Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od 29. travnja 2019 godine,

sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/04, URBROJ: 2137/06-19-1, od  25. travnja 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Tatjana Blažeković, članica,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica,
 8. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Mario Bogadi, član (opravdano),
 3. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Martina Kazinoti, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga potpredsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2019. godine,
 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje Sanele Brgles za ravnateljicu Dječjeg vrtića Vrapčić,
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan upisa za pedagošku radnu godinu 2019./2020. za podružnice na području Općine Gola,
 4. Donošenje Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara u 2019. godini,
 5. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade,
 6. Razmatranje zamolbe, Ane Vuković Pali vl. HL obrta za ugostiteljstvo i Ivice Šestak vl. Ugostiteljskog obrta „Pilajevo“, za oslobađanje plaćanja poreza na potrošnju,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Gola,
 8. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 9. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.

Nakon što je potpredsjednik konstatirao kako je iz priloženog Izvješća razvidno da sredstva Proračunske zalihe u ožujku 2019. nisu korištena, predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. ožujka 2019. godine.

 

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Dovršeno u 17,15 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

 

ZAPISNIČAR:     

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                   

POTPREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marijan Lukčin