Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


 Z A P I S N I K
od  10. srpnja 2017. godine,

 sa 2.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/17-01/09, URBROJ: 2137/06-17-1, od  5. srpnja 2017. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, članica,
 10. Ivica Pavlović, član.

Nije prisutan član Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Hrvoje Matić, ravnatelj Osnovne škole Gola (nazočan pod 2. točkom dnevnog reda),
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik, Marko Horvat i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red.

Budući da nema primjedbi ni dopuna dnevnog reda, predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Polaganje svečane prisege člana Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje aktualne problematike vezane uz osnovno školstvo na području Općine Gola s ravnateljem Osnovne škole Gola,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. godine,
 4. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gola,
 5. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola,
 6. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Gola,
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola,
 8. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Gola,
 9. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u prethodnom razdoblju,
 10. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „ZA“) prihvaćen.

 

Točka 1.

Predsjednik: U skladu s odredbom članka 4. Poslovnika članovi Općinskog vijeća daju prisegu. S obzirom da izabrani član Općinskog vijeća Milan Foruglaš  opravdano nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici pozivam ga da ustane i položi prisegu.

Izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:

„Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Gola i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana pridržavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Gola, te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.“

Milan Foruglaš izgovara “prisežem“,  potpisuje tekst prisege i predaje ga predsjedniku.

 

Točka 2.

Predsjednik pozdravlja ravnatelja Osnovne škole Gola, gosp. Hrvoja Matića i zahvaljuje mu se što se odazvao pozivu na ovu sjednicu. Prije ravnateljevog izlaganja, daje uvodnu riječ općinskom načelniku.

Općinski načelnik pozdravlja ravnatelja i sve nazočne. Podržava ravnateljevu ideju da se obrati Općinskom vijeću, jer drži da je to dobar put za nastavak naše daljnje kvalitetne suradnje i transparentnosti koju svi zagovaramo, a ovo je i dobar trenutak za zajednički susret, jer se rade pripreme za novu školsku godinu, a  Općini Gola je škola jako važna.

Glede transparentnosti želi istaknuti jedan moment, a radi se o objavi Instituta za javne financije o Proračunskoj transparentnosti županija, gradova i općina za razdoblje studeni 2016. – ožujak 2017. gdje je Općina Gola ocjenjena s najvišom ocjenom, stoga svim vijećnicima dijeli taj dokument, koji puno govori o poslovanju naše Općine.

Ravnatelj zahvaljuje članovima Općinskog vijeća i načelniku koji su mu dali šansu da se obrati vijećnicima, a želja mu je da to postane tradicija i da se bar jednom godišnje održe ovakvi susreti jer se jednim kontaktom više puta može riješiti dosta stvari i nejasnoća. Osim toga, drugi razlog i pitanje koje se mora riješiti je i projekt financiranja školskih udžbenika, jer su udžbenici podijeljeni i došlo se do podataka o razlici udžbenika koji nedostaju. Radi se o ukupnom iznosu 3.146,00 kuna, s tim da je to podatak od petka, ali se u međuvremenu u Gotalovo doselila nova obitelj s dvoje djece, stoga bi se ovaj iznos mogao i promijeniti. Nakon podjele ostalo je 18 učenika kojima treba još određeni broj udžbenika, jer se svake godine mijenja broj učenika po razredima, pa se negdje pojavljuje višak, a negdje udžbenici nedostaju. Osim toga neki roditelji i sami nabavljaju udžbenike koji su njihovi i oni ih ne moraju vraćati u školu. Prijedlog je da roditelji kojima nedostaju udžbenici sami nabave udžbenike, a da im onda Općina Gola vrši povrat sredstava prema popisu dostavljenom od škole. Inače, ovo je zadnja školska godina u kojoj se može koristiti ciklus udžbenika nabavljen pred tri godine, jer vrijede četiri godine, što znači da bi iduće godine trebalo krenuti s novim ciklusom udžbenika.

Izvješćuje nazočne da PORA  ponovo pokreće projekt koji je OŠ Gola prošle godine kandidirala na natječaj Interreg Mađarska-Hrvatska, ali nisu prošli jer je  partner u projektu OŠ Murakeresztur iz Mađarske nešto propustio. Vrijednost projekta je 355.000,0 kuna i nada se da bi sada mogao proći, a 80% sredstava je nepovratno  i vratila bi se Općini Gola. Najveći dio tih sredstava usmjerio bi se na uređenje škola, te opremanje učionica i igrališta.

Sredstva dobivena od Općine Gola ove godine usmjerena su na uređenje blagovaonice u Gotalovu, u Otočki i Novački će se tlakavcima urediti prilazna staze, u Goli je izmijenjeno krovište arhiva i počela je modernizacija sustava centralnog grijanja, a u Ždali riješeno žbukanje kotlovnice i djelomično uređenje igrališta.

Za iduću godinu planira se nastavak radova na sustavu centralnog grijanja u matičnoj školi i uređenje ulaza u školu, te uređenje igrališta i didaktičko opremanje učionica po područnim školama. S priključkom na kanalizaciju bi trebalo pričekati dok kanalizacija ne prođe Dravskom ulicom, jer bi priključak na kanalizaciju u ovim uvjetima koštao oko 40-ak tisuća kuna bez PDV-a. S Koprivničkim inkubatorom i POROM se radi na energetskoj obnovi škole, a u PŠ Gotalovo i i PŠ Ždala bi trebalo odvojiti pojedine komunalne sustave. U PŠ Gotalovo se radi o zajedničkom korištenju vode, koju s brojila škole koristi i NK GOŠK i to se može vrlo lako odvojiti. U PŠ Ždala je potrebno odvajanje plina što će biti malo kompliciranije jer se PŠ Ždala  još uvijek vodi pod Osnovnom školom Molve, pa treba riješiti svu dokumentaciju, ali se ravnatelj nada da će se i to uspjeti riješiti prije sezone grijanja.

Nedavno je održana osnivačka skupština Učeničke zadruge RODA koja bi od jeseni trebala početi funkcionirati, pa su dobro došli svi koji se žele uključiti, a imaju kakve dobre ideje ili prijedloge.

Što se tiče odgojno obrazovne situacije u školi, svi su uvijek imali najbolje namjere, iako je bilo i dobrih i loših primjera, ali naglašava da se prema svima isto postupa, jer su svi jednaki i za sve vrijede isti kriteriji i pravila, a tako će i biti sve dok je on ravnatelj. Zahvaljuje na dobroj suradnji i članovima Školskog odbora te ističe da su u školi uvijek otvoreni za suradnju i komunikaciju.

Marijan Vedriš kao zamjenik općinskog načelnika i član Školskog odbora zahvaljuje ravnatelju na suradnji, te na njegovom trudu i brizi i misli da je jako dobro što imamo ovako dobru komunikaciju. S obzirom da Općina Gola izdvaja znatna sredstva za školstvo misli da radi transparentnosti i  mora biti uključena  i informirana o radu škole. U Općini nam je školstvo uvijek bilo jako važno, u prvom redu briga za dobro naše djece, a onda i briga za školske objekte i sve ostalo i nada se da će tako biti i dalje, stoga apelira na nove vijećnike da se u svakom trenutku mogu obratiti članovima Školskog odbora ili ravnatelju ukoliko imaju kakva pitanja ili  probleme vezane za školu.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave o načinu naručivanja i povratu sredstava za udžbenike koji nedostaju.

Mihaela Tinodi Kiš misli i predlaže da bi jednostavnije bilo da Općina Gola uplati školi iznos sredstava za nove udžbenike, a da škola to riješi s roditeljima, jer je prošle godine imala dosta problema s isplatom tih sredstava.

Općinski načelnik podržava prijedlog i moli ravnatelja da škola preuzme tu obvezu,  jer u Općini Gola ionako ima jako puno posla, a osim toga skoro već godinu dana se radi s jednim djelatnikom manje.

Ravnatelj preuzima obvezu rješavanja novih udžbenika s roditeljima, a Općina obvezu uplate potrebnih sredstava školi za udžbenike koji nedostaju.

Ravnatelj dalje navodi da u 9. mjesecu donose godišnji plan za iduću godinu,  pa predlaže ukoliko netko ima prijedloga da preda pismeni zahtjev u tajništvu škole.

Mihaela Tinodi Kiš moli ravnatelja da od slijedeće godine i u Općinu Gola dostavljaju godišnje izvješće o izvršenju plana, kao što to dostavljaju i prema Županiji, jer nas je na to upozorila revizija.

Ivica Pavlović pita da li se OŠ Gola planira uključiti u projekt e-škola.

Ravnatelj pojašnjava da je pred tjedan dana Učiteljsko vijeće odbilo projekt e-škole, jer tu ima još dosta nepoznanica s obzirom da se radi o eksperimentalnom programu Ministarstva obrazovanja,  gdje bi se trebalo sve raditi digitalno. Škole nisu obvezne tome pristupiti i u našoj je Županiji jedna od škola OŠ Đuro Ester iz Koprivnice u tom sustavu.  Ravnatelj nije previše za eksperimente, a osim toga od jeseni kreće i Učenička zadruga i projekt prekogranične suradnje, gdje će biti angažiran jedan dio nastavnika, stoga je bolje da se rade 2-3 projekta koji su realni, nego da se ide sa njih 5-6 koji se zbog nedovoljnog kapaciteta neće odraditi kvalitetno. Osim toga za ovaj projekt treba imati i brzu internetsku vezu, znači da bi trebali 10 puta povećati kapacitet, te ima još dosta nepoznanica i radi navedenih razloga je Učiteljsko vijeće taj projekt za sada odbilo.

S ovim ravnatelj završava svoje izlaganje.

Općinski načelnik zahvaljuje ravnatelju jer smo dobili kvalitetne informacije, a ujedno  mu čestita na svim postignućima, i na osnivanju Učeničke zadruge i na listu Golski vrutak, koji je ravnatelj podijelio nazočnima, a u kojem načelnik ističe intervju s ravnateljem u kojem je  lijepo rekao kako je njegov posao odgovoran s prednostima i  manama kao i svaki drugi. Dodaje kako Općina Gola sa značajnim iznosom podupire školu i to jako dobro funkcionira, a nada se da će i ovo Vijeće podržati  suradnju općine sa školom kao i do sada.

Ravnatelj zahvaljuje što je dobio priliku da se obrati Općinskom vijeću. Ponavlja kako je škola otvorena za sve prijedloge i pitanja, te vjeruje da će suradnja biti kao i do sada, ako ne i bolja.

Nakon toga pozdravlja nazočne i napušta sjednicu.

 

Točka 3.

Općinski načelnik ukratko pojašnjava da sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2017. godine nisu korištena. Dodaje kako ima obvezu jednom mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava Proračunske zalihe, ali to nije bilo moguće radi lokalnih izbora, stoga sada podnosi izvješće za travanj, svibanj i lipanj 2017. godine.

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik predlaže prihvaćanje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. godine.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „ZA“) donosi

 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

Proračuna Općine Gola za 2017. godinu,

za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. godine.

Zaključak i Izvješće  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu

 

Točka 4.

Predsjednik: Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za predsjednika i članove Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Prije sjednice zaprimljen je i potpisan prijedlog grupe vijećnika (A. Kičinbaći, H. Salaj, Marko Bogadi, I. Pavlović) u kojem predlažu za člana Odbora Alena Kičinbaći umjesto predložene Helene Salaj, koja ne prihvaća kandidaturu. Nakon kraće konzultacije članovi Odbora za izbor i imenovanja prihvatili su izmjenu, te u Odbor za financije i proračun predlažu Marka Horvat za predsjednika, a za članove: Krešimira Premec, Ivicu Rac, Milana Foruglaš i Alena Kičinbaći.

Predsjednik pita ima li drugih prijedloga.

Budući da  nema drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „ZA“) donosi

 

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

Općinskog vijeća Općine Gola.

Rješenje se prilaže  ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gola

 

Točka 5.

Predsjednik: Prijedlog  Odbora za izbor i imenovanja za predsjednika i članove Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.

Pita da li svi predloženi prihvaćaju kandidaturu i ima li drugih prijedloga?

Budući da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu i nema drugih prijedloga, daje na glasovanje prijedlog da se u Odbor za Statut i Poslovnik biraju: Marijan Lukčin, za predsjednika, te Tatjana Blažeković, Krešimir Premec, Mario Bogadi i Marko Bogadi, za članove.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „ZA“) donosi

 

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik

Općinskog vijeća Općine Gola.

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gola

 

Točka 6.

Predsjednik: Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za predsjednika i članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.

Da li predloženi prihvaćaju kandidaturu i ima li drugih prijedloga?

Budući da predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu i nema drugih prijedloga, daje na glasovanje prijedlog da se za predsjednika i članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda biraju: Marijan Lukčin, za predsjednika, te Krešimir Premec, Ivica Pavlović, Marko Bogadi i Marko Horvat za članove.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „ZA“) donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

na području Općine Gola.

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Rješenje o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu elementarne nepogode 

 

Točka 7.

Predsjednik: Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za predsjednika i članove Komisije za dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za sjednicu. S obzirom da je i grupa vijećnika (A. Kičinbaći, H. Salaj, Marko Bogadi, I. Pavlović) prije početka sjednice dostavila pisani prijedlog, u kojem za člana Komisije umjesto Alena Kičinbaći, koji ne prihvaća kandidaturu, predlažu Helenu Salaj. Nakon kratke konzultacije članovi Odbora za izbor i imenovanja prihvatili su prijedlog.

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik predlaže da se za predsjednika i članove Komisije za dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola biraju: Marko Horvat za predsjednika, te Tatjana Blažeković, Helena Salaj, Ivica Pavlović i Ivica Rac za članove.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (10 glasova „ZA“)  donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu kredita i stipendija

učenicima i studentima s područja Općine Gola.

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 Komisija za dodjelu kredita i stipendija učenicima i studentima s područja Općine Gola

 

Točka 8.

Predsjednik: Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu.

Nakon što je potvrđeno da su predloženi kandidati prihvatili kandidaturu, predsjednik pita ima li drugih prijedloga.

Alen Kičinbaći pita može li se u Socijalno vijeće imenovati i jedan predstavnik njihove koalicije.

Općinski načelnik pojašnjava, ukoliko ima drugih prijedloga, da se mora točno precizirati koga bi stavili, a koga od predloženih maknuli. Dodaje kako Socijalno vijeće ima vrlo težak i zahtjevan posao, ali bi se njihove aktivnosti uskoro mogle svesti na minimum, jer je u Općini Gola revizija  koja nas je upozorila da bi trebali  donijeti Pravilnik u kojem mora biti  pravno utemeljeno i propisano na koji način, kome i za koju namjenu se mnogu odobravati pomoći socijalne naravi, a nakon donošenja takvog akta Socijalno vijeće će s vremenom imati sve manje posla. Stoga predlaže da se ne mijenjaju ovi predloženi ljudi, jer su radili dobro i časno odrađivali svoje zadaće, više puta naišli i na neugodnosti, a osim toga zastupljeni su predstavnici iz svakog mjesta koji poznaju ovu problematiku i ljude u svojem mjestu.

Alen Kičinbaći navodi da su predložena četiri člana iz HDZ-a, pa su očekivali da će netko i iz njihove koalicije biti predložen u Socijalno vijeće kako bi imali bolji uvid u rad toga tijela, jer nisu ovdje došli raditi probleme već surađivati, a osim toga ako je to zahtjevan pravni posao primjećuje da Ivica Blažeković nije nikakav pravnik.

Ivica Pavlović osvrće se na načelnikovo mišljenje kako je to težak i zahtjevan posao, te i on dodaje kako su oni (koalicija) došli raditi i žele pomoći.

Marijan Lukčin misli da će Općinsko vijeće uskoro rješavati socijalnu problematiku kada se donese Pravilnik, stoga misli da bi za to vrijeme, iz određenog poštovanja,  trebali ostaviti ljude koji su i do sada radili.

Milan Foruglaš napominje kako je iz svakog mjesta zastupljen po jedan član, a iz Gole ih ima više, stoga su se prije trebali konzultirati s nekim iz Gole ako je eventualno želio odustati.

Nakon toga nitko se  nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanja koji u Socijalno vijeće predlaže: Ivicu Blažeković, za predsjednika, Ivicu Pasko, za zamjenika predsjednika, te Nadicu Štefanić, Tereziju Zlatar, Krešimira Premec, Tatjanu Blažeković i Danijelu Grčić, za članove.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova prisutnih (7 „ZA“, 2 „PROTIV“ – A. Kičinbaći, I. Pavlović, 1 „UZDRŽAN“ – H. Salaj) donosi

 

R J E Š E N J E

o  imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova

Socijalnog vijeća Općine Gola.

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća

 

Točka 9.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik nove vijećnike obavještava da on na svakoj sjednici Općinskom vijeću podnosi izvješće o radu i aktivnostima u Općini Gola u prethodnom razdoblju, kako bi bili upoznati s aktivnostima  između dvije sjednice Općinskog vijeća.

Kako je u načelnikovoj nadležnosti imenovanje člana Upravnog vijeća „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje i člana Skupštine trgovačkog društva „Glas Podravine“ d.o.o., a o čemu je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće, izvješćuje da je 3. srpnja 2017. imenovao Marka Horvat za člana Skupštine Glasa Podravine, te Ivicu Rac za člana UV Vrapčić DV Drnje, a isti su i u prethodnom mandatu obavljali ove dužnosti.

Iako duže vrijeme nije bilo sjednica Općinskog vijeća, sve aktivnosti u Općini Gola redovno su se odvijale svojim tijekom i naše su djelatnice imale jako puno posla, jer su između ostaloga bili i izbori, a od 6. 6. 2017. u Općini je i revizija.

U tijeku je zaprimanje zahtjeva za povrat sredstava za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja, prema modelu po kojem svake godine pomažemo naše poljoprivrednike.

Ove godine kandidirali smo  nekoliko projekata na razne natječaje, tamo gdje ima sredstava i za što imamo valjanu dokumentaciju. Ne uspijemo uvijek, ali je to model po kojem radimo, a koji ćemo nastaviti i u ovom mandatu, što  znači da ćemo sve investicije kandidirati i nastojati dobiti sredstva gdje možemo izvana.

U tijeku je nabava komunalne opreme, otvoren je poziv za dostavu ponuda, a dio sredstava uspjeli smo dobiti na natječaju od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Vrijednost projekta je 159.173,85 kuna, od čega je 90.000,00 kuna odobrilo Ministarstvo.

Ovih dana objavit će se i javni poziv za izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje u Dravskoj ulici u Goli, čija je vrijednost projekta 422.496,00 kuna. I ova se investicija ne bi realizirala da nam na natječaju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nije odobrilo 400.000,00 kuna, a tu je načelnik i osobno uložio dosta truda i lobiranja.

Općinsko vijeće u starom sazivu donijelo je  II izmjene i dopune PPU Općine Gola za čiju nam je izradu također putem natječaja Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odobrilo 56.250,00 kuna.

Ugovorena je izrada PUR-a (Program ukupnog razvoja) za razdoblje od 2017. do 2020. godine, te smo i taj projekt prijavili na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Za hortikulturno uređenje ulice Stjepana Radića u Goli izrađen je idejni i glavni projekt, te je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i ići će se u realizaciju ukoliko nam odobre sredstva.

Jedna dionica nerazvrstane ceste u Otočki, k.č.br. 3313 k.o. Gola također je prijavljena na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te se još uvijek čekaju rezultati.

U tijeku su razgovori i za reciklažno dvorište, a intenzivno se radi i na sanaciji odlagališta Hintov, što je vrlo kompliciran i zahtjevan posao. U te se aktivnosti ulaže jako puno napora i snage, ali ne ide sve kako bi htjeli. Ponovo se mora obnoviti projektna dokumentacija, odnosno studija utjecaja na okoliš, a nakon toga provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sve smo to već radili, ali nismo mogli dobiti lokacijsku dozvolu, jer je čestica na kojoj je odlagalište vlasništvo RH. Već niz godina se rješava to vlasništvo i lokacijska dozvola i sada se konačno nešto pokrenulo, ali moramo imati valjanu dokumentaciju jer stara više ne vrijedi, a za sve to treba dosta vremena.

Iz Koprivničkih voda su zamolili da se animira pučanstvo kako bi se čim više priključivali na kanalizaciju, jer nam je svima u interesu da sustav proradi. Kada su se radile ankete svi su potpisali za kanalizaciju, a sada nema zahtjeva za priključenje. Osim toga na pročistaču postoji i mogućnost da ljudi sami dovoze svoje cisterne. Bitno nam je da sustav proradi i zbog Proizvođačke organizacije mljekara Drava-Sava koji imaju namjeru raditi mini mljekaru, a to bez kanalizacije nije moguće. Prioritet je bila ulica Stjepana Radića koju smo uspjeli napraviti s minimalnim sredstvima, jer se projekt sufinancirao najvećim dijelom sredstvima Hrvatskih voda, a u našem dijelu puno nam je pomogla i Županija. Dalje se vode pregovori za nastavak kanalizacije u Dravskoj ulici, stoga je jako bitno da se što više korisnika priključi na ovaj izgrađeni sustav. Sada se rješava priključak i za Eko papir, gdje je također trebalo uložiti dosta truda i pregovora, jer zapošljava više od 100 ljudi, stoga se i tome trebalo vrlo odgovorno pristupiti.

Ivica Rac moli načelnika da poduzme napore kako bi se riješio i njegov problem, jer od svih mještana na trasi gdje je izvedena kanalizacija jedini on nema mogućnost da se priključi, a kao i svaki član ove zajednice ima pravo na priključak.

Općinski načelnik obećava da će pokušati to riješiti, jer je upoznat s problemom, ali bi se onda Ivica Rac trebao i priključiti na sustav.

Ivica Rac traži ravnopravnost kao i svi drugi, znači da mu se omogući priključak, ali da ga se ne ucjenjuje da se  mora i priključiti.

Ivica Pavlović pita kako ide dalje taj projekt kanalizacije, da li nakon Dravske ulice ide za Novačku, pa da može i tamo animirati ljude.

Općinski načelnik pojašnjava da je prije realizacije projekta napravljena fisibiliti studija, po kojoj se u ostalim naseljima ne može raditi kanalizacija u ovom obliku, jer su previše razvedena. U ostalim naseljima kanalizacija se planira riješiti sustavom septičkih jama, gdje bi se iz tih jama sadržaj vozio u pročistač.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju.

 

Točka 10.

 

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Tatjana Blažeković navodi problem vezan uz sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja, a radi se o tome da se zahtjevi Općini mogu predati do 15. 12. tekuće godine, što znači da su ljudi koji koriste tu uslugu od 15. do 31. 12. zakinuti, jer te račune ne mogu predati za povrat sredstava iduće godine, pa pita zašto se računi ne bi uzimali do konca godine.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da smo na Program subvencioniranja umjetnog osjemenjivanja dobili suglasnost Ministarstva poljoprivrede što je uvjet za provođenje Programa, a koji se  mora realizirati do 15. 12. 2017. jer nakon toga moramo dostaviti dostaviti izvješće Ministarstvu i isplatiti  sredstva korisnicima prema zahtjevima.

Marijan Vedriš misli da se radi o manjem broju ljudi, stoga predlaže da se dogovore s veterinarom da im račun za uslugu izvedenu u navedenom periodu izda iduće godine.

Nakon kraće rasprave većina nazočnih složila se s prijedlogom Marijana Vedriša, kako je najbolje usluge iz toga prijelaznog perioda naplatiti iduće godine kada se ti računi mogu predati za povrat sredstava.

Marijan Lukčin pita koliko će koštati priključak na kanalizaciju i kako će se  plaćati, jer to ljude najviše zanima, a nemamo konkretan podatak.

Općinski načelnik pojašnjava da će se onima koji su priključeni na javni vodovod to obračunavati prema potrošnji vode, a ostalima paušalno, ali obećava za iduću sjednicu Općinskog vijeća pribaviti točne podatke od Koprivničkih voda.

Alen Kičinbaći pita da li su se općinski načelnik i zamjenik očitovali da li će dužnost obavljati profesionalno ili volonterski i kolika im je naknada.

Općinski načelnik odgovara da će i on i zamjenik dužnost obavljati volonterski, a što se tiče naknade ista se obračunava po odlukama i pravilnicima koje je donijelo Općinsko vijeće u prethodnom mandatu i iznosi oko 3.000,00 kuna, ali načelnik i zamjenik nemaju pravo na dnevnice koje članovima Općinskog vijeća iznose 250,00 kuna po sjednici. Dodaje da on u Općini nije primao nikakvu naknadu kada je bio saborski zastupnik, a i u prvom  svojem mandatu radio je u Općini volonterski bez ikakve naknade.

Marijan Vedriš navodi kako na našem području ima sve više lisica pa su lovci predlagali da Općina pomogne u tom dijelu, određenim subvencijama za tu namjenu kako bi se smanjio broj lisica.

Općinski načelnik misli da bi za to trebala malo veća sredstva, stoga predlaže da lovci, odnosno LU Zec izvidi mogućnosti i da se negdje kao udruga kandidiraju za sredstva, a i mi ćemo razmotriti mogućnosti s naše strane, iako su na ovom području divlje svinje najveći problem. Imamo problem i s vranama, ali ga imaju i druge sredine i ne postoji jedinstveno rješenje za pitanje vrana.  Što se tiče divljih svinja Marko Horvat je u rješavanju te problematike uložio dosta truda i napora i došlo se do toga da je na zadnjem sastanku u Općini Gola, 14. lipnja 2017., s predstavnicima Uprave Hrvatskih šuma dogovoreno postavljanje ograde i električnih pastira kao zaštita štete od divljači, što će krenuti već ovih dana (zapisnik sa sastanka podijeljen je svim članovima Općinskog vijeća).

Budući se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 21,00 sat.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gola

ZAPISNIČAR:  Jasna Čimin-Sinjeri                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  Marko Horvat