Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  15. lipnja 2018. godine,

 sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 14,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/10, URBROJ: 2137/06-18-1, od  12. lipnja 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Krešimir Premec, član,
 4. Milan Foruglaš, član,
 5. Ivica Rac, član,
 6. Alen Kičinbaći, član
 7. Helena Salaj, članica,
 8. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (opravdano),
 2. Tatjana Blažeković (opravdano),
 3. Marko Bogadi (neopravdano),

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Nina Vulić, viša stručna suradnica za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 14,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina  članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Gola,
 2. Utvrđivanje prijedloga ponude za otkup zemljišta za prilazni put do čestice planiranog reciklažnog dvorišta,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2018. godine,
 4. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 5. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

 

Točka 1.

Predsjednik poziva Ninu Vulić za pojašnjenje prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gola.

Nina Vulić pojašnjava da je nakon održanih konzultacija s članovima Općinskog vijeća i nakon što su pribavljena mišljenja svih javnopravnih tijela od kojih je trebalo tražiti očitovanje napravljen ovakav prijedlog Programa s česticama koje se nalaze u prilogu, te ga je  8. 6. 2018. općinski načelnik uputio  Koprivničko-križevačkoj županiji i Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja suglasnosti. Vijećnici bi se trebali dogovoriti o maksimalnoj površini koju bi pojedina osoba mogla uzeti u zakup, jer je u prijedlogu navedena površina od 4,6044 ha, što je zapravo površina najveće čestice, ali se to može promijeniti.

Općinski načelnik dodaje kako je od pročelnika Štimca iz Županije dobio naputak da bi Općinsko vijeće trebalo poslati Odluku s Programom, stoga bi Općinsko vijeće danas trebalo donijeti Program i nakon toga tražiti suglasnost od Županije.  Znači da nismo napravili ništa mimo procedure, samo  bi trebali ići drugim redoslijedom.

Predsjednik je vrlo nezadovoljan jer na području k.o. Ždala postoje čestice na području Čambine na kojima su upisane Hrvatske šume kao posjednik i te čestice nisu ušle u Program . Na tim su se česticama događale izmjene u katastarskom operatu od 2000. do 2005. godine, a da Općinu Gola za to nitko nije tražio suglasnost. On će tražiti prijepis povijesnog izvatka za te čestice i apelira da se vidi mogu li se staviti u Program, jer su po ovom prijedlogu u Ždali samo 4 čestice koje su oranice, stoga uopće nije zadovoljan ovakvim Programom. Problem je i u tome što on očitovanje Hrvatskih šuma  uopće nije vidio  na sastancima koji su bili u Općini vezano uz izradu Programa. Sporno mu je zašto su izbačene neke čestice koje su tražili, a upute su bile da zemljište van šumskog operata ide u najam. Isti je problem i sa zemljištem unutar nasipa na području Novačke, Otočke i Gotalova.

Marijan Vedriš pojašnjava da oni koji su u posjedu državnog zemljišta a nisu upisani kao vlasnici, moraju to pitanje rješavati u Državnom odvjetništvu i podnijeti zahtjev za mirno rješenje spora. Misli da bi s takvom procedurom možda trebalo ići i s Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama, pa da se vidi što se može napraviti.

Predsjednik podsjeća da u naputku Ministarstva poljoprivrede piše da poljoprivredne površine van šuma i van vode idu na raspolaganje Općini i u ovaj Program, a te su sve čestice do 1972. bile u vlasništvu Mjesne zajednice Ždala.  Ovako sada s tim raspolažu i to rentaju Hrvatske šume.

Općinski načelnik misli da je ovo vrlo složen problem po kojem se dosta dugo radilo, ali očito nedovoljno, stoga se postavlja pitanje kako sada postupiti. Ukoliko Općinsko vijeće sada ne donese Program predmet će rješavati Županija, a i dalje će ostati  za rješavanje pitanje tih čestica sa Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama.

Predsjednik  i dalje traži obrazloženje zašto su iz Programa izostavljene  određene čestice , kad je u uputama pisalo da sve čestice koje su u naravi poljoprivredno zemljište idu u Program. On će popisati te sporne čestice i tražit će očitovanje zašto nisu ušle u Program.

Nina Vulić pojašnjava da je 8. lipnja 2018. poslala prijedlog Programa na očitovanje Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu i u Ministarstvo poljoprivrede sa svom postojećom dokumentacijom, a u međuvremenu je zvao gosp. Štimac da je procedura takva da bi Općinsko vijeće trebalo donijeti Odluku o donošenju Programa i onda tu Odluku s Programom uputiti Županiji i Ministarstvu radi izdvajanja mišljenja i suglasnosti.

Predsjednik  i dalje inzistira da se Općini daju na raspolaganje čestice van operata šumskog zemljišta, jer su poljoprivrednici jako zainteresirani za zakup tog zemljišta.

S obzirom na raspravu, općinski načelnik misli da se nisu stekli uvjeti za donošenje Programa, jer su se ukazali problemi koji nisu riješeni vezano uz poljoprivredno zemljište s kojim raspolažu Hrvatske šume i Hrvatske vode, stoga povlači prijedlog da se glasuje o Odluci o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gola.

 

Točka 2.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga ponude za otkup zemljišta za prilazni put do čestice planiranog reciklažnog dvorišta.

Općinski načelnik podsjeća da je na prijašnjim sjednicama već izvijestio vijećnike o planiranom projektu reciklažnog dvorišta na čkbr. 2093 k.o. Gola do koje bi trebalo riješiti prilazni put, stoga su s vlasnikom susjedne čestice Krešimirom Švegovićem obavljeni razgovori o kupnji jednog dijela njegove čestice za izgradnju prilaznog puta. Obavljeno je niz pripremnih radnji kako bi se izdvojio dio čestice koji je potreban za prilazni put, te je temeljem parcelacijskog elaborata angažiran ovlašteni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina koji je napravio procjembeni elaborat po kojem je vrijednost dijela tog izdvojenog zemljišta koje bi bilo predmet otkupa 20.500,00 kuna, a radi se o površini 394 m2. Općina ne može ponuditi više od te procijenjene vrijednosti, stoga načelnik predlaže da Općinsko vijeće gospodinu Švegoviću uputi  ponudu za otkup s navedenom cijenom,  na koju bi se on trebao očitovati, pa će se vidjeti ukoliko mu cijena odgovara da se ide u otkup, a ako ne, tražit će se drugo rješenje.

Predsjednik  misli da je cijena i više nego povoljna, jer to ispada oko 50,00 kn/m2, a i ostali vijećnici dijele isto mišljenje.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) zaključuje da se Krešimiru Švegoviću uputi ponuda za otkup zemljišta planirane nove čkbr. 2092/2, površine 394 m2 s ponuđenom cijenom u iznosu 20.500,00 kuna.

 

 

Točka 3.

Nakon što je općinski načelnik izvijestio nazočne o  korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,  za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2018. godine, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“)  donosi

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2018. godinu,

za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2018. godine.

 

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Točka 4.

 

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

 1. U zadnje vrijeme dosta nam vremena oduzimaju aktivnosti vezane uz rješavanje

pitanja otpada (sanacija odlagališta, priprema natječaja za koncesiju, nabava kanti, reciklažno dvorište i sl.).

 1. Uspješno je obilježen Dan Općine Gola, te načelnik i ovom prilikom zahvaljuje svima

koji su sudjelovali u pripremama i programu.

 1. Poziva sve na sutrašnju kinesku izložbu PUT SVILE u staroj školi u Goli, a nakon

toga na kulturno-umjetnički program u dvoranu.

 1. 6. 2018. objavit ćemo javni natječaj za asfaltiranje dionice ceste u Otočki, čkbr.

3313 k.o. Gola, za što smo sredstva dobili na natječaju putem  Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 1. U pripremi su natječaji za sanaciju krovišta Društvenog doma i škole u Gotalovu, te za

projektnu dokumentaciju za posjetiteljsko-ekološki centar u starom župnom dvoru u Goli.

 1. Puno vremena i energije trošimo na aktivnosti vezane uz dječji vrtić (dogradnja vrtića

u Goli, standardi za upis i dr.) i ako uspijemo riješiti taj prostor u Goli sa svim  mogućim dozvolama i po pravilima struke,  postoji mogućnost da za to dobijemo i sredstva.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika koje se prima na znanje.

 

 

Točka 5.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Milan Foruglaš pita u kojoj je fazi šodranje putova, jer je njima u Ždali ostala jedna cesta koja nije šodrana 10-ak godina i za koju bi trebali još oko 3 kamiona šodra.

Marijan Vedriš iznosi da je po njegovoj evidenciji Otočka dobila 16 kamiona, Novačka 14, Ždala 16 i Gola 4 do sada, jer je ostala još Gola i Gotalovo, a dogovor je bio da nitko ne ide iznad 15 tura. Predlaže da se ovo završi kako bi se vidjelo koliki je to financijski iznos,  pa ako ima prostora može se još dodatno odobriti kome treba.

 

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 15,30  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat