Zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  29. travnja 2016. godine,
sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 13,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/04, URBROJ: 2137/06-16-1, od  22. travnja 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 13,00 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Stanislav Saboliček ima primjedbu na točku 2. zapisnika, jer nije navedeno da se njemu vijećnik Franjo Sočev obratio u nedjelju prije kraja utakmice koju je gledao i rekao mu da idući dan dolaze još dva kamiona šodra koje treba rasporediti, ali je on drugi dan išao u bolnicu i nije mogao doći.

Općinski načelnik kaže kako se ne sjeća da je vijećnik Saboliček to rekao, a ne sjeća se niti itko drugi od nazočnih, ali ako vijećnik inzistira može se to dodati u zapisnik.

Budući da nema drugih primjedbi predsjednik konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,
 2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2015. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2016. godine,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2015. godini,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu, za podružnice Gola i Ždala,
 6. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola,
 7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola za 2016. godinu,
 8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gola u razdoblju od 2016. do 2020. godine,
 9. Razmatranje zahtjeva Željka Šarec iz Gotalova, za izdavanje brisovnog očitovanja na k.č.br. 293/3 i 294/4 k.o. Gotalovo,
 10. Razmatranje problematike oko formiranja nove čestice kod nekretnine Ivice Špoljarića,
 11. Razmatranje očitovanja Agencije za poljoprivredno zemljište u svezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH,
 12. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 13. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš da ukratko pojasni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu 8.950.604,29 kuna ili 96,04%, rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu 7.082.689,85 kuna ili 90.82%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.215.574,24 kuna ili 85,79%, te ukupno rashodi iznose 8.298.264,09 ili 90,05%.  Sve ostalo je navedeno u prijedlogu Godišnjeg izvještaja, pa predlaže da se postave pitanja ako nekome treba dodatno pojašnjenje.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“,  1 „protiv“ – S. Saboliček)  donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu.

Godišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Proračuna Općine Gola za 2015. godinu.

Točka 2.

Nakon kratkog pojašnjenja prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2015. godinu, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (11 glasova  „za“)  donosi 

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2015. godinu.

Odluka se  prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2015. godinu.

Točka 3.

Nakon što je pojašnjeno da sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2016. godinu u mjesecu ožujku 2016. nisu korištena, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2016. godinu
za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2016. godine.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proračuna Općine Gola za 2016. godinu za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2016. godine.

Točka 4.

Nakon kratkog pojašnjenja Izvješća o izvršenju Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2015. godini nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (10 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rasporeda
sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina
na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

zvješća o izvršenju Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2015. godini.

Točka 5.

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš ukratko pojasnila Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu, član Upravnog vijeća DV Vrapčić, Ivica Rac, dodaje kako je sve bilo u okvirima planiranog.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu,
za podružnice Gola i Ždala.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Proračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2015. godinu, za podružnice Gola i Ždala.

Točka 6.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je prijedlog ove Odluke napravljen temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite,  a usklađen je s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša Općine Gola kao i s Planom zaštite i spašavanja Općine Gola. Odlukom su određene operativne snage i pravne osobe koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Općine Gola, kao i njihove zadaće i dužnosti.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (11 glasova  „za“)  donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola.

Odluka se  prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gola.

Točka 7. 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Oluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih površina na području Općine Gola za 2016. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Gola poslan poziv za dostavu ponuda  za ustupanje poslova deratizacije na tri adrese (Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., Veterinarska stanica Nova d.d. Koprivnica i Sanitacija d.o.o. Koprivnica), a u određenom roku zaprimljene su dvije ponude.  Nakon otvaranja i pregleda istih zaključeno je da su ponude potpune, a ponuditelji su Sanitacija d.o.o. Koprivnica i Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., od kojih je povoljnija ponuda Sanitacije d.o.o. s cijenom od 15,00 kuna plus PDV  po domaćinstvu za proljetnu i isto toliko za jesensku deratizaciju, dok je deratizacija odlagališta, groblja i javnih površina besplatna kod obadvije ponude.

Općinski načelnik podsjeća da je prošle godine bilo određenih primjedbi na provođenje deratizacije, uglavnom na manjkave meke, te je on i osobno intervenirao i izvijestio direktora Sanitacije o tome, ali stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo, a u njihovom izvješću nije bilo primjedbi. Poznato je da se prema Zakonu o javnoj nabavi treba prihvatiti najjeftinija ponuda,  a mi zakon moramo poštovati, stoga predlaže da se prihvati ponuda Sanitacije, ali ih se mora upozoriti na nedostatke koji su uočeni. Osim Zavoda za javno zdravstvo koji vrši stručni nadzor trebali bi se uključiti i vijećnici i pratiti na terenu, te upozoriti na eventualne nepravilnosti.

Predsjednik podsjeća da su problem i prazne kuće u kojima nitko ne živi i za te bi kuće nekome trebalo ostaviti meke,  susjedima ili već kome, jer  se baš na takvim mjestima glodavci i zadržavaju.

Stanislav Saboliček podsjeća kako je na jednoj od sjednica Vijeća upozorio na te probleme, čak je donio i uzorak koji je dobio i koji sigurno ne vrijedi ove novce, ali kada je to objašnjavao nitko nije reagirao.

Marijan Lukčin kaže da izvođači koji postavljaju meke pitaju u domaćinstvu koliko tih meka treba i kako je njemu poznato daju ako netko traži i više.

Općinski načelnik predlaže da se uz Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Sanitaciji d.o.o. napiše kako su proteklih godina primijećene određene nepravilnosti o kojima je načelnik i osobno izvijestio direktora,  stoga bi prilikom deratizacije trebali o tome voditi računa i uvažiti  naše primjedbe, i glede potrebne količine meka i o tretiranju praznih kuća, jer ćemo u protivnom morati raskinuti ugovor.

Prijedlog se  jednoglasno prihvaća, te je zaključeno da će se kod provođenja deratizacije na terenu u kontrolu uključiti i članovi Općinskog vijeća.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, a nakon glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (11 glasova  „za“)  donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola za 2016. godinu.

Odluka se  prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola za 2016. godinu.

Točka 8.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gola  u razdoblju od  2016. do 2020. godine.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Gola poslan poziv za dostavu ponuda na tri adrese (ZIP d.o.o. Drnje, KOMING d.o.o. Koprivnica i PRIZMA VV d.o.o. Legrad), a u određenom ponude su dostavili KOMING i PRIZMA VV. Nakon pregleda ponuda zaključeno je da su obadvije ponude potpune, a jeftinije cijene ponudila je tvrtka PRIZMA VV d.o.o., stoga se predlaže prihvaćanje iste kao najpovoljnije za investitora Općinu Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova  „za“)  donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta
na području Općine Gola u razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Odluka se  prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gola u razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Točka 9.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje zahtjeva Željka Šarec iz Gotalova, za izdavanje brisovnog očitovanja na k.č.br. 293/3 i 294/4 k.o. Gotalovo.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se Općini Gola obratio Željko Šarec, sa zamolbom da mu se izda brisovno očitovanje tereta na njegovoj kući u Gotalovu, Dravska 11, koja u gruntovnici još uvijek stoji na njegovu majku, a tek je nedavno saznao da je na istu upisala hipoteku Skupština Općine Koprivnica za određeni kredit,  i to još 1972. godine. Kako ima namjeru prodati kuću,  želio bi riješiti tu hipoteku, a brisovno očitovanje ne može mu izdati Skupština Općine Koprivnica jer to tijelo više ne postoji, već Općina Gola kao njezin pravni slijednik.  Pročelnica je tražila pravno mišljenje i odvjetnica joj je rekla kako nema nikakvih zakonskih prepreka da Općina Gola izda brisovno očitovanje, a za potpisivanje istog kod javnog bilježnika Općinsko vijeće bi trebalo dati suglasnost općinskom načelniku.

Franjo Sočev dodaje da je obitelj Šarec nekada ovu kuću dobila za zamjenu  od bivše Općine Koprivnica  i to je  terećenje  vjerojatno  s tim i povezano, stoga nema spora da se izda brisovno očitovanje, jer sadašnja Općina Gola s tim nema nikakve veze.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže da se ovlasti općinskog načelnika za potpisivanje brisovnog očitovanja na k.č.br. 293/3 i 293/4 k.o. Gotalovo, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova  „za“) zaključilo je da se daje ovlaštenje općinskom načelniku Općine Gola da može potpisati brisovno očitovanje na k.č.br. 293/3 i 293/4 k.o. Gotalovo.

Točka 10. 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri da pojasni problematiku oko formiranja nove čestice kod nekretnine Ivice Špoljarića.

Jasna Čimin-Sinjeri podsjeća da je na prošloj sjednici pročelnica pojasnila problematiku glede suvlasništva Općine Gola na 1/10  čestice br. 16 k.o. Gola u vlasništvu Ivice Špoljarića. Nakon obavljenih konzultacija  iz Ureda za prostorno uređenje predloženo je da se problem može riješiti tako da se uputi zahtjev za formiranje čestice br. 11 na način da se sjeverna međa pomakne za 1-1,5 m prema jugu što bi iznosilo 1/10 suvlasničkog dijela Općine Gola na kčbr. 16 k.o.Gola. Oba suvlasnika bi trebali potpisati izjavu o suglasnosti za formiranje takve čestice, a prema našim saznanjima Ivica Špoljarić je prodao kuću te se javio i novi vlasnik iako još nije dostavio  dokumentaciju o promjeni vlasništva.

Općinski načelnik drži da bi ovakav način rješavanja suvlasničkog dijela Općine Gola bio prihvatljiv za Općinu Gola, stoga predlaže da se novog vlasnika uputi na takav način rješavanja problematike, ali tek nakon što se isti javi u Općinu Gola s dokumentacijom o vlasništvu.

Budući da se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) je prihvatilo je prijedlog i zaključilo da će se novom vlasniku predložiti rješavanje suvlasništva Općine Gola na kčbr. 16 k.o. Gola na navedeni način.

Točka 11. 

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje očitovanja Agencije za poljoprivredno zemljište u svezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Jasna Čimin-Sinjeri kaže da je očitovanje Agencije dostavljeno svim vijećnicima sa materijalima za sjednicu,  stoga smatra da dodatno pojašnjenje nije potrebno, jer je u dopisu sve pojašnjeno.

Predsjednik dodaje da je razgovarao s Agencijom, te je i njemu rečeno da se potvrde mogu izdati, kao što su i naveli u dopisu. On misli da bi trebali biti oprezni, jer navodno će onaj koji dobije potvrdu automatski imati prednost kod raspisivanja natječaja za to zemljište.

Marijan Lukčin kaže kako ima i drugih koji obrađuju državno zemljište u Hintovu, ali šute i nikom ne plaćaju zakup. Ako bi se nekom izdavala potvrda nakon što se na terenu utvrdi da obrađuje određene čestice državnog zemljišta, upitno je kako provjeriti od kada je isti u posjedu.

Općinski načelnik slaže se da tome treba pristupiti vrlo oprezno, kako ne bi došlo do određenih neugodnosti, da se nekom ne bi napravila nepravda ili se potvrdila kakva uzurpacija, stoga predlaže da Povjerenstvo izvrši izvid  na terenu, a nakon toga se Općinsko vijeće može očitovati o zahtjevu Viktoria Bogadi za izdavanje potvrde.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) je prihvatilo načelnikov prijedlog, te je zaključilo da će se očitovati o zahtjevu za izdavanje potvrde za obrađivanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH nakon što općinsko Povjerenstvo u narednom periodu izvršiti izvid na terenu.

Točka 12.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, od prethodne sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje da su završeni radovi na centralnom  grijanju u Društvenom domu u Otočki. Vezano uz Otočku, čita zamolbu udruga iz Otočke (ŠRK, DVD i Udruga žena) kojom traže sredstva za uređenje Društvenog doma u Otočki, gdje su po točkama i naveli što bi sve trebalo napraviti.

Tatjana Blažeković predlaže da se tim udrugama odgovori s ove sjednice Općinskog vijeća da su vijećnice iz Otočke to već tražile i da ne šire lažne glasine, a Nadica Bobovec dodaje da su Društvu žena Otočka prošle godine odobrena i određena sredstva za tu namjenu.

Općinski načelnik slaže se da ovim udrugama treba odgovoriti kako Općina Gola ima namjeru dalje uređivati  Društveni dom u Otočki i to upravo angažmanom vijećnica iz Otočke.

Predsjednik se slaže, te predlaže da im se napomene i da se u budućnosti za takve aktivnosti moraju obratiti vijećnicama i preko njih rješavati takve stvari.

Načelnik dalje izvješćuje da je nakon korekcije troškovnika ponovljen natječaj za vagu u Goli, s obzirom da se na prvi natječaj  nije javio nitko s prihvatljivom ponudom.

Proveden je javni poziv za financiranje programa udruga u sportu i Povjerenstvo je vrlo korektno i dobro odradilo svoju zadaću, jer je to vrlo zahtjevan posao. NK Prekodravac je uložio žalbu na odluku i teško nam je što je do toga došlo, ali zakon i pravilnici se moraju poštovati i van toga se ne može ići.

Sada je u tijeku natječaj za udruge u kulturi i ostale udruge, koji je otvoren  do 2.5.2016. godine.

Sa Zavodom za zapošljavanje potpisan je ugovor za šest osoba koje na području Općine Gola rade u programu pomoći u kući starijim osobama, a koji se financira iz europskog socijalnog fonda.  Kandidati su bile nezaposlene osobe prijavljene u Zavodu za zapošljavanje i svaka mora imati određeni broj korisnika, a koordinira ih gerontodomaćica, Vesna Novak.

Nakon toga načelnik čita uputu Postaje granične policije Koprivnica kojom se skreće pozornost vijećnicima na mogućnost nezakonitih prelazaka državne granice, pojave ilegalnih migranata i svih drugih incidentnih situacija na državnoj granici (povrede državne granice, oštećenje graničnih oznaka i signalizacije, izvanredni događaji na rijekama), te da o istome pravovremeno i odmah izvijeste PGP Koprivnica.

Slijedom toga došlo je do kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi vijećnici i izrazili određeno negodovanje radi učestalih kontrola policije na ovom području, poglavito kada su neka događanja (blagdani, svečanosti, razna okupljanja i sl.) i kada su kontrole još intenzivnije, što mještane često iritira pa negoduju, jer su na određeni način ugrožene i građanske slobode (neki vijećnici navode kako su kontrolirani i desetak puta mjesečno).

Stanislav Saboliček misli da većinu domaćih stanovnika službenici PU već poznaju i više puta ih nepotrebno zadržavaju radi kontrole, što misli da je nepotrebno, ali drži da je u redu kontrola vozila sa stranim tablicama.

Nakon završene rasprave o toj temi, zaključeno je kako se obavijest PGP prima na znanje, jer bez obzira na žicu na granici određena doza opreza mora postojati, a s ove sjednice Općinskog vijeća će se uputiti dopis PGP Koprivnica vezano uz negodovanje mještana radi učestalih kontrola policije.

S ovim je zaključeno izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, koje se prima na znanje.

Točka 13.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Stanislav Saboliček  podsjeća da je na prošloj sjednici Vijeća tražio pismeno izvješće Povjerenstva za nerazvrstane ceste, te poziva općinskog načelnika da zajedno s njim obiđe jedan dio tih putova kako bi vidio što tu ne valja.

Predsjednik predaje Izvješće uz napomenu da isto nisu stigli potpisati članovi Povjerenstva Franjo Sambol i Marko Horvat, iako su s tim upoznati i suglasni, te će Izvješće naknadno potpisati. Dodaje kako za sve postoji evidencija, a sve što je navedeno u Izvješću može se potkrijepiti s otpremnicama i računima. Inače je i sada u tijeku zavažanje putova, koje je prekinuto u Ždali radi lošeg vremena, pa će se nastaviti.

Općinski načelnik odbija obilazak putova, jer za to nije ni ovlašten, s obzirom da je Općinsko vijeće imenovalo Povjerenstvo za nerazvrstane ceste u čijoj je to nadležnosti i  na taj bi se način omalovažavalo isto to Povjerenstvo.

Ivica Rac podsjeća da je nakon natječaja ribolovnim udrugama podijeljeno po 4.000,00 kuna, pa pita može li se to tijekom godine korigirati,  jer do 5.000,00 kuna nisu trebali ni pribavljati toliku papirologiju.

Jasna Čimin-Sinjeri odgovara da je taj natječaj bio za programe udruga u  2016. godini i  vrijedi do 31. 12. 2016. godine, što znači da se odobrena sredstva više ne mogu korigirati, odnosno povećavati.

Danijela Grčić predlaže da se udruge sa svojim programima javljaju i na natječaje koje upravo za udruge raspisuju određena javna poduzeća (HEP i dr.), pa možda negdje uspiju dobiti i dodatna sredstva.

Stanislav Saboliček podsjeća da je nedavno na sjednici Vijeća postavio pitanje za LAG i PORU, ali mu zamjenik načelnika nije ni približno točno odgovorio,  a vrlo je važna informacija  da prethodno  moraš imati svoja vlastita sredstva ako ideš u bilo kakav projekt.

Predsjednik misli da se svi koji imaju pitanja ili nejasnoća u vezi toga, mogu osobno javi u PORU ili LAG i tamo će dobiti sve potrebne  informacije.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 14,30  sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri          

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš