Zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  30. listopada 2019. godine,

 sa 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/11, URBROJ: 2137/06-19-1, od  25. listopada 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, član (neopravdano),
 2. Marko Bogadi (neopravdano),
 3. Ivica Pavlović (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik od 39.  sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 39.  sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 30. rujna 2019. godine,
 2. Donošenje Plana djelovanja Općine Gola u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
 3. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području općine Gola,
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Aneks Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrapčić,
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrapčić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa provođenja i Provedbenog plana obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2020. godini,
 8. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 9. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Nakon što je općinski načelnik izvijestio da  sredstva  Proračunske zalihe u rujnu  2019. nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 30. rujna 2019. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.  

Točka 3.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda prestao važiti Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, pa se sukladno članku 14. stavku 1. Zakona  mora imenovati Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda koje zapravo zamjenjuje dosadašnje Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, stoga su i predloženi isti članovi ovog novog Povjerenstva.

Marijan Lukčin predlaže Tatjanu Blažeković iz Otočke za člana umjesto Marka Bogadi,  jer  se on do sada nije odzivao na sjednice niti je sudjelovao u radu Povjerenstva.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) prihvaća prijedlog Marijana Lukčina.

Budući  nije bilo drugih prijedloga,  predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Gola u sastavu: Marijan Lukčin za predsjednika, te Krešimir Premec, Ivica Pavlović, Tatjana Blažeković i Marko Horvat za članove.

Nakon  glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Dovršeno u 16,30 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

ZAPISNIČAR:

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat