Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od 13. rujna 2017. godine,

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 14,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/11, URBROJ: 2137/06-17-1, od 8. rujna 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (kasni 15 minuta),
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, član,

Nije prisutan član Općinskog vijeća

 1. Mario Bogadi (opravdano)

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Kristina Stolnik, predstavnica tvrtke Bioquanta d.o.o. Koprivnica (pod 1. točkom)
 4. Tomislav Jurendić, dr.sc., predstavnik tvrtke Bioquanta d.o.o. Koprivnica (pod 1. točkom),
 5. Sonja Markić, novinarka Podravskog lista (pod 1. točkom),
 6. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 7. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 8. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 14,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin i pozdravio prisutne. (Predsjednik je najavio kašnjenje na sjednicu.)

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga potpredsjednik daje na glasovanje slijedeći

D  N  E  V  N  I  R  E  D:

 1. Informacija o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje 2017. . 2020. godine i rasprava o tome s predstavnicima tvrtke Bioquanta d.o.o. Koprivnica (utvrđivanje lokalnih potreba, programa, projekata i dr.),
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2017./2018.,
 3. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola,
 4. Razmatranje prijedloga Općine Đelekovec za umanjenje troškova prehrane djece u VRAPČIĆ dječjem vrtiću Drnje, za vrijeme kada dijete ne boravi u dječjem vrtiću,
 5. Razmatranje Zamolbe učitelja Ive Suša za posredovanje kod osnivača u svezi Rješenja ravnatelja o zaduženju za izbornu nastavu informatike u šk.g. 2017./2018.,
 6. Izvješće o stanju sigurnosti tijekom kolovoza 2017. godine,
 7. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Potpredsjednik još jednom pozdravlja predstavnike tvrtke Bioquanta i zahvaljuje što su se odazvali pozivu na ovu sjednicu, kako bi nazočne upoznali s izradom PUR-a i pojasnili određene nejasnoće. Poziva općinskog načelnika za uvodnu riječ.

Općinski načelnik naglašava važnost PUR-a kao temeljnog dokumenta u kojem bi trebali prikupiti sve naše planirane projekte za razdoblje 2017. do 2020. godine, jer je naš model da sve projekte kandidiramo, a preduvjet za to je da budu upisani u PUR, stoga poziva vijećnike da pažljivo tome pristupe i da se dobro razmisli kako nam nešto ne bi promaknulo. Određene informacije već su prikupljene putem anketnih upitnika, a svaki vijećnik najbolje poznaje situaciju i potrebe svoje sredine, stoga još jednom poziva da se svi aktivno uključe, kako bi na kraju dobili kvalitetan dokument koji će nam biti temelj za kandidiranje naših projekata. Još jednom pozdravlja predstavnike tvrtke Bioquanta, s kojima smo ugovorili izradu PUR-a, te predlaže da nas upute što nam je dalje činiti kako bi sve kvalitetno odradili.

Tomislav Jurendić sve pozdravlja i zahvaljuje što ima mogućnost predstaviti se. Vjeruje da većina zna što je PUR – Program ukupnog razvoja Općine, jer na stranicama Općine Gola imate nešto slično, ali se taj dokument nije mogao primijeniti prilikom apliciranja na natječaj za asfaltiranje općinskih cesta. To je dokument koji također mora biti izrađen po svim pravilima kako bi i sam dokument bio prihvatljiv za kandidiranje. PUR se radi u svrhu planiranja kontrole razvitka Općine Gola, a svi projekti koji se uvrste moraju se službeno i formalno potvrditi od strane Općine Gola da bi se kasnije mogli isfinancirati iz određenih fondova. Trenutno se radi na analizi postojećeg stanja, a analiziraju se svi aspekti koji dotiču život u jednoj jedinici lokalne samouprave. Pristupilo se i ispunjavanju anketnih upitnika iz kojih bi se trebale dobiti informacije o vašim ciljevima i projektima koje planirate u tom razdoblju, te vidjeti iz kojih se fondova određeni projekt može financirati. Projekti se moraju definirati na ozbiljan način, jer izmjena takvog dokumenta nije jednostavna. Osim toga sve mora biti usklađeno sa Županijskom razvojnom strategijom i Strategijom razvoja RH. Inače i izrada ovog dokumenta je prijavljena na natječaj za dobivanje sredstava, tako da bi izrada istog za Općinu Gola mogla biti besplatna.

Općinski načelnik zahvaljuje ne preciznom objašnjenju. Predlaže da se sada konkretno odredi što se planira u navedenom razdoblju, a kada bi bar 60% od toga ostvarili bio bi veliki uspjeh. Ponavlja da će nam ovo biti temeljni dokument za kandidiranje projekata bez kojeg se ne bi ni mogli kandidirati.

(Nakon toga dolazi predsjednik, pozdravlja sve nazočne, ispričava se radi kašnjenja i preuzima daljnje vođenje sjednice.)

Predsjednik podsjeća na prijedlog s prošle sjednice Vijeća, koji bi se svakako trebao uvrstiti u PUR. Radi se o sistemu navodnjavanja na mikro razini kao što ima Izrael, a primjenjivo je i za male parcele kakve su većinom kod nas. Misli da je to vrlo važan projekt s obzirom na suše proteklih godina, a s kojim bi se povećala proizvodnja poljoprivrednih kultura i podiglo povrćarstvo i voćarstvo.

Marijan Vedriš ističe važnost nerazvrstanih cesta koje nisu asfaltirane i to bi nam trebao biti prioritet, jer dosta sredstava ulažemo u nerazvrstane ceste na kojima je sve veća mehanizacija i teško ih je održavati pa bi asfaltiranje bilo najbolje rješenje. Problem su imovinski odnosi, koji su riješeni samo na području k.o. Gola, stoga bi se to trebalo rješavati da se ceste mogu kandidirati.

Tomislav Jurendić predlaže da se definiraju sve dionice i onda se mogu staviti u plan, ali je problem ako nije vlasništvo, u tom slučaju ne može se ni prijaviti za kandidiranje, a ne može

biti ni sastavni dio PUR-a.

Općinski načelnik napominje kako je to posao koji će nam iziskivati dodatne troškove, ali se mora odraditi. Imali smo iskustva s dionicama koje smo kandidirali za IPARD, što je bila vrlo složena, teška i dugotrajna procedura upravo radi vlasništva, stoga će se to morati rješavati.

Na pitanje Mihaele Tinodi Kiš, da li moramo ponovo staviti u PUR dionicu u Otočki koju smo već kandidirali, ali nismo dobili nikakav odgovor, Tomislav Jurendić odgovara da će dionica ponovo ići u PUR, a odluka o ovoj kandidaturi trebala bi biti vrlo brzo.

Ivica Rac pita može li se predložiti izgradnja mljekare o kojoj je već bilo dosta govora, te kakvo je stanje sa okrupnjavanjem zemljišta.

Tomislav Jurendić kaže da mljekara može ići ali ne nužno, jer za sada nema financijske konstrukcije niti drugih podataka što će se raditi i slično. Okrupnjavanje zemljišta može se navesti kao cilj.

Općinski načelnik podsjeća da smo lokaciju za mljekaru predvidjeli u PPU Općine Gola i taj smo dio odradili. Održana je i tematska sjednica s Proizvođačkom organizacijom udruge mljekara Drava-Sava, ali ni oni još uvijek nemaju jasno definirane parametre.

Predlaže da se ide s prijedlozima po područjima, te iznosi svoju viziju projekata, uz već spomenuto navodnjavanje koje je za naše područje jako važan projekt, te cestovnu infrastrukturu koja nam je prioritet.

1. TURIZAM

– Marina na rijeci Dravi za 12 vezova kako bi rijeku Dravu doveli u funkciju. U suradnji s Lučkom kapetanijom Osijek radili smo ciljane izmjene i dopune PPU Općine Gola kako bi se u PPU Općine Gola uvrstila lokacija, pa bi trebalo nastaviti aktivnosti.

– Prenamjena starog župnog dvora u Goli u posjetiteljsko-ekološki centar (1,5-2 mil.kuna). Imamo idejnu dokumentaciju, a projekt je za prekograničnu suradnju u koji bi se uključila i PORA. Do sada smo sredstvima Ministarstva kulture uspjeli sanirati krovište.

– Biciklističke staze

Predsjednik pojašnjava da su predložene dionice koje su većinom asfaltirane (oko 1 km nije asfaltiran), a trebali bi napraviti odmorišta i nekakve punionice, stanice za zamjenu i sl. – vrijednost je oko 500.000,00 kuna.

-Prenamjena bivše karaule u Ždali

Predsjednik pojašnjava da je tu vizija turističkog kampa uz ribolov na Čambini, odnosno škola u prirodi i sadržaji za mlade, a vrijednost je oko 2 mil. kuna.

Ivica Pavlović misli da bi veliki pokretač turizma bili izvori termalne vode za koje se priča da ih ima na našem području, a ima i logike, stoga pita može li se to uvrstiti u PUR.

Općinski načelnik drži da je pitanje na mjestu, jer ima par tih lokacija, ali se o tome već raspravljalo, bilo je i zainteresiranih koji su došli, vidjeli, ispitali i otišli, stoga ako se ne nađe investitor od toga nikakve koristi, ali ako je moguće bilo bi dobro staviti istraživanje u PUR.

Tomislav Jurendić misli da se to može staviti u nekom budućem razdoblju jer nije vjerojatno u iduće tri godine, dok se ne izvidi određena istraživačka faza.

Tatjana Blažeković pita dolaze li u obzir projekti vezani za seljački turizam, ljekovito bilje i slično.

Tomislav Jurendić pojašnjava da se ne može staviti u PUR nešto gdje bi nositelj bio privatni, ali ako bi Općina radila neki projekt koji bi bio u funkciji toga moglo bi ići.

2. ZAŠTITA OKOLIŠA

Općinski načelnik navodi da nam je tu ključni i prioritetni projekt sanacija odlagališta Hintov, na kojem radimo već godinama i imamo određenu dokumentaciju, ali nikako da riješimo pitanje vlasništva s Ministarstvom državne imovine. Konačno smo na pravom putu, ali je sve to vrlo složen i dugotrajan proces. Vrijednost projekta je cca 3 mil. kuna.

Drugi važan projekt je izgradnja reciklažnog dvorišta vrijednosti oko 1,5 mil. kuna.

U tom dijelu načelnik navodi i projekt izmuljivanja Ješkova, koji je malo preambiciozan, ali bi ga trebalo spomenuti u PUR-u. Sačuvalo bi se jezero od propadanja i dobili bi vrijedan turistički potencijal, iako je vrijednost takvog projekta jako velika.

Tomislav Jurendić navodi kako se takvi projekti jako potiču iz EU fondova, a i on osobno sudjeluje na jednom projektu s Institutom Hrvoje Požar, što je nešto novo i inovativno.

Predsjednik dodaje da je i Čambina na tom putu, ali se moraju vidjeti imovinski odnosi, jer je to vodno javno dobro s kojim raspolažu Hrvatske šume.

Općinski načelnik navodi i Hintov, kojem bi isto trebalo čišćenje i izmuljivanje.

Ivica Rac pita može li se uklopiti i ribička graba u Novački, odnosno spajanje 2 grabe i u to uklopiti i nekakav objekt.

Na pitanje Krešimira Premca ide li u PUR i vatrogastvo, nabava opreme i vozila, Tomislav Jurendić odgovara da to ne ide.

Predsjednik dodaje da postoje natječaji na koji se mogu javiti i DVD-i, ali se odnose na infrastrukturu.

3.INFRASTRUKTURA

Općinski načelnik navodi projekt kanalizacije – dionica u Dravskoj ulici u Goli, a Tomislav Jurendić dodaje da je to prihvatljivo i može se kandidirati.

Predsjednik predlaže da se razmotri i mogućnost dovršetka uređenja i opemanja društvenog doma u Ždali, pješačke staze kroz centar do groblja i uređenja jedne etno-kuće u Ždali. Tu je i uređenje staza na groblju, parkirališta i ograde.

Ivica Rac dodaje da su tu pješačke staze u Goli i u drugim ulicama, a isto tako i sva groblja.

Tatjana Blažeković pita idu li tu i projekti obrane od tuče, poplava, da se dograde nasipi i slično i telekomunikacijski promet, jer je slaba pokrivenost signalom.

Tomislav Jurendić odgovara da to ne bi išlo.

Alen Kičinbaći pita za uređenje parkova, šetnica i dječjih igrališta, te sadnju stabala po ulicama, a Tomislav Jurendić odgovara da je sve to prihvatljivo.

Predsjednik dodaje kako je to primjenjivo za cijelu Općinu (društveni domovi, pješačke staze, groblja, parkovi, dječja igrališta).

Ivica Pavlović misli da bi bilo dobro planirati biciklističke staze prema područnim školama u Otočki i Novački, radi djece koja biciklima idu u školu.

Tomislav Jurendić objašnjava da se točno moraju definirati dionice s duljinom i procjenom troškova, a to mogu biti i manji projekti.

Marijan Vedriš navodi da su dječja igrališta uglavnom u vlasništvu škole i na Školskom odboru se planiralo njihovo uređenje.

Ivica Rac pita kakva je situacija s obnovljivim izvorima energije.

Tomislav Jurendić navodi da tu ima puno mogućnosti ovisno o tome tko je nositelj, jer sredstava ima, a nema puno takvih projekata.

Općinski načelnik tu navodi zgradu stare škole koja je nekad obnovljena sredstvima Ministarstva kulture. Trebalo bi je obnoviti, urediti fasadu i stolariju.

Tomislav Jurendić kaže da bi sredinom 11. mjeseca trebao bi ići natječaj Ministarstva graditeljstva za energetsku obnovu (fasade, prozori, ventilacija, izolacija i dr.). Do tada bi trebali ishoditi potvrdu na glavni projekt s troškovnikom, odnosno doći do točke da se može graditi.

Predsjednik navodi i dvije zgrade u Ždali, društveni dom i zgrada u kojoj su društvene prostorije. Tu bi trebala fasada, obnova krovišta i uređenje iznutra, a u obzir dolaze svi domovi samo mora biti čisto vlasništvo.

Tatjana Blažeković spominje vatrogasno spremište u Otočki, gdje bi se na gornjem dijelu trebale planirati prostorije za udruge.

Predsjednik predlaže da se planira i obnova ulične rasvjete na nivou cijele Općine.

Na pitanje Ivice Rac može li se planirati i otkup zemljišta, Tomislav Jurendić odgovara da na to u ovom trenutku ne može odgovoriti, ali misli da ne bi išlo.

Predsjednik pita bi li postojala mogućnost prenamjene stare karaule u Ždali, koja je državno vlasništvo, u starački dom i da to bude ispostava nekog županijskog doma.

Tomislav Jurendić pojašnjava da se starački domovi jako potiču, ali u privatnom vlasništvu, znači ako bi Općina Gola išla u takav projekt trebalo bi iznaći model da ga preuzme neka udruga ili slično.

Marijan Vedriš pita ulazi li u obzir obnova sakralnih objekata.

Tomislav Jurendić kaže da su sakralni objekti izostavljeni iz programa EU s obzirom da su to većinom zaštićeni objekti pod Ministarstvom kulture, ali će se moći javiti za energetsku obnovu oni koji imaju društvenu svrhu, a u vlasništvu su vjerskih zajednica. Napominje kako bi ono što se navede u PUR-u Općina Gola trebala preuzeti kao obvezu. Misli da je u tom planiranju jako važno biti realan i da se ne spominje npr. 20-ak projekata od kojih je možda 10% realnih i uspije se ostvariti, što bi na kraju značilo da ste bili neuspješni. Osim toga važna je i dinamika provedbe projekta, jer sve mora biti popraćeno i u proračunu, znači da nije bitna samo želja, već i financijska mogućnost praćenja svakog projekta. Predlaže da Općina Gola napravi realnu listu projekata koje planira staviti u PUR za razdoblje do 2020. godine, sa što više podataka o svakom projektu (opis, lokacija, dokumentacija koja postoji, vrijednost, izvori financiranja i dr.). Kod izvora financiranja i oni nude pomoć ukoliko će trebati.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, stoga predsjednik zaključuje raspravu u svezi izrade PUR-a. Zahvaljuje predstavnicima tvrtke Bioquanta na konzultacijama, koji nakon toga napuštaju sjednicu.

Točka 2.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se radi o Odluci koja se standardno donosi svake godine prije početka raspisivanja natječaja za dodjelu učeničke i studentske stipendije. Odluka je usklađena s Pravilnikom, a planirano je 60 novih korisnika. Trebalo bi pojasniti određene nejasnoće koje se javljaju u ovom području, kako bi se moglo postupati kod dodjele novih stipendija (dugovanja prema Općini, ponovno kandidiranje, dobna granica i dr.) .

Milan Foruglaš misli da bi u točki II. trebalo ubaciti i izvanredne učenike i ukinuti dobnu granicu, jer ima i starijih od 26 godina, pa zašto se i njima ne bi omogućilo dobivanje stipendije.

Mihaela Tinodi Kiš predlaže da se jasno odredi što s onima koji imaju dugovanja za prijašnje kredite ili stipendije ili neka druga dugovanja Općini Gola (komunalna naknada, groblje). Prije je dogovor bio da se i takvima odobri stipendija, uz uvjet da počnu vraćati dugove, ali to funkcionira samo kratko vrijeme i to u početku.

Predsjednik misli da dijete nije krivo za dugovanje roditelje, te pita mogu li se ta sredstva direktno usmjeriti na kupnju karte ili slično.

Ivica Rac misli sa bi trebalo pogledati i financijsku situaciju roditelja, jer ako netko stvarno ne može vratiti da se to riješi preko Socijalnog vijeća.

Predsjednik se slaže da bi prije potpisivanja novog ugovora trebalo riješiti stara dugovanja, pa ako treba i preko Socijalnog vijeća.

Marijan Vedriš misli da bi trebalo razgraničiti stipendije od drugih dugovanja, jer se ne stipendira obitelj nego konkretno dijete, učenik ili student .

Predsjednik kaže da Općina svoja dugovanja mora svakako naplatiti, a osim toga kod potpisivanja ugovora jamac je svakom djetetu roditelj i još jedan jamac.

Mihaela Tinodi Kiš dodaje kako se svima ide na ruku, jer se otplata dugovanja dogovora s njima, da vraćaju u ratama kako im odgovara, ali se mnogi ni toga ne drže.

Alen Kičinbaći predlaže da se dobna granica koja je određena za dobivanje stipendije makne, jer ima i starijih koji bi studirali, a Općini bi trebalo biti u interesu da ima stručne ljude koji bi u budućnosti zapošljavali one koji završe srednju školu. Pita da li će biti dovoljno stipendija za 60 novih korisnika.

Općinski načelnik misli da bi nama trebao biti prioritet da se stekne određeno osnovno srednjoškolsko obrazovanje, stoga bi kod odobravanja novih stipendija trebao biti prioritet redovni učenici, pa redovni studenti, a onda izvanredni studenti i to mlađi u prednosti pred starijima.

Alen Kičinbaći ne slaže se da bi učenici trebali imati prednost, jer Županija plaća prijevoz i srednjoškolsko obrazovanje je puno jeftinije od studentskog.

Marijan Lukčin misli da su vanredni studenti većinom zaposleni i imaju primanja, ali bilo bi dobro kad bi imali popis deficitarnih zanimanja i onda bi se takvima trebala dati prednost.

Mihaela Tinodi Kiš dodaje da deficitarna zanimanja stipendira država sa stipendijama koje su veće od naših.

Predsjednik se slaže da je prioritet čovjeku dati nekakvu struku ili zanat, a dalje mogu studirati i uz rad. Osim toga nitko u našoj Županiji nema tako labava pravila što se tiče dobivanja i vraćanja stipendije, jer ju nitko tko u roku završi školovanje ne mora vraćati.

Marijan Vedriš predlaže da se odobri stipendija onima koji su već bili korisnici i iz bilo kojeg razloga raskinuli ugovor, ali uz uvjet da su vratili sva dugovanja po tom prethodnom ugovoru.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, te je utvrđen prijedlog izmjene i dopune Odluke koja je vijećnicima dostavljena s materijalima za sjednicu:

Točka II. glasila bi:

„Stipendije će se odobravati redovnim polaznicima srednjih škola, redovnim i izvanrednim studentima visokih učilišta i fakulteta u Republici Hrvatskoj koji imaju prebivalište na području Općine Gola.

Kriterij prednosti:

1. redovni učenici,

2. redovni studenti,

3. izvanredni studenti (prednost prema životnoj dobi, od mlađih prema starijima).

Kandidatima iz obitelji kod kojih postoji dugovanje prema Općini Gola (komunalna naknada, grobljanska naknada i dr.) neće se odobravati stipendije sve dok se ne podmire sva dugovanja prema Općini Gola, kao ni kandidatima koji su već bili korisnici stipendije ili kredita, sve dok se ne podmire eventualna dugovanja po tim prethodnim ugovorima.

Nakon toga predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Predsjednik predlaže izmjenu Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola, sukladno raspravi pod prethodnom točkom dnevnog reda, da se stipendije mogu odobravati izvanrednim studentima bez obzira na dob, stoga predlaže da se u članku 6. Pravilnika briše rečenica „Gornja granica stipendiranja je do 28 godina starosti“.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola.

Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Predsjednik poziva zamjenika općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Općine Đelekovec za umanjenje troškova prehrane djece u VRAPČIĆ dječjem vrtiću Drnje, za vrijeme kada dijete ne boravi u dječjem vrtiću.

Marijan Vedriš je bio na sastanku s načelnicima općina osnivača i ravnateljicom vrtića, vezano uz zahtjev i odluku Općine Đelekovec o umanjenju troškova za vrijeme kada dijete ne boravi u vrtiću. Inače se smanjuju troškovi nakon najmanje 5 uzastopnih dana nepolaženja vrtića uz opravdani izostanak. Ravnateljica traži očitovanje i svih ostalih općina o prijedlogu Općine Đelekovec, te je navela da bi to dovelo do povećanja posla u vrtiću radi dodatnih evidencija, a što bi iziskivalo i dodatno zapošljavanje. Marijan Vedriš misli da bi se mi trebali ograditi od toga, jer naša Općina plaća sve troškove i kod nas je vrtić za roditelje besplatan.

Ivica Rac misli da se ne bi trebali miješati u prijedloge drugih općina, u ovom slučaju u prijedlog Općine Đelekovec.

Općinski načelnik slaže se da bi trebali ostati suzdržani, stoga predlaže da se tako i odgovori i da vrtić takve stvari rješava na svojim tijelima.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže da se Općinsko vijeće očituje kako je suzdržano po tom pitanju jer smatra da „Vrapčić“ dječji vrtić ima svoja tijela koja bi trebala rješavati ovakve slučajeve.

Prijedlog se jednoglasno (10 glasova „za“) prihvaća.

Točka 5.

Predsjednik poziva za pojašnjenje problematike vezano uz zamolbu učitelja Ive Suša za posredovanje kod osnivača u svezi Rješenja ravnatelja o zaduženju za izbornu nastavu informatike u šk.g. 2017./2018.

Općinski načelnik pojašnjava kako imamo svoje predstavnike i u Školskom odboru koji su upoznati s ovim slučajem, a s obzirom da u Općini Gola radimo sve transparentno, a prof. Suša je poslao zamolbu za posredovanje i na Općinsko vijeće, morali bi se o tome očitovati. Zamolba prof. Suše dostavljena je svim vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu , a vezano uz taj predmet, zaprimili smo 12. 9. 2017. i odgovor ravnatelja OŠ Gola, gosp. Hrvoja Matića, na Zahtjev za zaštitu prava zaprimljen 1.9.2017. godine. Ravnatelj je zamoli da se to pročita na sjednici Općinskog vijeća, stoga općinski načelnik čita ravnateljev odgovor, a nakon toga otvorena je rasprava.

Predsjednik misli da mi s tim ne bi trebali imati ništa, jer je prof. Suša zaposlenik Škole i Županije i sve bi to trebala riješiti struka, a nama je ovo dostavljeno samo na znanje. Osim toga i Marijana Vedriša i Milana Foruglaša je Županija imenovala u Školski odbor.

Milan Foruglaš dodaje kako se i na Školskim odborima dosta bave ovom problematikom, ali kako je i ravnatelj naveo u svojem dopisu, sve se radi po zakonu.

Marijan Vedriš pojašnjava da je dan nakon prošle sjednice Općinskog vijeća u Općini Gola zaprimljena zamolba za posredovanje prof. Suše, a idući dan je bio i Školski odbor na kojem se raspravljalo o toj problematici i tada je on rekao kako Općinsko vijeće nije nadležno ni stručno o tome raspravljati. Ravnatelj se drži Pravilnika i sve je po zakonu, stoga Općinsko vijeće sve to može primiti na znanje, a s tim bi se trebala baviti struka i inspekcije.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže da se prof. Suši odgovori da Općinsko vijeće Općine Gola nije nadležno za rješavanje ove problematike, jer Općina Gola u ovom slučaju nije ni poslodavac ni osnivač, ali da se naglasi kako nam je važno da se sve rješava sukladno zakonskim propisima.

Prijedlog se jednoglasno (10 glasova „za“) prihvaća.

Točka 6.

Jednoglasno i bez rasprave prima se na znanje Izvješće PU Koprivničko-križevačke, Postaje granične policije Koprivnica, o stanju sigurnosti tijekom kolovoza 2017. godine.

Točka 7.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Ivica Rac pita da li je u Općinu dostavljen zapisnik sa sastanka Komisije za upis djece radi naknadnog upisa djece u vrtić u Ždali i u jaslice u Goli.

S obzirom da zapisnik nije dostavljen pojašnjava da je došlo do određenih problema, jer se pokazala potreba za upisom još djece u jasličku skupinu. Primljene su dvije zamolbe koje bi se riješile tako da bi se u jaslice u Goli naknadno upisalo dijete Salaj Andrija, jer se u jaslicama pojavilo jedno slobodno mjesto, a drugo dijete, Bečeuć Tea, koje je navršila tri godine, upisala bi se u Ždali gdje ima slobodnih mjesta. Radi se o još 5-ero djece jasličke skupine čiji su se roditelji naknadno javili, pa je ravnateljica predložila da se razmisli o proširenju jaslica u Goli za još jednu jasličku skupinu.

Marijan Vedriš dodaje kako je u Ždali upisano jedno dijete s dvije godine, što su vidjeli i drugi roditelji, pa je zato došlo do pritiska. U Ždali ima slobodnih mjesta, ali nema jasličke skupine, pa je ravnateljica predložila da se za tu grupu uredi jedna adekvatna prostorija, ali bi to zahtijevalo i dodatno zapošljavanje, jedne odgojiteljice bar na pola radnog vremena.

Općinski načelnik napominje da se uvijek nastojalo iznaći najbolje rješenje za smještaj djece, stoga apelira da se i sada tako postupi. Upis je sada prošao, a ako će biti problem slijedeće godine djeca iz Ždale mogu kandidirati za upis u jaslice u Goli.

Ivica Rac dodaje kako se prema njihovim podacima iduće godine očekuje 20-ero djece za jaslice, a 2019. čak 25-ero, stoga će opet biti problema.

Predsjednik misli da bi ove godine trebalo ostati kako je, a za iduću godinu neka ravnateljica napravi plan i dostavi ga u Općinu do 1.12.2017.

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima i prijedlozima, stoga predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 17,00 sati.

 

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri OPĆINSKOG VIJEĆA:

PREDSJEDNIK: Marko Horvat