Zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  11. rujna 2019. godine,

 sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/10, URBROJ: 2137/06-19-1, od  6. rujna 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Tatjana Blažeković, članica,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica,
 8. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Mario Bogadi, član (neopravdano),
 3. Marko Bogadi, član  (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljeni su zapisnici od 37. i 38.  sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvajaju zapisnici sa 37. i 38.  sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga potpredsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2019. godine,
 3. Donošenje Odluke  usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2025. godine,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gola za 2019. godinu,
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola za školsku/akademsku godinu 2019./2020.,
 6. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 7. Pitanja i prijedlozi.

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2019. godinu.

Mihaela Tinodi Kiš: Sveukupni prihodi poslovanja u prvih šest mjeseci iznose 6.835.718,603 kune što je 36,38% od plana, a sveukupni primici ostvareni su u iznosu 5.600,00 kuna ili 11,20% od plana. Najzastupljeniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak te prihodi po posebnim propisima. Porez i prirez na dohodak ostvareni su u iznosu 2.817.324,59 kuna ili 77,72% od plana, a prihodi po posebnim propisima iznose 832.745,94 kune što je ostvarenje 212,98% od plana. Najmanji postotak ostvarenja imaju upravne i administrativne pristojbe s izvršenjem od 13,04%. Sveukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 4.528.086,00 kuna ili 36,32% od plana. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.417.247,83 kune što je 42,61% od plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 110.838,17 kuna ili 1,31% od planiranog. Najzastupljeniji su financijski rashodi s izvršenjem od 67,19%. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak  u iznosu 5.727.839,44 kune.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu,  pa potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE GOLA ZA 2019. GODINU.

Polugodišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Nakon što je općinski načelnik izvijestio da su sredstva  Proračunske zalihe u kolovozu  2019. raspoređena  u iznosu 2.000,00 kuna Udruzi uzorne seoske žene Koprivničko-križevačke županije za pomoć u organizaciji Festivala žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije,  nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2019. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Dovršeno u 16,00 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  

 POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marijan Lukčin