Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K
od 19. ožujka 2018. godine,
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/05, URBROJ: 2137/06-18-1, od 15. ožujka 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 2. Mario Bogadi, član,
 3.  Tatjana Blažeković, članica,
 4.  Krešimir Premec, član,
 5.  Milan Foruglaš, član,
 6.  Ivica Rac, član,
 7.  Alen Kičinbaći, član,
 8.  Helena Salaj, članica,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik (opravdano),
 2. Marko Bogadi (nije opravdao izostanak),
 3. Ivica Pavlović (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati potpredsjednik Marijan Lukčin i pozdravio prisutne.

Na temelju izvršene prozivke potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Potpredsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga potpredsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2017. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 28. veljače 2018. godine,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, za podružnice Gola i Ždala,
 6. Razmatranje problematike vezane uz istupanje Općine Drnje iz Sporazuma o osnivanju dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje,
 7. Informacija o Rješenju o nasljeđivanju po ostavinskom predmetu iza pok. Golubić (Stjepan) Tome umrlog 18. svibnja 2013. godine,
 8. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 9. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Potpredsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2017. godinu.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je člankom 20. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasilu. Ovo se Izvješće odnosi na Plan gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine koji je još na snazi, a uskoro slijedi donošenje novog Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2018. do 2023. godine, čiji je nacrt na javnom uvidu do 29. ožujka 2018. godine.

Općinski načelnik dodaje da se radi o vrlo obimnom i zahtjevnom poslu vezanom uz gospodarenje otpadom, te navodi neke od projekata na kojima se radi.

Za sanaciju odlagališta Hintov, Fond za zaštitu okoliša odobrio nam je 200.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije, a sredstva moramo iskoristiti do konca 2018. godine. Sada očekujemo da nam Ministarstvo državne imovine ustupi česticu na kojoj je odlagalište, jer smo im dostavili svu potrebnu dokumentaciju, ishodili smo Lokacijsku dozvolu i više ne bi trebalo biti zapreka da se to riješi. Tek nakon toga možemo pokrenuti postupak nabave za izradu projektne dokumentacije, a nakon toga aplicirati projekt.

I za reciklažno dvorište je procedura dosta komplicirana jer tek rješavamo projektnu dokumentaciju za pristupnu cestu, nakon toga slijedi parcelacija i otkup, a tek onda možemo pristupiti rješavanju reciklažnog dvorišta.

Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da su tu još i aktivnosti oko koncesije, nabave kanti i dr.

Alen Kičinbaći pita da li je moguće da projektna dokumentacija za Hintov bude gotova do konca godine i da se još ove godine aplicira na natječaj, jer su navodno ti natječaji za odlagališta otvoreni do konca ove godine.

Općinski načelnik odgovara da bi se po njegovoj procjeni trebali steći uvjeti za apliciranje do konca godine i da iduće godinu krenu radovi.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2017. godinu.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2017. godinu

Točka 2.

Nakon uvida u Izvješće općinskog načelnika Općine Gola, da u razdoblju od 1. do 28. veljače 2018. godine sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu nisu korištena, potpredsjednik predlaže usvajanje Izvješća.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu, za razdoblje od 1. do 28. veljače 2018. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2018. godinu

Točka 3.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano 500.000,00 kuna, i to za cestu koju smo kandidirali u Otočki, a utrošeno je samo 5.000,00 kuna za dokumentaciju, jer smo tek ove godine primili obavijest da nam je projekt prošao na natječaju. Za izgradnju pješačke staze u Dravskoj ulici u Goli planirano je 580.000,00 kuna, a ostvareno 448.425,00 kuna, jer radovi još nisu završeni. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 50.000,00 kuna, ali nije ništa realizirano.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini

Točka 4.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je za održavanje javnih površina planirano 95.000,00 kuna, a utrošeno 74.944,50 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 220.000,00 kuna, a utrošeno 171.346,49 kuna, za održavanje groblja planirano 30.000,00 kuna, a utrošeno 10.385,40 kuna i za javnu rasvjetu planirano je 130.000,00 kuna, a utrošeno 105.155,38 kuna, što znači da je sve bilo u okviru planiranih sredstava.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2017. godini.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komumunalne infrastrukture na području Općine Gola

Točka 5.

Potpredsjednik poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, za podružnice Gola i Ždala.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je izvršenje usklađeno sa sredstvima planiranim u Proračunu Općine Gola za 2017. godinu. Općina Gola uplatila je „Vrapčić“ dječjem vrtiću Drnje ukupno 1.360.150,89 kuna, od toga 483.486,57 kuna za dječji vrtić Bambi Ždala i 876.664,32 kune za podružnice Zvončić i Zvončica Gola.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga potpredsjednik predlaže usvajanje Godišnjeg izvještaja, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna „Vrapčić“ dječjeg vrtića Drnje za 2017. godinu, za podružnice Gola i Ždala.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 6.

Potpredsjednik poziva općinskog načelnika za pojašnjenje problematike vezane uz istupanje Općine Drnje iz Sporazuma o osnivanju dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje.

Općinski načelnik pojašnjava da je još od prošle godine bilo mnogo sastanaka vezanih uz vrtić, a počelo je s revizijom, pa su došli novi pravilnici, poravnanje plaća i na kraju su svi bili nezadovoljni osim uprave. Pokušalo se sve dogovoriti i mi smo sve prihvatili, ali na kraju je Općina Drnje donijela odluku da istupa i osniva svoj vrtić, a ostalih šest općina bi željelo i dalje ostati zajedno funkcionirati. Na zadnjem sastanku u Hlebinama ključno pitanje bilo je kako dalje nastaviti i tko će raditi konsolidaciju. Postoje naznake da bi to prihvatila Općina Koprivnički Bregi, a ako bi trebalo mi bi mogli osigurati prostor. Vezano uz daljnje aktivnosti, načelnik je obavio konzultacije s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ali oni nisu nadležni i uputili su ga na Ministarstvo financija s kojima je načelnik usmeno komunicirao, te im je danas poslan i službeni upit i ubrzo očekujemo odgovor i pojašnjenje o aktivnostima koje bi dalje trebali poduzeti. U svakom slučaju, načelnik se nada da će to ipak dobro završiti, na najbolji mogući način za nas, pa ako bude trebalo i propadne zajednički dogovor s ostalim općinama, ići ćemo u osnivanje svojeg vrtića, iako nam ta opcija nije baš prihvatljiva, jer bi za nas bila puno skuplja.

Ivica Rac navodi kako je bilo dosta problema oko ujednačavanja plaća, jer neke općine s manjim proračunima gdje su bile manje plaće moraju sada izdvajati više sredstava. Što se tiče samostalnog vrtića misli da ima modela i za jeftinije vođenje vrtića, jer ravnateljica može na pola vremena raditi i kao teta u vrtiću.

Marijan Vedriš dodaje da je i on bio na nekoliko sastanaka vezanih uz problematiku vrtića i nije stekao dojam da je bilo nekih većih problema. Ako se već Općina Drnje izdvojila, misli da bi mi trebali i dalje ići s ostalim općinama, jer bi nas puno više koštalo kada bi išli samostalno sa svojim vrtićem.

Alen Kičinbaći pita do kada se mora riješiti to s vrtićem, a općinski načelnik odgovara da bi se sve trebalo riješiti za 2-3 mjeseca.

Tatjana Blažeković pita da li će uprava ostati u sadašnjem prostoru i kako će se to riješiti, jer su svi zajedno ulagali u to.

Općinskki načelnik pojašnjava da ostale općine do sada Općini Drnje nisu plaćale najamninu za taj prostor i tek smo nedavno potpisali sporazum da bi im se plaćala određena najamnina. Budući se više nitko nije javio za raspravu, zaključeno je da će općinski načelnik na slijedećoj

sjednici izvijestiti članove Općinskog vijeća o aktivnostima vezanim uz istupanje Općine Drnje iz zajedničke ustanove Vrapčić dječji vrtić Drnje.

Točka 7.

Prima se na znanje informacija o Rješenju o nasljeđivanju po kojem Općina Gola nasljeđuje imovinu iza pok. Golubić Tome umrlog 18. svibnja 2013. godine, s prebivalištem u Gotalovu, S. Radića 46. Radi se o ošasnoj imovini koje su se nasljednici odrekli, a prema neslužbenim informacijama postoje određena potraživanja za troškove smještaja, stoga se s imovinom ne može raspolagati dok se sve ne ispita.

Točka 8.

Potpredsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik navodi kako je o nekim aktivnostima izvijestio i po prethodnim točkama dnevnog reda, te dodaje još nekoliko informacija.

Projekt sanacije društvenog doma u Gotalovu, vrijednosti cca 150.000,00 kuna kandidiran je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na projekt PORLZ.

Za reciklažno dvorište radi se projektna dokumentacija za rješavanje prilaznog puta.

Od 20. 03. 2018. na stranicama Općine Gola objavit će se natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi i ostalih udruga. Dodaje kako je natječaj za udruge u sportu proveden, te pohvaljuje povjerenstvo koje je odradilo zadatak, jer su posao odradili temeljito i odlično.

Ivica Rac osvrće se na obavijest koja je poslana svim udrugama vezano uz ponavljanje programa, kupnju opreme i slično. Misli kako jedan sportski ili konkretno ribički klub i ne može izmišljati i raditi ništa drugo jer svake godine imaju takmičenja, a i opremu (npr. dresove, kopačke i sl.) moraju kupovati svake godine i zato se programi ponavljaju. Isto tako, traži se broj članova, a oni članstvo stječu kroz čitavu godinu.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da je u tim prijavama bilo svega. Što se tiče programa neki čak ni godinu nisu promijenili, a popis članova se može dati za prethodnu godinu. Više puta je bilo spomenuto da se smiju financirati samo sendviči i bezalkoholno piće, a ne catering i alkohol, te ima još dosta spornih činjenica na koje je ukazalo povjerenstvo i s kojima su udruge upoznate.

S ovim načelnik završava izvješće o aktivnostima u Općini Gola, te dodaje kako u JUO ima dosta poteškoća, jer je posla sve više, a fale nam ljudi, jer u zadnje vrijeme imamo dosta izostanaka (porodiljni, bolovanja), a ne možemo dobiti adekvatne zamjene.

Točka 9.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Ivica Rac pita bi li za Dan Općine mogli angažirati kojeg pjevača i organizirati koncert, jer dosta općina to radi.

Općinski načelnik misli da je bolja naša praksa obilježavanja Dana Općine i da bi tako trebalo nastaviti, a Tatjana Blažeković dodaje kako mi imamo dosta udruga, pa bi bilo bolje da pod svakim šatorom nastupa jedna od tih naših udruga.

Ivica Rac pita kada će se krenuti sa šodranjem putova, te može li se vezano uz to dogovoriti s Inom da opet pomognu u Ješkovu.

Marijan Vedriš odgovara da će šodranje dogovoriti nakon što se malo popravi vrijeme, a Marijan Lukčin predlaže da prije šodra svakako prođe greder po putovima.

Općinski načelnik podsjeća da INA dosta pomaže Općini Gola. I pred par dana smo s njima odradili dobar zahvat u Dravskoj ulici u Goli, gdje su nam otkopali i riješili jedan dio odvodnje, ali je problem odvodnje u tom dijelu malo veći i to će se morati rješavati.

Marijan Vedriš slaže se da to treba riješiti kako treba, jer se problem stalno ponavlja, ako se otčepi na jednom dijelu, pojavi se problem na drugom, stoga bi tu odvodnju trebali rješavati, ali se radi o dosta velikom zahvatu.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave o mogućnostima rješavanja odvodnje u tom dijelu, te je načelnik obećao da će o ovoj problematici razgovarati s gosp. Fučekom iz Hrvatskih voda.

Budući se nakon toga više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, potpredsjednik završava sjednicu u 19,45 sati.

ZAPISNIČAR
Jasna Čimin-Sinjeri

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marijan Lukčin