Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća


Z A P I S N I K od 22. siječnja 2018. godine, sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 13,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/02, URBROJ: 2137/06-18-1, od 17. siječnja 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, članica,
 4. Krešimir Premec, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Helena Salaj, članica,
 8. Ivica Pavlović, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Mario Bogadi (nije opravdao izostanak),
 2. Alen Kičinbaći (opravdano),
 3. Marko Bogadi (nije opravdao izostanak).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 2. Kristina Stolnik, predstavnica tvrtke Bioquanta d.o.o. Koprivnica (pod 1. točkom),
 3. Tomislav Jurendić, dr.sc., predstavnik tvrtke Bioquanta d.o.o. Koprivnica (pod 1. točkom),
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 13,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (8 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje od 2017. do 2020. godine,
 2. Razmatranje problematike vezane uz način pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Gola i drugih obveza sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom,
 3. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 4. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (8 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik zahvaljuje predstavnicima tvrtke Bioquanta d.o.o.Koprivnica što su se odazvali pozivu na ovu sjednicu radi prezentacije konačnog prijedloga Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Gola za od 2017. do 2020. godine.

Općinski načelnik još jednom pozdravlja predstavnike tvrtke Bioquanta. Dodaje kako se radi o jako važnom dokumentu za našu Općinu koji se dosta dugo i kvalitetno pripremao, stoga predlaže ako ima još nekih ideja koje nisu uvrštene da se sada dodaju, kako bi se dokument mogao usvojiti.

Tomislav Jurendić pozdravlja nazočne, te počinje s prezentacijom PUR-a.

Dokument je 99,9% izrađen i vijećnici su ga još prošli tjedan dobili na uvid. PUR je temeljni strateški dokument Općine koji sadrži uvodni dio, analizu situacije, strategiju razvoja Općine Gola – što je i najvažniji dio, te financijski okvir. Dodaje kako je izrada PUR-a prijavljena na natječaj iz Programa ukupnog razvoja i do kraja veljače bi trebali biti rezultati – vjerojatno pozitivni, tako da bi trošak izrade ovog dokumenta u potpunosti bio financiran od strane države. PUR se odnosi na razdoblje 2017. do 2020. godine, zato jer je Nacionalna strategija razvoja države i Županijska razvojna strategija do 2020. godine, kao i više od 130 raznih strategija u državi. Važno je da se kod prijavljivanja projekata na EU fondove mora točno navesti naziv konkretnog projekta iz PUR-a. Prema starom indeksu razvijenosti Općina Gola bila je u 2. skupini, a i od 1.1. 2018. ostala je i dalje u toj skupini, što znači da spada u potpomognuta područja, pa se s obzirom na stupanj razvijenosti otvara mogućnost potpunog financiranja projekata. U analizi su prikazane snage (tradicija i izvrsnost poljoprivredne proizvodnje, dobra prometna povezanost, izgrađena vodoopskrbna mreža, izrađen PPU Općine Gola), slabosti (pad broja stanovnika, nepovoljna starosna struktura, usitnjenost zemljišnih posjeda), te prilike (bogatstvo prirodnih resursa, nalazišta plina, potencijal rijeke Drave, povoljan geoprometni položaj, izrada PUR-a, EU fondovi) i prijetnje (negativan demografski trend, odljev mladog stanovništva, neiskorištenost poljoprivrednih površina, zapuštenost kulturnih objekata, nedovoljna financijska sredstva). U strategiji razvoja Općine prikazano je što i kakva Općina Gola zapravo želi postati, te su definirani strateški ciljevi, prioriteti i mjere. Na osnovu podataka dobivenih na Općinskom vijeću i putem upitnika dobili smo četiri strateška cilja:

 • Povećati konkurentnost gospodarstva,
 • Unaprijediti komunalnu i prometnu infrastrukturu,
 • Poboljšati životni i društveni standard stanovnika Općine,
 • Doprinijeti zaštiti okoliša.

Uvršteni su svi predloženi projekti s izvorima financiranja, a za većinu je projekta planirano financiranje iz Europskih strukturnih investicijskih fondova. Na kraju su navedeni izvori financiranja koje bi Općina Gola mogla koristiti za svoje projekte.

S ovim se završava izlaganje prijedloga PUR-a, nakon čega je otvorena rasprava o prijedlogu.

Općinski načelnik zahvaljuje gosp. Jurendiću na prezentaciji PUR-a i misli da je sada sve puno jasnije. Predlaže da se u prioritet 2.1. Izgradnja kanalizacijske mreže u Dravskoj ulici u Goli doda i „ulici Petra Preradovića“, jer je ostala još i ta ulica za izgradnju mreže.

Milan Foruglaš podsjeća da se razgovaralo o sabirnim jamama u ostalim naseljima gdje nije predviđena kanalizacija, pa predlaže da se i to stavi u PUR.

Predsjednik se slaže te dodaje da bi za svako naselje trebalo predvidjeti jednu takvu sabirnu septičku jamu.

Tomislav Jurendić podsjeća da je ovaj PUR za razdoblje do 2020. godine, zato je pitanje koliko su izgledne te sabirne jame u tom periodu, a ukoliko se ukaže potreba, to se može riješiti i izmjenom PUR-a. Navodi da u Europi postoje takvi kontejnerski sustavi na koje se veže kanalizacijska mreža.

Predsjednik moli da se kod podataka o sportskim klubovima promijeni podatak da je najstariji nogometni klub NK GOŠK osnovan 1975., jer je najstariji nogometni klub NK Prekodravac Ždala osnovan 1973. godine.

Ivica Rac podsjeća da je bilo spomenuo i izmuljivanje graba u Novački i Goli, stoga predlaže da se i to navede u PUR-u, a predsjednik dodaje da uz to ide i graba u Trnovom polju u Ždali.

Općinski načelnik pojašnjava da se radi o grabama nastalim vađenjem šljunka, a graba u Hintovu je vrlo potentan lokalitet za ribičiju nakon što se sanira odlagalište u tom dijelu i možda je bliže realizaciji nego Ješkovo i Čambina, jer se tu radi o jako velikim projektima. Zaključeno je da će se sve tri dodatne grabe – jezera (Hintov Gola, Pruđana Novačka i Trnovo polje Ždala) staviti u PUR, a procijenjena vrijednost projekta je cca 2 mil. kuna za svaku lokaciju.

Općinski načelnik predlaže da se pod razvojem turizma stavi i projekt „kušaone“, u objektu skladišta u ulici A. Šenoe u Goli, gdje bi se prezentirale naše udruge i OPG-ovi, a vrijednost investicije bila bi oko 400.000,00 kuna. Dodaje i projekt dogradnje dječjeg vrtića u Goli, vrijednosti 1 mil. kuna, što bi također trebalo staviti u PUR.

Ivica Pavlović pita što će biti s projektom marine na Dravi ako će ići hidrocentrala.

Općinski načelnik misli da bi projekt marine trebao ići dalje, jer o hidrocentrali za sada ne znamo gotovo ništa, a ukoliko će ići neka oni dalje rješavaju kako izmjestiti marinu.

Predsjednik misli da to ne bi trebao biti problem, jer se radi o projektu marine na pontomima.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, te se zaključuje da će se u prijedlog PUR-a uvrstiti:

 1. dopuna – Izgradnja kanalizacijske mreže u Dravskoj ulici u Goli i ulici Petra Preradovića
 2. izmjena – NK PREDODRAVAC Ždala je najstariji nogometni klub osnovan 1973. godine
 3. dodati – Izmuljivanje graba – jezera „Hintov“ u Goli, „Pruđana“ u Novački, „Trnovo polje“ u Ždali
 4. dodati – projekt „Kušaona“ u prostoru skladišta u ulici A. Šenoe u Goli
 5. dodati – Dogradnja dječjeg vrtića u Goli.

Budući je zaključena rasprava, predsjednik predlaže usvajanje PUR-a za razdoblje 2017. do 2020. godine s navedenim izmjenama i dopunama, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (8 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Gola za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za uvodno pojašnjenje problematike vezane uz način pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Općinski načelnik navodi kako se radi o vrlo složenoj problematici, a prvenstveno bi se trebali odrediti na koji način planiramo dalje ugovoriti ovu uslugu, da li putem natječaja za koncesiju ili s određenim komunalnim poduzećem, a u našem slučaju mogućnost ugovaranja je s Komunalijama Đurđevac ili Komunalcem Koprivnica. Za raspisivanje koncesije u Stručnom povjerenstvu mora biti bar jedna osoba licencirana za javnu nabavu, a mi je trenutno nemamo, jer licencu ima pročelnica koja je na porodnom dopustu. Dalje bi trebali odlučiti i na koji ćemo način riješiti reciklažno dvorište, jer su razna tumačenja i nije još potpuno jasno moramo li imati fiksno ili možemo ići s mobilnim reciklažnim dvorištem. Lokaciju imamo u PPU Općine Gola, ali je upitna površina čestice planirane za reciklažno dvorište, te prilaz s javne ceste do čestice. Problem je što u svemu tome ima još dosta nejasnoća i nepoznanica, a rokovi se približavaju i teško je sve to uskladiti, ali probleme nemamo samo mi, već je pitanje rješavanja otpada goruće pitanje u cijeloj državi. S obzirom da imamo zakazan sastanak za 25. 1. 2018. s geodetima i direktoricom tvrtke KAINA koja nam izrađuje Plan gospodarenja otpadom, predlaže da se rasprava o ovoj problematici odgodi do iduće sjednice Općinskog vijeća, koja bi trebala biti uskoro, a do kada bi trebali imati i više informacija.

Nakon toga nitko se ne javlja za raspravu, te je zaključeno da će se po pitanju prikupljanja otpada raspravljati na idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Točka 3.

S obzirom da je nedavno bila sjednica Općinskog vijeća na kojoj je općinski načelnik izvijestio vijećnike o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju, za sada nema novih informacija, osim da sve aktivnosti idu svojim tijekom.

Točka 4.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Ivica Rac misli da se pojedinci možda vesele planiranoj hidroelektrani, stoga čita navode iz jednog članka u kojem je načelnik Općine Donja Dubrava naveo kako nema baš puno pozitivnih utjecaja od hidrocentrale, stoga misli da o tome treba dobro razmisliti.

Općinski načelnik kaže kako mi imamo velika iskustva s projektom HE Novo Virje kada smo ostali sami i previše se izložili, ali smo bili ustrajni do kraja. Sigurno ni u ovo nećemo srljati dok se ne napravi jedna kvalitetna studija, iako neke općine to forsiraju, pa je na nedavnom sastanku u Hlebinama bila i ideja da se ide u izmjene prostornih planova. Mi ćemo tražiti da se kod nas organizira jedna kvalitetna tribina i da se ljudima sve pojasni i sigurno je da ćemo svemu pristupiti s oprezom. Na idućoj sjednici će zamjenik Marijan Vedriš podnijeti izvješće s prezentacije projekata hidrocentrala Molve 1 i Molve 2, održanoj 19. 1. 2018. u Hlebinama.

Budući se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik završava sjednicu u 15,30 sati.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat