ZAPISNIK SA 43. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


Z A P I S N I K

od  30. prosinca 2019. godine,

 sa 43. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/14, URBROJ: 2137/06-19-1, od  24. prosinca 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica,
 8. Ivica Pavlović, član.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik (opravdano),
 2. Milan Foruglaš, član (opravdano),
 3. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 42. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 42. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga potpredsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Proračuna Općine Gola za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,
 3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola za  2020. godinu,
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2020. godini,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2020. godini,
 6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2020. godini,
 7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2020. godini,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2020. godini,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2020. godini,
 10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2020. godini,
 11. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2020. godini,
 12. Donošenje Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2020. godini,
 13. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gola u 2020. godini,
 14. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2020. godini,
 15. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju  redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2020. godini,
 17. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gola za 2020. godinu,
 18. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2020. godini,
 19. Donošenje Odluke o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2020. godini,
 20. Donošenje Odluke o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola u Dječjem vrtiću Vrapčić, podružnicama Gola i Ždala u 2020. godini,
 21. Donošenje Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2020. godini,
 22. Donošenje Odluke o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) svih pasa na području Općine Gola u 2020. godini,
 23. Donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gola u 2019. godini,
 24. Donošenje Plana razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2020. Godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
 25. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gola za razdoblje od 2020. do 2023. godine,
 26. Razmatranje ponude za kupnju poslovnog udjela tvrtke Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. u društvu Drava Kom d.o.o.,
 27. Razmatranje prijedloga Skupštine Trgovačkog društva Glas Podravine d.o.o. za prodaju zgrade Glasa Podravine d.o.o.,
 28. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 29. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je ovaj prijedlog Proračuna već razmatran na 41. sjednici održanoj 27. studenoga 2019. godine.  Pojašnjava da su ukupno prihodi i primici  planirani u iznosu 21.837.125,00  kuna, a u istom su iznosu planirani i ukupno rashodi i izdaci, te pojašnjava određene stavke u Proračunu i Planu razvojnih programa za 2020. godinu.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu.

Općinski načelnik dodaje kako ostvarenje Proračuna ovisi o sredstvima koja planiramo realizirati i povući iz drugih izvora. Sreća je da smo ključne stvari već napravili, iako nam i za osnovno funkcioniranje i financijsku održivost trebaju znatna sredstva, i do 10 mil. kuna. Predlaže da se povećaju sredstva za VZO Gola na 400.000,00 kuna što su vatrogasci tražili na sastanku prije par dana, jer prema njihovim procjenama 300.000,00 kuna im neće biti dovoljno  za podmirenje svih potreba. S obzirom da nam je vatrogasna djelatnost izuzetno važna,  načelnik predlaže da se planiranih 300.000,00 kuna povisi na 400.000,00 kuna i to na način da se 40.000,00 kuna skine sa sredstava planiranih za političke stranke i 60.000,00 kuna sa sredstava planiranih za udruge. Dodaje da bi u proljeće vatrogascima trebao stići i kamion iz robnih rezervi, što je obećao ministar Horvat. Inače, vatrogasci  bi se i sami trebali malo više angažirati po pitanju apliciranja na određene fondove. Odobreno im  je i pola  prostora skladišta u Goli za što će im Općina Gola dati  pravo građenja, ali se moraju i sami potruditi oko izrade projektne dokumentacije i ostale papirologije.

Ivica Pavlović pita planiraju li vatrogasci nešto kupovati ili su im to sredstva o samo za tekuće poslovanje.

Marijan Vedriš pojašnjava da za VZO i pet DVD-a  treba dosta sredstava samo za „hladni pogon“,   jer moraju ispoštovati sve zakonske uvjete. Stožerno društvo mora biti opremljeno kao profesionalci i treba kupiti dosta opreme koja nedostaje, a  koju po zakonu moraju imati. U Otočki je pri kraju izgradnja spremišta i svake godine se nešto napravi. Osim toga,  moraju  registrirati sva vozila i obaviti liječničke preglede, a sada se mora razmisliti i kamo spremiti ovo vozilo koje će doći i za koje navodno registracija dođe oko 35.000,00 kuna.

Krešimir Premec dodaje da je VZO dobila sredstva od Hrvatske vatrogasne zajednice i za to će kupiti termo kameru.

S obzirom da se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik daje na glasovanje prijedlog općinskog načelnika da se poveća stavka za „Vatrogasnu zajednicu“  na 400,000,00 kuna, a da se skine 40.000,00 kuna sa pozicije „Rad političkih stranaka“  i 60.000,00 kuna sa pozicije za udruge (20.000,00 kuna „Kultura“, 20.000,00 kuna „Sport i rekreacija“ i 20.000,00 kuna „Ostale udruge, zajednice i društva“).

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) prihvaća amandman općinskog načelnika, stoga  predsjednik daje na glasovanje  prijedlog Proračuna Općine Gola za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (8  glasova „za“) donosi

 

PRORAČUN OPĆINE GOLA ZA 2020. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU.

 

Proračun se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 2.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2020. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojasnila je da se ovom Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna, upravljanje prihodima i primicima, stavljanje na raspolaganje sredstava korisnicima Proračuna i druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Budući se nitko nije javio za raspravu  predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2020. godinu.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 3.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da se ovaj Program, kao i svi koji slijede, usklađuje s Proračunom Općine Gola za 2020. godinu, a Programima se zapravo razrađuju po područjima stavke koje su već prihvaćene u Proračunu.

s tim  sigurno nećemo biti u gubitku.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola za 2020. godinu.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 4.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 5.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

na području Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

 

Točka 6.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 7.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PLAN

javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2020 godini

 

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 8.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u kulturi

na području Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 9.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 10.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa

na području Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 11.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

o namjenskom korištenju sredstava naknade

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada  

na području Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 12.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica

na području Općine Gola u 2020. godini.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 13.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti

na području  Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 14.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PROGRAM

rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina

na području  Općine Gola u 2020. godini

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 15.

Predsjednik podsjeća da je prijedlogom Odluke o financiranju političkih stranaka za 2020. godinu bilo planirano 60.000,00 kuna,  što je u Proračunu za 2020. godinu smanjeno na 20.000,00 kuna, stoga daje na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, s ukupno odobrenim iznosom od 20.000,00 kuna.

Nakon glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

 

ODLUKU

o financiranju političkih  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola

 iz Proračuna Općine Gola za 2020. godinu.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 16.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o raspoređivanju redovitih godišnjih  sredstava za rad političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola u 2020. godini.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 17.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gola za 2020. godinu.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovim Godišnjim planom određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, provedbene mjere, detaljna analiza stanja upravljanja imovinom i popis sve imovine u vlasništvu Općine Gola  po kategorijama, od komunalne infrastrukture na dalje.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom

u vlasništvu Općine Gola za 2020. godinu.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 18.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata

na području Općine Gola u 2020. godini.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 19.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta

roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2020. godini.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 20.

Darinka Kuzmić Salajpal predlaže da se i kod ove Odluke, te Odluke o načinu financiranja školske kuhinje OŠ Gola u 2020. godini umetne dodatak da se neće financirati boravak djece u vrtiću niti školska kuhinja za djecu čiji roditelji ili članovi kućanstva imaju nepodmirene obveze prema Općini Gola.

Prijedlog se jednoglasno (8 glasova „za“)  prihvaća.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“)  donosi

 

ODLUKU

o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola

u Dječjem vrtiću Vrapčić, podružnicama Gola i Ždala u 2020. godini.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 21.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2020. godini.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 22.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno ( 8 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) svih pasa

na području Općine Gola u 2020. godini.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 23.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ANALIZU STANJA

sustava zaštite i spašavanja

na području Općine Gola u 2019. godini.

 

Analiza se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 24.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

PLAN RAZVOJA

sustava civilne zaštite na području Općine Gola za 2020. godinu

s trogodišnjim financijskim učincima.

 

Plan razvoja Sustava CZ prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 25.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je predstavničko tijelo obvezno u postupku donošenja proračuna donijeti i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gola koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. S obzirom da smo imali Smjernice za razdoblje od 2016. do 2019. godine, za naredno četverogodišnje razdoblje potrebno  je donijeti Smjernice kojima se definiraju ciljevi, mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, te planski dokumenti koje je potrebno donijeti u tom razdoblju.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gola

za razdoblje od 2020. do 2023. godine.

 

Smjernice se prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 26.

Predsjednik otvara raspravu o ponudi za kupnju poslovnog udjela tvrtke Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. u Društvu Drava Kom d.o.o.

Marijan Vedriš pojašnjava kako je pred godinu dana bilo dogovoreno da Piškornica uđe na godinu dana u novoosnovanu tvrtku DRAVA KOM d.o.o. dok se ta nova tvrtka ne pokrene i

 

 

Točka 27.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Skupštine Trgovačkog društva Glas Podravine d.o.o. za prodaju zgrade Glasa Podravine d.o.o.

 

 

Točka 28.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik podsjeća da je na prijašnjim sjednicama redovno izvještavao vijećnike kako bi stalno bili u tijeku i upoznati sa svim  aktivnostima u Općini Gola.

 

S ovim se završava izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

 

 

Točka 29.

Potpredsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

 

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, potpredsjednik  je svima poželio svako dobro u Novoj 2020. godini, te pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 16,15  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                    

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat