Zapisnik sa 42. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K 
od  26. listopada 2016. godine,
sa 42. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,

održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/10, URBROJ: 2137/06-16-1, od  20. listopada 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik ,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je  zapisnik sa 41. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 41. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu, za razdoblje od 1. do 30. rujna 2016. godine,
 2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe  (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na području Općine Gola u zimskom periodu 2016./2017.,
 3. Razmatranje zamolbe stanara stambene zgrade u ulici V. Nazora 78a u Ždali, za obnovu zgrade,
 4. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 5. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila da sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu u mjesecu rujnu nisu korištena, kao što je vidljivo i iz priloženog Izvješća, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2016. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. rujna 2016. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Točka 2.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na području Općine Gola u zimskom periodu 2016./2017. godine.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Gola dana 26. rujna 2016. godine poslan poziv za dostavu ponuda za obavljanje navedene djelatnosti na tri ponuditelja: PIŠKORNICA Sanacijsko odlagalište d.o.o. Koprivnički Ivanec, Zorko-trans Drnje i ZIP d.o.o. Drnje. Dodaje da je tvrtku PRIZMA VV d.o.o. preuzela PIŠKORNICA sa svim zaposlenicima i opremom i sada posluju unutar te tvrtke, stoga je njima i poslan poziv. Unutar roka za dostavu ponuda u Općinu Gola javio se Zorko-trans  Drnje i obavijestio kako nije u mogućnosti dostaviti ponudu zbog velikog obima posla, te je stigla jedna ponuda, tvrtke PIŠKORNICA Sanacijsko odlagalište d.o.o. Nakon otvaranja ponude i pregleda dokumentacije Povjerenstvo je zaključilo da je dostavljena sva potrebna dokumentacija, stoga je ponuda pravovaljana, a cijene usluga čišćenja snijega po satu su slijedeće:

– kombiniranim radnim strojem bez posipanja soli -425,00 kn/sat,

– kamionom bez posipanja soli – 450,00 kn/sat,

– kamionom sa posipanjem soli – 450,00 kn/sat,

– traktorom bez posipanja soli – 425,00 kn/sat.

Cijena bi se korigirala samo u slučaju povećanja cijene goriva za 5%, a ukoliko bi se išlo sa posipanjem soli, Općina bi trebala nabaviti sol. Ukoliko se ponuda prihvati, čišćenje snijega na terenu bi opet obavljali kooperanti kao i proteklih godina, gospodin Ivančan i Bogadi, koji su to načelno prihvatili i već imaju uhodan sistem funkcioniranja sa gospodinom Vlahom.

Općinski načelnik dodaje kako je potražnja za ovom službom velika na nivou cijele Županije, a mi smo specifični radi dislociranosti i imamo puno dionica. Ovaj sustav s kooperantima sa našeg područja vrlo dobro funkcionira i misli da ga ne bi trebalo mijenjati, a i nemamo drugog izbora.

Predsjednik se slaže da nemamo previše mogućnosti niti izbora, a smatra da je i cijena prihvatljiva, stoga predlaže prihvaćanje ponude tvrtke PIŠKORNICA d.o.o. i daje prijedlog na glasovanje.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (10 glasova „za“)  donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude
za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe
(čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama)
na području Općine Gola u zimskom periodu 2016./2017.

Odluka se prilaže  ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Točka 3.

Općinski načelnik pojašnjava da već duže vrijeme traje prepiska i razgovori u vezi obnove stambene zgrade u ulici V. Nazora 78a u Ždali, a sada su se stanari obratili i Općinskom vijeću, stoga predlaže da se Vijeće očituje o tome.  Dodaje kako je u toj zgradi šest stanova, od čega dva u vlasništvu Hrvatskih šuma, dva u vlasništvu Općine Gola i dva privatna (Tropp i Zabnjan).  Općinski stanovi su u najmu za što najmoprimci Općini plaćaju određeni iznos mjesečne najamnine i Općina je dužna brinuti se i o održavanju zgrade, ali samo u postotku vlasništva, stoga predlaže da se odobri sudjelovanje u troškovima održavanja, ali kao što je naveo u samo u suvlasničkom dijelu, sukladno površini. Najjednostavnije bi bilo da Šumarija bude nositelj investicije i da mi refundiramo svoj dio, ali se prethodno mora provesti postupak prikupljanja ponuda i potpisati suvlasnički ugovor, te zajednički odabrati izvoditelja radova i onda se može ići u radove, s tim da svatko plaća za svoj dio, a zamjenik može prethodno obaviti i razgovor sa stanarima

Stanislav Saboliček primjećuje da je Marko Horvat olako prihvatio razgovarati sa stanarima u vezi obnove zgrade u Ždali, a u Gotalovu su već duže vremena zakinuti za društveni dom,  jer se stalno obećava, ali se ništa nije napravilo, stoga zahtijeva da se u proračun za iduću godinu stavi društveni dom u Gotalovu.

Marko Horvat dodaje da se nije sam ponudio, već je pristao razgovarati sa stanarima ako ga za to ovlasti općinski načelnik. Napominje da se ostali vijećnici nikada nisu tako ponašali prema Gotalovu, jer su uvijek bili suglasni kada je trebalo dignuti ruku za određene projekte u Gotalovu.

Stanislav Saboliček  podsjeća kako ovo nije prvi put da traži obnovu doma u Gotalovu i ponavlja da inzistira da se to stavi u plan za iduću godinu.

Općinski načelnik misli da se najprije moraju ispraviti netočni navodi da se u društvenom domu u Gotalovu ništa nije napravilo. Riješeno je centralno grijanje i stolarija, a uloženo je i u prostor koji koriste nogometaši i nije istina da se ništa nije ulagalo.  Misli da solidarnosti treba biti, te podsjeća da ne bi bilo ni mrtvačnice u Gotalovu da to nisu podržali i vijećnici iz ostalih mjesta, jer svaka sredina ima svoje potrebe i probleme, ali treba strpljenja i sve će doći na red. Sigurno je da sve domove treba riješiti,  pa tako i dom u Gotalovu, ali o tome treba raspravljati kada to bude tema, odnosno prilikom rasprave o proračunu, a sada treba razgovarati o onome što je predmet dnevnog reda.  Predlaže da se stanarima odgovori kako je Općina Gola voljna osigurati sredstva za obnovu zgrade, ali na navedeni način, da se prikupe ponude i potpiše zajednički ugovor o sufinanciranju troškova sukladno površini vlasništva u zgradi.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu,  a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) zaključuje da će se suvlasnicima stambene zgrade u ulici V. Nazora 78a u Ždali odgovoriti da je Općina Gola voljna osigurati sredstva za  obnovu zgrade, uz uvjet da se prikupe ponude i zajednički odabere izvoditelj radova, te da se potpiše suvlasnički ugovor o zajedničkom sudjelovanju u troškovima obnove, sukladno površini i da se predloži da Hrvatske šume budu nositelj radova.

Točka 4.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, od prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da je u proteklom periodu na području Općine održano nekoliko vrlo zanimljivih društvenih događanja.

Konjogojska udruga Prekodravlje organizirala je prikaz konjskog oranja, a vezano uz to iduće godine kod nas je planirano održavanje 17. Županijskog natjecanja u oranju.

U galeriji u staroj školi bila je izložba slika udruge slikara iz mađarskog grada Letenye, koji su bili jako zadovoljni prilikom otvorenja izložbe, a time je otvoren prostor i za daljnju suradnju i za razvoj dobrih međususjedskih odnosa. Ako je netko zainteresiran još uvijek može pogledati izložbu jer su slike još uvijek u galeriji.

U Ždali je obilježena 40. obljetnica Udruge žena Hrvatsko srce Ždala i to je bio jedan od najjačih društvenih događaja u zadnje vrijeme na našem području . Tom prigodom bila je i promocija knjige Prekodravke autorice Žuže Zabjan, koju će dobiti i svi vijećnici.

Za 16. ili 17. prosinca planira se izložba starih razglednica gospodina Zvonimira Ištvana u našoj galeriji, a to bi bila prigoda i za naš božićni domjenak.

Također se planira i promocija knjige dr. Salajpal „Život crkve u Prekodravlju“ čija je promocija bila u Gotalovu, a planira se i u Goli i u Ždali.

Nakon provedenog natječaja za stipendije prijavilo se 38 kandidata, ali je s tim ogroman posao i ugovori se još nisu zaključivali,  jer se moraju regulirati stari obveznici i  dužnici,  a s ljudima je jako teško, s obzirom da svi traže samo svoja prava, a obveza se nitko ne pridržava.

Pročistač je praktički gotov i slijede priključci na kanalizaciju, a iduće godine bi se trebale nastaviti dionice u Dravskoj i ulici Petra Preradovića.

Za dječji vrtić je dobivena uporabna dozvola i danas je održan radni sastanak s ravnateljicom i pedagoginjom, te  slijedi županijska komisija i jaslice bi od nove godine trebale početi raditi, za grupu od 1do 3 godine.

Dobra stvar je što se otvara dosta novih natječaja, te se načelnik nada da ćemo uspjeti povući određena sredstva, iako su u Općini ostale samo tri djelatnice koje su sada izložene i dodatnom poslu, jer je pročelnica na „časnom zadatku“ na čuvanju trudnoće, stoga joj želimo svako dobro.

Nada se kao i uvijek, da ćemo sve planirano uspjeti privesti kraju, jer u zajedništvu se može sve uspjeti.

S  ovim je zaključeno izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, koje se prima na znanje.

Točka 5.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Marko Horvat prenosi nazočnima da je s novim ministrom poljoprivrede razgovarao o problemima vezanim uz štete od divljih svinja na našem području, te mu je ministar dao određene naputke s kojima bi se službeno trebali obratiti ministarstvu. Evidentno je da je prirast divlje svinje na ovom području povećan i tri puta, jer je iskorijenjena svinjska kuga od koje je ugibala prasad, a i nema prirodnih neprijatelja kao što su vuk ili čagalj, te su bile blage zime, uz to još i žica na granici s Mađarskom koja sprečava migraciju. Trebalo bi predložiti da divlja svinja bude sporedna vrsta u lovištu, a da glavne vrste ostanu jelen i srna, te tražiti da se uvede redukcijski odstrel i odobri se lov noću sa reflektorima i da se lovostaj vrati na staro kao je bilo i prije, znači do 1. svibnja, a ne do 1. srpnja kako je sada. Dodaje da je o tome razgovarao i s određenim osobama iz Hrvatskih šuma, te su i oni suglasni s ovim prijedlozima, a razgovarat će i s lovcima.

Marijan Lukčin misli da je ovo problem na području cijele naše Općine, stoga predlaže da se

ove preporuke traže za cijelu Općinu Gola.

Stanislav Saboliček navodi kako su njegove dvije parcele napale divlje svinje i napravile ogromnu štetu, a da ne spominje štetu u šibicima, koji su naša „Podravska Amazona“, stoga se slaže da se zahtjev napravi za područje čitave Općine,  jer nije problem samo na području Šumarije Repaš.

Milan Foruglaš pojašnjava da ostalim lovištima upravlja Županija, na način da su podijeljena na lovne jedinice koje su dodijeljene pojedinom lovačkim društvima.

Jasna Čimin-Sinjeri podsjeća da su poslani dopisi sa 40. sjednice Općinskog vijeća i u Ministarstvo i Županiji i Hrvatskim šumama u svezi ove problematike i nitko se nije očitovao, osim što smo primili  nekoliko naputaka od Županije, vezano uz obvezu donošenja Plana zaštite divljači, koji bi temeljem Zakona o lovstvu trebale imati sve jedinice lokalne samouprave, a u kojem bi se regulirao način rješavanja problema prekobrojnog broja divljači i divljači izvan lovišta i u naseljenim mjestima.

Općinski načelnik slaže se da ćemo morati napraviti i ovu studiju, ali istovremeno bi trebali rješavati problem i ovim žurnim načinom,  da se s ove sjednice uputi dopis Ministarstvu poljoprivrede.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a nakon glasovanja jednoglasno je zaključeno da se s ove sjednice Općinskog vijeća uputi dopis Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrija, sa navodima i prijedlozima zamjenika Općinskog načelnika, Marka Horvata, u svezi problematike sve većeg broja  divljih svinja na području Općine Gola.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,00  sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš