što taj dokument nije prošao postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i nije objavljen u službenom glasilu, te kao takav nije primjenjiv kod aplikacija na natječaje za sredstva EU fondova. Stoga je temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, nakon poziva za dostavu ponuda i odabira najpovoljnije ponude, 1. srpnja 2017. godine sklopljen Ugovor o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje 2017. – 2020. godine s tvrtkom Bioquanta d.o.o. Koprivnica, koji smo kandidirali na natječaj za mjeru 7.1.1. – sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj JLS. S izradom PUR-a vijećnici su upoznati, jer je bila i tematska sjednica s izrađivačima PUR-a, koji je sada u fazi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. To znači da je radna verzija PUR-a poslana nadležnim tijelima koji se moraju očitovati da li je potrebna strateška procjena. O daljnjem postupku izrade ovog PUR-a će vijećnici biti naknadno obaviješteni, a iz navedenih razloga bi postojeći trebali staviti van snage.
Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

O D L U K U
o stavljanju van snage
Programa ukupnog razvoja Općine Gola 2014.- 2020. godine.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.
Prima se na znanje Izvješće PU Koprivničko-križevačke Postaja granične policije Koprivnica o stanju sigurnosti tijekom mjeseca listopada 2017. godine.

Točka 4.
Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.
Općinski načelnik predlaže da se s ove sjednice uputi zahtjev ŽUC-u za saniranje županijske ceste Gola-Novačka-Repaš, odnosno zanavljanje asfaltnog zastora na toj dionici, jer je dosta lobirao po tom pitanju i ima određene naznake da bi to moglo proći u programu ŽUC-a za slijedeću godinu. Podsjeća da smo proteklih godina u više navrata skretali pozornost na oštećenja i veliki broj udarnih rupa na toj dionici i tražili sanaciju, ali ŽUC nema sredstava i nikad se to nije riješilo, stoga bi im ponovo trebali uputiti zahtjev radi poboljšanja prometne infrastrukture i sigurnosti prometovanja.
Prijedlog se jednoglasno (7 glasova „za“) prihvaća.

Na dokumentaciji za sanaciju Hintova se stalno radi, ali ne ide brzo kako bi mi htjeli. I danas je načelnik imao komunikaciju s nadležnima u Ministarstvu zaštite okoliša koji nas traže još jednu dopunu Elaborata zaštite okoliša kako bi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš mogao nastaviti.

Savjetodavna služba Koprivnica od 14. do 17. studenoga 2017. u prostorima stare škole u Goli organizira edukaciju po programu ratarstvo za zainteresirane poljoprivrednika koji nisu prošli taj tečaj u proljeće, stoga se još uvijek svi zainteresirani mogu prijaviti ili u Savjetodavnoj službi ili u Općini Gola.

Danas je obavljen razgovor i s nadležnima iz Lučke kapetanije Osijek vezano uz marinu na rijeci Dravi, koji su obećali iduće godine osigurati 200.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju.
Preko PORE smo kandidirali dva projekta za sredstva za izradu projektne dokumentacije (stari župni dvor i energetska obnova stare škole u Goli).

Općina Koprivnički Ivanec ponovo nam je poslala dopis s fakturom za zbrinjavanje otpada za 2016. godinu, o čemu se već raspravljalo na Općinskom vijeću, te je zaključeno da Općina Gola to ne bi trebala plaćati, već koncesionar koji skuplja otpad na području Općine Gola. Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće potvrdilo je i prethodno mišljenje o ovoj problematici i jednoglasno zaključilo da se navedeni račun neće plaćati.

U Općini Kloštar Podravski održan je 2. 11. 2017. sastanak vezano uz problematiku rudne rente na kojem je bio predsjednik Općinskog vijeća, stoga će on ukratko prenijeti zaključke sa toga sastanka.
Predsjednik: Općine koje primaju rudnu rentu na tome su sastanku zajednički zaključile da se u buduće to pitanje regulira zakonom, a ne Uredbom Vlade RH kao do sada, te je predložen novi način raspodjele novčane naknade koja bi iznosila 10% od tržišne vrijednosti pridobivenih ugljikovodika, a dijelila bi se: 60% JLS (općini ili gradu), 35% županiji i 5% u državni proračun RH.

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu, koje se prima na znanje.

Točka 5.
Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.
Predsjednik pita da li zahtjeve za sredstva EU koja se mogu dobiti za štete od elementarnih nepogoda, o kojima se stalno priča po medijima, moraju podnositi oštećeni pojedinačno ili to za sve može prijaviti Općina.
Marijan Vedriš pojašnjava da zahtjeve mogu podnositi pojedinačno OPG-ovi, ali je pitanje kome se to isplati, jer se uglavnom radi o većim površinama i dugogodišnjim nasadima.

Marijan Vedriš predlaže da se ovih dana sastane Povjerenstvo za održavanje nerazvrstanih cesta, radi dogovora o angažiranju gredera na našim putovima, jer bi bilo dobro da prije zimskih uvjeta prođe po određenim dionicama.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 15,40 sati.

 

ZAPISNIČAR:
Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marko Horvat