Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od 11. listopada 2017. godine,
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/13, URBROJ: 2137/06-17-1, od 5. listopada 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, član,
 9. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (opravdano),
 2. Marko Bogadi (neopravdano).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 3. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.
Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne
  djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Gola,
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
  financijskog plana „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, za podružnice „Zvončić“ i „Zvončica“ Gola i „Bambi“ Ždala,
 3. Razmatranje Zahtjeva Općine Kloštar Podravski za davanje suglasnosti za
  pridruživanje Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Kloštar Podravski „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje,
 4. Izvješće o stanju sigurnosti za mjesec rujan 2017. godine,
 5. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 6. Pitanja i prijedlozi

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin za pojašnjenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Gola.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da Općina Gola ima sklopljen Ugovor o održavanju javne rasvjete na području Općine Gola s tvrtkom Nitre Koprivnica do 21. 10. 2017. godine, stoga je temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Gola proveden postupak prikupljanja ponuda za ovu komunalnu djelatnost. U prijedlogu Odluke sve je sažeto prikazano, od početka postupka do otvaranja i pregleda ponuda. Nakon otvaranja ponuda i upućivanja prijedloga Odluke Općinskom vijeću, u Općini Gola zaprimljen je dodatni Obrazac ponude tvrtke Nitre d.o.o. Koprivnica u kojem nude dodatni popust na cijenu svoje ponude, ali u Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Gola, koja je temeljni akt za provedbu natječaja, u članku 9. stavak 5. glasi: „Ponude zaprimljene nakon proteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.“. Rok za dostavu ponuda bio je 2. listopada 2017. godine, a otvaranje ponuda, kao što je bilo navedeno i u natječaju, bilo je 5. listopada 2017. u 9,00 sati.
Općinski načelnik konstatira da je dosadašnji koncesionar, tvtka Nitre, na žalost izgubila natječaj, ali to je tržišna utakmica i uvijek netko dobije a netko izgubi.
Predsjednik se slaže, te dodaje da se više ništa ne može jer se procedura mora poštivati, a tvrtka Nitre je dostavila dodatni popust nakon proteka roka i nakon otvaranja ponuda. Do sada je s tim održavanjem javne rasvjete uglavnom bilo sve u redu, pa se nada da će tako biti i dalje, a ukoliko ne budemo zadovoljni ugovor se uvijek može raskinuti.
Alen Kičinbaći dodaje da je imao priliku surađivati i s tvrtkom MOD i misli da se radi o dobroj firmi, pa ne bi trebalo biti problema.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik poziva Karolinu Foruglaš za pojašnjenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, za podružnice „Zvončić“ i „Zvončica“ Gola i „Bambi“ Ždala.

Karolina Foruglaš navodi da je za podružnice u Goli utrošeno 431.968,22 kuna, a za Ždalu 229.004,54 kuna, što odgovara našim uplatama prema vrtiću i računovodstvo nema nikakvih primjedbi na ovaj Izvještaj.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 9 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Financijskog plana „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu,
za podružnice „Zvončić“ i „Zvončica“ Gola i „Bambi“ Ždala.

Izvještaj i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje zahtjeva Općine Kloštar Podravski za davanje suglasnosti za pridruživanje Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Kloštar Podravski „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje.

Općinski načelnik pojašnjava kako svaka općina nastoji riješiti predškolsku djelatnost da si umanji troškove, stoga se i Općina Kloštar Podravski želi priključiti našem vrtiću u kojem je već 7 općina i prethodno svaka općina mora dati suglasnost za pridruživanje. Dodaje kako smo nekad imali ideju da sami formiramo svoj vrtić, ali smo odustali zbog troškova koji bi se znatno povećali.

Predsjednik misli da nije sporno dati suglasnost za pridruživanje jer će se time i nama smanjiti troškovi za zajedničke službe.

Alen Kičinbaći pita funkcionira li to tako da svi zajedno financiraju zajedničke službe, a svaka općina svoj vrtić, a Ivica Rac potvrđuje te dodaje da je puno jeftinije dok se zajednički troškovi dijele na više općina.

Na pitanje Ivice Pavlovića koji su to zajednički troškovi, predsjednik odgovara da je to ravnateljica, računovodstvo i administracija, a svaka općina plaća svoje tete u vrtiću.
Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, stoga predsjednik predlaže davanje suglasnosti za pridruživanje Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Kloštar Podravski „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti
za pridruživanje Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Kloštar Podravski
„Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Prima se na znanje bez rasprave Izvješće o stanju sigurnosti za mjesec rujan 2017. godine, PU Koprivničko-križevačke, Postaja granične policije Koprivnica.

Točka 5.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu, od 3. sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik ispričava se što radi neodgodivih obveza nije nazočio prošloj sjednici Općinskog vijeća, te podnosi izvješće.

Proveden je natječaj za nove korisnike učeničkih i studentskih stipendija, na koji se prijavilo 39 kandidata, te slijedi provjera Komisije i potpisivanje ugovora. Aktivnih je 67 korisnika, te još 8 upitnih koji nisu dostavili dokumentaciju. Dodaje da je s tim poslovima oko stipendija jako puno posla, jer se sve mora točno kontrolirati, a većina se ne pridržava obveza i neke se korisnike mora i više puta kontaktirati kako bi dostavili potrebnu dokumentaciju.

Pokrenut je postupak nabave za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu za narednu sezonu. Nada se da će se netko javiti na natječaj jer s tim uvijek imamo problema s obzirom da nitko nije zainteresiran radi naše dislociranosti, a imamo i puno površina i razbacana naselja u Otočki i Novački. Dobro je da državnu cestu D41 održavaju Hrvatske ceste, dok i županijsku cestu Gola-Novačka-Repaš većinom mi rješavamo, jer je ŽUC u problemima i ne možemo čekati dok oni dođu na teren.

Na rješavanju dokumentacije za sanaciju Hintova stalno radimo, ali je procedura komplicirana i ne ide sve kako bi mi htjeli. Trenutno smo u fazi kada je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta Hintov. Taj zahtjev mora stajati na stranicama Ministarstva do konca ovog mjeseca, a tek onda se može nastaviti daljnji postupak.

Za projekt edukacijsko-posjetiteljskog centra u starom župnom dvoru u Goli zainteresirani su i u Županiji, te dožupan Ljubić dolazi u petak u Općinu Gola na razgovor , a za taj je projekt zainteresirana i PORA, koja bi nas pratila u stručnom dijelu. Uputili smo dopis Biskupiji nakon provedene parcelacije i oni su voljni darovati nam tu česticu na kojoj je stari župni dvor, a sa svime je upoznat i župnik Siniša Preiner. Oni imaju i određene želje, da im se osigura vjeronaučna dvorana, te im je rečeno da privremeno za te aktivnosti mogu koristiti staru školu, a kod donošenja proračuna za iduću godinu razmotrit ćemo određene ideje vezano uz osiguranje prostora za tu namjenu. Sada čekamo odluku Biskupije o darovanju starog župnog dvora Općini Gola, nakon kojeg možemo rješavati imovinske odnose.
Imamo dosta ideja i projekata koje planiramo u narednom razdoblju, za koje je potrebno rješavati i imovinske odnose i dokumentaciju, ali je možda i dobro da nismo ulijetali, jer su mnoge općine koje su ušle u više projekata sada u problemima, tako da ni plaće ne mogu isplaćivati. Dodaje kako mi nismo ni zaduženi, izvršavamo sve svoje obveze i nada se da ćemo godinu završiti na pozitivnoj nuli.

Ovih dana načelnik je nazočio i jednom lijepom susretu s djecom iz udruge Latica koji su na Ješkovu kod gosp. Ciglara imali radionicu. Za pozdraviti su te aktivnosti koje gosp. Ciglar provodi na Ješkovu u svom objektu, u koje su uključena i djeca s teškoćama u razvoju i razne grupe invalida, a Općina Gola je uvijek podržavala i podržavat će takve humanitarne aktivnosti.
Danas je načelnik održao sastanak s predstavnicima Proizvođačke organizacije udruge mljekara Drava-Sava i s njihovim konzultantom. Prije lokalnih izbora imali su obećanja nekih općina glede izgradnje mljekare, ali na tome je i ostalo. Sada su došli da im mi pomognemo, ali i oni moraju riješiti neke svoje odnose. Mi smo neke temeljne stvari riješili tako da smo planiranu lokaciju za mljekaru stavili u PPU Općine Gola. Problem je što organizacija kao udruga nije prihvatljiva za EU projekte, jer su udruge registrirane samo u Uredima državne uprave, a kod prijave na natječaj traži se registracija u nadležnom sudu i tu se spore u ministarstvima. Zadruga je u tom slučaju bolja opcija jer se upisuje u sudski registar, ali je povrat sredstava 50%, dok udruge imaju povrat i 90% sredstava, a u slučaju projekta mljekare radi se o investiciji oko 3 mil. eura. Oni su tražili pomoć i pojašnjenje Ministarstva poljoprivrede, ali još nikakav odgovor nisu dobili. Što se tiče zadruge, kod nas za to baš i nema interesa jer su dosta loša iskustva sa zadrugama iz prošlosti. Općina Gola je zainteresirana da se projekt mljekare realizira na našem području, jer smo najjači sa sirovinom i to bi bila kruna našeg stočarstva, ali u Udruzi moraju riješiti određena pitanja i lobirati da se ljudi u to uključe. Općina će pratiti projekt u okviru naših mogućnosti a ozbiljnost u tome svemu pokazali smo od početka, jer je i osnivačka skupština Proizvođačke organizacije udruge mljekara Drava-Sava bila upravo u Goli.

Predsjednik dodaje kako je i on upoznat s ovim slučajem jer je s predstavnicima Udruge bio u Ministarstvu poljoprivrede, ali jedino načelnik sa svojim utjecajem može to ubrzati. Što se tiče sirovine, cijelo Prekodravlje s Repašom dnevno isporučuju 43 tone mlijeka, što je dovoljno i za dvije proizvođačke organizacije.

Ivica Pavlović pita koju ulogu u svemu tome zapravo ima ova Proizvođačka organizacija Drava-Sava.

Općinski načelnik pojašnjava da je njihova temeljna zadaća unapređenje i jačanje proizvodnje mlijeka i zastupanje proizvođača kako bi bili relevantan čimbenik na tržištu, a u ovom slučaju bili bi nositelj projekta izgradnje mljekare.

Predsjednik pojašnjava da je razlika između zadruge i udruge i u tome da udruga ne može isplaćivati bilo kakve dividende, a zadruga može. Inače na zapadu ovakve proizvođačke organizacije savršeno funkcioniraju i njihovi članovi preko njih sve rješavaju.

Ivica Pavlović pita može li Općina Gola biti suosnivač ovakve organizacije, a predsjednik odgovara da Općina na taj način ne može sudjelovati jer nije gospodarski subjekt, ali može pomoći da osigura besplatne komunalije, infrastrukturu i slično. Za mljekaru bi im trebalo oko 1 ha zemlje, a lokacija postoji u Goli na prostoru bivše karaule, što bi tražili od Ministarstva državne imovine jer je vlasnik RH.

Općinski načelnik dodaje da će o svemu odlučivati Općinsko vijeće ukoliko se taj projekt mljekare aktualizira. Vezano uz to održano je već niz sastanaka i sa stručnjacima i konzultantima i s našim poljoprivrednicima, ali je tu još puno nepoznanica i treba puno odvažnosti da se krene u to, a kako je već rekao takav projekt na našem području bio bi kruna našeg stočarstva, stoga će on pomoći koliko god može u lobiranju.

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika koje se prima na znanje.

Točka 6.
Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima .

Predsjednik izvješćuje da je nedavno bio na sastanku u Županiji u vezi vodnog gospodarstva, gdje je općinama savjetovano da održavaju kanale na svom području, 1. i 2. reda, jer to više nije u nadležnosti Bistre. Predloženo je da se to proba održavati preko javnih radova, pa da razmišljamo o tome za iduću godinu.
Krešimir Premec predlaže da se razmisli i o modelu koji se koristi u Mađarskoj u takvim slučajevima, a koji je jako učinkovit, da se za takve poslove angažiraju osobe koje primaju socijalnu pomoć.
Predsjednik misli da to kod nas ne bi prošlo, jer je u Mađarskoj puno liberalnije, a kod nas moraju imati položenu i zaštitu na radu i ograničeno je koliko dana mjesečno mogu raditi.
Neki ljudi sami čiste te kanale uz svoje parcele, ali ima i onih koji to uopće ne održavaju.
Ivica Rac predlaže da komunalni redar najprije obavijesti ljude da sami očiste kanale uz svoje parcele i da drvo koje poruše zadrže za sebe, a nakon toga će se vidjeti kako dalje.
Marijan Lukčin navodi da je pred par dana Bistra čistila kanale uz granicu, te ih je zamolio da očiste i kanal iza ulice S. Radića, a radnici su rekli da za to treba pitati gosp. Fučeka. Dodaje kako je on s Fučekom već više puta dogovarao čišćenje toga kanala, koji je širok cca 15 metara i već je sav obrastao drvećem i raslinjem, ali je sve ostalo samo na obećanjima.
Ivica Rac dodaje da je kritičan i kanal poslije nogometnog igrališta u Dravskoj prema Kladniku, a tu bi trebalo samo maknuti šaš, što bi možda mogli i naši komunalni radnici.
Nakon toga zaključeno je da će komunalni redar obavijestiti vlasnike parcela uz kanale da ih očiste, a općinski načelnik obećava razgovarati s gosp. Fučekom iz Bistre.

Milan Foruglaš prenosi prijedlog ravnatelja OŠ Gola, da se razmisli o zamjeni Darinke Kuzmić Salajpal u Školskom odboru, s obzirom da je već duže odsutna i još je određeno vrijeme neće biti, pa više puta imaju problem radi kvoruma na Školskom odboru.
Općinski načelnik navodi da u petak ima sastanak s dožupanom Ljubićem, pa će ispitati na koji se način to može riješiti.

Krešimir Premec dostavio je informativni troškovnik za sanaciju krovišta Društvenog doma u Gotalovu, s iznosom od 112.162,50 kuna, te dodaje da mu je bivši vijećnik Zlatko Lovković rekao da je to bilo planirano za ovu godinu.
Općinski načelnik pojašnjava da za to treba provesti nabavu, a uskoro ćemo imati rebalans proračuna pa ćemo vidjeti kakve su mogućnosti. Ukoliko sada neće ići stavit će se za iduću godinu i to riješiti odmah početkom godine.
Predsjednik predlaže da se sada sanira samo ono što je najnužnije, a da se ostalo riješi iduće godine, ali je nakon kraće rasprave zaključeno da je to krovište toliko loše da se ne može krpati, nego riješiti sve u kompletu.

Predsjednik navodi da je bilo dosta pritužbi glede naplate odvoza smeća, jer neki navodno nisu prijavljeni i uopće ne plaćaju tu uslugu, a negdje je prijavljeno manje članova, stoga je od Piškornice tražio ispis korisnika, pa si vijećnici mogu pogledati i provjeriti svatko za svoje mjesto.

Alen Kičinbaći pita planira se još negdje postaviti zelene otoke, a općinski načelnik pojašnjava da se planira izgradnja reciklažnog dvorišta, što je stavljeno i u PUR.
Vezano uz PUR podsjeća vijećnike da dostave podatke za projekte koje su predlagali na sastanku s tom tematikom (naziv projekta, vrijednost, odakle ga financirati i dr.).

Tatjana Blažeković pita da li će se ove godine kupovati dodatno božićna rasvjeta, a predsjednik odgovara da su prihodi proračuna ove godine oko 10% manji, pa se tome treba prilagoditi i trošiti samo za najnužnije, stoga će se vidjeti bude li prostora za božićnu rasvjetu.

Tatjana Blažeković pita da li se razmišljalo kako će se ove godine rješavati darovi djeci za Sv. Nikolu, jer je prošle godine bilo dosta problema, što potvrđuje i Ivica Rac, koji dodaje da je i izbor igračaka u Kockici sve gori i ako će se opet od njih uzimati igračke ne želi više sudjelovati u tome Povjerenstvu.
Nakon toga došlo je dok kraće rasprave nakon koje je zaključeno da će se što prije obaviti razgovor s vlasnicom Kockice vezano uz darove, da će se posebno naručiti slikovnice i knjige koje će se umetnuti u darove (ponuda je od 10,00 do 15,00 kuna), a u Povjerenstvo za odabir i podjelu darova imenuju se: Tatjana Blažeković, Helena Salaj, Alen Kičinbaći i Danijela Grčić.

Krešimir Premec iznosi probleme s kombajnima koji se okreću i rade štetu na našim putovima, te je zaključeno da će se o istome izvijestiti komunalni redar.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,30 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri OPĆINSKOG VIJEĆA:
PREDSJEDNIK: Marko Horvat