Zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  25. svibnja 2016. godine,
sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 11,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/05, URBROJ: 2137/06-16-1, od  24. svibnja 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Danijela Grčić (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 11,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: S obzirom da je sjednica sazvana po hitnom postupku telefonski, članovima Općinskog vijeća nije dostavljen zapisnik od 36. sjednice, pa će se isti usvajati na idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Općinski načelnik upućuje ispriku vijećnicima što sjednica nije sazvana u redovnom roku, radi hitnosti rješavanja zahtjeva OŠ Gola, o čemu će pojašnjenje dati pod 1. točkom dnevnog reda.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje Zahtjeva Osnovne škole Gola za planiranjem financijskih sredstava zbog sudjelovanja OŠ Gola u natječaju: Interreg V-A Mađarska – Hrvatska za razdoblje od 2014. do 2020. godine,
 2. Razmatranje zahtjeva Darka Belčić iz Novačke 19, za izdavanjem potvrde da je u mirnom posjedu nekretnine  k.č.br. 2989 k.o. Gola, na kojoj je u ¼ upisan suvlasnički dio Republike Hrvatske,
 3. Utvrđivanje prijedloga kojim bi se od  Varaždinske biskupije tražilo da Općini Gola daruje zgradu starog župnog dvora u Goli,
 4. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Općinski načelnik podsjeća da je prije određenog vremena u suradnji s POROM održan sastanak s udrugama u svezi prekogranične suradnje s Mađarskom, gdje su svi izrazili želju za suradnjom, ali do sada se ništa nije konkretiziralo. OŠ Gola je jedina uspjela napraviti projekt i naći partnera u Mađarskoj, OŠ Murakeresztur, a u sve je od početka uključena i partner je u projektu PORA. Ukupna vrijednost projekta,  koji bi trajao od 1.3.2017. do 1.7.2018. godine, je 47.464,75 eura ili 355.036.33 kuna, a financirao bi se sredstvima EU fondova do 85%, dok bi se i preostalih 15%  moglo dobiti iz Nacionalnog fonda ovisno o razvijenosti JLS. Najveći dio troškova otpao bi na uređenje dječjeg igrališta, te opremanje razglasom i projekcijskim uređajem PŠ Ždala, za školski ansambl i nabavu glazbala u OŠ Gola, te za nabavu računala, fotoaparata i sličnih uređaja i pomagala. S obzirom da OŠ Gola nema svoja sredstva, ravnatelj se obratio Općini Gola da podrži ovaj projekt i planira financijska sredstva u proračunu, jer se ne mogu ni natjecati ako nemaju financijsku sigurnost. Natječaj je otvoren do 31. 5. 2016. godine, do kada bi ravnatelj trebao potpisati i izjavu da će osigurati sredstva za provođenje projekta, stoga je u ovako žurnom roku i sazvana ova sjednica, jer bi Općinsko vijeće trebalo dati načelnu suglasnost da će osigurati  sredstva za realizaciju projekta. Načelnik je mišljenja da bi trebalo podržati ovu inicijativu, jer se radi o jako dobroj ideji korisnoj za naše školstvo, a vjeruje  da bi se uloženi novac i vratio.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se podrži projekt OŠ Gola za sudjelovanje u natječaju Interreg V-A Mađarska-Hrvatska i da se za provođenje istoga osiguraju sredstva u Proračunu Općine Gola.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) daje načelnu suglasnost OŠ Gola da može aplicirati projekt u natječaju Interreg V-A Mađarska – Hrvatska, a u Proračunu Općine Gola za 2017. i 2018. godinu osigurat će se sredstva potrebna za provođenje spomenutog projekta.

Točka 2.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se Općinskom vijeću Općine Gola obratio Darko Belčić sa zahtjevom da  mu se izda potvrda da je u mirnom posjedu i da obrađuje kčbr. 2989 k.o. Gola na kojoj je upisana RH u ¼ suvlasničkog dijela, a potvrda mu je potrebna radi podnošenja zahtjeva za poticaj. Navodi da je njegova obitelj u posjedu te nekretnine već više od 30 godina, a nije ni znao da je u jednom dijelu upisana RH, stoga si sada rješava i pitanje brisanja toga suvlasništva, ali u DUUDI-ju.

Predsjednik dodaje kako mu je poznat ovaj slučaj,  jer je obitelj Belčić već više od 30 godina u posjedu te nekretnine, a kada su kupovali nisu ni znali za suvlasništvo RH na toj čestici.

Općinski načelnik misli da ljudima ne bi trebalo otežavati ako se može pomoći, jer se radi o vlasništvu na nekretnini, a samo u jednom dijelu upisanom suvlasništvu RH.

Budući se nitko se nije javio za raspravu, predsjednik predlaže da se Darku Belčić iz Novačke 19 izda potvrda da je već više godina u mirnom posjedu i da obrađuje nekretninu kčbr. 2989 k.o. Gola, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) je prihvatilo prijedlog.

Točka 3.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga da se od Varaždinske biskupije traži da daruje Općini Gola u vlasništvo zgradu starog župnog dvora u Goli.

Općinski načelnik navodi da su on i zamjenik ostvarili vrlo dobre kontakte sa POROM i susjedima u Mađarskoj vezano uz projekte prekogranične suradnje. Već je uloženo dosta truda i vremena i dosta toga se napravilo vezano uz projekt starog župnog dvora, ali se dalje ništa  ne može raditi dok se ne riješi vlasništvo. Općina Gola ima s Varaždinskom biskupijom ugovor o korištenju starog župnog dvora na 99 godina, ali to nije dovoljno, jer bilo gdje se želimo kandidirati uvijek je uvjet vlasništvo 1/1. Načelnik je obavio razgovor s mons. Perčićem koji je pokazao dobru volju i obećao da će Biskupija Općini Gola dodijeliti taj objekt, ali bi Općinsko vijeće prethodno trebalo uputiti  službeni zahtjev Biskupiji, te da se nakon toga formira nova čestica sa zgradom starog župnog dvora i pripadajućim dvorištem koja  bi se izdvojila i dodijelila Općini Gola. Taj se prostor svejedno mora očuvati, a ako bi se projekt realizirao dobili bi poseban turistički objekt  na ovom području – posjetiteljski ekološki centar, s tim da bi jednu prostoriju pretvorili u spomen sobu sa arhivskom građom  naše župe.

Ivica Rac pita ne bi li se u tom paketu moglo tražiti da nam Biskupija dodijeli i zemljište s druge strane župnog dvora, jer se radi o velikoj površini i lokaciji koja bi za Općinu Gola mogla biti jako zanimljiva.

Marko Horvat misli da to ne bi bilo mudro, jer smo sada tražili zgradu, što su nam načelno i odobrili i ne bi bilo u redu da ih odmah tražimo i zemljište, jer koliko je njemu poznato župa od zemljišta ostvaruje i određeni prihod.

Općinski načelnik slaže se da je ideja dobra, ali i on drži da u ovom trenutku to ne bi bilo u redu.

Budući se više  nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (10 glasova „za“) je zaključilo da će se Varaždinskoj biskupiji uputiti zahtjev da daruje Općini Gola u trajno vlasništvo zgradu starog župnog dvora sa pripadajućim dvorištem u Goli.

Točka 4. 

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Ivica Rac, član Upravnog vijeća  Vrapčić dječjeg vrtića Drnje,izvješćuje nazočne da je u srijedu bila sjednica Upravnog vijeća, a prije toga je bio odrađen upis djece u dječje vrtiće u Goli i Ždali. U Goli je bio problem radi velikog broja djece, te su neka djeca ostala na listi čekanja. Nakon toga čita kriterije koje je Komisija bodovala pri upisu. S obzirom da je bilo sporno kako bodovati roditelje poljoprivrednike koji su u OPG-u, nakon kraće rasprave zaključeno je da ih ne bi trebalo diskriminirati, jer se i oni vode kao zaposleni, pa bi i za njih trebalo primijeniti iste kriterije kao i za ostale zaposlene.

Općinski načelnik nada se kako će na kraju sva djece biti primljena u vrtiće, jer bi od jeseni trebao proraditi i novi vrtić u Goli.

Stanislav Saboliček skreće pozornost na jednu nelogičnost, djecu poginulih hrvatskih branitelja, kojih nakon 20-ak godina nakon rata naravno da nema.

Marko Horvat ispravlja ga, jer misli da se to odnosi na djecu HRVI.

Mihaela Tinodi Kiš napominje kako Općina Gola od vrtića nikada ne dobije popis upisane djece i zapravo ne znamo koja djece polaze vrtić, a na upit joj je rečeno da se na vratima vrtića može pročitati koja su djeca upisana.

Općinski načelnik misli da to nije u redu,  stoga predlaže da Ivica Rac u vrtiću traži da se Općini Gola redovno šalje popis upisane i djece na listi čekanja.

Nadica Bobovec predlaže da se dopuni odluka o korištenju Društvenog doma u Otočki sada kada nema grijanja, a Darinka Kuzmić Salajpal kaže da će se to uskoro riješiti.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 11,45  sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri                                                  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš