Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od 28. ožujka 2019 godine,

 sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/03, URBROJ: 2137/06-19-1, od  22. ožujka 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, članica,
 10. Ivica Pavlović, član.

Nije  prisutan član Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Martina Kazinoti, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima. Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2018. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2019. godine,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2019. godinu, za razdoblje od 1. do 28. veljače 2019. godine,
 4. Razmatranje inicijative za pokretanje III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa provođenja i Provedbenog plana obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine Gola u 2019. godini,
 6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Gola u 2019. godini,
 7. Donošenje Odluke o dodjeli uskrsnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola,
 8. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 9. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2018. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina obvezna, do 31.ožujka tekuće godine,  dostaviti Izvješće županiji za prethodnu kalendarsku godinu  i objaviti ga u službenom glasilu. Sukladno tome sastavljeno je ovo Izvješće u kojem su obrađena sva propisana poglavlja iz Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Budući se nakon toga nitko nije javio za raspravu predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (10  glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola

za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2018. godinu.

Zaključak i Izvješće  prilažu se   ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 2.

Nakon što je predsjednik konstatirao kako je iz priloženog Izvješća razvidno da sredstva Proračunske zalihe u siječnju 2019. nisu korištena, predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. siječnja 2019. godine.

 

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 3.

Nakon što je predsjednik konstatirao kako je iz priloženog Izvješća razvidno da sredstva Proračunske zalihe u veljači 2019. nisu korištena, predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2019. godinu,

za razdoblje od 1. do 28. veljače 2019. godine.

 

Zaključak i Izvješće prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Dovršeno u 16,45 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

ZAPISNIČAR:     

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                   

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat