Zapisnik sa 49. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K 

od  27. veljače 2017. godine,

 sa 49. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/06-17-3, od  23. veljače 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Danijela Grčić (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 48. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Na zahtjev Stanislava Saboličeka ispravit će se njegov navod na str. 8. zapisnika.

Budući da nema drugih primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 48. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za 2016. godinu,
 2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Programa ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje 2017. – 2022. godine,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje za prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje,
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje na izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje,
 5. Razmatranje zamolbe Društva žena Gola za dodjelu na korištenje prostora za obavljanje djelatnosti,
 6. Razmatranje zamolbe Udruge „Prekodravski zvon“ Gola vezano uz korištenje prostorija stare škole u Goli,
 7. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 8. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za 2016. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da, temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,  jedinice lokalne samouprave  imaju obvezu donošenja izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom (PGO) do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuju ga u službenom glasilu. PGO Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine donijelo je Općinsko vijeće Općine Gola na 14. sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine i do sada su za svaku godinu izrađena i usvojena  izvješća o provedi PGO. Općinski načelnik Općine Gola donio je 17. veljače 2017. godine Izvješće o provedbi PGO za 2016. godinu, koje se dostavlja na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću.

Stanislav Saboliček  kaže kako već 4 godine sjedi u ovom Općinskom vijeću i već se 4 godine rješava pitanje odlagališta, ali nikako da se riješi. Još početkom mandata je rečeno da ćemo sanirati Hintov, koji je ekološka bomba, a još ništa po tom pitanju nismo napravili i misli da smo svi skupa zakazali, jer smo morali uložiti više truda da se to makne. Kada se komunalnom redaru i kaže da se negdje odlaže smeće, on dođe, postavi tablicu s papirom koji kiša ispere i svi smo već više puta imali takva iskustva s njim, da zapravo uopće ne reagira tamo gdje bi trebao.

Općinski načelnik podsjeća da se ovdje raspravlja o izvješću za 2016. godinu u kojem se navodi što je napravljeno i tu se nema što dodati, ali misli da je ovo nastavak trenda vijećnika Saboličeka koji uporno želi sugerirati da se ništa nije napravilo. Poznato je kako smeće nije problem samo u Općini Gola,  nego u cijeloj državi, a mi godinama ulažemo goleme napore da to riješimo, ali na žalost sami nismo u mogućnosti.  Uspostavili smo suradnju i s Fondom, pokušali smo i s Piškornicom, ali nije prošlo. Imali smo već i Studiju utjecaja na okoliš i projekte, ali trebalo je 3 mil. kuna da se to riješi. Inspekcija zaštite okoliša nam redovito dolazi i na odlagalište i provjeravaju dokumentaciju, ali pitanje je vrlo kompleksno i teško ga je riješiti, iako ulažemo velike napore jer nam je svima cilj konačno zatvaranje i sanacija Hintova.

Marko Horvat podsjeća da se sve to intenzivno rješava još od 2007. i prije, ali Agencija za upravljanje državnom imovinom Općini Gola nikad nije dala česticu na kojoj je odlagalište, a koja je vlasništvo RH. Što se tiče divljih odlagališta tu se svi moraju angažirati,  jer su u Ždali svi zajedno uspjeli zatvoriti i sanirati divlje odlagalište.

Predsjednik podsjeća da je na području Općine Gola bilo 20-ak divljih deponija koje su uz pomoć komunalnog redara sanirane i zatvorene i nije istina da se po tom pitanju ništa nije napravilo, ali Hintov je druga priča koju vjerojatno znaju već svi vijećnici.

Stanislav Saboliček  navodi kako je Plan donesen 2010. godine, a na području Gotalova još uvijek ima više lokacija gdje ljudi i dalje bacaju smeće.

 

Budući  se nakon toga nitko nije javio za raspravu, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon  glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno većinom glasova  (9 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

 

ZAKLJUČAK

usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Općine Gola za 2016. godinu.

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i  njegov su sastavni dio.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za 2016. godinu

Zaključak usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za 2016. godinu.

 

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Programa ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se ovom  Odlukom pokreće postupak izrade PUR-a za razdoblje od 2017. do 2022. godine, sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, kojim je propisan postupak nabave za procijenjenu vrijednost jednaku ili veću od 20.000,00 kuna , a manju od 70.000,00 kuna. Postupak se provodi pozivom za dostavu ponuda na najmanje tri subjekta, a postupak mogu provoditi službenici JUO Općine Gola, s tim da općinski načelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor o izradi PUR-a, dok će Općinsko vijeće biti uključeno u raznim fazama tijekom izrade dokumenta, kao i kod izmjena i dopuna PPU Općine Gola, s kojim PUR mora biti usklađen.

Zlatko Lovković misli da ne bi trebalo ovo Vijeće kojem je mandat  pri kraju donositi ovu Odluku i time opterećivati neku drugu vlast.

Budući se nitko drugi nije javio za raspravu  predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 glasova „za“, 2 „protiv“ – S. Saboliček,  Z. Lovković)  donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka izrade

Programa ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se radi o uvođenju dvije nove odredbe u Pravilnik, na prijedlog Komisije za upise djece, podružnica „Zvončić“ Gola. U članku 4. Pravilnika unosi se sustav bodovanja i puno je transparentnije razrađen postupak upisa djece, jer je s tim prošlih godina uvijek bilo problema radi djece koja su ostala neupisana, a u članku 16. definirano je da lista čekanja vrijedi za tekuću godinu i ne prenosi se u slijedeću, što prije također nije bilo jasno određeno.

Ivica Rac, član UV DV Vrapčić, koji je kao član Komisije potpisao prijedlog, dodaje da su prije bili problemi kod odlučivanja o upisu, a s ovim prijedlogom bodovanja bi sve trebalo biti jasno.

Predsjednik pita da li se pod točkom 6. u članku 4. misli i na roditelje koji su poljoprivrednici, a Ivica Rac pojašnjava da se tu računaju i poljoprivrednici ako su članovi OPG-a.

Marko Horvat pita što pod točkom 1. znači djeca žrtava Domovinskog rata i misli da bi to trebalo maknuti, a dodati bodove za hrvatske branitelje i dragovoljce Domovinskog rata.

Stanislav Saboliček podsjeća, kada se donosio Pravilnik, da je upravo on to spomenuo, a Marijan Lukčin mu je tada odgovorio da se to ne dira.  Misli da su invalidi obuhvaćeni i u točki 8. pa to ne bi trebalo dva puta spominjati i u točki 1. tablice.

Nakon toga zaključeno je da se može prihvatiti Pravilnik, ali uz predložene izmjene, odnosno dopune u tablici, u članku 4.:

Red.broj: 1. izbrisati „žrtava“,

Red.broj: 6. dodati „ i djeca čiji su roditelji članovi OPG-a“,

Red.broj: 11. dodati „djeca branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata“.

Ivica Rac podsjeća da svi moraju imati na umu kako i ostale Općine u sklopu DV Vrapčić daju svoje prijedloge na Pravilnik i o tome ne odlučuje samo Općina Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže davanje suglasnosti na Pravilnik, ali uz uvažavanje navedenih  izmjena i dopuna, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova ( 9 glasova „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje

na prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza

korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga izmjena i dopuna Statuta  dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se izmjena odnosi samo na usklađenje članka 5. Statuta s novim  popisom  podružnica „Vrapčič“ dječjeg vrtića Drnje.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje

na izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 5.

 

Predsjednik otvara raspravu o zamolbi Društva žena Gola za dodjelu na korištenje prostora za obavljanje djelatnosti, a koja je vijećnicima dostavljena s materijalima za ovu sjednicu.

Općinski načelnik navodi kako se Društvo već više puta i usmeno obraćalo sa zahtjevom da im se osigura adekvatan prostor i drži da je zahtjev utemeljen, jer imaju problema i sa smještajem, a i sa prijenosom suđa, stoga bi za njihove potrebe najadekvatniji prostor bio koji sada koristi Hrvatska stočarska udruga (HSU), a koja bi u buduće mogla dijeliti prostor sa Konjogojskom udrugom, jer tamo postoje dvije sobe i svaka bi udruga imala svoju prostoriju.  Misli da bi trebali obaviti razgovor s predsjednikom HSU i Konjogojske udruge,  jer  u drugim općinama jedan prostor koristi i po nekoliko udruga. Ovaj prostor iznad društvenog doma je najidealniji,  jer bi se tu mogao napraviti prolaz i dizalica kojom bi se suđe moglo spuštati. Osim toga, stan koji sada koriste branitelji i Društvo žena će možda trebati i za smještaj novog doktora ukoliko se za to ukaže potreba. Nakon toga došlo je do kraće rasprave, nakon koje  načelnik predlaže da se organizira zajednički sastanak Društva žena, HSU i Konjogojske udruge Gola kako bi se iznašlo najpovoljnije rješenje, jer bi sve udruge trebale imati razumijevanja i biti solidarne, s obzirom da Općina Gola ulaže maksimalne napore da se svima  omogući provođenje njihovih programa i aktivnosti.

Načelnikov se prijedlog  jednoglasno prihvaća.

 

Točka 6.

 

Predsjednik otvara raspravu o zamolbi Udruge „Prekodravski zvon“ Gola vezano uz korištenje prostorija stare škole u Goli.

Općinski načelnik  navodi kako je prostor stare škole jako tražen, a najviše ga koristi Prekodravski zvon, koji tamo redovno vježbaju, a i drže svoju opremu. Problem je što se taj prostor u prizemlju koristi i za razne sastanke, predavanja i slično, ulazi se bez kontrole, jer su se napravile kopije ključeva, stoga se to mora dovesti u red. S obzirom da Prekodravski zvon nema drugi prostor za sada, trebalo bi razmisliti da im se u budućnosti osigura jedan adekvatni prostor gdje bi mogli držati i opremu i instrumente, a to bi se moglo riješiti u jednom dijelu skladišta u Goli. Dok se to ne riješi trebalo bi promijeniti brave na staroj školi i staviti ključeve koji se ne nogu kopirati kako bismo imali kontrolu korištenja toga prostora. Osim toga u dopisu Prekodravskog zvona navodi se i problem prokišnjavanja  radi dotrajalih prozora, stoga bi i to trebali riješiti i  tražiti ponudu da se vidi koliko bi koštala zamjena prozora.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave nakon koje je jednoglasno zaključeno:

– da će se promijeniti brave na ulazu u staru školu  radi kontrole korištenja,

– da će se iznaći mogućnost za uređenje jedne prostorije za udrugu Prekodravski zvon u objektu skladišta u Goli,

-da će se tražiti ponuda za izmjenu prozora na prostoriji u prizemlju zgrade stare škole u Goli i ukoliko ponuda bude prihvatljiva, izvršit će se izmjena dotrajalih prozora.

 

Točka 7.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik  navodi da smo ove godine kandidirali već četiri projekta za sredstva, i to cestu u Otočki na Mjeru 7.2., pješačku stazu u Dravskoj ulici u Goli na MRRFEU – PORLZ, Izmjene i dopune PPU Općine Gola i komunalnu opremu. Mogli smo možda još nešto kandidirati, ali  za sve moramo imati i dio svojih sredstava.

Što se tiče Hintova aktivnosti se nastavljaju i dalje. Sada čekamo očitovanje Hrvatskih voda o čestici na kojoj je odlagalište, a nakon toga moramo ići na razgovor u Fond da nas oni usmjere na daljnje aktivnosti.

Za stari župni dvor slijedi postupak parcelacije čestice.

Pokrenut je postupak nabave za deratizaciju i higijeničarsku službu, a redovno se odvijaju i obavljaju i sve ostale aktivnosti.

Marko Horvat podnosi izvješće sa današnjeg sastanka u Županiji s ministrom državne imovine Goranom Marićem. Glede čestice na kojoj je odlagalište Hintov moramo ponovo dostaviti zahtjev, jer je naša dokumentacija zagubljena, a na stranicama ministarstva piše što se točno uz zahtjev mora priložiti. Također za tu česticu treba napraviti parcelacijski elaborat. Osim toga svi bi u svojim sredinama trebali popisati parcele u naseljima koje su u državnom vlasništvu  i to sve dostaviti u Općinu Gola, a onda bi se za sve trebao uputiti objedinjeni zahtjev  ministarstvu,  jer je velika vjerojatnost da ćemo na kraju sve dobiti.  Inače za sve trebaju izvodi iz katastra i gruntovnice koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Stanislav Saboliček podsjeća, kada je bio sastanak s gospođom Makovec iz Urbie Čakovec, da je donio karte Općine Gola gdje je sam iscrtao sve putove, a ima i skice Hintova gdje se vidi da je čestica na kojoj je odlagalište izdvojena, sama za sebe, pa misli da ne bi trebala parcelacija.

Predsjednik misli da bi se svi trebali potruditi po svojim sredinama da popišu te državne čestice.

Marko Horvat napominje da se trebaju popisati samo čestice u građevinskom području,  jer poljoprivredno zemljište vodi Agencija.

Mihaela Tinodi Kiš navodi da mi imamo popis poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a Jasna Čimin-Sinjeri dodaje kako u Općini upravo imamo i reviziju raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

S ovim se završava načelnikovo izvješće, koje se prima na znanje, bez primjedbi.

 

Točka 8.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Marko Horvat prenosi nazočnima da je sa županom i gosp. Štimcem iz Županije razgovarao u vezi Čambine, te bi slijedom toga Općinsko vijeće trebalo uputiti jedan dopis u vezi ribolovnih voda koje ulaze u sastav Velike i Male Čambine,  odnosno tražiti da se te vode dodijele mjesno nadležnoj ribolovnoj zajednici, a radi se o četiri  jezera koja su povezana s potokom Dombo i rijekom Dravom. Nakon kraće rasprave jednoglasno je zaključeno da se može poslati takav dopis Županiji, a Marko Horvat obećava da će pripremiti potrebne podatke.

Marijan Lukčin misli da bi trebalo nešto poduzeti s vranama u centru naselja Gola, jer ih je sve više i problemi su sve veći, pa se ljudi ne usude  ni automobile parkirati u centru.

Općinski načelnik misli da bi najbolje rješenje bilo srušiti gnijezda jer vrane imaju veliku reproduktivnost,  pa bi trebalo vidjeti s vatrogascima mogu li oni to riješiti sa šmrkovima.

Jasna Čimin-Sinjeri navodi da su vrane zaštićene i  gnijezda se mogu skidati samo u određenom vremenskom periodu, a s tom smo se problematikom već pismeno obraćali i Županiji i nadležnom ministarstvu.

Predsjednik dodaje kako i poljoprivrednici imaju velike probleme s vranama, jer dođu na parcelu i sve pojedu.

Marko Horvat misli da bi rješenje mogla biti elektronska plašila na solarno punjenje, koja djeluju do 500 m udaljenosti.

Nakon završene rasprave zaključeno je da će se vidjeti s vatrogascima mogu li sa šmrkovima porušiti gnijezda vrana u parku.

Stanislav Saboliček podsjeća kako je bilo obećano da će natječaj za udruge već biti raspisan, jer nogometaši  bez sredstava ne mogu početi sezonu. Podsjeća i na već spominjani dug koji je ostao GOŠK-u, a za koji im je bilo obećano da će se riješiti.

Mihaela Tinodi Kiš podsjeća da u Općini Gola ima još puno obveza i poslova koji se moraju  napraviti, pa će se nastojati do kraja tjedna raspisati i natječaj.

Nakon kraće rasprave o naslijeđenim vozilima pok. Katice Bogadi, zaključeno je da će predsjednik dovesti procjenitelja – stalnog sudskog vještaka radi procjene traktora, kako bi se vidjela vrijednost i odlučilo se što s njima.

Također je zaključeno da će se provesti  postupak davanja u zakup naslijeđenog zemljišta pok. Mije Šimega,  k.č.br. 905/1 k.o. Ždala.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima,  stoga predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 19,50  sati.

 

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri                                                                            

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marijan Vedriš