Sažetak sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA

od  11. rujna 2013. godine,
sa 4.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/09, URBROJ: 2137/06-13-1, od  04. rujna 2013. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Franjo Sočev, član,
 4. Tatjana Blažeković, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Danijela Grčić, član,
 7. Nadica Bobovec, član,
 8. Stanislav Saboliček, član,
 9. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Milan Foruglaš (opravdano),
 2. Ivica Rac (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen Vam je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko  ih ima.

Budući da nema primjedbi, konstatira da je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća usvojen.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red.

Budući da nema primjedbi ni dopuna dnevnog reda, predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2013. godinu,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg financijskog obračuna Dječjeg vrtića Vrapčić“ Drnje, podružnice Gola i Ždala za 2013. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju rebalansa Plana Proračuna Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, podružnice „Zvončić“ Gola i „Bambi“ Ždala za 2013. godinu,
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gola,
 6. Donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola,
 7. Donošenje Odluke o broju korisnika i visini učeničkih i studentskih stipendija na području Općine Gola,
 8. Donošenje Odluke o stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2013./2014. u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Odluke o naknadi troškova za potrošnju vode, plina i električne energije u društvenim domovima na području Općine Gola,
 10. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Gola,
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Gola,
 12. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 13. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.

Predsjednik: Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2013. godinu dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar pojašnjava da su prihodi poslovanja u prvih šest mjeseci 2013. ostvareni 50,06%, a rashodi poslovanja 50,62%, što je vrlo dobar pokazatelj. U polugodišnjem izvještaju sve je prikazano po stavkama, stoga predlaže da se postave pitanja ukoliko ima nejasnoća.

Budući da nije bilo pitanja, niti se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2013. godinu.

Polugodišnji izvještaj prilaže  se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik: Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine dostavljeno je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva općinskog načelnika za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Općinski načelnik: U Izvješću su prikazane namjene za koje su izdvajana sredstva Proračunske zalihe u prvih šest mjeseci, s iznosima odobrenih sredstava. Sve je pojašnjeno i vidi se da su ukupno sredstva Proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine izdvojena u ukupnom iznosu od 11.412,50 kuna.

Budući da se nitko nije javio za raspravu predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gola za 2013. godinu

Točka 5.

Predsjednik: Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Jasnu Čimin-Sinjeri za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Jasna Čimin-Sinjeri pojašnjava da se, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, te sukladno naputku Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, mora donijeti novo Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gola. Izmjene u odnosu na prethodno Rješenje odnose se na slijedeće:

– Područni ured za zaštitu i spašavanje sada ima samo jednog predstavnika u Stožeru, a prije su bila dva predstavnika (točka 3.),

– Zapovjednik VZO Gola sada je Luka Lukčin, a bio je Antun Horvat (točka 5.),

– novi član Stožera je dr.vet.med. Krešimir Došen, terenski veterinar u Goli, umjesto dr.med. Stjepana Milinkovića, koji je kao načelnik Općine Gola zapovjednik Stožera, stoga ne može biti i član (točka 6.).

Budući se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gola.

Rješenje se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Gola

Točka 6.

Predsjednik: Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal: Ovo je novi model bespovratne pomoći učenicima i studentima s područja Općine Gola, jer se dosadašnji model kreditiranja učenika i studenata pokazao neefikasnim i kompliciranim, s obzirom da gotovo ni jedan korisnik ne vraća sredstva na vrijeme, pa se stalno rade reprogrami, slaba je naplata, a poslovi oko praćenja povrata kredita oduzimaju jako puno vremena.

Marko Horvat misli da je stipendiranje, odnosno dodjela bespovratnih sredstava,  jako dobra stimulacija, što je već više puta predlagano i s Kluba HDZ-a, jer je ulaganje u znanje vrlo isplativo i korisno.

Općinski načelnik drži kako moramo participirati u znanju i obrazovanju,  svjesni teških okolnosti u kojima se živi, poglavito na selu,  jer je naša temeljna grana stočarstvo dovedena u katastrofalno stanje. Osim toga i u tehničkom dijelu bilo bi puno manje posla sa stipendiranjem, nego s praćenjem povrata sredstava za učeničke i studentske kredite.

Nakon toga nitko se više nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na  glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

P R A V I L N I K
o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola.

Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Gola

Točka 10.

Predsjednik: Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Gola dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se na području Općine Gola primjenjuje Odluka o dimnjačarskoj službi od 1999. godine. Odluka se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji je nakon 1999. godine imao više izmjena, stoga se radi usklađenja sa zakonom predlaže donošenje nove Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Nakon toga nitko se  nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

O D L U K U
o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Gola

Dovršeno u 21,45 sati.

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš