Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od  5. travnja 2018. godine,

 sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/06, URBROJ: 2137/06-18-1, od  2. travnja 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Alen Kičinbaći, član,
 8. Helena Salaj, članica,
 9. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 2. Marko Bogadi (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik  pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli „uskrsnice“ umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola,
 2. Donošenje Odluke o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) svih pasa na području Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o 2. Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za upravljanje grobljima na području Općine Gola,
 4. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 5. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik  poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o dodjeli uskrsnice umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Gola.

Općinski načelnik misli da je možda napravljen propust što se na vrijeme ova Odluka nije donijela na Općinskom vijeću, jer prema njegovom mišljenju bi uskrsnice i božićnice umirovljenicima trebale biti kontinuitet i to bi se redovno trebalo isplaćivati. Bilo je dosta pritisaka i negodovanja,  jer to umirovljenicima puno znači, stoga još jednom predlaže donošenje Odluke o dodjeli uskrsnice umirovljenicima, jer i dosta ostalih općina isplaćuje ovu naknadu poslije Uskrsa.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o dodjeli „uskrsnice“ umirovljenicima

s prebivalištem na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

 

Točka 2.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje prijedloga Odluke o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) svih pasa na području Općine Gola.

Općinski načelnik pojašnjava kako je obavljeno niz sastanaka vezano uz ovu problematiku i sastanak načelnika sa zajedničkim komunalnim redarom, a obavljene su i konzultacije s veterinarskom stanicom. Radi se o vrlo ozbiljnom problemu, velike su kazne za vlasnike pasa koji se ne pridržavaju zakonskih obveza, a Općini veliki troškovi za pse koji se ulove na našem području, a da nisu čipirani. Neke općine već su donijele odluke o financiranju ili sufinanciranju mikročipiranja pasa, stoga načelnik predlaže da i Općina Gola financira mikročipiranje za sve pse na području Općine Gola u 100% iznosu sukladno predloženoj Odluci.

Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da smo na naš zahtjev od Veterinarske stanice Koprivnica d.o.o. dobili broj mikročipiranih pasa na području Općine Gola, i to u Goli 155, Gotalovu 74, Otočki 66, Novački 63 i Ždali 74. Obećali su do ponedjeljka dostaviti i popis vlasnika tih pasa, te i popis vlasnika koji su čipirali pse ove godine, te sudjelovati u akciji kontrole mikročipiranja s komunalnim redarom Općine Gola. Cijena mikročipiranja je 100,00 kuna s PDV-om za jedno mikročipiranje. Određeni učinak postigle su i obavijesti komunalnog  redara koje su komunalni radnici dostavili svim domaćinstvima vezano uz zakonske obveze vlasnika pasa, jer je nakon toga bilo dosta reakcija i upita.

Ivica Rac pita što s onima koji imaju ugovor s Veterinarskom stanicom Nova, da li i oni mogu vršiti čipiranje?

Marijan Vedriš odgovara da i jedna i druga ovlaštena veterinarska stanica može vršiti čipiranje.

Predsjednik predlaže da se traži popis onih koji su čipirali pse ove godine, od 1.1. 2018. i da se njima izvrši povrat sredstava za čipiranje. Misli da je to dobra odluka, da se plati čipiranje za sve pse, jer se jedino na taj način može stati na kraj tome da neki drže i više pasa, a samo jednog cijepe, a kada budu čipirani, svi će biti u evidenciji i vlasnici će ih morati cijepiti. Bilo bi dobro i kada bi u Općini imali informaciju ako netko želi psa,  da pokupi psa iz azila koji je dopremljen s područja naše Općine, kako mi za njega ne bi trebali plaćati naknadu azilu.

Nakon toga nitko se više ne javlja za raspravu, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

O D L U K U
o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja)

svih pasa na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

NOVA odluka čipiranje pasa

 

Nakon toga zaključeno je da se ovlašćuje općinski načelnik za potpisivanje ugovora o mikročipiranju pasa sa Veterinarskom stanicom Koprivnica d.o.o. i s Veterinarskom stanicom Nova d.d., te da se komunalni redar Općine Gola dogovori s njihovim predstavnicima o daljnjim aktivnostima i da se izvrši povrat sredstava vlasnicima pasa koji su od 1.1. 2018. sami financirali čipiranje svojih pasa.

 

 

Točka 3.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o 2. Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za upravljanje grobljima na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da dosadašnji član iz Gotalova, Franjo Sočev više ne želi biti član Odbora, a u Gotalovu i inače te poslove već duže vrijeme obavlja Krešimir Premec, stoga je prijedlog da umjesto Franje Sočeva član Odbora nadležan za groblje u Gotalovu bude Krešimir Premec.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik  daje prijedlog na glasovanje, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

O D L U K U

o 2. izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju

Odbora za upravljanje grobljima na području Općine Gola.

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 4.

Predsjednik poziva općinskog načelnika da izvijesti o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

 1. Nakon donošenja odluke Općine Drnje o istupanju iz zajedničke ustanove „Vrapčić“ dječji vrtić Drnje, ostalih šest općina iskazalo je volju i želju da i dalje ostanu u ekipi, stoga se traži način za daljnje funkcioniranje. Vezano uz to održano je niz sastanaka, načelnik je komunicirao i s Ministarstvom financija, jer je najvažnije pitanje konsolidacije, odnosno koja bi općina preuzela vrtić na svoj proračun, jer to nikome baš nije po volji. Bio je prijedlog da se ide rotacijom, da svake godine druga općina preuzme konsolidaciju vrtića, a mi smo ponudili ako treba prostor za smještaj uprave, no izgleda da bi Općina Đelekovec sve preuzela, i konsolidaciju i smještaj, a ostale općine bi plaćale naknadu za konsolidaciju i najamninu. To bi trebalo potvrditi i Općinsko vijeće Općine Đelekovec, a ukoliko to prođe  najveći problem bi bio riješen, pa bi trebalo uskladiti akte s novonastalom situacijom. A u krajnjem slučaju ukoliko ne uspije zajednički dogovor, ići ćemo na osnivanje svojeg vrtića, što bi bila zadnja opcija. Uglavnom,  načelnik će i dalje izvještavati Općinsko vijeće o ovoj problematici.

 

 1. Načelnik predlaže donošenje odluke o pokretanju postupka nabave čamca za civilnu zaštitu. S obzirom na razne vremenske nepogode u zadnje vrijeme i blizinu rijeke Drave došlo se do zaključka da bi bilo dobro nabaviti čamac za spašavanje za civilnu zaštitu, pa bi trebalo pokrenuti postupak nabave. Vezano uz to načelnik je razgovarao s pročelnikom DUZS PU Koprivnica, gosp. Kramarićem, koji je obećao stručnu pomoć vezano uz pripremu i postupak nabave.

Marijan Vedriš misli da bi bilo dobro da se članovi CZ sastanu bar jednom ili dva puta godišnje, možda prije donošenja proračuna i da se razmisli da im se kupe nekakve kape ili jakne s oznakom, tako da se raspoznaju u slučaju potrebe.

Nakon toga Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“)  donosi

 

O D L U K U

o pokretanju postupka jednostavne nabave za brodicu (čamac za spašavanje)

za potrebe Civilne zaštite Općine Gola.

 

Jednoglasno se ovlašćuje općinski načelnik Općine Gola za provođenje postupka nabave.

 

 1. Prijavili smo se na natječaj Ministarstva zaštite okoliša za nabavu kanti za smeće za sva domaćinstva, vrijednosti cca 150.000,00 kuna.

 

 1. Jučer je u Koprivničkim vodama bilo otvaranje ponuda za kanalizaciju. Vrijednost cijele investicije je 4 mil. kuna i ako prođe bez žalbe za nas je to jako dobro, jer će se s tim završiti cijeli projekt, a mi moramo sufinancirati samo svoj dio.

 

 1. Od Fonda za zaštitu okoliša dobili smo 200.000,00 kuna za izradu Glavnog projekta za sanaciju odlagališta Hintov, te je u tijeku izrada natječajne dokumentacije što je vrlo složen i zahtjevan posao.

 

 1. S obzirom da je stupio na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, do 9. 6. 2018. obvezni smo izraditi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gola. U tom Programu potrebno je navesti sve čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i način raspolaganja (prodaja, zakup, druga namjena), stoga je prije donošenja Programa potrebno identificirati svaku česticu. Napravljene su tablice s popisom čestica za svaku katastarsku općinu, pa bi se vijećnici trebali uključiti i pomoći oko toga, jer svaki za svoje područje najbolje zna stanje na terenu.  (Marko Horvat preuzima popis za k.o. Ždala, Marijan Vedriš za k.o. Novačka, a prema potrebi uključit će se i Ivica Pavlović, za k.o. Gotalovo popis će preuzeti Krešimir Premec, a za k.o. Gola napravit će se popisi za Marijana Lukčin, Ivicu Rac, Alena Kičinbaći i Tatjanu Blažeković).

 

 1. Krenuli smo i s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa sa školama, uz pomoć odvjetnika Šutala, jer je sve dosta nesređeno. Škola u Goli ima suvlasništvo sa vlasnicima stanova u susjednoj zgradi, u Otočki sve stoji na Općinu Gola i Općina bi to mogla pokloniti školi, ali su na čestici i neki općinski objekti i zemljište koje bi koristilo Općini, stoga treba vidjeti kako to riješiti, a u Novački škola nije ni evidentirana. Tamo treba napraviti parcelaciju i izdvojiti česticu sa školskom zgradom koju treba ucrtati, što se onda može pokloniti školi, a zemljište bi trebalo ostati Općini. To je dosta zahtjevan i ozbiljan posao, ali se mora riješiti u što kraćem roku.

 

S ovim se završava načelnikovo izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

 

Točka 5.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Predsjednik kaže da je na njihovom području polovica polja bila pod vodom radi neočišćenih kanala i mostova i pod hitno bi trebalo riješiti četiri mosta i pročistiti jedan kanal, cca 700-800 metara. Prema njegovim saznanjima svi su ti kanali, osim rijeke Drave i potoka Ždalice, prešli u nadležnost Općine, stoga bi mi sami to trebali rješavati, a to mogu riješiti i komunalci kad budu slobodni.

Marijan Vedriš dodaje da su problemi s kanalima i drugdje  jer su vremenom ljudi sve to izorali i zatrpali, a u zadnje vrijeme sve su češći problemi s vodama, jer ima puno kiša pa su polja poplavljena.

Marijan Lukčin misli da bi moglo biti problema kod kanala koji nisu evidentirani u kartama, jer ako je netko izorao kanal i mi ga krenemo čistiti, dotični bi se mogao protiviti, ukoliko isti kanal možda nije ucrtan.

Predsjednik napominje da su problem i odoravanja putova (najveće probleme u Ždali stvaraju Ivica Lukčin, te Pavešić Zoran i Miroslav), a  komunalni redar bi to trebao riješiti, jer ako ne izvršava svoje zadaće mora se ozbiljno o tome porazgovarati.

Krešimir Premec kaže da bi i grabe u ulici S. Radića u Gotalovu trebalo pročistiti, a Marijan Lukčin podsjeća kako je bilo dogovoreno da će se te grabe čistiti kad bude išao drugi sloj asfalta u toj ulici.

 

Nakon toga nitko se više nije javio s pitanjima ni prijedlozima, stoga predsjednik  završava sjednicu u 16, 10  sati.

 

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat