Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  17. siječnja 2019 godine,

 sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2137/06-19-1, od  11. siječnja 2019. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Ivica Pavlović, član.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Alen Kičinbaći, član (opravdano),
 3. Helena Salaj, članica (opravdala izostanak),
 4. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga potpredsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2018. godine,
 2. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Gola,
 4. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gola,
 5. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gola,
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog za razrješenje Snježane Tišljarić s dužnosti ravnateljice Vrapčić dječjeg vrtića,
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Sporazum o uređenju međusobnih odnosa iz redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrapčić,
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu Vrapčić dječjeg vrtića,
 9. Informacija o:
 • izračunu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Vrapčić za 2019. godinu,
 • obavijesti Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske o visini minimalne plaće,
 1. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 2. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Potpredsjednik: Iz  Izvješća općinskog načelnika razvidno je da sredstva Proračunske zalihe u mjesecu prosincu 2018. godine nisu korištena, stoga predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno  (7  glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2018. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se  ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 2.

Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je razlog donošenja ove Odluke usklađenje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu  od 2018. godine. Kriteriji za utvrđivanje visine komunalne naknade ostaju isti kao i po staroj Odluci tako da se visina komunalne naknade neće mijenjati, a razlika je samo u tome da će se komunalna naknada plaćati u dva obroka (polugodišnje), a do sada je to bilo u četiri obroka.

Budući se nitko nije javio za raspravu  potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o komunalnoj naknadi na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka komunalna naknada Gola

 

Točka 3.

Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu  na području Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal: Sukladno Zakonu o porezu na dohodak,  jedinice lokalne samouprave  propisuju visinu paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, odnosno po smještajnim jedinicama u kampovima na svojem području, a Odluku o tome dužne su donijeti do kraja siječnja za tekuću godinu. Ovom Odlukom predložena je najmanja visina paušalnog poreza u iznosu 150,00 kuna po krevetu ili smještajnoj jedinici u kampu u svim naseljima Općine Gola,  u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU

o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

na  području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka pausalni porez, Općina Gola

 

Izmjene Pravilnika Udruge

Odluka o dodjeli prikupljanja mješovitog i biorazgradivog otpada

 

Dovršeno u 16,45 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

ZAPISNIČAR:                                                                       

Jasna Čimin-Sinjeri

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marijan Lukčin