ZAPISNIK SA 42. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  11. prosinca 2019. godine,
 sa 42. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/13, URBROJ: 2137/06-19-1, od  6. prosinca  2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Alen Kičinbaći, član,
 6. Helena Salaj, članica.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, član (neopravdano),
 2. Tatjana Blažeković, članica (opravdamno),
 3. Ivica Rac, član (opravdano),
 4. Marko Bogadi (neopravdano),
 5. Ivica Pavlović (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Hrvoje Matić, ravnatelj Osnovne škole Gola (prisutan pod 1. točkom dnevnog reda),
 4. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik od 41.  sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (6 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 41.  sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje molbe Osnovne škole Gola za financiranje pola radnog vremena voditelja računovodstva iz Proračuna Općine Gola,
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu,
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2019. godini,
 4. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2019. godini,
 5. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2019. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2019. godini,
 7. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2019. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2019. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2019. godine,
 10. Donošenje Programa o izmjenama Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2019. godini,
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Vrapčić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za 2019. godinu,
 13. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 14. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (6 glasova „za“) usvojen.

  

Točka 2.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš: Ovim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi planirani su u iznosu 11.019.648,29 kuna, a ukupni rashodi u iznosu 14.434.255,13 kuna s prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu 3.414.606,84 kune. Smanjeni su i prihodi i rashodi  iz razloga što se ove godine neće realizirati projekt sanacije odlagališta Hintov, kao ni neki drugi planirani  projekti. Povećani su prihodi od poreza za milijun kuna i prihodi po posebnim propisima, a smanjeni su prihodi od imovine, odnosno rente, te pomoći iz proračuna. Povećani su rashodi za zaposlene radi zapošljavanja gerontodomaćica, te su znatno povećani rashodi za socijalnu skrb radi odobrenja  pomoći mladim obiteljima. Povećani su i izdaci za predškolski odgoj, osnovno obrazovanje i za vatrogasnu zajednicu. Navedene su stavke kod kojih je došlo do većih odstupanja i to bi sada trebali biti realni iznosi prihoda i rashoda.

Općinski načelnik dodaje da je sve jasno prikazano i sada se zapravo vidi koliko Proračun ovisi o projektima, odnosno o  priljevu sredstava za određene projekte iz drugih izvora. Iz našeg Proračuna vidi se da ulažemo u ljude i brinemo o svim uzrastima, što je dobar i ispravan put, ali smo digli visoki standard što iziskuje i znatna sredstva.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje Izmjene i dopune Proračuna Općine Gola za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu na glasovanje, nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2019. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU.

Izmjene i dopune prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2019. godini.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je ovim Programom usklađen osnovni Program s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, kao i ostali Programi koji slijede, a kod kojih je došlo do promjena vezano uz Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture  na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

Program o izmjenama Programa

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2019. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

Program o izmjenama Programa

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2019. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Točka 5.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

Plan o izmjeni Plana

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2019. godini.

 Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 6.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

Program o izmjeni Programa

javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

na području Općine Gola u 2019. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 7.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

Program o izmjeni Programa

javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2019. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Točka 8.

 Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

Program o izmjeni Programa

utoška sredstava šumskog doprinosa

na području Općine Gola u 2019. godini.

 Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 9.

Nakon što je općinski načelnik izvijestio da sredstva Proračunske zalihe u mjesecu studenom 2019. godine nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje  Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (6 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 30. studenoga 2019. godine.

 Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Dovršeno u 17,00 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

   ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA:                        

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                Marko Horvat