Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


 

Z A P I S N I K
od 15. studenoga 2018. godine,

sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/15, URBROJ: 2137/06-18-1, od 8. studenoga 2018. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član,
 7. Helena Salaj, članica,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Tatjana Blažeković, članica (opravdano),
 3. Marko Bogadi, član (neopravdano),
 4. Ivica Pavlović, član (neopravdano).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.
Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.
Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (7 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća.
 

Nakon toga potpredsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I R E D:

 1. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2019. godinu i projekcije za 2020. i
  2021. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
  Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 30. rujna 2018. godine,,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
  Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 31. listopada 2018. godine,
 4. Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola,
 5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne
  djelatnosti zimske službe (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na području Općine Gola u zimskom periodu 2018./2019. godine,
 6. Donošenje Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području
  Općine Gola,
 7. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje dječjeg
  igrališta u Ždali“,
 8. Razmatranje prijedloga za pokretanje aktivnosti za provedbu postupka nabave brodice
  za potrebe civilne zaštite,
 9. Razmatranje Zamolbe Petre Rajkovača za odobrenje prodaje dijela zemljišta u
  vlasništvu Općine Gola, k.č.br. 46 k.o. Gola,
 10. Razmatranje Molbe Osnovne škole Gola za financiranje troškova prehrane djelatnika
  OŠ Gola,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća VRAPČIĆ dječjeg vrtića Drnje
  za pedagošku radnu godinu 2017/2018.,
 12. Razmatranje prijedloga Ugovora o osnivanju prva služnosti cjevovoda na z.k.č.br.
  3358 k.o. Gola,
 13. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 14. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (7 glasova „za“) usvojen.

 

 

Točka 1.
Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.
Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi
Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 2.

Općinski načelnik izvijestio je da su sredstva Proračunske zalihe u mjesecu rujnu 2018. godine odobrena u iznosu 2.000,00 kuna Društvu medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata, a s obzirom da se nitko nije javio za raspravu predsjednik predlaže usvajanje Izvješća.
Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,
za razdoblje od 1. do 30. rujna 2018. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.
Nakon što je općinski načelnik izvijestio je da sredstva Proračunske zalihe u mjesecu listopadu 2018. godine nisu korištena, predsjednik predlaže usvajanje izvješća.
Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. listopada 2018. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 4.
Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da su Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara vijećnici dobili na CD-ima još za prošlu sjednicu Općinskog vijeća na kojoj su ovi dokumenti načelno i usvojeni, ali je uvjet za donošenje Procjene ugroženosti prethodno pozitivno mišljenje PU Koprivničko-križevačke koje smo primili nakon te sjednice, stoga su se tek sada stekli uvjeti za donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.
Budući se nakon toga nitko nije javio za raspravu potpredsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (7 glasova „za“) donosi

PROCJENU UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE
ZA OPĆINU GOLA.

Procjena se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.
Predsjednik: Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe na području Općine Gola u zimskom periodu 2018./2019. dostavljen je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke, a nakon toga otvorena je rasprava.
Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Gola poslan poziv za dostavu ponuda za obavljanje zimske službe slijedećim ponuditeljima: PIŠKORNICA Sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, FIDES II, Molve i OPG Bogadi Ivica, Novačka. U roku određenom za dostavu ponuda zaprimljena je samo jedna ponuda, PIŠKORNICA Sanacijsko odlagalište d.o.o. s cijenama koje su navedene u prijedlogu Odluke. Ponuda je prihvatljiva jer sadržava svu traženu dokumentaciju, stoga se predlaže prihvaćanje iste, jer druge mogućnosti nema, s obzirom da zainteresiranih za ovu djelatnost na području Općine Gola nema.
Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (glasova „za“) donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe
(čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama)
na području Općine Gola u zimskom periodu 2018./2019.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6.
Predsjednik: Prijedlog Odluke o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola dostavljen je vijećnicima s materijalima za sjednicu Poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke, a nakon toga otvorena je rasprava.
Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (glasova „za“) donosi

O D L U K U
o dodjeli božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.
Predsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje dječjeg igrališta u Ždali“, a nakon toga otvorena je rasprava.
Mihaela Tinodi Kiš

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (glasova „za“) donosi

O D L U K U
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje dječjeg igrališta u Ždali“.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga za pokretanje aktivnosti za provedbu postupka nabave brodice za potrebe civilne zaštite.
Općinski načelnik

Točka 9.

Predsjednik: Zamolba Petre Rajkovača za odobrenje prodaje dijela zemljišta u vlasništvu Općine Gola sa skicom predložene parcelacije dostavljena je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva općinskog načelnika za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Točka 10.

Predsjednik: Molba za financiranje troškova prehrane djelatnika OŠ Gola dostavljena je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva općinskog načelnika za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Točka 11.
Predsjednik: Izvodi iz Godišnjeg izvješća VRAPČIĆ dječjeg vrtića Drnje za pedagošku radnu godinu 2017/2018. koji se odnose na podružnice Općine Gola dostavljeni su članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća VRAPČIĆ dječjeg vrtića Drnje
za pedagošku radnu godinu 2017/2018.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

Predsjednik:Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti cjevovoda na z.k.č.br. 3358 k.o. Gola dostavljen je vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu. Poziva općinskog načelnika za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Točka 13.
Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika koje se prima na znanje.

Točka 6.
Potpredsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.
Budući se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima, potpredsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,15 sati.

 

 

ZAPISNIČAR:
Jasna Čimin-Sinjeri

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marko Horvat