Zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  11. srpnja 2016. godine,
sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/07, URBROJ: 2137/06-16-1, od  05. srpnja 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik (dolazi pod 1. točkom dnevnog reda),
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Ivica Rac (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je  zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi potpredsjednik konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga potpredsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2016. godine,
 2. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gola,
 4. Donošenje Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola za 2016. godinu,
 5. Razmatranje aktualne problematike vezane uz predškolski odgoj (pripreme za otvaranje novog objekta vrtića u Goli, zapošljavanje asistenata za djecu s posebnim potrebama i dr.),
 6. Razmatranje Zahtjeva Stanislava Salaja iz Gole, M. P. Miškine 26, za izdavanje potvrde da koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH bez ugovora i da je u mirnom posjedu istoga, za k.č.br. 1071/7 i !071/10 k.o. Gola,
 7. Razmatranje obavijesti poduzeća PRIZMA VV d.o.o. Legrad o prestanku valjanosti dozvole za gospodarenje otpadom,
 8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za davanje u zakup poslovnog prostora skladišta u Goli,
 9. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 10. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1. 

Nakon što je Jasna Čimin-Sinjeri pojasnila da su sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu u mjesecu lipnju  2016. odobrena u ukupnom iznosu 1.007,50  kuna,   Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići“ za pomoć humanitarnoj akciji „Palčić gore“, otvorena je rasprava.

Općinski načelnik podsjeća da su sredstva Proračunske zalihe predviđena za izdatke koji se ne mogu unaprijed planirati i mišljenja je da se ovdje nije pogriješilo, jer su sredstva usmjerena za jednu humanitarnu aktivnost.

(Nakon toga na sjednicu dolazi predsjednik Marijan Vedriš, ispričava se radi kašnjenja i nastavlja voditi sjednicu.)

Budući se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (10 glasova „za“)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2016. godinu
za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2016. godine.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proračunska zaliha 2016.- 6. zakljucak

Točka 2.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da smo prošle godine nakon revizije učinkovitosti raspolaganja nekretninama dobili uvjet da se donese Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama  u vlasništvu Općine Gola, kako bismo imali temelj za postupanje ukoliko dođe do zakupa ili kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gola, jer do sada takvu Odluku usvojenu od strane Općinskog vijeća nismo imali, već se svaki predmet zakupa rješavao pojedinačnom Odlukom. Ovom Odlukom uređuje se nadležnost i postupanje tijela Općine Gola u raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“)   donosi

ODLUKU
o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama
u vlasništvu Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka-raspolaganje nekretninama-Općina Gola 

Točka 3.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se prijedlog ove Odluke temelji na Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,  a Odlukom se uređuje zasnivanje i prestanak zakupa, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, kao i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gola.

Stanislav Saboliček misli da u ovoj Odluci ima dosta nelogičnosti,  jer u članku 4. piše da općinski načelnik upravlja poslovnim prostorima, a ne Općinsko vijeće.  U članku 5. navode se svi poslovi o kojima odlučuje općinski načelnik, pa tako u točki 8. stoji da odlučuje i o povratu uloženih sredstava zakupnika, a nakon svega toga u članku 24. govori se što sve može Općina, a ne načelnik, pa to malo zbunjuje.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se bez znanja i odobrenja Općinskog vijeća ništa ne pokreće niti se odlučuje, ali je nemoguće da baš u svim fazama sudjeluje Općinsko vijeće, stoga su u Odluci  detaljnije razrađene aktivnosti koje može obaviti i općinski načelnik, ali konačnu odluku o svemu donosi Općinsko vijeće.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka-zakup i kupoprodaja

Točka 4.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola za 2016. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je 11. rujna 2013. godine, na 4. sjednici Općinskog vijeća usvojena Revizija Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije, koju je izradila ovlaštena tvrtka ZIRS d.d. Zagreb. Kako se temeljem Zakona o zaštiti od požara Plan zaštite od požara mora usklađivati jednom godišnje,  u suradnji s VZO Gola izvršena je analiza Plana, te su u prijedlogu ove Odluke navedene sve izmjene.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o usklađivanju Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
za Općinu Gola za 2016. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje aktualne problematike vezane uz predškolski odgoj, a nakon toga otvorena je rasprava.

Općinski načelnik izvješćuje  kako se poslovi oko novog vrtića u Goli privode kraju, te se nada da će s početkom nove radne godine taj objekt biti u funkciji, stoga se u zadnje vrijeme na tome dosta intenzivno radi, održano je nekoliko sastanaka s ravnateljicom, a na zadnjem su uz ravnateljicu bile i pedagog i računovođa. Kako se radi o jednom specifičnom objektu, ima puno uvjeta koji se moraju ispuniti u smislu tehnoloških i higijenskih standarda. Oprema ja nabavljena i uskoro predstoji tehnički pregled objekta, a nakon toga izlazi komisija Ureda državne uprave. Zaključeno je da smo u financijskom dijelu pokriveni,  jer su sredstva za početak rada planirana i sada slijedi kadroviranje, a na zadnjem sastanku zaključeno je da bi trebalo zaposliti još jednog odgojitelja, jednog zaposlenika za tehničke stvari i  asistente.  Misli da sve ide svojim tijekom i da ćemo na kraju u Goli imati dva sjajna vrtića i da će sva djeca biti upisana.

Stanislav Saboliček navodi kako je iz priloženih dopisa zaključio da se, osim Vesne Talan koja će biti zaposlena na puno radno vrijeme kao kuharica, moraju zaposliti još dva odgojitelja, dvije spremačice i asistent i pol, što znači da bi trebali zaposliti još šestero novih ljudi. Mi smo još prošle godine u proračunu podignuli sredstva za vrtić koja još nisu iskorištena, ali će do konca godine sigurno biti iskorištena. Moli da se sve to malo pojasni, isto tako i o načinu transporta hrane.

Općinski načelnik pojašnjava da je u konkretnom razgovoru sa predstavnicima vrtića zaključeno  da bi trebalo zaposliti još jednog odgojitelja, jer su sada u Goli tri odgojiteljice, pa bi se jedna izmjestila u novi vrtić i još bi jednu ili jednog trebalo zaposliti. Kuharica će kuhati u punom radnom vremenu, te bi trebao još jedan zaposlenik,  spremač  ili spremačica. Asistente moramo zaposliti sukladno zakonu, za djecu s posebnim potrebama, kojima se mora dati puna pozornost i poštovanje. Što se tiče prijevoza hrane i to će se urediti sukladno propisima,  kako se to radi i drugdje, jer i Dječji vrtić Tratinčica u Koprivnici transportira hranu po svojim objektima.

Stanislav Saboliček pita da li će za to sve biti dovoljno sredstava koja su planirana u proračunu za ovu godinu.

Nakon što mu je Marko Horvat odgovorio da to nije njegov  problem, Stanislav Saboliček traži da se to unese u zapisnik.

Općinski načelnik misli da ga Stanislav Saboliček želi diskreditirati,  jer je uglavnom uvijek protiv svega, a podsjeća ga da nije glasovao niti za proračun.  Što se tiče sredstava koja su planirana u proračunu za vrtić, misli da će biti dovoljna za ovu godinu. Glede stalnih kritika na njegov i na račun Općine, čita nedavno objavljeno izvješće Instituta za javne financije u kojem  se navodi da je Općina Gola jedna od 15 općina koje su objavile proračun za građane, što znači da smo jedna od najtransparentnijih općina u RH.

Marko Horvat misli da je u interesu svih vijećnika da taj novi vrtić što prije profunkcionira, ali moraju biti svjesni da nije baš jednostavno  sve to riješiti i dobiti sve potrebne dozvole.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu u svezi problematike predškolskog odgoja.

Točka 6.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje zahtjeva Stanislava Salaja koji

traži potvrdu da koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH bez ugovora i da je u mirnom posjedu istoga.

Darinka Kuzmić Salajpal objašnjava da se radi o zemljištu u Hintovu  za koje je S. Salaj imao Ugovor o zakupu do 2010. godine, kada su ti ugovori istekli, stoga on traži potvrdu kako bi s Agencijom mogao sklopiti privremeni ugovor o korištenju toga zemljišta do natječaja za zakup. Inače, nedavno je jedna gospođa iz Agencije izjavila da tih natječaja  neće biti tako brzo.

Marijan Lukčin naglašava da je Stanislav Salaj imao ugovor o zakupu za te čestice, i u tome je razlika između njega i nekih drugih koji su tražili potvrde, konkretno Viktoria Bogadi.

Marko Horvat slaže se da je imao ugovor, ali ga više nema.

Predsjednik misli da tu treba biti oprezan, jer ima još takvih koji obrađuju državno zemljište i mogli bi svi tražiti potvrde. Misli da je najbolje da oni to rade i dalje do javnog natječaja,  jer ih nitko neće ometati, a žalosno je da država to ne rješava.

Općinski načelnik pita da li je Općina uopće nadležna za takve stvari, jer ako je ugovor istekao 2010. godine, a on je to poslije uzurpirao, pitanje je bi li Općina to trebala  svjedočiti. Misli da Općina nije ovlaštena identificirati zemljišta u vlasništvu RH niti tko se nalazi u posjedu istih.

Ivica Pasko podsjeća da se Darku Belčiću izdavala takva potvrda, ali kod njega je slučaj da je on vlasnik, a RH mu je zaterečena na toj čestici. Misli da ne bi trebali izdavati takve potvrde i onda nas nitko za to ne može prozivati.

Marko Horvat slaže se da ne bi trebali na takav način zapravo podržavati uzurpaciju.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da Općinsko vijeće može, ali i ne mora izdavati takve potvrde.

Stanislav Saboliček  podsjeća da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća upozorio da će ovakvih zahtjeva biti sve više. Navodi da je Stanislav Salaj priložio zahtjev sa zapisnikom i ugovorima i voljan je retrogradno platiti  zakup za sve one godine koje je naveo da koristi to zemljište, a nije plaćao zakup. Inače svi koji traže i dobiju takve potvrde moraju retrogradno platiti zakup.

Predsjednik podsjeća da Općinsko vijeće do sada nikome nije dalo takvu potvrdu, osim Belčiću i Piceru koji su posebni slučajevi, dok se Viktoriu Bogadi potvrda  nije izdavala, a osim njega moglo bi se uskoro pojaviti još takvih zahtjeva, pa misli da bi trebalo vidjeti kako u drugim općinama postupaju u takvim slučajevima.

Darinka Kuzmić Salajpal navodi da i u drugim općinama, koje imaju i po stotine hektara državnog zemljišta, ima zahtjeva za takve potvrde i ukoliko se one izdaju, zakupac mora retrogradno platiti zakupninu  za sve godine koje je obrađivao zemljište.

Ivica Pasko i dalje misli da se Općina tu ne bi trebala miješati. Misli da je ovima koji obrađuju ta zemljišta najveći  problem što za to ne mogu dobiti poticaj.

Općinski načelnik podsjeća da je mandat ovog Vijeća još nekoliko mjeseci pa je možda bolje suzdržavati se od izdavanja ovakvih potvrda, uz dužno poštovanje prema drugim općinama koje su radi izdavanja kojekakvih potvrda imale probleme i vukle se po medijima.

Zlatko Lovković misli da nije u nadležnosti Općinskog vijeća da odlučuje tko će obrađivati državno zemljište, zato neka se s time bavi Agencija.

Predsjednik predlaže da se Stanislavu Salaju odgovori da je Općinsko vijeće suzdržano glede izdavanja potvrda o korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i do daljnjega ih neće izdavati, jer Općina Gola nije ovlaštena identificirati zemljišta u vlasništvu RH niti tko se nalazi u posjedu tih čestica.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a nakon glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“)  prihvatilo je predsjednikov prijedlog.

Točka 7.

Predsjednik otvara raspravu vezano uz obavijest poduzeća PRIZMA o prestanku valjanosti dozvole za gospodarenje otpadom .

Marko Horvat navodi da je nedavno bio na sastanku o ovoj problematici, gdje se ništa konkretno nije saznalo,  jer zakonski nije sve uređeno, pa ispada da se na ovaj način više ne bi smjelo poslovati, a nema temelja niti za raspisivanje novih natječaja.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da u obavijesti koju nam je dostavio koncesionar PRIZMA VV stoji da im 14. lipnja 2016. prestaje važiti dozvola za gospodarenje otpadom, odnosno više ne mogu odlagati otpad na privremeno općinsko odlagalište Hintov. S obzirom da nam predstoji raspisivanje natječaja za novog koncesionara isti više neće moći odlagati otpad na Hintov, nego na odlagalište koje će si sam odrediti, a to će se odraziti na cijeni sakupljanja otpada. Inače je novost i da je Piškornica preuzela tvrtku PRIZMA VV d.o.o.

Općinski načelnik napominje kako nam i dalje ostaje problem sanacije Hintova, a vrijednost je procijenjena na 2-3 mil. kuna, stoga ćemo i dalje ulagati sve napore da se iduće godine pokrene sanacija. Natječaj za novog koncesionara ćemo morati uskoro pokrenuti i sada će to sigurno biti financijski zahtjevnije, jer se otpad više neće moći odlagati na našem odlagalištu. Što se tiče Piškornice, bivša Vlada ju je proglasila strateškim interesom u vrijednosti 76 mil. eura, a onda je došao novi ministar koji ima drugu viziju, da samo 20% otpada ide na odlagalište, a sve ostalo u reciklažu i sada se zapravo još ništa konkretno ne zna.

Na pitanje Nadice Bobovec o razvrstavanju otpada, Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da u svakom naselju postoje zeleni otoci i građani tamo mogu besplatno odlagati otpad prema vrstama.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, te je zaključeno da će Općinsko vijeće biti obavještavano o svim daljnjim aktivnostima vezano uz navedenu problematiku.

Točka 8.

Darinka Kuzmić Salajpal pojasnila je da je završen javni natječaj za davanje u zakup skladišta u Goli, na koji se javila samo Proizvođačka organizacija mljekara Drava-Sava.  Dostavili su svu potrebnu dokumentaciju i ponudili zakupninu u ukupnom iznosu 1.500,00 kuna mjesečno, odnosno 1.000,00 kuna za skladišni plus 500,00 kuna za  uredski prostor, a početna cijena zakupa bila je utvrđena u iznosu 150,00 kuna mjesečno.

Predsjednik  dodaje da je održan sastanak s predstavnicima Proizvođačke organizacije  na kojem je bilo govora da bi oni ponudili veću cijenu zakupa, jer su sredstva koja su dobili od Ministarstva strogo namjenska za najam, a u tom slučaju su zamolili da im Općina Gola izađe u susret na način da se pomogne njihovoj djelatnosti, da im se uredi prostor ili kupi određena oprema.

Općinski načelnik misli da Općina svakako mora urediti taj prostor,  jer nam je bitno da to skladište zaživi i da ova Organizacija dođe na naše područje, te da sve skupa što prije počne funkcionirati.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže prihvaćanje ponude Proizvođačke organizacije udruge mljekara Drava-Sava za zakup skladišta u Goli, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“)  donosi

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora skladišta u Goli.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, od prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da smo konačno dobili ponudu ovlaštene tvrtke, URBIA Čakovec,  za izradu izmjena i dopuna PPU uređenja Općine Gola i to s vrlo povoljnom cijenom u iznosu 112.500,00 kuna s PDV-om, tako da će končano krenuti i te aktivnosti, stoga moli sve vijećnike da tome obrate maksimalnu pozornost, kako bi se sve kvalitetno napravilo i da nešto ne promakne.

Radovi na vagi su gotovi i ovaj tjedan bi trebali doći na umjeravanje, te slijedi još priključak kućice na struju, što se malo razvuklo radi godišnjih odmora.

Slijedom ranijih  aktivnosti glede starog župnog dvora u Goli, iz Varaždinske biskupije smo primili dopis kojim su suglasni da nam daju na trajno korištenje taj prostor, ali uz valjanu dokumentaciju, stoga ćemo morati angažirati geodetu radi parcelacije i pripremiti sve što je potrebno kako bi im prezentirali projekt koji tamo namjeravamo realizirati.

Uskoro će na Općinskom vijeću biti izmjene i dopune Proračuna,  jer imamo nekih pojačanih zahtjeva za vjerske zajednice, a ima i još nekih sitnica koje se moraju  posložiti.

Objavljen je javni poziv našim poljoprivrednicima i počelo je zaprimanje zahtjeva za povrat sredstava za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja.

Nakon toga čita dopis Hrvatskih voda, od 04.07.2016. u kojem obavještavaju da izvode radove na popravku servisnog puta uz nasip Repaš-Botovo, te mole da se utječe na mještane da ne ispuštaju sadržaj septičkih jama uz nasip, jer je isti radi toga razrovan i ne može se kositi (lokacija u Gotalovu). Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da je s tim upoznat komunalni redar, koji je rekao da će izvršiti izvid i na tom mjestu postaviti table da je zabranjeno ispuštanje sadržaja iz septičkih jama.

Nakon što je Darinka Kuzmić Salajpal izvijestila nazočne o pozivu tvrtke Lateral d.o.o. iz Koprivnice,  koja će izvršiti omeđavanje na terenu  12. 07. 2016. godine, te se poziva Općina Gola kao vlasnik susjedne čestice radi izrade parcelacijskog elaborata prema zahtjevu investitora Perušić Ivane iz Čavlova Sela, došlo je do kraće rasprave nakon koje su vijećnici iz Gotalova utvrdili o kojoj se lokaciji radi, te je zaključeno da će, kao predstavnik Općine Gola, na omeđavanje ići Franjo Sočev iz Gotalova.

Marko Horvat izvijestio je nazočne da je sudjelovao na javnom izlaganju II. Izmjena i dopuna PPU Općine Drnje, 07. 07. 2016.godine, a ono što je nama bitno je da je ribička kućica ŠRK Šaran Gotalovo uvrštena u građevnu zonu, te se može legalizirati i da nije predviđeno ništa vezano uz hidroelektranu što znači da su i oni protiv toga. Ostale stvari koje su bile predmet izmjena i dopuna nisu značajne za našu Općinu.

S  ovim je zaključeno izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, koje se prima na znanje.

Točka 10.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Tatjana Blažeković predlaže da komunalni redar opomene vlasnike da pokose bankine uz svoja zemljišta u Otočki i da poduzme što je potrebno, jer ovakvo stanje je katastrofalno.

Stanislav Saboliček navodi da je još prošle godine obišao poljske putove s komunalnim redarom i ukazao mu na probleme, pokazao mu i gdje se prazne cisterne, on je stavio ploče o zabrani, ali dalje nije reagirao.

Ivica Pasko pita što je s krpanjem rupa na asfaltu, jer nisu pokrpane niti one od prije, a u međuvremenu su nastale i nove.

Darinka Kuzmić Salajpal navodi da su izvedeni radovi za 20.000,00 kuna, a predsjednik pojašnjava da je riješena dionica od Bogec hiže do Subotičanca i pokrpane su 2-3 rupe. Oni sada nisu radili pripremu, pa se tu potrošilo i više asfalta.

Općinski načelnik  dodaje da se čuo s direktorom PZC-a koji je obećao doći idući tjedan kako bi se sve još dogovorilo i riješilo koliko može.

Milan Foruglaš pita da li je Kristina Novogradec iz Ždale podnijela zahtjev  da se preseli u kuću koju je naslijedila Općina Gola, a Jasna Čimin-Sinjeri odgovara da Kristina Novogradec  ne želi ići u tu kuću, već je dostavila zamolbu da joj Općina Gola izgradi novu kuću u njenom dvorištu.

Milan Foruglaš je nezadovoljan šodranjem u Ždali, jer je trajalo mjesec dana, ali je vrlo nekvalitetno napravljeno. Dogovoreno je 15 kamiona šodra, a dobili su samo 7, pa pita da li je taj šoder na nekim drugim putovima, jer mu se čini da se sve gura u Novačku. Nema ništa protiv ako negdje sada stvarno treba više šodra i ako je to utrošeno, pa će se drugi put povećati količina za Ždalu, ali neka se strogo vodi računa da ne bi došao račun za količine koje nisu isporučene.

Darinka Kuzmić Salajpal kaže da se to ne može dogoditi, jer za sve postoje otpremnice i radni nalozi.

Stanislav Saboliček  podsjeća da je nedavno tražio izvješće upravo o tome, a ono što je na papiru ni približno ne odgovara onome na terenu, jer je na terenu jad i bijeda, a u Gotalovu fali pola od onoga što je obećano i što je na papiru.

Predsjednik se s tim ne slaže i pojašnjava kako nije sporno da netko dobije više ili manje šodra od dogovorenoga, ovisno o stanju na terenu, ali se evidentira sve što se potroši i misli da ne bi trebalo biti problema, jer su naši putovi jako dobro održavani.

Stanislav Saboliček  navodi kako je pred dva tjedana u Gotalovu bilo prošćenje i trebala je biti zabava kao i svake godine, koja nije bila, pa su svi napadali Krešu Premca koji nije ništa kriv, a zapravo je krivo to što nemamo mjesne odbore koji bi vodili brigu o selu, jer mladi nemaju svoje prostorije i ništa ne funkcionira kako treba, stoga za to drži odgovornim i sebe i sve vijećnike jer bi se trebalo napraviti sve što je moguće da se pokrene život na selu.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je taj koji je podnio zahtjev za zabavu od Općine Gola dobio sva potrebna odobrenja  i mi smo svoje odradili, a zašto je on odustao od zabave, to nije stvar Općine.

Općinski načelnik podsjeća da je noć prije bila oluja i vjerojatno su zato odustali od zabave koja je trebala biti u šatoru, ali ne vidi tu nikakvu povezanost s Općinom.

Nadica Bobovec pita da li je mladima u Otočki oduzeta prostorija da bi Društvo žena imalo gdje spremati suđe,  jer je ona kao bivša predsjednica Udruge žena Otočka tražila i dobila novac (6.000,00 kuna) da se uredi  prostorija za suđe, pa pita zašto se to nije riješilo i zašto bi se zbog toga netko morao iseljavati.

Tatjana Blažeković dodaje da tamo postoji i prostor koji koriste ribiči, pa se i oni mogu iseliti u svoj ribički dom na Ješkovu.

Općinski načelnik kaže da nitko nikoga ne iseljava i nitko nije izbačen, iako postoje određene ideje, ali nikakva službena odluka nije donesena i najbolje bi bilo da se svi zajedno dogovore.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,45  sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš