Sažetak s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,


IZVOD IZ ZAPISNIKA

od 09. listopada 2013. godine,
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 19,00 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/10, URBROJ: 2137/06-13-1, od  03. listopada 2013. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Ivica Pasko, član,
 6. Ivica Rac, član,
 7. Danijela Grčić, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Tatjana Blažeković (opravdano),

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 19,00 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen Vam je zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko  ih ima.

Došlo je do kraće rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Stanislav Saboliček i Milan Foruglaš, općinski načelnik i njegov zamjenik Marko Horvat, te Darinka Kuzmić Salajpal, nakon koje je zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red.

Budući da nema primjedbi ni dopuna dnevnog reda, predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Odluke o uklanjanju građevine „stare škole“ u  naselju Ždala,
 2. Donošenje Odluke o prodaji kombiniranog automobila marke Mercedes u vlasništvu Općine Gola,
 3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Gola,
 4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu na području Općine Gola u zimskoj sezoni 2013./2014. godine,
 5. Donošenje Zaključka o pokretanju pripremnih aktivnosti za asfaltiranje nerazvrstane ceste prema granici s Republikom Mađarskom (Gotalovo),
 6. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 7. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.

Nakon kraćeg pojašnjenja općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

O D L U K U
o uklanjanju građevine „stare škole“ u naselju Ždala.

Odluka o uklanjanju građevine “Stare škole” u naselju Ždala

Točka 2.

Nakon pojašnjenja općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

O D L U K U
o prodaji kombiniranog automobila marke Mercedes
u vlasništvu Općine Gola.

Odluka o prodaji kombiniranog automobila, marke Mercedes, u vlasništvu Općine Gola

Točka 3.

Nakon pojašnjenja Darinke Kuzmić Salajpal Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje komunalnih poslova
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Gola.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Gola

Točka 4.

Nakon pojašnjenja Darinke Kuzmić Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (9 za, 1 suzdržan – S. Saboliček))  donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
u zimskom periodu na području Općine Gola u zimskoj sezoni 2013./2014. godine.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu 2013./2014. na području Općine Gola

Točka 5.

Nakon kraćeg pojašnjenja općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

Z A K L J U Č A K
o pokretanju pripremnih aktivnosti  za asfaltiranje nerazvrstane ceste
prema granici s Republikom Mađarskom (Gotalovo).

Zaključak o pokretanju pripremnih aktivnosti za asfaltiranje nerazvrstasne ceste prema granici s Republikom Mađarskom u Gotalovu

Točka 6.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola od prošle sjednice Općinskog vijeća.

Općinski načelnik izvješćuje kako je u proteklom periodu jedan dio njegovih obveza odradio i njegov zamjenik, koji također podnosi izvješće o svojim aktivnostima.

Izvješća se usvajaju bez rasprave.

Točka 7.

Predsjednik otvara raspravu s pitanjima i prijedlozima vijećnika, a sudjelovali su predsjednik,  vijećnici Nadica Bobovec, Milan Foruglaš, Stanislav Saboliček, Marijan Lukčin i Danijela Grčić, te općinski načelnik i njegov zamjenik.

 

Dovršeno u 21,30 sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš