Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  31. ožujka 2015. godine,
sa 22.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/03, URBROJ: 2137/06-15-1, od  25. ožujka 2015. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Ivica Rac (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Nakon toga, budući da nema izmjena niti dopuna dnevnog reda dostavljenog u sazivu za sjednicu, daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 01. do 31. siječnja 2015.
godine,

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 01. do 28. veljače 2015. godine,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2014. godini,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2014. godini,
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2014. godini,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2014. godini,
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2014. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2014. godini,
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2014. godini,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2014. godini,
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Završnog financijskog obračuna Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2014. godinu, za podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala,
 13. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 14. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za siječanj 2015. godine, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da u siječnju 2015. godine sredstva Proračunske zalihe nisu korištena,  ali sukladno čl. 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu općinski načelnik je dužan za svaki mjesec  podnijeti izvješće Općinskom vijeću o korištenju ovih sredstava.

Budući da se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 01. do 31. siječnja 2015. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 2.

Nakon glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola  jednoglasno  (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, za razdoblje od 01. do 28. veljače 2015. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 3.

Nakon kratkog pojašnjenja prijedloga Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon  glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova prisutnih članova (9 „za“, 1 „suzdržan“- S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 4.

Nakon pojašnjenja Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2014. godini došlo je do kraće rasprave.

Stanislav Saboliček  pita ima li potrebe da javna rasvjeta svijetli čitavu noć i još sat i pol nakon što svane,  jer u nekim se okolnim naseljima gasi i u 10 sati navečer, pa misli da bi se tu moglo dosta uštedjeti.

Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da o tome odlučuje Općinsko vijeće koje je i odlučilo da će javna rasvjeta svijetliti čitavu noć.

Tatjana Blažeković misli da je dobro da zimi i na blagdane svijetli cijelu noć.

Općinski načelnik navodi kako je on za svaku uštedu gdje je to moguće, ali podsjeća da je o tome bila rasprava na sjednici Općinskog vijeća i odlučeno je da javna rasvjeta svijetli cijelu noć, jer smo specifično granično područje i zato je i on za tu opciju, ali ako Općinsko vijeće odluči drugačije to se može i promijeniti.

Zlatko Lovković pita zašto nisu potrošena sredstva u iznosu 40.000,00 kuna planirana za održavanje groblja, a groblja su nam u katastrofalnom stanju.

Općinski načelnik ne slaže se da su groblja u katastrofalnom stanju, jer su napravljene i mrtvačnice i staze, a nastojimo da komunalni radnici to i održavaju, iako su i vlasnici grobova obavezni održavati grobove, ali ako netko ima kakvu dobru ideju da se negdje nešto još može dotjerati ili napraviti, to se sve još može riješiti.

Stanislav Saboliček  kaže da je nedavno pokupio smeće na svojoj zemlji uz groblje, da bi nakon par dana ponovo bio vjetar i opet raznio sve smeće okolo. Osim toga čempresi na groblju u Gotalovu bi vrlo brzo svojom vlagom mogli naštetiti mrtvačnici jer krošnjom upiru direktno u zid.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova prisutnih (9 „za“, 1 suzdržan“ – S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 5.

Nakon pojašnjenja Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2014. godini došlo je do kraće rasprave.

Stanislav Saboliček  podsjeća da je pred godinu dana bio protiv donošenja ovog Plan i sugerirao je da se smanje ukupna sredstva na 900.000,00 kuna,  jer je protiv ovakvog rasipanja novca, bez obzira kome se on dijeli.

Općinski načelnik stekao je dojam da je vijećnik Saboliček protiv svega, ali to je njegovo pravo, iako govori nekorektno i netočno. Podsjeća da potrebitih ima sve više, pa tako i korisnika iz naselja Gotalovo, a u Izvješću je sve jasno i transparentno navedeno koliko i za koju namjenu je utrošeno. Žao mu je da je tako i da ima sve više socijale, ali je to  nesavladiv problem i Socijalno vijeće ulaže veliki napor da se riješe svi predmeti kojih je svake godine sve više, a prihodi su nam na žalost znatno smanjeni, i od rente i od poreza na dohodak.

Nadica Bobovec misli da neki stvarno nemaju, ali su se neki i sami doveli u tu situaciju da sada traže pomoć.

Danijela Grčić navodi kako se neki obraćaju za pomoć čak i predsjedniku RH.

Na pitanje Zlatka Lovkovića na što se odnosi iznos za naknade građanima i kućanstvima, Zvonkica Zlatar odgovara da su to pomoći po prijedlozima Socijalnog vijeća.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje Izvješće na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova prisutnih (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 6.

Nakon kraćeg pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2014. godini, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu 

na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 7.

Nakon kraćeg pojašnjenja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2014. godini nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova prisutnih članova (9 „za“, 1 „protiv“- S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju

Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 
na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 8.

Nakon pojašnjenja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2014. godini došlo je do kraće rasprave.

Zlatko Lovković drži da je Gotalovečko srce jedan od pionira kulturno-umjetničkog rada na području naše Općine i nije mu jasno zašto od planiranih 50.000,00 kuna imaju ostvarenih samo 20.000,00 kuna, kad su i dalje aktivni, a planiraju i put u Latviju.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da im je odobreno prema zamolbama tijekom godine onoliko sredstava koliko su i tražili.

Općinski načelnik slaže se s vijećnikom Lovkovićem da je Gotalovečko srce perjanica naše kulture,  te dodaje kako je upoznat s aktivnostima svih udruga pa i s planiranim putovanjem Gotalovečkog srca u Latviju prošle godine i šteta je da nisu otišli jer su bile puno bolje okolnosti. Ove godine su nastale male teškoće s financiranjem udruga radi smanjenja prihoda, stoga moli sve za razumijevanje, jer je kod nas situacija još jako dobra u odnosu na neke okolne općine. Vjeruje da će se stanje malo popraviti kad povučemo sredstva od IPARD-a i da će svi biti namireni, ali podsjeća da se planirano ne mora uvijek i realizirati, jer ako nema prihoda ne može biti ni rashoda.

Stanislav Saboliček navodi kako je bio svjedok kad je načelnik pred dvije godine na skupštini Gotalovečkog srca obećao i nošnje i svašta, ali očito je da su i oni zakazali jer nisu to tražili, stoga se nada da će im se slijedećih mjeseci izaći u susret i riješiti i cipele i nošnje i   Gotalovečki zestanek.

Na opasku općinskog načelnika kako je vijećnik Saboliček i protiv proračuna i protiv svega, ali za Gotalovo ipak traži sredstva, Stanislav Saboliček misli da je to opravdano jer on traži samo za prave stvari.

Mihaela Tinodi Kiš dodaje da je Gotalovečko srce jedina udruga koja još nije dostavila financijsko izvješće za 2014. godinu, iako je rok za dostavu bio 15. veljače ove godine.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje Izvješće na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća  o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 9.

Nakon pojašnjenja Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2014. godini došlo je do kraće rasprave.

Stanislav Saboliček iznosi podatke objavljene na str. 1547  Službenog glasnika od 29.12.2014. godine,  o sredstvima odobrenim klubovima koja nikad nisu realizirana, a na koja su oni računali, pa su tako završili godinu s minusima na računu, jer nisu dobili sredstva niti za osnovne potrebe.

Danijela Grčić podsjeća kako je načelnik  pojasnio da radi smanjenja prihoda klubovi nisu dobili planirana sredstva, a Marijan Lukčin dodaje da su svi dobili oko 30-50.000,00 kuna manje.

Općinski načelnik ponavlja kako je plan jedno, a ostvarenje drugo, jer ovisi o raznim okolnostima. Poznata mu je situacija u svim klubovima jer je bio na svim godišnjim skupštinama, stoga ponovo traži strpljenja jer će se nastojati svima pomoći kada dođu sredstva od IPARD-a.

Predsjednik prije svega apelira na vijećnike da zastupaju cijelu Općinu, a ne da svako gleda samo svoju sredinu i da budu objektivni,  jer se u 80-90% općina u Hrvatskoj dogodila ista situacija s padom prihoda od rente i mnoge su općine u problemima puno većim od naših, o čemu je bilo govora i na nedavnom sastanku u Udruzi općina u RH na kojem je nazočio .

Stanislav Saboliček misli da je bio krivo shvaćen, jer su sva pitanja koja je postavljao bila na nivou Općine, i za javnu rasvjetu i za udruge i sve ostalo.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje Izvješće na glasovanje  nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 10.

Nakon kraćeg pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, pa Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
 o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa 
na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 11.

Nakon kraćeg pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, pa Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK
 o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 12.

Nakon kraćeg pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, pa Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova prisutnih (9 „za“, 1 „protiv“- S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rasporeda sredstava prihodaod eksploatacije mineralnih sirovina na području Općine Gola u 2014. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Točka 13.

Nakon kraćeg pojašnjenja nitko se nije javio za raspravu, pa Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova prisutnih (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Završnog financijskog obračuna
Vrapčić dječjeg vrtića Drnje za 2014. godinu,
za podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik kaže kako se u proteklom periodu ništa značajnije nije događalo.

Ovih dana završavaju se radovi na nerazvrstanim cestama ugovoreni s IPARD-om, pa slijedi ishođenje uporabne dozvole, a nakon toga možemo podnijeti zahtjev za povrat sredstava.

Nastavljaju se i radovi na vodoopskrbi, za što će nam Županija vratiti 50% sredstava. Postoje određeni upiti za kućanstva koja nisu u projektu, što se prije puno lakše moglo riješiti, a sada  se inzistira da se sve ucrta u projektnu  dokumentaciju, pa ćemo i to napraviti jer sva domaćinstva  moraju dobiti vodu.

Prijedlozi i dopune na razvojnu strategiju Općine Gola dostavljeni su izrađivaču, gosp. Jaiću, a konačna verzija će biti prezentirana na jednoj od idućih sjednica Vijeća.

Nakon toga načelnik čita dopis koji je 27.3.2015. zaprimljen od ŽUC-a, a odnosi se na ceste kojima gospodari ŽUC na području Općine Gola. Ukoliko Općinsko vijeće odluči može se dostaviti prijedlog ŽUC-u da te ceste kroz novu Odluku o razvrstavanju javnih cesta prijeđu u vlasništvo Općine Gola, a radi se o dionicama Gola-Novačka-Repaš, Otočka i ulica V. Nazora u Ždali. Problem je u tome što naš ŽUC ima oko 800 km cesta, a dobili su najmanje sredstava za održavanje mreže. I inače je situacija s održavanjem tih cesta jako loša upravo radi nedostatka sredstava, a ŽUC ne može ni kandidirati ceste na fondove EU, dok bi Općina to mogla ukoliko spomenute dionice prijeđu u njeno vlasništvo. Stoga predlaže da se sada razmotri ova mogućnost i da se vijećnici očituju o tim cestama.

Predsjednik misli da bi bilo bolje da mi preuzmemo te ceste, jer bi ih bilo lako kandidirati s obzirom da su sve te dionice legalizirane i izgrađene, a ako ćemo čekati da ih  ŽUC sanira pitanje je kada će to biti.

Stanislav  Saboliček kaže kako nema ništa protiv, ali to može biti i zamka, jer mi ionako imamo puno nerazvrstanih cesta, a pitanje je što će biti sa ŽUC-om, možda će u budućnosti funkcionirati pod drugim nazivom i sa boljim uvjetima.

Općinski načelnik slaže se da uvijek postoji zamka, jer nitko ne može predvidjeti što će biti u budućnosti.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu u vezi županijskih cesta, stoga predsjednik predlaže da se uputi prijedlog ŽUC-u da se prekategorizacijom javnih cesta predloži da tri dionice na području Općine Gola kojima upravlja ŽUC prijeđu u vlasništvo Općine Gola, kako bi ih Općina Gola eventualno mogla kandidirati za modernizaciju preko fondova EU.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) prihvatilo je prijedlog.

Općinski načelnik objašnjava nazočnima da su u materijalima za ovu sjednicu dobili  dopis u vezi graničnih prijelaza s Republikom Mađarskom, a na oglasne ploče će se staviti i plakat, kako bi se i stanovnici mogli očitovati o mogućim cestovnim graničnim prijelazima.

Stanislav Saboliček  bio je na sastanku u vezi toga gdje je gosp. Filipović iz Županije prezentirao prijedlog samo jednog prijelaza u Gotalovu, uz drugi kolosijek željezničke pruge, te je rekao da ta ideja postoji već 20 godina i on se toga drži, a govorilo se i o jednoj lokaciji kod karaule u Gotalovu gdje je trebala ići cesta za Gyekenyes. S. Saboliček ga je ispravio i predložio lokaciju u Gotalovu gdje se već prelazi za Gyekenyes, te tražio da se uvrsti i prijelaz u Ždali koji uopće nije bio predviđen. Upravo zato bi trebalo staviti obavijesti na oglasne ploče, jer se traži i mišljenje pojedinaca, stoga bi se o tome trebala očitovati i Općina ali i ljudi pojedinačno dostaviti svoje prijedloge. Mišljenja je da je prijelaz u Gotalovu mađarima zanimljiv radi turizma i da to nije upitno, a za onaj u Ždali trebali bi se izboriti.

Milan Foruglaš kaže da su oni (mještani Ždale) zainteresirani za prijelaz u Ždali, a cesta s naše strane i završava na granici, međutim Mađarska nema prilaznu cestu. Misli da bi Općina svakako trebala inzistirati i na tom prijelazu.

Nakon toga predsjednik predlaže da se s ove sjednice Općinskog vijeća dostavi prijedlog za dva cestovna granična prijelaza za koje je zainteresirano Općinsko vijeće, i to Gotalovo – Gyekenyes (na lokaciji povremenog prijelaza) i Ždala – Somogyudvarhely.

Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „za“) prihvaća prijedlog.

S ovim se završava  načelnikovo izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 15.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Stanislav Saboliček podsjeća da je pred 40-ak dana bilo dogovoreno da će se pripremiti karta s ucrtanim općinskim cestama kako bi se podaci još mogli korigirati, pa pita da li je to gotovo.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da se prethodno moraju popisati sve nerazvrstane ceste za Odluku o nerazvrstanim cestama, što je vrlo obiman posao i to će se sada raditi uz pomoć pripravnica koje će uskoro početi raditi.

Predsjednik navodi kako je nekad u Goli bila i željeznička postaja, pa predlaže da se izvidi mogućnost da se i u budućnosti planira stajalište kod Fugaplasta, jer bi to puno značilo za razvoj naše Općine.

Općinski načelnik misli da je ovo dobra ideja, te će se raspitati o tome, ali u svakom slučaju bi prijedlog trebalo dostaviti gosp. Jaiću da ga uvrsti u našu razvojnu strategiju.

Stanislav Saboliček slaže se da je dobra ideja, jer je pruga 10-ak metara od granice, ali koliko mu je poznato to je slaba i loše održavana pruga kojom prometuju dva vlaka dnevno.

Stanislav Saboliček podsjeća načelnika na obećanje da će kontaktirati nekoga iz Hrvatskih voda u vezi održavanja puta uz nasip, te dodaje da Drava svakodnevno trga šibike na gotalovečkoj strani, pa bi i to pitanje trebalo s njima razmotriti.

Općinski načelnik predlaže da se pozove gosp. Fučeka iz Hrvatskih voda u Gotalovo, da se izvrši izvid na terenu i da se s njim razmotri ova problematika.

Nadica Bobovec pita što je s grijanjem u društvenom domu u Otočki, a općinski načelnik odgovara da taj projekt trenutno stoji, ali će se riješiti čim se popravi financijska situacija.

Zlatko Lovković  pita što će biti s uskrsnicama na koje smo već navikli umirovljenike i kada će se vraćati sredstva za edukaciju o pesticidima.

Općinski načelnik misli da ove godine nema mogućnosti za isplatu uskrsnica umirovljenicima, što ne znači da se to ponovo neće odobravati kada se stvore uvjeti.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da smo dobili suglasnost ministarstva za povrat sredstava  za edukaciju o korištenju pesticida koji se mora izvršiti do konca godine, o čemu će korisnici na vrijeme biti obaviješteni.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 19,45 sati.

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri                  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš