Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


ZAPISNIK
od  2. rujna 2019. godine,

sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/09, URBROJ: 2137/06-19-1, od  30. kolovoza 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član
 8. Helena Salaj, članica.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (neopravdano),
 2. Marko Bogadi (neopravdano),
 3. Ivica Pavlović (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik pojašnjava da je radi žurnosti sjednica sazvana telefonskim putem, pa će se zapisnik od 37. sjednice usvajati na idućoj sjednici

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o odobrenju kratkoročne pozajmice Općini Đelekovec,
 2. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga o odobrenju kratkoročne pozajmice Općini Đelekovec.

 

Općinski načelnik čita zamolbu Općine  Đelekovec, zaprimljenu 30. kolovoza 2019. godine, kojom mole pomoć Općine Gola u obliku kratkoročne pozajmice u iznosu 60.0000,00 kuna.

Dodaje da je općinska načelnica i osobno  nazvala u Općinu Gola, pojasnila da su došli u određene financijske teškoće i da bi im brzo trebala sredstva koja bi oni u cijelosti vratili do 15. 9. 2019., stoga je tako žurno i sazvana ova sjednica. Načelnik predlaže da se Općini Đelekovec odobri pozajmica,  ali je zakonska procedura takva da Odluku mora donijeti Općinsko vijeće. Na žalost, određene općine se nalaze u raznim teškoćama, a podsjeća da smo nekad i mi to prošli, kada nam je Općina Molve pritekla u pomoć. Misli da bi susjedima trebali pomagati u nevolji, a osim toga u Đelekovcu je i sjedište našeg vrtića i stalo nam je da ta općina bude stabilna.

Darinka Kuzmić Salajpal: Ukoliko se donese predložena Odluka, Općinsko vijeće bi trebalo ovlastiti općinskog načelnika za potpisivanje Ugovora s Općinom Đelekovec.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže donošenje Odluke o odobrenju kratkoročne pozajmice Općini Đelekovec i davanje ovlaštenja općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora s Općinom Đelekovec.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o odobrenju kratkoročne pozajmice Općini Đelekovec 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

                                                        Točka 2.

Budući  se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 15,20  sati.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat