Zapisnik sa 47. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


 

Z A P I S N I K
od  16. siječnja 2017. godine, sa 47. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 2137/06-17-1, od  11. siječnja 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Stanislav Saboliček, član,
 7. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano),
 2. Ivica Pasko (opravdano),
 3. Danijela Grčić (opravdano),
 4. Nadica Bobovec (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije,
 2. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu korištenja Društvenih domova na području Općine Gola,
 3. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 4. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja u Korist Koprivničko-križevačke županije.

Jasna Čimin-Sinjeri  pojašnjava da Koprivničko-križevačka županija ima namjeru sredstvima europskih fondova izvoditi određene radove i nabaviti opremu za ambulantu u Ždali, stoga su tražili od Općine Gola osnivanje prava građenja na k.č.br. 3/1 k.o. Ždala, na kojoj se nalazi ambulanta u Ždali, jer je ista u vlasništvu Općine Gola.  Vijećnicima je u materijalima za sjednicu dostavljen dopis kojim se traži pravo građenja, kao i prijedlog Odluke, a nakon donošenja Odluke općinski načelnik bi sa županom trebao potpisati  i ugovor o osnivanju prava građenja.

Budući  se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“)  donosi

ODLUKU

o osnivanju prava građenja

u korist Koprivničko-križevačke županije.

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 2. 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu korištenja Društvenih domova na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila je da su u ovoj Odluci zapravo objedinjene sve prijašnje Odluke nabrojene u članku 12. i ništa se nije promijenilo, osim što političke stranke za  svrhu izborne promidžbe više ne mogu koristiti prostorije Društvenih domova bez naknade, jer to nije u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, stoga će se to urediti posebnom Odlukom.

Budući se nitko nije javio za raspravu  predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (7 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o uvjetima i načinu korištenja Društvenih domova

na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3. 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik podsjeća da je nakon  prošle sjednice Općinskog vijeća otvoren objekt jaslica u Goli koje su počele s radom, te je danas održan i dogovoreni sastanak  s inženjerkom iz Urbie Čakovec i našim poljoprivrednicima radi utvrđivanja broja uvjetnih grla i ostalih nejasnoća vezanih uz izmjene PPU Općine Gola, a sve ostale aktivnosti idu svojim tijekom.

Za 25.01.2017. sazvan je sastanak u Fondu za zaštitu okoliša u Zagrebu vezano uz sanaciju odlagališta, tako da će se vjerojatno i Hintov početi rješavati.

S obzirom da je nedavno bila sjednica Općinskog vijeća na kojoj je općinski načelnik izvijestio o aktivnostima u Općini Gola, ovo je samo kraće izvješće koje se prima na znanje bez primjedbi.

 

Točka 4. 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Marko Horvat predlaže da se razmotri mogućnost kandidature na EU fondovima za ograđivanje parcela oko šume, jer su u Mađarskoj uspjeli iz tih sredstava ograditi sve parcele, a i kod nas je sve veći problem jer divljač već dolazi u vrtove i dvorišta i sve uništavaju, a s naplatom štete su problemi.

Ivica Rac misli da se to onda tiče i Općine Molve, jer ako se sve ne ogradi to ništa neće značiti, a isto tako bi se trebalo ograditi i na području Novačke,  jer je i tu šuma i ima divljači.

Stanislav Saboliček  dodaje da su i u Gotalovu s tim  problemi, pogotovo na području  Kencela i Ervenja, pa bi i to trebalo uzeti u obzir.

Općinski načelnik obećava da će se to sve ispitati, tko je vlasnik parcele i tko ima legitimitet da to radi, a vidjet će se i kakva je situacija vezano uz to s Hrvatskim šumama. Ovih dana u Općinu Gola dolazi gosp. Jurendić na razgovor, pa će načelnik o ovoj problematici i s njim razgovarati.

Stanislav Saboliček podsjeća  da smo pred mjesec i pol razgovarali kako ćemo pogurati natječaj za udruge još pod kraj prošle godine i da će se to ove godine ubrzati, jer nogometašima prvenstvo uskoro počinje, pa pita što je s tim natječajem. Osim toga, ima informaciju da je pao Zakon o sportu, pa predlaže da se i to provjeri.

Jasna Čimin-Sinjeri odgovara da djelatnice u JUO imaju previše obveza i to se jednostavno nije stiglo, jer jedna osoba je manje, a poslova ima sve više i najprije se moraju rješavati predmeti koji su vezani određenim rokom, stoga moli za strpljenje jer sve će se riješiti, a i natječaji će se objaviti uskoro.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima,  stoga predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 15,45  sati.

 

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri                                                                    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marijan Vedriš