Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


 

Z A P I S N I K
od 28. studenoga 2018. godine,

sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/16, URBROJ: 2137/06-18-1, od 23. studenoga 2018. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Tatjana Blažeković, članica,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica,
 8. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Mario Bogadi, član (opravdano),
 3. Marko Bogadi, član (neopravdano).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati potpredsjednik Marijan Lukčin i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga potpredsjednik predlaže dopunu dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu s točkom “Razmatranje zamolbe Ugostiteljskog obrta „Pilajevo“ i HL obrta za ugostiteljstvo za kupnju dijela općinskog zemljišta, k.č.br. 44 k.o. Gola“. Pojašnjava da je zamolba primljena 27. 11. 2018., nakon saziva ove sjednice.
S obzirom da nema drugih prijedloga niti dopuna dnevnog reda, daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:
1. Donošenje Odluke o vrijednost boda (B) komunalne naknade na području Općine Gola,
2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Vrapčić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,
3. Razmatranje zamolbe Ugostiteljskog obrta Pilajevo i HL obrta za ugostiteljstvo za kupnju dijela općinskog zemljišta, k.č.br. 44 k.o. Gola,
4. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
5. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.
Potpredsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za za pojašnjenje prijedloga Odluke o vrijednosti oboda (B) komunalne naknade na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.
Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je, temeljem članka 98. stavka 1. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, od 19. srpnja 2018.godine, predstavničko tijelo JLS do kraja studenoga tekuće godine dužno donijeti odluku kojom se određuje vrijednost boda komunalne naknade koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. Sukladno tome utvrđen je prijedlog ove Odluke po kojoj je vrijednost boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade jednaka godišnjem iznosu u visini 2,40 kuna po metru četvornom (m2) korisne površine stambenog prostora. Konačna vrijednost komunalne naknade za obveznike se neće promijeniti, jer je prema sada važećoj Odluci iz 2002. godine vrijednost boda 0,20 kuna, ali je to mjesečni iznos, koji na godišnjoj razini iznosi 2,40 kuna.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda (B) komunalne naknade na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Dovršeno u 19,15 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

ZAPISNIČAR:
Jasna Čimin-Sinjeri

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marijan Lukčin