Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  30. prosinca 2014. godine,
sa 19.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/14-01/11, URBROJ: 2137/06-14-1, od  23. prosinca 2014. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Danijela Grčić, član,
 9. Nadica Bobovec, član,
 10. Stanislav Saboliček, član,
 11. Zlatko Lovković, član.

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 3. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (11 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Proračuna Općine Gola za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu,
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu,
 3. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini,
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2015. godini,
 6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2015. godini,
 7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2015. godini,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2015. godini,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2015. godini,
 10. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2015. godini,
 11. Donošenje Programa rasporeda sredstava prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina u 2015. godini,
 12. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
 13. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2015. godini,
 14. Donošenje Odluke o isplati nagrade rodiljama s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2015. godini,
 15. Donošenje Odluke o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola u „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje, podružnicama Gola i Ždala u 2015. godini,
 16. Donošenje Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2015. Godini,
 17. Donošenje Odluke o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u 2015. godini,
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala za 2015. Godinu,
 19. Razmatranje inicijative Općine Molve za osnivanje zajedničkog reciklažnog dvorišta,
 20. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,.
 21. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (11 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Gola za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da Proračun za 2015. godinu iznosi 9.751.000,00 kuna, a prihodi su planirani na razini ovogodišnjih. Navodi najvažnije projekte planirane za 2015. godinu (sabiralište mlijeka u Gotalovu, sabiralište i spremište u Otočki, kupnja vage, te otkup zemljišta),  a prenosi se izgradnja vodovoda i radovi na društvenom domu Ždala. Također je planirano opremanje dječjeg vrtića i kuhinje društvenog doma Gola, grijanje u društvenom domu Otočka i nabava kanti za smeće za domaćinstva. Ostali, uglavnom redovni rashodi, planirani su na razini ovogodišnjih.

Općinski načelnik  dodaje kako je iz prijedloga Proračuna razvidno da je manji nego prijašnjih godina, jer smo izgubili značajan dio prihoda  ( oko 30%) i samo zahvaljujući dobrom gospodarenju uspjeli smo ove godine izvesti sve planirane investicije i pokriti sve redovne potrebe i troškove. Izvedeni su radovi ugovoreni s IPARD-om i za to trebamo dobiti povrat oko 700.000,00 kuna, a nadamo se i da će proraditi bušotina Gola 10 što bi malo povećalo rentu. Ušli smo u program EIB-a za kanalizaciju, te je počeo i jedan dio radova, a dokumentacija se u međuvremenu sređuje. Inače i u drugim jedinicama  lokalne samouprave pali su prihodi, stoga smo mi u odnosu na druge još solidno preživjeli, jer su mnoge i okolne općine godinu završile s minusom ili u kreditu. Načelnik je jučer održao i sastanak s udrugama na kojem ih je upoznao sa stanjem i svi su uglavnom imali razumijevanja. Hintov ćemo sanirati s Piškornicom i  svi se započeti projekti moraju dovršiti, a sve ostalo ćemo kandidirati na fondove i ruralni razvoj, jer za neke stvari već imamo spremne projekte, a za neke je izrada dokumentacije u tijeku.  Od Županije se ne može puno očekivati, jer ni oni nemaju sredstava, stoga nam preostaju samo  fondovi.  Misli da je predloženi Proračun vrlo realan i socijalni i razvojni i društveni, stoga predlaže da se kao takav i prihvati.

Marijan Lukčin, predsjednik Odbora za financije i proračun,  dodaje da je Odbor detaljno razmotrio proračun i uz pojašnjenje Zvonkice Zlatar  složili su se da je realan i suglasni su s takvim prijedlogom.

Stanislav Saboliček podsjeća da je naša Općina svrstana u kategoriju nerazvijenih, pa će nam se i vratiti određena sredstva u Proračun. Nakon toga traži određena pojašnjenja.

Pita dali je zaboravljen drugi sloj asfalta u Gotalovu, jer to nije naznačeno ni u projekcijama, a prošla su već dva mandata kako se to obećava jer se radi o poslu kojem bi hitno trebalo pristupiti. Zaboravljeno je staviti u razvojni plan prekrivanje i sređivanje društvenog doma u Gotalovu, a ne spominje se niti ništa  vezano uz obnovljive izore energije (fasade, pročelja). Spominje da je još 1991. u Županijskoj razvojnoj strategiji bio prioritet termalni izvor u Gotalovu, što je kasnije prebačeno u Lunjkovec, a možda bi se i to moglo ponovo aktualizirati i kandidirati u nekim fondovima, što bi moglo donijeti veliki razvoj općine i otvoriti mnoga radna mjesta. Pita i što će biti s planiranim pristaništem u Ješkovu ako krene projekt hidroelektrane koji će dovesti i do porasta vodostaja rijeke Drave.

Općinski načelnik pojašnjava da se indeks razvijenosti neke općine (naš je 72,3)  utvrđuje na temelju raznih pokazatelja (demografske karakteristike, zaposlenost, prihod i dr.) i mi bi na ime toga mogli dobiti određena sredstva, ali po njegovom mišljenju od tih mjera poravnanja ne treba se puno očekivati. Načelnik je i u Saboru dao amandman vezano uz to, odnosno da nam vrate rentu, ali se ništa nije dogodilo, osim što nam daju šodrane, iako na našem području ni to nije moguće radi zaštićenog područja Mura-Drava.

Za drugi sloj asfalta u Gotalovu i za cestu u Novački kroz šumu napravit će se troškovnik i kandidirat ćemo za mjere ruralnog razvoja, a isto tako i društveni dom u Gotalovu.

Glede termalnih izvora, ako postoji dobra ideja, može se angažirati konzultante, ali prije svega mora se dobro razraditi program.

Za pristanište u Ješkovu, Lučka kapetanija radi projekte besplatno i kandidirat će se na fondovima u svrhu turističkog razvoja, a što se tiče hidroelektrane koja je upitna,  podsjeća da je prije određenog vremena on osobno prošao razne probleme jer je bio najglasniji protiv HE Novo Virje i naša je Općina i uz razne prijetnje ostala jedina u Županiji protiv toga projekta. Za fasade su planirana sredstva u Proračunu, jer su se već javili neki ljudi koji su zainteresirani, samo treba odlukom razraditi način na koji će se ta sredstva moći koristiti.

Stanislav Saboliček pojašnjava kako nije mislio ništa loše kad je spomenuo da je naša Općina svrstana među nerazvijene, jer ako nam se vrate neka sredstva u Proračun to je samo plus. Pita u kojoj smo fazi s Prostornim planom, te dodaje kako ima 17 prijedloga za strateški razvoj poljoprivrede. Kako sve to ne bi čitao, daje prijedlog u pisanom obliku i moli da se sve to uvede u zapisnik.

(Postaviti poljoprivredu na 1. mjesto i osigurati do 20% proračuna, te je proglasiti strateškom granom  kroz neku od ovih mogućnosti:

 1. Pomoć kod osnivanja gospodarskog subjekta ili npr. kod upisa u PDV,
 2. Troškovi obrade kredita kod poslovnih banaka HBOR-a i slično,
 3. Subvencija kamata barem u minimalnom iznosu od 1 do 5%,
 4. Subvencija kod strojnih prstenova i kapitalnih ulaganja kod kupnje sredstava za rad,
 5. Subvencija kod osiguranja usjeva, stoke, nasada i poljoprivrednih objekata,
 6. Pomoć kod kupnje staklenih plastenika,
 7. Pomoć kod kupnje opreme za navodnjavanje,
 8. Ispitivanje plodnosti tla,
 9. Pregled mesa na trihinelu, cijepljenje trihineloze goveda i cijepljenje peradi,
 10. Pčelarska proizvodnja- kupnja 5 do 10 košnica,
 11. Podizanje trajnih nasada – lješnjak, kupina, malina, borovnica, kruška, jabuka…
 12. Pomoć kod sadnje ljekovitog bilja, nabava sjemena i sadnica,
 13. Kod kupnje ovaca i koza što je nešto novo u našem kraju, pomoć do 5 komada ili više,
 14. Subvencija za žensku stoku (telad, ovce, kobile i krmače) koje ostaju na gospodarstvu,
 15. Osjemenjivanje krava, junica, kobila, ovaca, koza i krmača,
 16. Plaćanje troškova prijenosa vlasništva zemljišta i troškovi vezani uz isto za one od 5,7 ili više ha,
 17. Proljetna i jesenska sjetva.)

Zlatko Lovković slaže se da je teško napraviti jedan realan proračun jer su želje jedno, a mogućnosti drugo. Trebali bi ipak voditi računa o poticanju gospodarske aktivnosti i kako zadržati mlade ljude koji sve više odlaze jer se nemaju gdje zaposliti na području naše Općine. Zato sve više izumiremo, a ako se to nastavi morat ćemo proračun rezati još i više, dok bi nam se poticanjem gospodarstva i zapošljavanjem kroz poreze  jedan dio sredstava i vraćao u proračun.

Općinski načelnik cijeni ovakvo razmišljanje, ali misli da je netočno da se mladi ljudi na našem području ne zapošljavaju, jer je tu i Eko-papir i Fugaplast čiji je doprinos i te kako značajan u standardu naših građana. Imamo oko 500 zaposlenih uz poljoprivredu što i nije tako loše. Osim toga pomažemo mladim ljudima raznim vidovima pomoći, od rodiljnih naknada, vrtića, školstva i stipendija, čime isto tako nastojimo olakšati i poboljšati standard. Za poduzetništvo mora postojati privatna inicijativa, a podatak da u Hrvatskoj ima oko 500 poslovnih zona od kojih su 2/3 prazne dosta govori, jer je problem velik i nesaglediv, a samo je ove godine propalo oko  30000 malih obrtnika. Demografski podaci su nam poražavajući i strašni, ali mi za to nismo krivi, jer uz ostalo gradimo i ceste i infrastrukturu , ali neki drugi faktori utječu na to da nema interesa za neka značajnija ulaganja, a problem nije samo na našem području.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Gola za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova svih vijećnika (9 „za“, 1 „protiv“- S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PRORAČUN OPĆINE GOLA ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU.

Proračun se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Nakon što je Darinka Kuzmić Salajpal ukratko pojasnila prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon  kojeg Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2015. godinu.
 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini, koji je usklađen s Proračunom Općine Gola za 2015. godinu,  kao i svi programi koji slijede do 13. točke dnevnog reda, nitko se nije javio za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 4.

Nakon glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PROGAM
održavanja komunalne infrastrukture  
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

Nakon glasovanja  Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković)  donosi

PROGRAM
 javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja  
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković)  donosi

PROGRAM
javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 7.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (9 „za“, 1 „protiv“- S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PLAN
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2015. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 8.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 9.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 10.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PROGRAM
rasporeda sredstava prihoda od šumskog doprinosa
na području Općine Gola u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 11.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PROGRAM
rasporeda sredstava prihoda
od eksploatacije mineralnih sirovina u 2015. godini.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 12.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček, 1 „suzdržan“ – Z. Lovković) donosi

PROGRAM
o namjenskom korištenju sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 13.

Nakon što je Darinka Kuzmić Salajpal pojasnila prijedlog Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola u 2015. godini, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“)  donosi

ODLUKU
o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata
na području Općine Gola u 2015. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 14.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o isplati nagrade rodiljama s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2015. godini.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da je u odnosu na Odluke iz prijašnjih godina u članku 1. dodan navod da „pravo na isplatu nagrade ima rodilja koja ima prebivalište na području Općine Gola najmanje šest mjeseci prije rođenja djeteta“.  Razlog je što se ove godine pojavio problem vezan uz to, kada su djelatnice JUO bile izložene neugodnostima jer je bilo mišljenja da Odluka nije dobro napravljena, a nama nije u interesu da imamo probleme, već da se točno znaju pravila po kojima se postupa. Kod jednog zahtjeva bilo je sporno da li rodilja u trenutku rođenja djeteta mora imati prebivalište na području Općine Gola, stoga se Općinsko vijeće mora očitovati i zauzeti stav o tome.

Ivica Pasko misli da je stara Odluka bila dobra i da ovaj novi prijedlog nije ispravan, jer bi se time nanosila šteta, a Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća ga da je upravo on prekrižio staru Odluku i rekao da ništa ne valja.

Milan Foruglaš misli da bi bolja opcija bila da se uvjetuje da dijete ima prebivalište na području Općine Gola, jer u zadnje vrijeme ima dosta mladih ljudi koji su roditelji,  ali ne  žive zajedno.

Općinski načelnik predlaže da se uvjetuje da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Gola u trenutku rođenja djeteta.

Stanislav Saboliček pita da li je bilo slučajeva da se takva naknada digla u dvije općine, jer se i to može dogoditi da u jednoj općini digne mama, a u drugoj tata.

Predsjednik predlaže da se u takvim posebnim i nejasnim slučajevima angažira povjerenstvo koje bi razmotrilo sve okolnosti i onda donijelo odluku.

Darinka Kuzmić Salajpal dodaje da smo ove godine prvi put zaprimili zahtjev kada rodilja u trenutku rođenja djeteta nije imala prebivalište na području Općine Gola, već se naknadno prijavila i nakon raznih tumačenja nagrada je ipak bila isplaćena.

Ivica Rac misli, ako se ta naknada kroz godine bude povećavala, da bi i Općina trebala zaštititi svoja davanja te staviti nekakav vremenski rok u kojem bi roditelji trebali imati prebivalište na području Općine Gola.

Stanislav Saboliček slaže se da bi Općini Gola trebalo biti u interesu da dijete ostane žitelj ove Općine, upravo i radi demografske politike koja ovisi o djeci, jer ne bi bilo u redu da Općina daje naknadu roditeljima, a dijete ode živjeti negdje drugdje.

Danijela Grčić mišljenja je da bi najpoštenije bilo da se uvjetuje da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Gola, jer u današnje vrijeme  mnogi se brakovi sklapaju i nakon rođenja djeteta.

Općinski načelnik predlaže da se promijeni naslov i članak 1.Odluke, te da nova Odluka glasi „Odluka o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Gola za novorođeno dijete u 2015. godini“ , a članak 1. bi glasio „Pravo na isplatu novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta ima jedan od roditelja novorođenog djeteta koji ima prebivalište na području Općine Gola najmanje šest mjeseci prije rođenja djeteta za svako novorođeno dijete, a koji zahtjev za isplatu novčane pomoći podnese općinskom načelniku Općine Gola“.

Predsjednik predlaže da se u Odluku dodaju i članovi Povjerenstva koje bi odlučivalo o eventualnim spornim zahtjevima, a nakon kraće rasprave u Povjerenstvo se određuju Ivica Pasko, Milan Foruglaš i Tatjana Blažeković.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke s tekstom koji je predložio općinski načelnik i s predloženim članovima Povjerenstva, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola  jednoglasno (11 glasova „za“) prihvaća prijedlog i  donosi

ODLUKU
o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta
roditeljima s područja Općine Gola
za novorođeno dijete u 2015. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 15.

Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Odluke o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola u „Vrapčić“  dječjem vrtiću „Drnje“, podružnicama Gola i Ždala u 2015. godini, Stanislav Saboliček podsjeća da je već tražio, a još uvijek ne znamo koja je ekonomska cijena po djetetu, pa bi bilo dobro da se jednom iznese i taj podatak.

Budući da se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasovanje prijedlog , nakon kojeg  Općinsko  vijeće Općine Gola većinom glasova  (10 „za“, 1 „protiv“ –  S. Saboliček) donosi

ODLUKU
o načinu financiranja boravka djece s područja Općine Gola
u „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje,
podružnicama Gola i Ždala u 2015. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 16.

Nakon kraćeg pojašnjenja prijedloga Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2015. godini, otvorena je rasprava.

Milan Foruglaš prenosi kako je ravnateljica OŠ Gola na Školskom odboru skrenula pozornost na školsku kuhinju za koju se izdvaja jako puno sredstava, a mnoga djeca više puta tu hranu baš i ne vole, stoga je to ukupno jako veliki iznos od kojeg škola i nema koristi nego zapravo roditelji djece umjesto kojih Općina plaća prehranu, a ta je stavka prikazana kao pomoć školi.

Predsjednik  dodaje da je na Školskom odboru par puta bilo primjedbi na školsku kuhinju, jer je jako teško zadovoljiti svu djecu, stoga će se na Školskom odboru ponovo potaknuti to pitanje da se vidi može li se što popraviti.

Općinski načelnik kaže kako ga je jako veselilo financiranje školske kuhinje, a siguran je da je da su i mnogi roditelji s tim bili oduševljeni . Misli da i to doprinosi kvaliteti življenja i zdravlja kada je školska kuhinja dostupna svoj djeci, jer su mnogi roditelji u egzistencijalnim problemima. On ne bi radio nikakve rezove u smislu da se ukine financiranje školske  kuhinje, jedino predlaže da se Školski odbor malo više angažira, da se vidi koliki je broj djece i kolika je cijena obroka, te da se posveti više pozornosti kvaliteti obroka.

Darinka Kuzmić Salajpal navodi da su problem bile područne škole koje nemaju kuhinju pa se ne može postići takva kvaliteta obroka kao tamo gdje postoji kuhinja.

Danijela Grčić dodaje kako se problem školske kuhinje razmatrao i na Vijeću roditelja, ali se govorilo o nezadovoljstvu sa školskom kuhinjom upravo u Goli.

Marijan Lukčin predlaže da se u školi napravi anketa o tome što djeca vole, a što manje vole jesti, jer možda veći broj djece ne voli određenu hranu.

Stanislav Saboliček podsjeća da je upravo on na početku ovog mandata   potaknuo  problem prehrane djece, jer ne može jedno dijete koje putuje npr. iz Gotalova, od 6,45 pa negdje do 14 sati biti zadovoljno kada  dobije samo jedno pecivo ili malo grisa, stoga bi trebalo razmotriti taj meni.

Tatjana Blažeković misli da bi bilo dovoljno kad bi se u meni ubacila koja voćka, jer bi to djeci puno značilo dok čekaju autobus.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik obećava da će se na Školskom odboru razmotriti problematika vezana za školsku kuhinju, te daje na glasovanje prijedlog Odluke o načinu financiranja školske kuhinje Osnovne škole Gola u 2015. godini, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o načinu financiranja školske kuhinje
Osnovne škole Gola u 2015. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 17.

Predsjednik poziva za pojašnjenje prijedloga Odluke o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u 2015. godini, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je prijedlog Odluke isti kao i za 2014. godinu, a u međuvremenu je provjereno u Županiji koja također daje poticaje za stručna osposobljavanja u poljoprivredi i to 30% od iznosa računa programa, a najviše do 500,00 kuna. Županija svake godine raspisuje javni poziv na temelju kojeg se može podnijeti zahtjev za povrat ovih sredstava. U Općini Gola predloženi su programi za izobrazbu poljoprivrednika za korištenje pesticida u punom iznosu i  za rukovatelje motornom pilom, u iznosu od 500,00 kuna. Ove godine dosta je poljoprivrednika već iskoristilo subvenciju za rukovatelje motornom pilom, a  program za korištenje pesticida počeo je koncem ove i nastavlja se iduće godine. Općina Gola u suradnji s Poljoprivrednom savjetodavnom službom, čija je cijena tečaja minimalna, kakvu je odredilo Ministarstvo poljoprivrede,  organizira ove tečajeve na području Općine, a cijena je 380,00 kuna po polazniku. Jedna grupa poljoprivrednika već je završila izobrazbu, a početkom godine nastavljaju se upisi i tečajevi tako dugo dok bude zainteresiranih polaznika s područja Općine Gola.

Općinski načelnik predlaže da se sada razmisli da li će Općina Gola odobriti puni iznos subvencije za korištenje pesticida ili samo 70%, a za ostatak da si poljoprivrednici traže od Županije, jer će biti još tih tečajeva, s obzirom da su ga neki već pitali i za informatičke tečajeve.

Na pitanje predsjednika može li Općina tražiti od Županije povrat tih 30% sredstava skupno za sve naše polaznike, jer ako sada sve odobrimo, bit će takvih zahtjeva i više, a ako se može dobiti nešto i od Županije ne bi bilo loše. Jasna Čimin-Sinjeri odgovara da se zahtjevi podnose pojedinačno isto kao i za Općinu Gola.

Marijan Lukčin misli da je to mali iznos koji bi se dobio od Županije, malo više od 100,00 kuna  i mnogi samo za to neće ići u Koprivnicu jer ih toliko dođe put.

Ivica Rac misli da se ovdje ne radi o nekakvom značajnom iznosu, a poljoprivrednicima je i mala pomoć dobro došla, zato on ne bi komplicirao i odobrio bi cijeli iznos, a podržava ga i Ivica Pasko koji dodaje da Općina puno daje i za učenike i studente i za udruge, pa se onda može  dati i poljoprivrednicima.

Stanislav Saboliček  podsjeća da je Općinsko vijeće već dva puta dalo suglasnost za ovu Odluku, a edukacija za korištenje pesticida je jako bitna za poljoprivrednike i tu ne bi trebalo biti spora da se to financira.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog Odluke na  glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (11 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o subvencioniranju programa stručnog osposobljavanja u 2015. godini.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 18.

Nakon kraćeg pojašnjenja, nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik predlaže prihvaćanje Plana Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala za 2015. godinu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (10 „za“, 1 „protiv“ – S. Saboliček) donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje
podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala za 2015. godinu.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 19.

Predsjednik otvara raspravu o inicijativi Općine Molve za osnivanje zajedničkog reciklažnog dvorišta.

Općinski načelnik pojašnjava da smo primili prijedlog Općine Molve o osnivanju zajedničkog reciklažnog dvorišta gdje bi bile uključene općine Gola, Molve, Novo Virje i Virje. Misli da je ovo jako dobra ideja da se više općina organizira u takav projekt, ali nakon konzultacija sa stručnim osobama zaključeno je kako je za Općinu Gola ovo neprihvatljivo radi našeg specifičnog položaja, udaljenosti, stoga je mišljenja da ćemo ipak sami morati raditi naše reciklažno dvorište.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave u vezi mogućih lokacija za reciklažno dvorište. Ivica Pasko ima informaciju da Jadranka Petričević želi prodati zemljište kod šume u Goli nedaleko od glavne ceste. Stanislav Saboliček  misli da bi trebalo pitati Branka Lukčina za zemljište preko Fugaplasta, a ima informaciju i kako se prodaje imanje u Otočki (Mehkek) blizu glavne ceste i da je cijena 50.000,00 kuna, pa bi to trebalo ispitati. Osim toga preko puta Fugaplasta su i napuštene kuće koje bi vlasnici možda prodali (M. Švegović). Zlatko Lovković kao moguću lokaciju navodi parcele uz glavu cestu izvan Gotalova  gdje ima više vlasnika,   zemljište je nekvalitetno pa bi možda bila povoljna cijena, a u blizini je i dalekovod. Franjo Sočev misli da to ne bi bilo pogodno jer je tu bila voda i pita ne bi li se to moglo napraviti u Hintovu.

Općinski načelnik odgovara da je Hintov vlasništvo RH, a iz iskustva znamo kako je teško išta planirati  na česticama čiji je vlasnik RH. Misli da bi najpogodnija lokacija bila u Goli preko Fugaplasta, pa bi Branka Lukčina i Marijana Švegović trebalo pozvati na razgovor ili im poslati dopis – pismo namjere, da se vidi žele li  prodati zemljište i po kojoj cijeni, jer su ovo samo nagađanja.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga se jednoglasno zaključuje da će se Općini Molve odgovoriti kako Općina Gola radi specifičnog položaja mora osnovati svoje reciklažno dvorište, te će se istovremeno poslati pismo namjere u vezi mogućih lokacija za reciklažno dvorište Branku Lukčinu i Marijanu Švegoviću iz Gole.

Točka 20.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik kaže kako je u dosadašnjim izvješćima tijekom godine na sjednicama izvijestio Općinsko vijeće o svim aktivnostima i sada nema ništa posebno dodati,  jer je i nedavno bila sjednica Općinskog vijeća.

Navodi samo primjer problema koji su se pojavili nedavno kada je pao prvi snijeg, jer je on morao intervenirati i sve organizirati, s obzirom da su kooperanti gosp. Vlaha (Bogadi i Ivančan) bili nespremni i iznenađeni, stoga moli da se Povjerenstvo u buduće malo više angažira oko toga, kako u takvim situacijama ne bi bilo problema, jer su ljudi jako osjetljivi ako se ceste na vrijeme ne očiste.

Predsjednik misli da nije trebalo biti problema jer je on osobno  zvao kooperante i od jutra su čistili snijeg,  jedino je bio problem što su negdje bili nanosi.

S ovim se završava načelnikovo izvješće na koje nitko nema primjedbi.

Točka 21.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Stanislav Saboliček  primijetio  je na karti da je ruta željezne zavjese zaobišla Općinu Gola i ucrtana je preko Hlebina, što je 13 km od granice, pa pita kako nam je to promaklo i da nitko nije o tome izvijestio Općinsko vijeće, jer je stalno bilo govora da će to ići preko Općine Gola, a moglo se jako dobro iskoristiti u turističke svrhe.

Općinski načelnik pojašnjava da je tu nešto pobrkano, jer biciklistička staza ide preko Općine Gola.

Stanislav Saboliček pokazuje nazočnima časopis Gotalko, projekt učiteljica iz Gotalova koji sufinanciraju i roditelji, a u kojem je prikazano što se radilo i kakvi su im planovi. One su sa svojim učenicima i uz pomoć roditelja ove godine osvojile niz nagrada, a zadnjih 10 godina su uvijek među najboljima,  stoga misli da su zaslužile da im se pokloni malo pažnje, da im se izađe u susret i pita treba li im što. Misli da bi i tim učiteljicama i toj djeci koja tamo stasaju trebalo dati malo podrške, jer nitko ih nije ni pozvao, ni ispred Općine niti ispred Županije. Navodi primjer njegovog sina koji je bio 1. na županijskom i 3. na državnom natjecanju iz tehničke kulture, ali nitko to nije ni spomenuo. Javljaju im se ljudi iz Engleske i Belgije i čestitaju na uspjesima, stoga misli da bi i Općina Gola mogla dati neku simboličnu nagradu ili školi ili tim učiteljicama, kao mali znak pažnje ili im bar pokloniti neki izlet.

Danijela Grčić navodi kako su u Vijeću roditelja upoznati s njihovim radom, ali misli da su se učiteljice same trebale obratiti Općini za pomoć.

Milan Foruglaš je član Školskog odbora i o tome ne zna ništa, te je mišljenja da bi ravnateljica to trebala znati i o tome izvijestiti i Školski odbor i Općinu.

Zlatko Lovković misli da je Stanislav Saboliček samo tražio da se takve osobe  posebno istaknu i spomenu, te da im Općinsko vijeće kao poticaj odobri određenu nagradu.

Općinski načelnik podsjeća da je ovog ljeta na skupu u Gotalovu posebno tražio da se pozdravi učiteljice iz Gotalova upravo radi tog njihovog entuzijazma i sretan je radi toga poglavito što su ekološki osviješteni i puno rade na zaštiti okoliša, ali je mišljenja da bi to sve trebalo ići preko Školskog odbora, jer škola ima svoja tijela koja treba uvažavati, pa predlaže da se to razradi sa ravnateljicom.  Predlaže da se razmisli o prijedlogu za županijsku nagradu za iduću godinu, jer smo sada predložili VZO Gola, a imamo i društvo darivatelja krvi koje je najjače u Županiji.

Stanislav Saboliček dodaje kako sada traži pomoć od Općine, a ne od škole, te dodaje kako su sve veće medijske kuće objavljivale priloge o toj školi i učiteljicama, a naš Glas Podravine im je dao tek jedan mali stupac, a sada se događa da i naša Općina nema sluha.

Predsjednik misli da nitko nije protiv da se pomogne i školi i učiteljicama, ali i one su u Školskom odboru i trebale su to tamo iznijeti. Ako im je trebala pomoć za štampanje  časopisa trebale su to reći, jer Općina izdašno pomaže sve škole, pa bi se i tu pomoglo da se tražila pomoć kao i za sve ostalo.

Ivica Rac predlaže  da se cesta koja ide uz nasip od braće Mehkek u Novački do Gotalova također uvrsti u nerazvrstane ceste moje bi se kandidirale za ruralni razvoj, jer je to dosta važna dionica. Darinka Kuzmić Salajpal navodi da su tu cestu šodrale Hrvatske vode, a općinski načelnik  predlaže da se s gosp. Fučekom iz Hrvatskih voda izvidi u čijoj je nadležnosti ta cesta. Također podsjeća da nitko nije dostavio prijedlog dionica nerazvrstanih cesta koje bi uvrstili u program za kandidiranje i za koje bi angažirali geodeta, stoga predlaže da se ti podaci pribave što prije.

Nakon kraće rasprave zaključeno je da će vijećnici pribaviti podatke o nerazvrstanim cestama za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća, na kojoj će jedna točka biti predviđena samo za prijedlog i utvrđivanje tih dionica.

Budući da se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,15 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš