Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  15. srpnja 2019. godine,
sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/06, URBROJ: 2137/06-19-1, od  10. srpnja 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član
 8. Helena Salaj, članica,
 9. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, (neopravdano),
 2. Marko Bogadi (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2019. godine,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2019. godine,
 3. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Gola za 2019. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Gola,
 5. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 6. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Nakon što je općinski načelnik izvijestio da sredstva Proračunske zalihe u svibnju i lipnju 2019. godine nisu korištena, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2019. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 2.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2019. godine.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Dovršeno u 17,20 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

ZAPISNIČAR:     

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                   

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat