Zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  22. svibnja 2019. godine,
 sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/05, URBROJ: 2137/06-19-1, od  17. svibnja 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član
 8. Helena Salaj, članica,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano),
 2. Marko Bogadi (neopravdano),
 3. Ivica Pavlović (neopravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Helena Salaj traži ispravku zapisnika, jer je pod točkom 7. navela da ima sve papire na svoje ime za kuću koju planira rekonstruirati, stoga traži da se u zapisniku izbriše da je kuća vlasništvo njezine bake.

Primjedba se prihvaća i ovaj se navod ispravlja u zapisniku, a nakon toga  jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja se zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,
 2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2018. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2018. godini,
 6. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2018. godini,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2018. godini,
 8. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2018. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2018. godini,
 10. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2018. godini,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   naknade iz postupaka ozakonjenja  nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2018. godini,
 12. Donošenje Zaključka o o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2018. godini,
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 30. travnja 2019. Godine,
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2018. godini,
 15. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja Općine Gola u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
 16. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gola,
 17. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 18. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su ukupno prihodi i primici ostvareni u svoti 12.380.564,99 kuna ili 110,07% , a ukupno rashodi i izdaci u svoti 10.346.394,73 kune ili 81,93%. Razlika između prihoda i rashoda je 2.034.170,26  kuna dok višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodne godine iznosi 1.380.136,58 kuna,  te ukupno višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 3.414.306,84 kune. Prihod u najvećem iznosu ostvaren je od imovine u svoti 6.512.902,03 kune ili 110,55%. Nakon toga pojašnjava Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Gola za 2018. godinu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE GOLA ZA 2018. GODINU.

 

Godišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Točka 2.

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš ukratko pojasnila prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2018. godinu, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gola za 2018. godinu.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 4.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2018. godini.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 5.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 6.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (8 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 7.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“)  donosi

 

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 8.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (8 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 9.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 10.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (8 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 11.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (8 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade
iz postupaka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području
Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 12.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Gola u 2018. godini.

 

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 13.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. travnja 2019. godine.

 

Dovršeno u 16,20 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

 

 

ZAPISNIČAR:     

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                   

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat