Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K 

od  15. lipnja 2016. godine, 

sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 13,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/06, URBROJ: 2137/06-16-1, od  08. lipnja 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 13,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljeni su zapisnici sa 36. i 37. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na iste ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvajaju zapisnici sa 36. i 37. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Gola,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 30. travnja 2016. godine,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2016. godine,
 5. Razmatranje Zamolbe Proizvođačke organizacije Udruge mljekara „Drava-Sava“ za korištenje skladišnog prostora na području Općine Gola,
 6. Razmatranje obrazloženja Postaje granične policije Koprivnica vezano na primjedbu Općinskog vijeća Općine Gola na postupanje policijskih službenika PGP Koprivnica,
 7. Informacija o nasljeđivanju imovine:
 • iza pok. Mije Šimega iz Ždale, M. P. Miškine 4,
 • iza pok. Maria Biljaka iz Gotalova, Dravska 41,
 1. Informacija o zapisniku upisne Komisije „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje, podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala,
 2. Razmatranje zahtjeva Petra Picera iz Sigeca, za izdavanje potvrde da je u mirnom posjedu i koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH (k.č.br.1490 k.o. Gotalovo),
 3. Razmatranje zahtjeva Darka Belčića iz Gole, za izdavanje potvrde da Općina Gola nije davala u zakup k.č.br. 2989 k.o. Gola,
 4. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 5. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se ovom Odlukom određuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata i prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti iz skupine „objekti jednostavnih usluga“ na području Općine Gola. Prijedlog  ove Odluke  usklađen je sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti od 2015. godine, jer nam je važeća Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti još iz 2007. godine.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (10  glasova „za“)  donosi

 

ODLUKU

o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gola.

 

Točka 2.

 

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je na prijedlogu ove Odluke počeo raditi komunalni redar još prošle godine, nakon više inicijativa od strane ŽUC-a i PU Koprivničko-križevačke, gdje je prijedlog više puta bio i na doradi, te je konačno od  MUP-a  PU Koprivničko-križevačke dobivena i suglasnost na ovaj konačni prijedlog Odluke.

Stanislav Saboliček  pita da li je poznato u kojoj je mjeri državno, a u kojoj privatno parkiralište predviđeno u članku 13. Odluke,  ispred i iza trgovine u naselju Gotalovo, jer ne bi bilo u redu da se dozvoljava parkiranje vozila na nečijem privatnom zemljištu, a koliko je njemu poznato tamo su suvlasnici Arač i Salaj i u jednom dijelu Boško Obranović.

Općinski načelnik misli da se to u ovom trenutku ne može točno utvrditi, jer bi trebali zvati geodetu ako to  želimo kvalitetno riješiti, a problem je i taj što je komunalni redar već duže vrijeme na bolovanju. Koliko je njemu poznato ne bi trebalo biti problema jer je uz državnu cestu D41 određeni dio javna površina.

Darinka Kuzmić Salajpal dodaje da se u tom dijelu spominje samo Avard, jer  nitko od spomenutih (Arač, Salaj, Obranović)  nije riješio pitanje vlasništva, tako da to gruntovno i katastarski ništa nije riješeno.

Marko Horvat misli da u takvim zamršenim situacijama svi imaju pravo služnosti i ne bi trebalo biti problema.

Stanislav Saboliček  navodi da je cestovni pojas na magistrali 8 m od osi ili 4 m od ruba ceste.

Zlatko Lovković pita da li je primjereno u Novački planirati parkiralište kod vatrogasnog doma, radi zaštite od požara i mogućih intervencija.

Marko Horvat misli da nitko tko je položio vozački ispit neće parkirati vozilo ispred ulaza u vatrogasno spremište.

Budući se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (10 glasova  „za“)  donosi

 

ODLUKU

o uređenju prometa na području Općine Gola.

Odluka se  prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o uređenju prometa na području Općine Gola. 

 

Točka 3.

 

Nakon što je pojašnjeno da sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu u mjesecu travnju 2016. nisu korištena, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu

za razdoblje od 1. do 30. travnja 2016. godine.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 30. travnja 2016. godine.

 

Točka 4.

 

Nakon što je pojašnjeno da su sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu u mjesecu svibnju 2016. korištena u ukupnom iznosu 3.000,00 kuna, od čega je  1.000,00 kuna odobreno za pomoć u kupnji denzitometra za OB Koprivnica i 2.000,00 kuna za pomoć u obnovi Vukovarskog vodotornja, došlo je do kraće rasprave.

Stanislav Saboliček konstatira kako Općina Gola puno sredstava izdvaja raznim udrugama,  pa misli da se za Vukovar moglo izdvojiti i više sredstava.

Marijan Lukčin napominje da akcija za obnovu Vukovarskog vodotornja traje do 11. mjeseca, pa će se vidjeti ako im se plan ne ostvari, možemo naknadno odobriti još sredstava.

Općinski načelnik pojašnjava da je to u ovim okolnostima bio iznos koji je realan i primjeren, ali se možemo i naknadno uključivati u akciju.

Budući se više nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu

za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2016. godine.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2016. godine.

 

Točka 5.

 

Predsjednik otvara raspravu o zamolbi Proizvođačke organizacije Udruge mljekara „Drava-Sava“ za korištenje skladišnog prostora na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je slijedom prijašnjih razgovora Proizvođačka organizacija mljekara „Drava –Sava“ dostavila zamolbu za korištenje skladišnog prostora u Goli, oko 300 m2 s pratećom infrastrukturom, stoga se Općinsko vijeće mora očitovati  koji bi se dio skladišta  dao u zakup i na koje vrijeme, te odrediti početnu cijenu zakupa.

Općinski načelnik kaže kako su branitelji jedan dio skladišta uredili i priveli funkciji za Dan Općine i bilo bi dobro da im se taj prostor i ostavi, a da drugi dio bude predmet zakupa, ako bi to odgovaralo radi ulaza. Misli da bi zakup trebao biti na duže vrijeme,  bar na 10 godina, jer  moramo razmišljati o budućnosti naše Općine s obzirom da nam je poljoprivreda strateška grana. Trebali bi tu pomoći koliko možemo, pa smo prema dogovoru već riješili što smo i obećali, a to je struja i sanacija krovišta. Osim toga, budućnost se temelji na takvim proizvođačkim organizacijama, što je naglasio i zamjenik ministra poljoprivrede, gosp. Tugomir Majdak, s kojim je održan radni sastanak u prostorijama Općine Gola, poslije ručka za Dan Općine.

Marko Horvat predlaže da im se skladište da u zakup tako dugo dok bude interesa i dok budu  obavljali tu djelatnost.

Predsjednik predlaže da se ostavi i mogućnost raskida ugovora od strane Općine Gola u slučaju nekakvih posebnih potreba.

Nakon završene rasprave utvrđeno je da će se s predstavnicima Proizvođačke organizacije dogovoriti koji dio skladišta bi im najviše odgovarao za zakup, te će se raspisati javni natječaj za davanje u zakup na 10 godina, s početnom cijenom od 150,00 kuna mjesečno (0,50 kn/m2).

Slijedom toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“)   donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za davanje u zakup skladišta u Goli.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 6.

 

Predsjednik otvara raspravu o obrazloženju PGP Koprivnica vezano na primjedbu Općinskog vijeća Općine Gola na postupanje policijskih službenika.

Općinski načelnik primjećuje kako je iz ovog dopisa vidljivo da na našem području ima zapravo dosta raznih prijava i prekršaja, pa su te česte intervencije donekle i opravdane, iako je on i osobno predložio kako nema potrebe za česte kontrole prilikom  određenih događanja (Dan Općine, prošćenje i sl,).

Marko Horvat dodaje kako domaće ljude zapravo najviše iritiraju jutarnja zaustavljanja kada uglavnom putuju na posao i sl.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, te je zaključeno da se prihvaća obrazloženje PU Koprivničko-križevačke PGP Koprivnica.

 

Točka 7.

 

Darinka  Kuzmić Salajpal pojašnjava da je Općina Gola naslijedila imovinu iza pok. Mije Šimega iz Ždale i Maria Biljaka iz Gotalova, koje su se zakonski nasljednici odrekli, radi mogućih dugova. Radi se o ošasnoj imovini koje se Općina Gola ne može odreći, a dobra je okolnost što Općina Gola za eventualna dugovanja  ne može odgovarati ni svojom imovinom ni sredstvima, već samo naslijeđenom imovinom.

Marko Horvat misli da se kod Šimega radi o dugovanju za mirovinsko oko 70-80.000,00 kuna, što je više od vrijednosti imovine, jer kuća ne vrijedi toliko.  S obzirom da je to za sada općinsko, komunalni radnici bi trebali kositi travu oko kuće.

Općinski načelnik predlaže da zamjenik  i vijećnici iz Ždale razmisle o tome da se u tu kuću preseli Kristina Novogradec iz Ždale koja živi u ruševnoj kući, jer je ova Šimegova kuća na dobroj lokaciji i u dobrom stanju.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da će temeljem Rješenja o nasljeđivanju Ministarstvo financija dostaviti obavijest o eventualnim dugovanjima, pa će se tek onda konkretno znati o kojim se iznosima radi.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a informaciju o naslijeđenoj imovini Općinsko vijeće primilo je na znanje.

 

Točka 8.

 

Ivica Rac, član UV Vrapčić DV Drnje, pojasnio je kako i po kojim kriterijima su utvrđene liste za upis djece u dječje vrtiće u Goli i Ždali. U Goli je ostalo petero neupisane djece i dva zahtjeva primljena nakon roka, a kada bi proradile jaslice vjerojatno bi sva djeca mogla biti uključena, stoga pita u kojoj je to fazi, jer se mora znati i radi svih natječaja koji će se morati  provesti. On je mišljenja da bi Općina Gola trebala razmisliti o izdvajanju i samostalnom vrtiću, jer bi moglo doći do problema s glasovanjem u Upravnom vijeću, s obzirom da svake godine jedan od članova mora pauzirati, a koncem ove godine je i reizbor ravnatelja.

Općinski načelnik podsjeća da smo prije nekoliko godina pokrenuli određene  aktivnosti oko izdvajanja vrtića, ali je zaključeno da bi za nas to bilo neprihvatljivo, jer bi nam se troškovi znatno povećali, stoga smo odustali. Što se tiče novog vrtića, sve je pripremljeno i predstoji nam tehnički pregled.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a informacija o upisima djece u dječje vrtiće u Goli i Ždali prima se na znanje.

 

Točka 9.

 

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se Općini Gola obratio Petar Picer  iz Sigeca sa zahtjevom da mu se izda potvrda da je u mirnom posjedu i koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH,  kčbr. 1490 k.o. Gotalovo, koje se nalazi na području Općine Gola, ali s druge strane rijeke Drave. U svojoj izjavi naveo je da to zemljište obrađuje od 2011. godine, a potvrda mu je potrebna radi ostvarivanja poticaja.

Stanislav Saboliček predlaže da se to provjeri, a Franjo Sočev misli da zna gdje je to, vjerojatno na području „šibika sigečkih“.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave, te je zaključeno da će vijećnici iz Gotalova (Franjo Sočev, Stanislav Saboliček i Zlatko Lovković) provjeriti navode iz zahtjeva Petra Picera i ukoliko su točni izdat će se potvrda.

 

Točka 10.

 

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se Općini Gola obratio Darko Belčić iz Gole sa zahtjevom da mu se izda potvrda da Općina Gola nikad nije davala u zakup  k.č.br. 2989 k.o. Gola. Podsjeća da je ova čestica bila predmet rasprave i na 37. sjednici Općinskog vijeća, kada se Darku Belčić izdavala potvrda da je u mirnom  posjedu i koristi navedenu česticu. S obzirom da je na toj čestici upisano suvlasništvo RH u jednom dijelu, Darko Belčić se obratio odvjetniku radi trajnog rješavanja, odnosno brisanja toga suvlasništva i u tu svrhu, za mirno rješavanje spora kod ODO Koprivnica, mu je potrebna potvrda da Općina Gola nikada nije raspolagala niti davala u zakup tu česticu.

Stanislav Saboliček misli da takvih i sličnih slučajeva ima jako puno na našem području, pogotovo u Otočki, zato ne bi smjeli baš olako izdavati ovakve potvrde, jer bi to moglo uzeti maha ako se svi sa takvim i sličnim zahtjevima počnu javljati u Općinu Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal misli da tu nije ništa sporno, jer Općina Gola zaista nikad nije davala u zakup predmetnu česticu, kčbr.2989 k.o. Gola, na kojoj je u samo jednom manjem dijelu upisano suvlasništvo RH, a ista čak nije bila ni obuhvaćena Planom raspolaganja državnim zemljištem na području Općine Gola.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) zaključuje da se na zahtjev Darka Belčić iz Gole, S. Radića 26, može izdati potvrda da Općina Gola nekretninu  označenu kao k.č.br. 2989  k.o. Gola nikada nije davala u zakup, te da ista nije bila u zakupu RH.

 

Točka 11.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, od prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik osvrće se na Dan Općine Gola, te zahvaljuje svima koji su na bilo koji način bili uključeni. Ponosan je na to događanje u našoj Općini, jer su bile uključene sve udruge i vidjelo se naše zajedništvo i zaista je bio veličanstven događaj, a u budućnosti će to biti na još višoj razini. Osvrće se i na misu na kojoj se molilo za zajedništvo naše Općine, a nakon ručka održan je i radni sastanak sa zamjenikom ministra poljoprivrede, gosp. Tugomirom Majdakom. Na tom su sastanku, uz predstavnike Općine Gola, bili i predstavnici Proizvođačke organizacije mljekara „Drava-Sava“  i načelnik Općine Novo Virje, te je uspostavljen jedan jako dobar kontakt i suradnja.

Sa postupkom izmjena i dopuna PPU Općine Gola na žalost nismo krenuli,  jer nam se niti nakon dva raspisana javna natječaja nitko nije javio. Problem je što nema dovoljno ovlaštenih arhitekata koji to mogu raditi, a u Zavodu za prostorno uređenje imaju previše obveza, te ni  oni ne mogu preuzeti izradu. Sada će se po treći put objavljivati natječaj,  pa ćemo probati kontaktirati neke osobe koje imaju ovlaštenje, a čije smo kontakte uspjeli dobiti.

Svi projekti koje planiramo aplicirati na EU fondove čekaju (objekti u Gotalovu i Otočki, pješačka staza u Dravskoj, stari župni dvor u Goli i ceste),  jer se još ništa konkretno ne zna u kojem omjeru i kako bi se to financiralo, s obzirom da još nema ni pravilnika niti dovoljno informacija o cijelom postupku. U vezi toga obavljen je i razgovor s pomoćnikom ministra regionalnog razvoja i fondova EU, gosp. Tihomirom Jurendićem, koji nam je također bio gost na Danu Općine.

Radovi na izgradnji vage u Goli idu svojim tijekom.

Čita dopis načelnika Gyekenyesa kojim se pozivaju predstavnici Općine Gola na obilježavanje Dana sela, 2.7.2016. godine, iako se ove godine, radi žičane ograde neće otvarati prijelaz kod Gotalova. Mogu ići svi vijećnici koji žele, a predstavnici Gyekenyesa dogovarali su i sportske i susrete sa našim kulturnjacima, te su i vlč. Benko iz Ždale i mons. Petrović izrazili želju za posjetom.

Nakon toga načelnik čita i dopis predsjednice druge „Bolje sutra“ koja predlaže jednu edukativnu radionicu s Općinskim vijećem u sklopu projekta „Što to (ni)je osoba s invaliditetom“ za koji im je Općina Gola bila i partner. Zaključeno je da će se s predstavnicima Udruge dogovoriti vrijeme održavanja radionice, te će vijećnici o istome biti na vrijeme obaviješteni.

 

U tijeku su i radovi na izgradnji pročistača, a ostala je još Dravska ulica u Goli koja nije bila obuhvaćena u ovom paketu radova na izgradnji kanalizacije naselja Gola.

Konstantno radimo na rješavanju problematike odlagališta, te je nedavno održan i sastanak u DUUDI-ju po pitanju Lokacijske dozvole za Hintov, ali opet ništa nije riješeno, a pojavili su se i problemi s Piškornicom, tako da za sada ništa ne znamo kako i u kojem smjeru će to ići, ali samostalno Hintov ne možemo sanirati,  jer bi to koštalo oko 3 mil. kuna, stoga moramo čekati još određeno vrijeme da vidimo što će se događati.

 

S ovim je zaključeno izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, koje se prima na znanje.

 

Točka 12.

 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

 

Nadica Bobovec pita tko je nadležan za krpanje rupa u Otočki i tko mora održavati bankine, jer bi ih trebalo što prije pokositi, s obzirom da ih ne održavaju vlasnici uz svoja zemljišta.

Općinski načelnik kaže da je bivša županijska cesta u Otočki sada općinska, jer smo je preuzeli, ali bi svatko uz svoje zemljište trebao održavati do ceste, tako da ne bi bilo problema. To bi sve trebao obići komunalni redar koji je već duže vrijeme na bolovanju.

Ivica Pasko kaže da je i na području Novačke ostalo još rupa za pokrpati, a po njegovom mišljenju i ovo što je napravljeno je vrlo loše.

Predsjednik prenosi da će ovih dana izvođač, PZC Bjelovar,  doći i napraviti ostatak radova na krpanju rupa i to samo ono što je preostalo u Otočki i Gotalovu.

Nadica Bobovec predlaže da se pokosi trava iza doma u Otočki, te pita može li se premjestiti jedna lampa javne rasvjete koja je postavljena na pogrešnom mjestu kod Golubića u Otočki. Također pita da li će se kupiti sprave za dječje igralište u Otočki, barem jedan tobogan i vrtuljak, a ona za to ima i predračun i cijene koliko bi koštalo.

Danijela Grčić predlaže da se u buduće sjednice Općinskog vijeća sazivaju barem u 15,00 ili najranije u 14,30 sati, a prijedlog podržava i vijećnik Stanislav Saboliček.

Milan Foruglaš pita zna li se što je sa sanacijom krovišta ambulante u Ždali, jer bi se te ploče preselile na objekt skladišta na kojem je krovište puno rupčaga. Općinski načelnik kaže da je Domu zdravlja poslan i dopis u vezi toga, ali odgovor nismo dobili, iako mu je ravnateljica rekla da će oni to krovište staviti na listu prioriteta.

Predsjednik izvješćuje nazočne da Koprivničko-križevačka  županija sufinancira veterinarske usluge, osim umjetnog osjemenjivanja, sa 30%,  pa predlaže da se naši poljoprivrednici obavijeste o tome i preko oglasnih ploča , jer  mnogi za to niti ne znaju. Stanislav Saboliček  pita nije li nas o tome trebao obavijestiti i županijski vijećnik.

Stanislav  Saboliček pita kako stoje stvari  sa reciklažnim dvorištem i ima li tu kakvih novosti.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da se ne može ništa raditi prije donošenja izmjena i dopuna PPU Općine Gola, o čemu je već bilo riječi, a općinski načelnik dodaje kako lokaciju imamo na čestici uz pročistač, ali se ona mora definirati u PPU.

Zlatko Lovković prenosi nazočnima da je od učiteljica iz PŠ Gotalovo dobio materijale o uspjesima te škole u šk.god. 2015/2016., te je zamoljen da o tome izvijesti Općinsko vijeće. Nakon što je sve pročitao navodi kako su za sakupljeni papir dobili novčanu nagradu koja je uplaćena na račun OŠ Gola, ali ravnatelj to osporava i ne želi sredstva usmjeriti tamo kamo i pripadaju, pa su zamolili da se o tome obavijesti i Općinsko vijeće.

Stanislav Saboliček navodi kako nije prvi put da je ta škola zakinuta i na to se već više puta upozoravalo, stoga misli da bi se i Školski odbor o tome trebao očitovati.

Općinski načelnik čestita PŠ Gotalovo na postignutim uspjesima, te podsjeća da ih je Općina Gola i financijski podržala u projektu  bicikliranja. Što se tiče Školskog odbora navodi da je Općina Gola u manjini, ali to ne znači da se ova problematika ne može rješavati na Školskom odboru na inicijativu Općinskog vijeća.

Predsjednik, koji je i član Školskog odbora, navodi da je predsjednica Školskog odbora upravo učiteljica iz PŠ Gotalovo, Violeta Pranjić, te misli da je već mogla pokrenuti to pitanje na Školskom oboru.

Nakon završene rasprave o ovoj problematici,  zaključeno je kako bi bilo u redu da se sredstva  vrate PŠ Gotalovo koja ih je i zaslužila, te se zadužuju predstavnici Općine Gola da o tome rasprave na slijedećoj sjednici Školskog odbora.

 

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 15,00  sati.

 

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš