Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća


Zapisnik od 16. siječnja 2018. godine, sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola, održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/18, URBROJ: 2137/06-18-1, od 11. siječnja 2018. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, članica,

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi (nije opravdao izostanak),
 2. Ivica Pavlović (opravdano).
 3. Ostali prisutni:
 4. Stjepan Milinković, dr.med.,općinski načelnik,
 5. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 6. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 7. Karolina Foruglaš, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 8. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,00 sati predsjednik Marko Horvat i pozdravio prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova, pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za sjednicu. Budući da nema drugih prijedloga daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gola,
 2. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2017. godine,
 5. Izvješće Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Postaja granične policije Koprivnica o stanju sigurnosti tijekom mjeseca prosinca 2017. godine,
 6. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 7. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da su temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne samouprave obvezne donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća, a i od Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured Koprivnica primili smo obavijest o obvezi izrade ovog dokumenta, te popis ovlaštenika koji se mogu angažirati kao konzultanti. Nakon toga ugovorili smo izradu Procjene s Ustanovom za obrazovanje odraslih DEFENSOR Varaždin, te smo prikupili potrebne podatke od javnopravnih tijela (Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitni medicinu, HEP, Hrvatske vode). Procjena je izrađena na temelju Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Koprivničko-križevačke županije, a koristit će se kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenje ciljanih preventivnih mjera. S obzirom da dokument ima 150 stranica i previše je za kopiranje, dostavili smo ga vijećnicima na CD-u, pa se nadam da su svi imali mogućnost pregledati ga.

Alen Kičinbaći navodi da je uočio određene nepravilnosti, ali misli da nije moguće Odluku koja ima 150 stranica pročitati u roku od pet dana.

Predsjednik dodaje da je on uspio sve pročitati i misli da ne bi trebali gubiti vrijeme na nevažnim stvarima, jer ono što je bitno je opisano, a sve ostalo je više-manje rutina.

Općinski načelnik pojašnjava da se dosta podataka preklapa iz ostalih dokumenata, PPU Općine Gola i ostalih planova, a dosta je podataka prikupljeno i od određenih javnopravnih tijela i ne bi se trebali oko toga sporiti, ali ako je potrebno može se odgoditi usvajanje ove Procjene za tjedan dana.

Predsjednik misli da nema potrebe za odgodom, te daje na glasovanje prijedlog Procjene, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 1 „suzdržan“ – A. Kičinbaći) donosi

PROCJENU RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU GOLA.

Procjena rizika prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gola, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri podsjeća da se o prijedlogu ove Odluke već raspravljalo na jednoj od prethodnih sjednica Općinskog vijeća, ali je prolongirano donošenje radi primjedbi i dopuna Socijalnog vijeća. Nakon razmatranja tih primjedbi, zaključeno je kako se iste mogu regulirati Pravilnikom kojeg će donijeti općinski načelnik, a u kojem će se detaljnije propisati uvjeti, postupak i način za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalnog programa Općine Gola. Predloženom Odlukom utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Gola, a koja se ne mogu ostvariti na teret Općine Gola ako je Zakonom o socijalnoj skrbi ili drugim

propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret RH ili drugih pravnih ili fizičkih osoba. Odlukom je propisano tko mogu biti korisnici socijalne skrbi, prava iz socijalne skrbi koja se mogu ostvariti po ovoj Odluci, te nadležnost i postupak za ostvarivanje tih prava, kao i naknada štete radi netočnih ili neistinitih podataka korisnika.

Tatjana Blažeković podsjeća na Pravilnik koji je dostavilo Socijalno vijeće i u kojem su navedeni i kriteriji po kojima bi se pomoć odobravala, pa misli da bi to svakako trebali staviti u Odluku.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se ovdje raspravlja o Odluci o socijalnoj skrbi, koja je opći akt i koja mora biti usklađena sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Stavimo li u tu Odluku neke odredbe iz navedenog Pravilnika moglo bi biti problema kod ispitivanja zakonitosti, stoga se nakon stupanja na snagu ove Odluke može donijeti Pravilnik o pravima iz socijalnog programa kojim se podrobnije mogu propisati uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, te visina naknada i pomoći, dokumentacija koja se mora priložiti zahtjevu za ostvarivanje prava i slično.

Općinski načelnik dodaje kako je ova Odluka jedan zakonski temelj na koji se može nadograditi Pravilnik i sve će biti jasno i transparentno. Do sada nismo imali nikakve kriterije, a to je jedno jako kompleksno područje i našim djelatnicama, a i Socijalnom vijeću će biti puno lakše raditi kad se donesu ovi akti i kriteriji, jer su korisnici puno puta nekorektni.

Krešimir Premec dodaje kako je na Socijalnom vijeću bilo spomenuto da se mora znati tko ima kakva primanja i imovinu, zato se kod podnošenja zahtjeva moraju tražiti ti podaci.

Predsjednik predlaže da se usvoji predložena Odluka, uz obvezu općinskog načelnika da u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu ove Odluke donese Pravilnik o pravima iz socijalne skrbi, u kojem će se sve detaljnije propisati.

Budući se nakon toga nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ODLUKU

o socijalnoj skrbi na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o socijalnoj skrbi

Točka 3.

Predsjednik poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da je Općinsko vijeće obvezno donijeti ovu Odluku temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i sukladno Zakonu o koncesijama koji je stupio na snagu 22. 07. 2017.godine. Odlukom se određuju komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola te se utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesija. Po ovoj Odluci, komunalna djelatnost koja se može obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola je obavljanje dimnjačarskih poslova, koja podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Odlukom su propisane pripremne radnje za davanje koncesije, postupak davanja koncesije, postupak sklapanja ugovora o koncesiji, te uvjeti za prestanak davanja koncesije. Novina je da skupljanje i odvoz komunalnog otpada te odlaganje komunalnog otpada prestaje spadati pod komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije što je regulirano člankom 187. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje, a Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

O D L U K U

o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Gola

Točka 4.

Općinski načelnik pojasnio je da su tijekom prosinca 2017. godine sredstva Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu korištena u ukupnom iznosu 1.000,00 kuna, a odobrena su Udruzi HVIDR-a Koprivnica za nabavu opreme povodom obilježavanja 25. obljetnice osnivanja i rada Udruge. Misli da je ovo opravdano, jer se ne mora ni spominjati koliki je značaj i važnost ove Udruge.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2017. godinu, za razdoblje od 1. do 31. prosinca 2017. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Proračunska zaliha 2017.

Točka 5.

Izvješće Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Postaja granične policije Koprivnica, o stanju sigurnosti tijekom mjeseca prosinca 2017. godine prima se na znanje.

Točka 6.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

1. Obavještava članove Općinskog vijeća o pozivu na edukaciju subjekata nad kojima Državno izborno povjerenstvo RH provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti. Poziv je svima podijeljen, te se oni koji žele mogu prijaviti, a edukacija će se održati 7. veljače 2018. u Gradskoj vijećnici u Koprivnici. Načelnik misli da bi se predstavnici političkih stranaka trebali odazvati ovom pozivu da se pokaže ozbiljnost i poštovanje cijelog tog procesa.

2. Općini Gola odobrena su sredstva za Mjeru 7.2.2. u iznosu 418.468,35 kuna, za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste, k.č.br. 3313 k.o. Gola, u Otočki.

3. Dobili smo pozitivno mišljenje i suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program potpore poljoprivredi na području Općine Gola za 2018. godinu, što znači da potpore mogu i ove godine ići na dosadašnji način.

4. Sukladno razgovoru s predsjednicom Turističke zajednice Središnja Podravina u koju spadamo i mi, koja nam je dala neke određene ideje, razmatra se mogućnost da se u prostoru skladišta u Goli napravi jedna degustacijska dvorana u kojoj bi se mogle prezentirati naše udruge i poljoprivredni proizvođači, a za što bi možda mogli dobiti i određena sredstva. Uskoro će se u taj prostor dovesti i voda, pa ćemo vidjeti s POROM može li se nešto u tom smjeru napraviti.

5. Načelnik je obavio razgovor sa suvlasnicima prostora u centru naselja Gola, Aračom i Slivarom, vezano uz rješavanje imovinskih odnosa, što se već godinama bezuspješno rješava, te su oni dali suglasnost da se ponovo krene s tim postupkom. Vezano uz cestu iza društvenog doma, načelnik je dao ultimatum da se cesta izuzme i ne može biti predmet otkupa. Sada bi ponovo trebalo pokrenuti postupak, raditi novi parcelacijski elaborat, procjenu i te bi aktivnosti opet mogle potrajati čitavu godinu, ali je načelnik mišljenja da bi trebalo krenuti, jer se to jednog dana mora riješiti, stoga predlaže da mu Općinsko vijeće da ovlaštenje za daljnji nastavak pregovora, a on će o svim aktivnostima podnositi izvješće Općinskom vijeću, koje će na kraju i donositi odluku o otkupu ukoliko se postigne dogovor.

Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (9 glasova „za“) ovlašćuje općinskog načelnika Općine Gola za pregovore sa suvlasnicima Arač Josipom i Slivar Deanom, o otkupu zemljišta oko društvenog doma, u centru naselja Gola.

6. Općinski načelnik čita nazočnima prijedlog Ugovora o sufinanciranju daljnjih aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda , koji je danas primljen od Koprivničkih voda d.o.o. te se nije mogao dostaviti vijećnicima, ali se sada može svima kopirati ako ima potrebe. Ovim Ugovorom Hrvatske vode osigurale su sredstva u iznosu 1 mil. kuna za nastavak izgradnje kanalizacije, a Općina Gola bi trebala osigurati svoj dio u iznosu 250.000,00 kuna, što u Proračunu već imamo osigurano. Predviđena vrijednost cijele investicije po Ugovoru je 5.900.000,00 kuna, stoga bi se radilo po fazama, kako bi Hrvatske vode osiguravale sredstva, a ovo bi bila druga faza. Mi bi za naš dio ponovo tražili sredstva od Županije, a sukladno članku 4. Ugovora moramo osigurati svoja sredstva za priključke, eventualne naknade šteta i sl. Ukoliko su nazočni suglasni s prijedlogom Ugovora, načelnik predlaže da ga se ovlasti za potpisivanje.

Nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) ovlašćuje općinskog načelnika Općine Gola za potpisivanje UGOVORA O SUFINANCIRANJU o financiranju izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gola – II faza, s Koprivničkim vodama d.o.o. Koprivnica.

7. Općinski načelnik izvješćuje nazočne da je 15. 01. 2018. u Koprivničkom Ivancu održan sastanak načelnika Općina koje imaju ugovore o koncesiji za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s tvrtkom Piškornica. Na tom je sastanku bio njegov zamjenik, pa će podnijeti izvješće sa sastanka. Načelnik dodaje kako su sve općine kojima su istekle koncesije u nedoumici kojim putem dalje krenuti, da li putem natječaja za koncesiju ili ugovoriti ovu djelatnost s komunalnim poduzećem, stoga se ova problematika mora dobro i kvalitetno razmotriti jer nas pritišću i rokovi.

Jasna Čimin-Sinjeri, prije izlaganja Marijana Vedriša, pojašnjava ukratko situaciju s koncesijom. Općina Gola ugovorila je koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 2011. godine s tvrtkom Prizma, koja se udružila s tvrtkom Piškornica, te je ova tvrtka nastavila daljnju obvezu koncesije. Ugovor je istekao 5. 2. 2016. godine, nakon čega je sklopljen aneks Ugovoru, do sklapanja novog ugovora o koncesiji. S obzirom da je 2017. godine stupio na snagu novi Zakon o koncesijama i Zakon o održivom gospodarenju otpadom, općine su bile u nedoumici kako postupiti i na koji način raspisivati nove natječaje, jer prošle godine ni jedna općina u našoj županiji nije imala raspisan natječaj za ovu djelatnost. Tvrtka Piškornica i dalje sakuplja i odvozi otpad s područja Općine Gola po cijeni koja je ugovorena 2011. godine, iako su tada odlagali otpad na naše odlagalište Hintov, a nakon zatvaranja Hintova, od 2016. godine voze naše smeće na Piškornicu. U svakom slučaju moramo pokrenuti postupak za obavljanje djelatnosti prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, jer se s aneksom Ugovora to može rješavati samo privremeno.

Marijan Vedriš: Direktor Piškornice, gosp. Ružman na početku je izložio stanje u Piškornici, te njihove daljnje planove. Piškornica je centralno odlagalište za 4 županije, a budu li imali dovoljno kooperanata planiraju se modernizirati nabavkom novih vozila i opreme ukoliko dobiju sredstva. Za početak, od 1. veljače dijelili bi tri vreće po domaćinstvu za sortiranje otpada, što bi zadovoljilo, jer je predviđeno minimalno tri do sedam vreća po domaćinstvu i to za papir i plastiku, miješani komunalni otpad, te staklo i metal. Načelnik Općine Koprivnički Ivanec inzistirao je da se smeće važe, ali se to ne radi još nigdje u Hrvatskoj, jer

zahtijeva posebne kamione i drugu opremu. Odvoz smeća može se dogovoriti jednom tjedno ili dva puta mjesečno, jer sve se veže na cijenu, za više odvoza mjesečno je i veća cijena, a po nekakvoj statistici zaključeno je da bi naše područje zadovoljavalo sakupljanje i odvoz otpada dva puta mjesečno. Odvoz glomaznog otpada može se dogovoriti po potrebi, jednom ili dva puta godišnje. Do 2020. trebali bi imati reciklažno dvorište, a općine do 3000 stanovnika mogu imati i zajedničko s drugom JLS. Zeleni otoci su se pokazali kao nerentabilni i u budućnosti će se vjerojatno ukidati, jer se tu miješa svakakvo smeće. Za kompost je prijedlog da svako domaćinstvo ima svoju kompostanu (1x1m ograđeno drvetom), jer bi to dosta pojeftinilo cijenu. Inače o cijenama se nije puno govorilo, samo da bi se povećao fiksni dio, što bi značilo da bi se domaćinstvima s više članova cijena smanjila, a onim manjim ili jednočlanim bi se cijena povećala. Što se tiče naknade za odlaganje smeća, načelnik Općine Koprivnički Ivanec ne odustaje od naplate te naknade od općina čije se smeće tamo vozi, jer tvrdi da za to ima zakonsku osnovu. Marijan Vedriš misli da mi ne bi trebali odustati od svojeg reciklažnog dvorišta, jer na našem području bi sve to teško funkcioniralo s mobilnim. To bi se reciklažno dvorište onda moglo dati na upravljanje koncesionaru.

Marijan Lukčin pita što se planira s građevinskim otpadom, a Jasna Čimin-Sinjeri objasnila je da se lokacija za to mora planirati u sklopu reciklažnog dvorišta ukoliko ima dovoljno prostora ili na nekom drugom mjestu.

Općinski načelnik mišljenja je da je ovo vrlo složeno pitanje i podsjeća koliko se već bavimo samo zatvaranjem Hintova. Glede zelenih otoka, misli da su se kod nas dobro pokazali i da nama trebaju, te ih ne bi trebali ukidati. Što se tiče Piškornice, nije sporno da su prema nama uvijek bili korektni i da s njima imamo dobru suradnju. Za reciklažno dvorište imamo planiranu lokaciju, ali nismo sigurni da li će biti dovoljna površina ili ćemo morati potraživati dio susjedne čestice od Hrvatskih voda, a Općinsko vijeće se mora očitovati idemo li na svoje reciklažno dvorište ili ćemo mobilno. Načelnik je mišljenja da bi trebali nastaviti postupak za izgradnju svojeg reciklažnog dvorišta, ali ćemo za ostala naselja morati imati i mobilno. Glede nove koncesije postoje dvije mogućnosti, raspisivanje novog natječaja, što je vrlo kompleksan i zahtjevan posao, a nemamo ni ovlaštenu osobu s certifikatom, jer je na porodiljnom dopustu. Druga opcija je ugovaranje ove djelatnosti s ovlaštenom komunalnom tvrtkom, a kod nas je to Komunalac Koprivnica ili Komunalije Đurđevac. Predlaže da se obave konzultacije i s okolnim općinama i s ovim tvrtkama, te se na idućoj sjednici planiranoj za idući tjedan Općinsko vijeće izvijesti o novim informacijama, pa se može nastaviti rasprava o ovoj problematici. Prijedlog se jednoglasno (9 glasova „za“) prihvaća.

8. Općinski načelnik podsjeća nazočne na dogovor od prošle sjednice Općinskog vijeća, da dostave podatke o spornim česticama državnog ili društvenog vlasništva za koje bi se vidjelo mogu li se upisati na Općinu Gola.

9. Jasna Čimin-Sinjeri izvješćuje nazočne o postavljanju novih rasvjetnih mjesta javne rasvjete koja su bila odobrena za Otočku. Kod Horvat Pere (Otočka 103) postavljena je žarulja. Ispred kuće Pavša Dalibora (Otočka 22) postoji bandera, ali treba povući cca 90 m kabla i srušiti nekakvo drvo. Ispred kuće Kertez Josipa (Otočka 104) komplicirano je, jer bi trebale 2 bandere i cca 90 m kabla, a to neće ići bez Elektre. Marijan Lukčin predlaže da se to riješi kako god, a općinski načelnik obećava da će vidjeti s Elektrom na koji je način to izvedivo. Dodaje da se upravo razmatra i mogućnost kako riješiti priključak na vodu za mještane Ješkova, jer su se oni obratili Općini, a Općina je dužna svakom domaćinstvu omogućiti priključak.

10. Općinski načelnik izvješćuje nazočne da smo primili konačnu verziju PUR-a za razdoblje 2017. do 2020. godine i dokument može ići na usvajanje. Nakon kraće rasprave zaključeno je da se sazove iduća sjednica Općinskog vijeća za 22. siječnja 2018. u 13,00 sati i da se pozove izrađivače PUR-a radi prezentacije i pojašnjenja istoga prije usvajanja.

S ovim se završava izvješće o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu.

Točka 7.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

Tatjana Blažeković ponovo podsjeća na problem udarnih rupa na asfaltu, koje su vrlo opasne. Zaključeno je da će komunalni redar popisati najopasnija mjesta u Otočki, Novački, Gotalovu i Ždali, te će se u PZC-u naručiti cca 1 m3 asfalta da se to sanira.

Predsjednik pita zašto nije objavljen natječaj za udruge, jer je još 6. 12. 2017. dogovoreno da će se natječaj objaviti prvi tjedan ove godine i sve općine koje imaju klubove u 1. ligi već su raspisale natječaje. Sezona uskoro počinje i ukoliko ne dobiju sredstva klubovi ne mogu funkcionirati.

Mihaela Tinodi Kiš kaže da će natječaj biti raspisan do konca ovog tjedana, a problem je što su Pravilnikom koji je donijelo Općinsko vijeće propisani drugačiji rokovi. Osim toga, ne pridržavaju se sve udruge rokova, ne dostavljaju izvješća na vrijeme, a većina tih izvješća nije ni potpuna, jer ne prilažu račune, isplatnice i sl.

Ivica Rac pita što s onima kojima su ostala sredstva na računu, a Mihaela Tinodi Kiš odgovara da će se još vidjeti, a jedna od opcija je da im se za neiskorišteni iznos smanje sredstva za ovu godinu.

Marijan Vedriš pita radi li se nešto po pitanju ceste za Ješkovo, a općinski načelnik pojašnjava da se radi projektna dokumentacija, jer tu cestu želimo kandidirati, a uvjet za kandidiranje je da ima građevnu dozvolu i svu potrebnu dokumentaciju. Jasna Čimin-Sinjeri dodaje da je izrađen geodetski projekt, te se kreće s izradom idejnog i glavnog projekta.

Budući da se nakon toga nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik završava sjednicu u 20,15 sati.

ZAPISNIČAR: 

Jasna Čimin-Sinjeri

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Marko Horvat